Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

  1. Program, 7’si zorunlu, 3’ü seçmeli olmak üzere, 27 kredilik dersten oluşur. Zorunlu derslerden birisi kredisiz "Araştırma Semineri" dersidir. Seçmeli dersler, anabilim dalınca uygun görüldüğü takdirde diğer anabilim dallarından da alınabilir.
  2. Bilim dalı dışından ve Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans derecesi almış olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programına devamı öngörülen bir öğrencinin hangi derslerden sorumlu olacağı öğrencilerin transkriptine dayalı olarak Bilim Dalınca belirlenir.
  3. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır,
  4. Programa, özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerin, başvuru koşullarını taşımaları gerekir,
  5. Programa özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, bilimsel hazırlık programı ya da doktora programından en çok 12 kredilik ders alabilirler.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

  EBB 616  Yönetim, Kuramları, Süreçleri
  EBB 617  Toplum, Kültür, Eğitim
  EBB 622  Eğitim Denetimi
  EBB 626  Öğrenme Süreçleri
  EBB 633  Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
  EBB 635  Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
  EBB 647  Eğitim ve Okul Yönetimi
  EBB 651  Araştırma Yöntemleri I
   

  EBB 616 Yönetim, Kuramları, Süreçleri
  Kuramların temel sayıltı ve felsefeleri, yönetim kuramlarının disiplinler arası ve özgün boyutları, klasik kuram, insan ilişkileri, açık sistem kuramı, Z kuramı ve çağdaş kuramlar. Yönetsel işleyişin kuramsal çözümlenmesi ve karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme, güdüleme, personel alma, bütçeleme, değerlendirme vb. süreçleri.

  EBB 617 Toplum, Kültür, Eğitim
  Eğitim, kültür, felsefe ve toplum ilişkilerine toplu bir bakış. Eğitimin toplumsal işlevleri, eğitim ve toplumsal değişme. Okul-aile ilişkileri, okul-iş yaşamı ilişkileri, öğretmenin toplumsal rolleri, eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri.

  EBB 625 Araştırma Yöntemlerine Giriş
  Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

  EBB 626 Öğrenme Süreçleri
  Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramlarının ve bunların eğitim açısından doğurgularının gözden geçirilmesi; öğretme kuram, model ve öğretim stratejilerinin incelenmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kavram ilke kuram ve çağdaş yaklaşımların eğitim ortamında uygulanması.

  EBB 631 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
  Türk eğitim sisteminin genel bir çözümlenmesi. Amaç, yapı ve süreçler ayrıntılı olarak incelenir. Sistemde meydana gelen değişmeler belirlenip, nedenleri tartışılır. Sistemin çevresel değişmeler doğrultusunda yönelimleri saptanır.

  EBB 633 Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
  Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kaykare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

  DERS İÇERİKLERİ

  EBB 700 Özel Konular
  Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanlar ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.

  EBB 709 Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
  Kursta, Milli Eğitim Şura Kararları, kalkınma planları ve çeşitli yayınlarda belirlenen sorunlar incelenmekte, tartışılmakta ve bunlardan günümüzde de önemini sürdüren temel sorunlar seçilerek ayrıntılı olarak incelenmekte ve çözüm olabilecek yaklaşımlar tartışılmaktadır.

  EBB 721 Bilimsel Düşüncenin Evrimi
  İnsan düşüncesinin temelleri, bilim-felsefe ilişkisi, bilimsel düşüncenin sistematiği, günümüz düşünce akımları.

  EBB 722 Araştırma Yöntemleri II
  Bilimsel araştırmadaki yeni yönelimler. Bilimsel araştırma aşamalarının paylaşılması. Her aşamaya ilişkin kuramsal bilgi toplayıp uygulamaya dönüştürülmesi. Bireysel raporların tartışılması.Yeni düşünce ve uygulama önerileri.

  EBB 724 Eğitim ve Kalkınma
  Eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler, eğitim planlaması ve nüfus ilişkileri, Türkiye kalkınma planlarının eğitim ve insan gücü boyutları, eğitim ve kalkınma ilişkilerini ele alan makale ve tezlerin incelenmesi.

  EBB 726 Yükseköğretimin Yönetimi ve finansmanı
  Yükseköğretimde çağdaş gelişmeler. Çeşitli ülkelerin üniversite yönetim sistemleri. Devlet anlayışları ve eğitim. Devlet finansmanının gerekçeleri, araçları ve etkileri. Eğitimin toplumsal, kişisel ve karma mal olma özellikleri. Devlet yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Özel yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Yükseköğretimin finansmanında öğrencilere sağlanan destek türleri. Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı (kamu ve vakıf üniversiteleri). Karşılaştırmalı eğitim finansmanı.Yükseköğretimde finansman arayışları.

  EBB 727 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
  Kursta, eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki araştırmalar (yüksek lisans ve doktora tezleri başta olmak üzere) incelenmekte, bu araştırmaların hem araştırma teknikleri hem de konu alanı yönünden eleştirileri yapılmaktadır.

  EBB 728 İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
  Örgütlerin amacı ve aracı olan insanın "kaynak" olarak tanımlanması. Örgütlerin insanın yaşamını kapsamak ve biçimlendirmek özelliği. Eğitim ve okul yönetiminde insan kaynağı yaklaşımı. Örgüt müşterisi ve üyesi olarak insanın çelişkileri, çatışmaları. İnsan kaynağı yönetiminin işlevleri (seçme, geliştirme, koruma, ödeme, ayırma). Uygulamaların insan kaynağının yönetimindeki engelleri.

  EBB 729 Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
  Çeşitli alanlardaki (eğitim yönetimi, ilköğretim, mesleki eğitim, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitim yöneticisi yetiştirme, denetçe yetiştirme, yaygın eğitim, yükseköğretime geçiş, eğitime kaynak sağlama, eğitimi yaygınlaştırma ve kalite geliştirme vb.) eğitim politika dokümanlarının (şuralar, kalkınma planları, raporlar) incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapılması.

  EBB 730 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler
  Eğitim yönetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz eğitim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.

  EBB 731 Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler
  Eğitim denetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz denetim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.

  EBB 766 Karsılaştırmalı Eğitim Yönetimi
  Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini, örgütün amaç, yapı, süreç, hava boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve kendi ülkemizle karşılaştırmak.

  EBB 799 SAraştırma Semineri
  Kursta, öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte; öneriler her aşamada sınıfta grupça tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri de özendirilmektedir.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |