Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4 (75/100) olmalıdır. İnşaat mühendisliği mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler

  Engineering Seismology
  Advanced Dynamics of Structures
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Yapısal Deprem Mühendisliği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Soil Dynamics
  Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri

  Seçmeli     
  Nondestructive Testing and Evaluation
  Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
  Earthquake Disaster Planning and Management
  İleri Yapı Statiği
  Elastisite Teorisi
  Repair and Retrofitting Concepts in Building Materials
  Özel Betonlar ve Durabiliteye göre Tasarım
  Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
  Elastisite Teorisi

  Ders İçerikleri

  Engineering Seismology (Mühendislik Sismolojisi)

  Depremler, levha tektoniği, elastik geri sekme teorisi, deprem büyüklükleri, Türkiye'nin tektoniği ve depremselliği, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'deki depremler, deprem dalgalarının özellikleri, iki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgasının yayılışı, sismik şiddet cetvelleri, aletsel şiddetler, kuvvetli deprem ivme kaydının özellikleri, davranış spektrumları, tasarım spektrumları, üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, deprem risk analizi, deprem ivmesinin similasyonu, San Fernando ve Türkiye'deki Depremlerle ilgili slayt gösterisi.

  Advanced Dynamics of Structures (Yapı Dinamiği)
  Dynamic loads, dynamic characteristics of structural systems. lumped parameter systems. free vibrations of single-degree-of-freedom systems (SDF), damped vibrations, response of SDF systems to harmonic loading, to periodic loading, to general dynamic loading, generalized SDF systems. Rayleigh method, vibration isolation Multi-degree-of-freedom systems (MDS), equations of motions, undamped free vibrations of MDS, free vibrations, orthogonality conditions, dynamic response, mode shapes, forced vibrations, mode superposition analysis, numerical methods for determination of mode shapes and frequencies, Rayleigh method, systems with distributed parameters, equations of motion, axial, shear and bending vibrations, earthquake response of SDF systems, response spectra, earthquake response of MDF systems, methods for modal combination, numerical methods.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Yapısal Deprem Mühendisliği
  Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Soil Dynamics
  Titreşimlerin prensibi. Tek serbestlik dereceli titreşimler. İki serbestlik dereceli titreşimler. Zeminde dalga yayılması. Üç boyutlu basınç dalgaları. Depremlerin oluşumu ve spektral ivme. Dinamik zemin parametreleri. Kohezyonlu zeminlerin dinamik davranışı. Kohezyonsuz zeminlerin dinamik davranışı. Sıvılaşma: Laboratuvar ve arazi deneyleri. Sıvılaşma analizi. Zemin büyütmesi.

  Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri
  Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris deplasman yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, matris kuvvet yöntemi, malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.

  Seçmeli Dersler

  Nondestructive Testing and Evaluation (Yıkıntısız Deneyler ve Değerlendirme)
  Giriş, tanımlar, özelikler ve yıkıntısız yöntemlerin karşılaştırılması. Ses dalgalarının temel özelikleri. Ses yayınımının ilkeleri. Ses dalgalarının gücünü kaybetmesi. Yansıma katsayıları. Snell kuralı ve kritik açılar. Ultrasonik karakterizasyon, ultrasonik hız ve dağılma. Yüzey dalgaları. Ultrasonik deneylerin ilkeleri. Pulse metodları. Pulse-geçişleri. Akustik impedans. Ultrasonik deney aletleri. Ultrasonik dalgaların oluşumu. Hız ölçümü. Kalınlık ve uzaklık ölçümü. Kusurlar ve ultrasonik tekniklerin diğer uygulamaları. Data analizi. Betonun ultrasonik deneylerle ölçümü

  Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

  Giriş; Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Muhtelif depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi

  Earthquake Disaster Planning and Management
  Afet Yönetimi ve Afet Planlaması esasları, tehlike analizi, risk analizi, yapısal olmayan afet tedbirleri, yapısal tedbirler, İnşaat Mühendisliğinde uygulamalar.

  İleri Yapı Statiği
  Direkt deplasman metodu, doğru ve eğri eksenli çubukların rijitlik ve yükleme özellikleri, hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, II. Mertebe teorisi, burkulma yüklerinin hesabı, tesir çizgilerinin çizimi.

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

  Repair and Retrofitting Concepts in Building Materials (Yapı Malzemelerinde Onarım ve Güçlendirme Kavramları)
  Yeni çimeto esaslı malzemelerin tasarımı, taze beton özellikleri. Katı malzemelerin mekanik özellikleri (dayanım, rijitlik, kırılma, yorulma ve yüksek performanslı betonların(YPB) zamana bağlı davranışı), çekme şekil değiştirme kapasitesi ve YPB larda çatlama mekanizması. Dürabilite ve betonarme yapılarda çatlama, onarımda kullanılan polimerik reçinalar ve polimer betonları. Güçlendirme malzemelerinin üretiminde kullanılan lifler; lif takviyeli malzemelerin mikromekaniği. Güçlendirme malzemelerinin gerilme-şekil değiştirme davranışı. Güçlendirme malzemelerinin dürabilitesi. Yapıların onarımında ve güçlendirilmesinde kullanılan özel betonlar (betonun aderansı, çelik tel takviyeli beton, betonla mantolama, betonla yama).

  Özel Betonlar ve Durabiliteye göre Tasarım
  Hafif agregalı betonların sınıflandırılması; hafif agregalı betonlar, gaz betonları ve köpük betonları. Kumsuz beton. Ağır beton. Yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı betonlar. Silindirle sıkıştırılmış betonlar Polimer-Portland Çimentolu Betonlar. Ferrocement. Lif Donatılı Betonlar. Durabilite. Durabiliteye göre tasarım. Geçiş süreçleri. Sülfat etkisi, deniz suyu ve asit etkileri. Don etkisi. Çiçeklenme. Alkali-agrega reaksiyonu. Donatı korozyonu. Servis ömrünün uzatılması. Yüzey iyileştirme işlemleri. Katodik korunma

  Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
  Merkezi güçlendirilmiş çerçeveler, dışmerkez güçlendirilmiş çerçeveler, sünek rijit çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışı, rijit sünek çerçevelerde kolonların tasarımı, kolon-kiriş birleşimlerinde panel bölgesi tasarımı ve davranışının modellenmesi, kolon-kiriş birleşiminin davranışı, sünek tasarım yöntemi, sünek rijit çerçeve tasarımının ilkeleri, sismik limit durum yaklaşımı, sismik yük azaltma ve deplasman büyütme faktörleri, modern standardlarda sismik boyutlandırma yöntemleri, çelik kirişlerin stabilitesi ve plastik dönme kapasiteleri, çevrimsel kiriş burkulması, pasif enerji yutma sistemleri ve bunların yapı sistemlerinde kullanımı

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |