Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul - İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü - I129

Home>Yüksek Lisans Programları>Mühendislik>Şişli>Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
 
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Mühendislik Yüksek Lisans Programları:
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4 (75/100) olmalıdır. İnşaat mühendisliği mezunları tercih edilir.
Program Tanımları:
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Ders Listesi


Zorunlu Dersler

Engineering Seismology
Advanced Dynamics of Structures
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Engineering Mathematics
Yapısal Deprem Mühendisliği
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Engineering Mathematics
Soil Dynamics
Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri

Seçmeli     
Nondestructive Testing and Evaluation
Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Earthquake Disaster Planning and Management
İleri Yapı Statiği
Elastisite Teorisi
Repair and Retrofitting Concepts in Building Materials
Özel Betonlar ve Durabiliteye göre Tasarım
Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
Elastisite Teorisi

Ders İçerikleri

Engineering Seismology (Mühendislik Sismolojisi)

Depremler, levha tektoniği, elastik geri sekme teorisi, deprem büyüklükleri, Türkiye'nin tektoniği ve depremselliği, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'deki depremler, deprem dalgalarının özellikleri, iki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgasının yayılışı, sismik şiddet cetvelleri, aletsel şiddetler, kuvvetli deprem ivme kaydının özellikleri, davranış spektrumları, tasarım spektrumları, üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, deprem risk analizi, deprem ivmesinin similasyonu, San Fernando ve Türkiye'deki Depremlerle ilgili slayt gösterisi.

Advanced Dynamics of Structures (Yapı Dinamiği)
Dynamic loads, dynamic characteristics of structural systems. lumped parameter systems. free vibrations of single-degree-of-freedom systems (SDF), damped vibrations, response of SDF systems to harmonic loading, to periodic loading, to general dynamic loading, generalized SDF systems. Rayleigh method, vibration isolation Multi-degree-of-freedom systems (MDS), equations of motions, undamped free vibrations of MDS, free vibrations, orthogonality conditions, dynamic response, mode shapes, forced vibrations, mode superposition analysis, numerical methods for determination of mode shapes and frequencies, Rayleigh method, systems with distributed parameters, equations of motion, axial, shear and bending vibrations, earthquake response of SDF systems, response spectra, earthquake response of MDF systems, methods for modal combination, numerical methods.

Seminer
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

Yapısal Deprem Mühendisliği
Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.

Seminer
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

Soil Dynamics
Titreşimlerin prensibi. Tek serbestlik dereceli titreşimler. İki serbestlik dereceli titreşimler. Zeminde dalga yayılması. Üç boyutlu basınç dalgaları. Depremlerin oluşumu ve spektral ivme. Dinamik zemin parametreleri. Kohezyonlu zeminlerin dinamik davranışı. Kohezyonsuz zeminlerin dinamik davranışı. Sıvılaşma: Laboratuvar ve arazi deneyleri. Sıvılaşma analizi. Zemin büyütmesi.

Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri
Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris deplasman yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, matris kuvvet yöntemi, malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.

Seçmeli Dersler

Nondestructive Testing and Evaluation (Yıkıntısız Deneyler ve Değerlendirme)
Giriş, tanımlar, özelikler ve yıkıntısız yöntemlerin karşılaştırılması. Ses dalgalarının temel özelikleri. Ses yayınımının ilkeleri. Ses dalgalarının gücünü kaybetmesi. Yansıma katsayıları. Snell kuralı ve kritik açılar. Ultrasonik karakterizasyon, ultrasonik hız ve dağılma. Yüzey dalgaları. Ultrasonik deneylerin ilkeleri. Pulse metodları. Pulse-geçişleri. Akustik impedans. Ultrasonik deney aletleri. Ultrasonik dalgaların oluşumu. Hız ölçümü. Kalınlık ve uzaklık ölçümü. Kusurlar ve ultrasonik tekniklerin diğer uygulamaları. Data analizi. Betonun ultrasonik deneylerle ölçümü

Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Giriş; Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Muhtelif depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi

Earthquake Disaster Planning and Management
Afet Yönetimi ve Afet Planlaması esasları, tehlike analizi, risk analizi, yapısal olmayan afet tedbirleri, yapısal tedbirler, İnşaat Mühendisliğinde uygulamalar.

İleri Yapı Statiği
Direkt deplasman metodu, doğru ve eğri eksenli çubukların rijitlik ve yükleme özellikleri, hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, II. Mertebe teorisi, burkulma yüklerinin hesabı, tesir çizgilerinin çizimi.

Elastisite Teorisi
Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

Repair and Retrofitting Concepts in Building Materials (Yapı Malzemelerinde Onarım ve Güçlendirme Kavramları)
Yeni çimeto esaslı malzemelerin tasarımı, taze beton özellikleri. Katı malzemelerin mekanik özellikleri (dayanım, rijitlik, kırılma, yorulma ve yüksek performanslı betonların(YPB) zamana bağlı davranışı), çekme şekil değiştirme kapasitesi ve YPB larda çatlama mekanizması. Dürabilite ve betonarme yapılarda çatlama, onarımda kullanılan polimerik reçinalar ve polimer betonları. Güçlendirme malzemelerinin üretiminde kullanılan lifler; lif takviyeli malzemelerin mikromekaniği. Güçlendirme malzemelerinin gerilme-şekil değiştirme davranışı. Güçlendirme malzemelerinin dürabilitesi. Yapıların onarımında ve güçlendirilmesinde kullanılan özel betonlar (betonun aderansı, çelik tel takviyeli beton, betonla mantolama, betonla yama).

Özel Betonlar ve Durabiliteye göre Tasarım
Hafif agregalı betonların sınıflandırılması; hafif agregalı betonlar, gaz betonları ve köpük betonları. Kumsuz beton. Ağır beton. Yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı betonlar. Silindirle sıkıştırılmış betonlar Polimer-Portland Çimentolu Betonlar. Ferrocement. Lif Donatılı Betonlar. Durabilite. Durabiliteye göre tasarım. Geçiş süreçleri. Sülfat etkisi, deniz suyu ve asit etkileri. Don etkisi. Çiçeklenme. Alkali-agrega reaksiyonu. Donatı korozyonu. Servis ömrünün uzatılması. Yüzey iyileştirme işlemleri. Katodik korunma

Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
Merkezi güçlendirilmiş çerçeveler, dışmerkez güçlendirilmiş çerçeveler, sünek rijit çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışı, rijit sünek çerçevelerde kolonların tasarımı, kolon-kiriş birleşimlerinde panel bölgesi tasarımı ve davranışının modellenmesi, kolon-kiriş birleşiminin davranışı, sünek tasarım yöntemi, sünek rijit çerçeve tasarımının ilkeleri, sismik limit durum yaklaşımı, sismik yük azaltma ve deplasman büyütme faktörleri, modern standardlarda sismik boyutlandırma yöntemleri, çelik kirişlerin stabilitesi ve plastik dönme kapasiteleri, çevrimsel kiriş burkulması, pasif enerji yutma sistemleri ve bunların yapı sistemlerinde kullanımı

Elastisite Teorisi
Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.
Mühendislik ile ilgili diğer programlar: