Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ÇEVRE BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı
  Programın amacı, çevre sorunlarının tesbit ve çözümüne yönelik ulusal ve  uluslararası niteliklere sahip temel  araştırmaların yapılabilmesine imkan sağlamak  ve çevre bilimleri  alanlarında  ülkemizin  ihtiyacı  olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir.

  Yüksek Lisans Programı çevre yaklaşımları ile ön plana çıkan tüm  biyoloji, kimya, fizik, eğitim, ormancılık, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iş ve halk sağlığı, hukuk gibi dalların araştırmalarına açık olacaktır. Alanlar tek başlarına çevre konularına yönelebilecekleri gibi,  konuya birlikte de yaklaşabileceklerdir.

  Çevresel etkileşimlerin gözlendiği ortamların  bozulmasını inceleyen   ve bu  ortamların  yeniden kazanılmasını amaçlayan çalışmaların biyolojik, fiziksel ve  kimyasal  araştırmalarla izlenmesi;  ortaya çıkacak eğitimsel,  sosyal, psikolojik, hukuki ve ekonomik sorunların irdelenmesi;  öneri ve çözümler üretilmesi  yetişen insan gücü ile birlikte çevre bilinç ve uygulamalarının  AB ve diğer uluslararası  kaliteye ulaşmasını  çabuklaştıracaktır.

  Çevre sorunları ile ilgili  tüm  temel bilimlerin disiplinlerarası  bir bilim alanında birleşmeleri aradaki iletişimi sıklaştıracağı gibi;    uygulama alanlarına yönelik olan ve  çevre mühendisliği başta olmak üzere tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait   hizmetlerin   etkin ve doğru üretilmesine  katkıda bulunacaktır.

  Çevre Bilimleri Yüksek Lisansı  Programı mezunları akademik hayata devam edebilecekleri gibi; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı vb Bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar onların ülkemiz genelindeki yaygın hizmet ağında (Hıfzıssıhha Kuruluşları, Sağlık Ocakları, Çevre İzleme İstasyonları, Bölgesel Çevre Denetim Merkezleri vb) ile  DPT gibi Kuruluşlarda  görev alabileceklerdir.

  Açılacak olan Program, Çevre Bakanlığı’nın konu ile ilgili almış olduğu Lisansüstü Çevre Bilimleri Programları açılmasını öneren  kararlarını da karşılamaktadır.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı :
  Bulunmamaktadır.

  DERS İÇERİKLERİ

  ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ
  Çevre bilimlerinin tanımı ve kapsamı. Canlılar ve çevre: Dünyanın oluşumu, atmosferin oluşumu, hayatın başlangıcı. Ekolojik temeller: cansız çevre, madde döngüleri, canlı   çevre ve ekosistem kavramı, ekosistemlerde besin/enerji akışı. Yerkürenin zenginlikleri: madde kaynakları, enerji kaynakları. Ekolojik bir faktör olarak insan: avcı-toplayıcı toplumları, tarım toplumları, nüfus artışı, nüfus artışının toplum ve biyosfer üzerindeki etkileri

  ÇEVRE EĞİTİMİNE GİRİŞ
  Çevre eğitiminin tanımı ve kapsamı . çevre eğitiminin gelişimi. Tiflis Bildirgesi. çevre eğitimi için eğitmenlerin yetiştirilmesi. Genel eğitim ilkeleri, çevre eğitiminin niteliği, esasları ve amaçları, çevre eğitim modelleri, çevre eğitiminde yöntem, ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bilgi, bilim, analitik düşünce ve bilimsel araştırma türleri, bilimsel raporun alt kategorileri ve içeriği, dipnot, alıntı ve kaynakça, araştırma konusunun belirlenmesi, kaynak tarama ve veri toplama, araştırmanın teorik çatısının oluşturulması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve tanımlanması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi.

  TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ   

  Farmakokinetik prensipler, kirleticilerin etkime mekanizmaları, önlemler, etkilerden kurtulma yolları.

  ÇEVRE-CANLI İLİŞKİSİ

  Canlıların doğal yaşadıkları ekosistemde organizma ve komünite olarak çevreleri ile olan etkileşimlerinin evrimsel uyum mekanizmaları ve değişen   çevresel etmenlerin bunlara etkisi. Değişik ekosistemlerde yaşayan bitkiler ve hayvanlardan (insan da dahil) örnekler üzerinde açıklamalar, yeni araştırmaların bulgurları tartışılarak yapılır.

  ÇEVRE-TOPLUM VE TEKNOLOJİ

  Toplum ve teknoloji gelişmesinin çevre sorunlarına olan etkileri. Değişik tarihsel kesitlerden örnekler. Sera etkisi gibi küresel etkilerin en aza indirilmesi çabaları, uluslararası anlaşmalar. Geleceğe dönük çabalar. Sürdürülebilir Kalkınma kavramı.

  KENTSEL EKOLOJİ          

  Kentsel habitatlar ve bu habitatların özellikleri, İnsan etkisi altında oluşmuş olan yeni ekolojik şartlar ve bu şartların bitkiler üzerindeki etkileri, Kentlerdeki bitki istilâsı ve sonuçları, Ruderal bitkiler ve özellikleri, Kentsel çevrede gelişen bitkiler ve kommüniteler, Kentlerde gelişen yerli ve yerli olmayan türler, Kentsel ortamlarda yetişen bitkilerde peryodisite, Hızlı nüfus artışı ve kentsel ortamlarda gelişen bitkilere etkileri, Yapılaşma ve sanayileşme ve bu faktörlerin kentsel ortamlarda gelişen bitkilere etkileri, Kentsel habitatlarda gelişen bitkiler üzerindeki insan tahribatı ve bitkilerin tepkileri.

  UYGULAMALI İSTATİSTİK

  Olasılık, Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, Örnekleme, Örnekleme dağılımları, Güven aralıkları, Hipotez testleri, Deney tasarımı ve varyans analizi modelleri, İstatistik süreç kontrol.

  ÇEVRE   KİMYASI   I

  Yeryüzünün Oluşum ve Değişimleri, Hayatın Oluşum ve Değişimlerinin Temel Bilgileri. Yeryüzünde elementlerin dağılımı, Yeryüzünde Kimyasal Yerdeğiştirmeler ve Çevrimler; Canlıların Temel Elementleri (O, H, C, N, S, Na, K), Yeryüzünün Yaygın Elementleri (Si, Al, Ca, Mg, Na, K) Biyolojik Faaliyetlerde Önemli Elementler ve İşlevleri; Çevresel Sorun Yaratan Elementler ve Bileşiklerinin Doğada Davranışları; Organik Kirleticiler; Ötrifikasyon; Kirleticilerin Çevresel Etkileri ve Bu Etkilerden Korunma

  TOPRAK KİRLENMESİ VE KORUNMA            
  Toprak türleri. Toprak oluşum süreçleri. Toprak kirlenmesinin önemi. Toprak geri kazanım yöntemleri ve etkinlikleri.

  SU ORTAMLARI   EKOLOJİSİ                 

  Su ekosisteminin yapısını oluşturan biyotik ve abiyotik unsurlar. Tatlısu ve deniz ekosistemlerinde ekolojik mekan birimleri ve bu birimlere ait canlı toplulukları. Canlıların bölgesel ve coğrafik dağılışları, ortamlarına olan morfolojik ve fizyolojik adaptasyonları. Ekolojik faktörlerden klimatik faktörler   (ışık, basınç, viskozite, sıcaklık, su hareketleri) ile aklimatik faktörlerin (Suda çözünmüş oksijen, Besleyici elementler, karbondioksid, tuzluluk, sertlik, pH, kükürt ve hidrojen sülfür vb).) tanımı ve su canlıları üzerine etkileri. Akuatik ortamda besin ve beslenme faktörü. Tür içi ve türler arası ilişkiler.Popülasyon dinamiği.

  HALK SAĞLIĞININ TEMELLERİ
  Halk sağlığının önemi. Korunma yöntmleri. Organizasyon ve uygulamalar. İrdelemeler.

  ATMOFERİK RADYASYON         
  Radyasyon kuralları, Kirchoff kanunları, radyasyonun taşınımı, infrared ışıma ile enerji taşınımı, absorpsiyon prosesleri; ilgili termodinamik dengeler, atmosferik optik ve görünürlük, kirleticilerin ışınsal etkileri.

  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ         
  Sesin tanımı, ilerlemesi, girişimi, ses şiddetini ölçüm birimleri, gürültünün sağlık etkisi, gürültü engelleme yolları, dünyadaki   ve Türkiye’deki uygulamalar.

  YERKÜRENİN ENERJİ KAYNAKLARI

  Enerji kaynakları: enerjinin tanımı ve türleri,enerji dinamiği ve kuralları. Enerji kaynakları Yenilenemez kaynaklar: kömür,petrol, ve doğalgaz, nükleer enerji. Yenilenebilir kaynaklar: güneş enerjisi: doğal toplama sistemleri ,teknolojik toplama sistemleri. Yerkürenin enerjisi. Gezegenlerin çekim enerjisi. Hidrojen enerjisi. Türkiye’nin enerji kaynakları. Enerji kaynaklarının kullanımı. Enerji tasarrufu .

  ÇEVRE EKONOMİSİ

  Çevre sorunlarının ekonomik açıdan incelenmesi, çevre korunumunun ekonomiye katkısı, çevre kirliliğinin   proses modifikasyonlarıyla önlenmesi yoluyla çevresel giderlerin en aza indirilmesi, dünyadaki uygulamalar.

  ÇEVRE YÖNETİMİ            

  Çevre yönetiminin anlamı. Çevre kirliliğinin giderilmesinde ekonomik,sosyal, ve psikolojik yaklaşımların, yönetim organizasyonunda yer almasının önemi. Toplumun, kirlilik önlemeye katkısının hesaplanması ve yöntem geliştirilmesi. Çevresel fayda kavramı. Refah payı ile çevresel fayda arasındaki ilişkiler.

  ATMOSFER FİZİĞİ I           
  Atmosferin Kısa Özeti, Atmosferik Termodinamik, Sinoptik Ölçekte Hava Hareketleri

  HAVA KİRLİLİĞİ I            
  Hava Kirleticileri, Hava Kirliliğinin Çevreye Etkileri, Hava Kirletici Kaynaklar, Hava Kirlilik Meteorolojisi, Atmosferik Difüzyon Teorileri, Gaussian Plume Eşitliği

  ÇEVRE EĞİTİMİ
  Çevre korumanın anlamı nedir. Çeve sorunlarının tespit ve çözümü için kimler eğitilir, dünyada ve Türkiye’de yapılmakta olan çevre eğitimi. İlk ve ortaöğretim okulları programında çevre ile ilgili konular ve çevre dersleri. İçerik ve yönlenme bakımından irdelemeler. Türkiye’de çevre eğitimi yapan sivil toplum örgütleri ve programları. Çağımızda çevre eğitiminden beklenenler ve geleceğin çevre eğitimi. Ders konuları, alanda çalışan konuşmacıların konferansları ,seminerler, ve araştırma ödevleri ile desteklenir.

  ÇEVRE SORUNLARININ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ
  Çevre sosyolojisinin genel tanımı ve tarihçesi. Dünyada ve Türkiye’de ekolojik bozunmanın tarihçesi. Fiziki çevre ve toplum arasındaki etkileşim. Çağdaş toplumlarda çevresel etkilerin sosyal ve psikolojik sonuçları. Resmi çevre politikaları ve alternatif çözüm arayışlarının sosyo-psikolojik açıdan ele alınması.

  ÇEVRE KİMYASI II

  Su ortamlarındaki denge reaksiyonları. Sularda kirlenmenin izlenmesi ve önlemler. Atmosferdeki kimyasal ve fotokimyasal reaksiyonlar. Atmosfer   kirliliğinin izlenmesi ve önlemler.   Topraktaki biyokimyasal   ve kimyasal reaksiyonlar. Toprak kirliliği önlemleri. Toprak kazanımı.

  NÜKLEER ATIKLAR
  Doğal ve yapay radyoaktif maddeler. Nükleer atıkların oluşumu, saklanması, giderilmesi, nükleer radyasyonun ölçüm teknikleri. Radyasyon birimleri ve canlı üzerine etkileri.

  ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
  Tanımı, hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi ,dalga enerjisi.Güneş enerjisinin kullanımı.Piller ,yakıt pilleri, kimyasal ve galvanik   piller; kentler ve   endüstrideki uygulamalar.

  BİTKİ PATOLOJİSİ            

  Bitki hastalıklarında çevresel etkiler. Etyoloji, ekoloji;   ekonomik önemde zarar veren hastalıkların kontrolü.

  TERATOLOJİYE GİRİŞ
  Teratolojinin tarihsel geçmişi, Tıbbi ve kimyevi teratolojik maddeler, Kullanılmakta olan test teknikleri, Yeni metodlar, Güvenilir test sistemleri, Hamile bayanların ve gelecek nesillerin korunması.

  KARA ORTAMLARI EKOLOJİSİ            
  Yeryüzündeki kara ortamlarının ekolojik sınıflandırılması, geçiş bölgeleri, ekosistemlerin etkileşimi.

  KATI ATIKLAR
  Katı atıkların sınıflandırılması, toplanması, depolanması,   bertaraf edilmesi, enerji kazanımında kullanılmaları. Geri dönüşüm yöntemleri.

  MESLEK HASTALIKLARI            
  Değişik meslek gruplarında sürekli gözlenebilen hastalıklar.  

  İŞ ORTAMLARIN SAĞLIĞI          
  İş ortamlarında özellikle hava ve gürültü kirliliğinin etkileri. Evsel iç ortamlarda günlük kullanım malzemelerinin, sağlığa zaman içinde etkime yolları.
   
  ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ  
   
  Kanser yapıcı, mutagen, ve terotogen maddelerle etkileşim. Temel epidemiyolojik prensipler.

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ      

  İmar planlarında evsel, ve sanayii yerleşiminin düzeni, imar planlarında çevresel yaklaşımlar, çevresel etkinin somut verilerle ortaya   konulması, sanayide yer seçimi, bölgesel kirlilik yükü belirlenmesi, organize sanayii bölgeleri ve yönetim.

  ÇEVRE HUKUKU
  Çevre kanun ve yönetmelikleri. Yeni düzenlemeler. Dünya standartları ile karşılaştırılması. Sorumluluk zinciri. Uluslar arası hukuk ile ülkemiz hukukunun çevre kirlenmesinin önlenmesi ve cezalandırılması konusunda uyuşan ve uyuşmayan kısımları. Irdelemeler.  

  ISO 9000-ISO 14000 UYGULAMALARI  

  Sanayinin çevresel yaklaşımları irdeleme ve yönlendirme yöntemlerinin incelenmesi.

  ATMOSFER FİZİĞİ II
  Atmosferik Aerosoller ve Bulut, Mikrofiziğine Giriş, Güneş Radrasyonu ve Işıma Dengesi, Atmosferik Dinamik, Genel Sirkülasyon

  HAVA KİRLİLİĞİ II                       
  Atmosferik Aerosolün Özellikleri, Kuru Birikim, Islak Birikim, İstatistiksel Modeller.

Çevre bilimleri ve yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |