Bale Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bale Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  MODERN DANS SANAT DALI

  BALE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  20 yy. DANS SANATINDAKİ AKIMLAR

  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Prof. Şebnem Aksan
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Bahar
  Dersin Önkoşulu : Yok.
  Amaç : Bu ders 20 yy. Dans sanatındaki akımları ve evreleri inceler.
  İçerik : Dans sanatının beden ve konular açısından çağdaş diğer disiplinlerle olan kültürel,
  sosyal, politik ve teknolojik alanlarla olan etkileşimleri incelemek..
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -20 yy. Dans Sanatı Kuram ve Pratik: Prof. Şebnem Aksan- Gurur Ertem
  -Speaking Of Dance; Joyce Morgen Roth,
  -Reading Dancing; Bodies and Subjects in Contemporary American Dance.
  -No Fix Point


  DANS ETNOGRAFİSİ

  Dersin Kodu : 5139
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Doç. Dr. Arzu ÖZTÜRKMEN
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Bu ders, farklı dans biçimlerinin icra edildikleri bağlamları sosyo-kültürel boyutlarıyla
  incelemeyi amaçlar.
  İçerik : Dansın etnografik bağlamını kent ve/veya yerel ortamında izlemenin dansla birlikte
  dansi üreten topluluğun sosyal ve kültürel yapısına dair gözlemler yapmayı hedefler.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  Buckland J. Theresa. 1999. Dance in the Field.
  Deidre Sklar 1991 On Dance Ethnography Dance Research Journal 23/1

  Doğaçlama

  Dersin Kodu : 5136
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Yard.Doç.Tuğçe Tuna
  Dersin Kesimleri (Teori/ Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Ders esas olarak kişinin yaratıcılığının anahtarlarını keşfetmesini, sınırlarını tanımasını
  ve genişletmesini hedefler. Doğaçlama bir üretim çalışmasıdır. Yeni düşünme yöntemleri,
  çalışma metodları, yapı ve semboller veya yeni hareket etme yolları keşfedilesini hedefler.
  İçerik : Şekil, mekan, zaman ve enerji konseptleriyle çalışılır. Tasasız hareket etme yaklaşımı ile
  eşsiz hareket tasarımı, tekrarlanamayan ritim ve dinamik biçimleri deneyimlenebilir. Doğaçlama
  bir koreografik araç olarak da dans kompozisyonun da kullanılır.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  *Wisdom of the Body Moving ( Linda Hartley/North Atlantic Books)
  *Body-Space-Image; Miranda Tufnell-Chris Crickmay

  İLERİ ÇAĞDAŞ DANS TEKNİĞİ
  Dersin Kodu : 5130-5230
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Yard.Doç.Tuğçe Tuna
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 6 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Çağdaş dans tekniğine sahip olmak.
  Amaç : Bu ders bedenin çeşitli çağdaş dans teknikleri ile kuvvetlendirilmesini, geliştirilmesini
  amaçlar.
  İçerik : Bu derste Laban “Hareket Analizi Teorisi” ve Bartanieff, prensipleri üzerine kurulu olan
  temel tekniklerin yanı sıra, bedenin hareket kapasitesini arttırmak üzere yoğunlaşılır.Bu metotlar
  bedenin; eksen ve düzlemleri üzerinde hareket patenleri sağlayarak tüm kas gruplarını
  kuvvetlendirmeyi amaçlar. Anatomi ve kinezyoloji bilimleri doğrultusunda bilimsel, bilinçli ve
  duyarlı yaklaşımı öngörür, daha ekonomik, esnek ve akışkan bir işlerliği de sağlar.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - FRANKLİN, Eric, Dance Imagery For Technique and Performance, Human Kinetics, 1996
  - FRANKLIN,Eric , Dynamic Alignment Through Imagery, Human Kinetics, 1996
  - HACKNEY, Peggy, Making Connections, Gordon and Breach Publishers, Second
  Printing, 2000
  - BARTANIEFF,I.-LEWIS,D., Body Movement,New York: Gordon and Breach Brooks,
  1980
  - HARTLEY Linda, Wisdom of the Body Moving, North Atlantic Boks Berkley, California,
  1989

  Modern Dansta Folklor ve Yerellik
  Dersin Kodu : 5240
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Doç.Dr.Arzu Öztürkmen
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Bahar
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Bu ders Türkiye’de modern dansta sıkça kullanılan folklorik ve yerel öğeleri eleştirel bir
  bakış açısıylaincelemeyi amaçlar.
  İçerik : Bu bağlamda modernlik ve folklorik olma arasındaki çelişkiyi inceler. Bu öğelerin
  Türkiye’de Balenin kuruluşından modern dansa geçişe kadar olan aşamalarını tarihsel olarak
  inceler.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar: 2004 “Reflections on Pina Bausch’s Istanbul Project,” Dance Research
  Journal, Summer 2004, 36/2, pp.232-235. (AHCI).
  2003a“Modern Dance Alla Turca: Transforming Ottoman Dance in Early Republican Turkey,“
  Dance Research Journal, Summer 2003, 35/1, pp. 38-60. (AHCI).
  2002 “Dansta ‘Millilik’ ve ‘Yerellik’ Kavramları Üzerine Düşünceler,” Sanat Dünyamız, sayı 85,
  Güz 2002, s. 151-157.
  2002d “Dance and Identity in Turkey,” Garland Encyclopedia of World Music.Vol.6: The Middle
  East, New York & London: Routlegde, pp.811-818.
  2002e “Mehmet Fetgeri Şuenu ve Kadında Terbiye-i Bedeniye” (Mehmet Fetgeri Şuenu and
  Women’s Physical Training), Tarih ve Toplum, Mart 2002, cilt 37, sayı 219, s.4-9.
  2002f “I Dance Folklore,” Fragments of Culture: The Everyday Life of Turkey, eds. Deniz
  Kandiyoti & Ayşe Saktanber. London & New York: I.B.Taurus, pp.128-146.: IB Taurus
  Press.

  MODERN DANS SANAT DALI
  Dersin Adı: Çağdaş Dans Sosyolojisi
  Dersin Kodu : 5135
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Gurur Ertem
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Dersin amacı bu yaklaşımları örnek koreografların işlerini tartışarak belirlemek ve
  bunların ortaya çımalarına elverişli koşulları hazırlayan sosyo-kültürel bağlamları, sanatsal
  akımları ve tarihsel önkoşulları anlamaktır.
  İçerik : Günümüz dans sanatında koreografik yaklaşımlar kesin tanımlar, stiller ve teknik
  seçimler çerçevesinde değerlendirilemeyecek kadar kaygan zeminler üzerinde imiş gibi
  görünseler de ortak bazı kaygılar taşımakatadırlar. Boris Charmatz, Xavier Le Roy, Jerome Bel
  gibi yeni nesil Avrupalı koreograflar, yirminci yüzyılın başlarında modern dansın orataya
  koyduğu ontolojik ve biçimsel parametreleri yeniden değerlendiriyor; dansın nesnesinin hareket
  olduğu varsayımını sorguluyor; bedeni, bedenselliği, mevcudiyeti temel çıkış noktaları kılarak
  performansı oluşturan öğelerin katı hiyerarşisine karşı duruyorlar. Aynı zamanda yazar/yaratıcı,
  yaratıcılık, iktidar, yapma gücü ve koreografik otorite arasındaki ilişkiyi araştıyorlar.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar: *Sharing the Dance (Cynthia J.Novack) The Universityof Wisconsin Press
  *Meaning and Motion In Dance ( Jane C. Desmond)
  *Reading Dancing ( Susan Leigh Foster)University of California Press

  DANS KOMPOZİSYONU
  Dersin Kodu : 5131-5231
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Yard.Doç.Tuğçe Tuna
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 1
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Temel kompozisyon bilgisine sahip olmak.
  Amaç : Bu derste artistik yaklaşım, form bilgisi,mekan kullanımı, müzik ve koreografi ilişkisi
  araştırılır. Ayrıca düşünce üretmek ve düşünceyi hareket formunda araştırmak ve bireysel
  yaklaşımı teşvik üzerinde durulur. Sergilenmek üzere solo veya grup çalışmaları yapılır.
  İçerik : Bu derste artistik yaklaşım, form bilgisi,mekan kullanımı, müzik ve koreografi ilişkisi
  araştırılır. Ayrıca düşünce üretmek ve düşünceyi hareket formunda araştırmak ve bireysel
  yaklaşımı teşvik üzerinde durulur. Sergilenmek üzere solo veya grup çalışmaları yapılır.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Proje Sunumu
  Önerilen Kaynaklar:
  - BLOM ,Lynne Anne, CHAPLİN, Tarin, The Intimate Act of Choreography, Dance Boks
  Cecil Court, London, 1982
  - SMİTH- AUTARD M. Jacqueline, Dance Composition, A&C Black – London,Third
  edition 1996
  - MINTON, Sandra Cerny, Choreography, Human Kinetics, 1986

  Hareket Yoluyla Farkına Varma
  Dersin Kodu : 5137
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Şirin Duruk
  Dersin Kesimleri (Teori/ Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 1
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Ders esas olarak bir özdeneyim yoluyla farkındalık geliştirme dersi olarak
  tanımlanmıştır.Feldenkrais methodu,Ruhun Derin Hareketleri, Bedenlenmiş Yaşam
  Meditasyonu,Sanatla Terapi yöntemleri kullanılarak katılımcıların fiziksel,zihinsel,duygusal
  alanlarda farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  İçerik :
  *Bir farkındalık aracı olarak beden: tarihçe,yöntemlerin gelişmesi, felsefi, teorik yaklaşım ( Jung,
  bir metafor olarak beden,Gestalt Terapisi, Sistemik Terapiler, Feldenkrais Yöntemi, Doğu
  Felsefeleri ve Beden)- katılımcılardan konuya yönelik kaynakları okumaları beklenecektir.
  *İnsan ruhunun sözsüz yanıyla karşılaşmak-Ruhun derin hareketlerine giriş-Hareketin ve
  Durmanın gücü-Özdneyim yoluyla çalışılacaktır.
  *Farkındalık egzersizleri.
  *Bedenle çalışırken dikkat edilecek noktalar, kendinize özgü olanı keşfetmek, merkezde kalmak,
  zihinsel,duygusal,fiziksel ve ruhsal düzlemde bütünleşmenin gücü.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  *FELDENKRAIS Awareness Through Movement (Moshe Feldenkrais/ Harper&Row,
  Publishers)
  *Wisdom of the Body Moving ( Linda Hartley/North Atlantic Books)
  *Making Connections ( Peggy Hackney/Gordon and Breach Publishers)

  KLASİK TEKNİKTE UYGULAMALI ANATOMİ
  Dersin Kodu : 5129-5229
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Prof.Aydın Teker
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 6 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik Bale tekniğinde ileri seviyede olmak.
  Amaç :İskelet, kas, sinir ve kuvvet sistemleri klasik teknik dersinde uygulamalı olarak öğretilir
  ve bu bilgilerin teknik geliştirmedeki etkileri incelenir.
  İçerik : İskelet, kas, sinir ve kuvvet sistemleri klasik teknik dersinde uygulamalı olarak öğretilir
  ve bu bilgilerin teknik geliştirmedeki etkileri incelenir.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Sınav ve dönem ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - FRANKLİN, Eric, Dance Imagery For Technique and Performance, Human Kinetics, 1996
  - FRANKLIN,Eric ,Dynamic Alignment Through Imagery, Human Kinetics, 1996
  - GERMAİN, Blandine Calais, Anatomy of Movement, Eastland Press,Seattle, 1993
  - HALE, Robert Beverly ve COYLE, Terence, Albinus on Anatomy, Dover Publications, Inc.
  New York, 1979
  - TODD, Mabel Elsworth, The Thinking Body, Paul B. Hober,1937
  - SWEIGARD, Lulu, Human Movement Potential, Iys Ideokinetic Facilitation. Harper and
  Row Publishers,1974

  İLERİ TEKNİK (KLASİK BALE)
  Dersin Kodu: 5102-5202
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü : Yb. Uy. Öğr.Gör.Natalia KHEMELOVA
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 8 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik Bale tekniğinde ileri seviyede olmak.
  Amaç/İçerik : Bu ders yüksek seviyede bale tekniği olan eleman gerektirmektedir. Teknik olarak
  ekstra zor ve komplike hareketler kombinasyonlarla öğrenilir.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Teorik Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -VAGANAOVA,Agrippina, Basic Principles Of Classical Ballet
  -KOSTROVITSKAYA,S.,Vera, The School Of Classical Dance
  -TARASOV,N., Classical Dance

  BALE METODOLOJİ

  Dersin Kodu: 5121-5221
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü : Doc. Ayşin Kabalak
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 5
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 4 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik Bale tekniğinde ileri seviyede olmak.
  Amaç/İçerik :. Klasik Bale tekniğinin metodik olarak hem teorik hem uygulamalı şekilde
  sınıflara göre öğretilmesi amaçlanmaktadır
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Teorik ve uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -VAGANOVA,Agrippina, Vaganova Tekniği
  -KOSTROVITSKAYA,S.,Vera, 100 Lessons In Classical Balet
  -JOFFREY,Robert, Classical Ballet Tecnique

  TEORİ VE ANALİZ

  Dersin Kodu: 5122-5222
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü : Prof.Dilek EVGİN
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 8 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik Bale tekniğinde ileri seviyede olmak.
  Amaç/İçerik :. Bu ders Modern Dans veya Klasik Bale dalında yüksek seviyede tecrübeli
  eleman gerektirir. Seçilen dalda Laban Hareket Teori ve Analizi veya benzeri bir method
  kullanılarak, hareketlerin ayrışımı, birleşimi ve müzikalite esas alınarak kombine edilişi, eğitimci
  açısından uygulamalı olarak incelenir.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı ve teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Teorik ve uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -KOSTROVITSKAYA,S.,Vera, Scholl Of Classical Dance
  -TARASOV,N., Ballet Technique
  -LAWSON,J., Teaching Young Dancers I-IIR.A.D.
  -SYYLBUS, Cecchetti Method
  -KOSTROVITSKAYA,S.,Vera, Science Of Dance Training

  MÜZİK TEORİSİ

  Dersin Kodu: 5124-5224
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Öğr. Gör. Aylin Uçak Layik
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 3
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 4 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : yok.
  Amaç/İçerik :. Bu derste klasik bale derslerinde kullanılan müzik ve bale hareketleri arasındaki
  bağ, klasik dans müziğinin çeşitleri, özellikleri ve müziğin doğru kullanımı öğretilmektedir.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı ve teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Teorik ve uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  -YENER,Faruk, Müzik Tarihi


Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |