Antropoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Antropoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Antropoloji Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanabilmek için derslerden en az 24 kredinin tamamlanması, tez hazırlanması ve tez savunmasında başarı gösterilmesi gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  ANT 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ANT 601 Kültürel Antropoloji
  Kültür ve kültür kavramının evrimi, kültür teorisi, kültürel kurumlar ve değişkenler, kültür kalıpları, kültürel süreçler; difüzyon, kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, kültürel ekolojide değişme, bütünleşme ve farklılaşma.

  ANT 605 Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet
  Kadın sorunu ve cinsiyet kimliklerinin kültürel oluşumu çerçevesinde cinsiyet kimlikleri üzerine yapılmış çalışmaların incelenmesi.

  ANT 607 Diş Antropolojisi
  Dişlerin morfolojik yapısı; insan dişinin boyut ve biçiminde meydana gelen evrimsel değişmeler; dişlerdeki kalıtsal varyasyonlar; topluluk içerisinde ve topluluklar arasındaki biyokültürel akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi; ağız sağlığının incelenmesi; ağız sağlığı ile yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki; ağız sağlığında zaman içerisinde meydana gelen değişme; sosyoekonomik yapı ve beslenme alışkanlıklarının ağız sağlığına etkileri.

  ANT 608 Diş Antropolojisi
  Dişlerin morfolojik yapısı; insan dişinin boyut ve biçiminde meydana gelen evrimsel değişmeler; dişlerdeki kalıtsal varyasyonlar; topluluk içerisinde ve topluluklar arasındaki biyokültürel akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi; ağız sağlığının incelenmesi; ağız sağlığı ile yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki; ağız sağlığında zaman içerisinde meydana gelen değişme; sosyoekonomik yapı ve beslenme alışkanlıklarının ağız sağlığına etkileri.

  ANT 609 Paleodemografi
  Kuramsal yaklaşımlarla nüfus kavramının incelenmesi; nüfus araştırmalarının kaynakları; eski insan topluluklarında nüfusun yapısı, büyüklüğü ve değişiminin incelenmesi; demografik değişimin tarihsel yönelimi; kültürel özellikler, sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi; eski Anadolu topluluklarının nüfus yapısının incelenmesi.

  ANT 610 Paleodemografi
  Kuramsal yaklaşımlarla nüfus kavramının incelenmesi; nüfus araştırmalarının kaynakları; eski insan topluluklarında nüfusun yapısı, büyüklüğü ve değişiminin incelenmesi; demografik değişimin tarihsel yönelimi; kültürel özellikler, sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi; eski Anadolu topluluklarının nüfus yapısının incelenmesi.

  ANT 611 Biyolojik Evrim
  İnsanın zoolojik bir varlık olarak canlılar dünyasındaki yeri, insanın biyolojik evriminde önemli aşamalar olarak kabul edilen fosil grupların anatomik özellikleri, tarih öncesi insanların yarattıkları kültürlerin yer ve zaman içerisinde tanıtılması.

  ANT 612 Biyolojik Evrim
  İnsanın zoolojik bir varlık olarak canlılar dünyasındaki yeri, insanın biyolojik evriminde önemli aşamalar olarak kabul edilen fosil grupların anatomik özellikleri, tarih öncesi insanların yarattıkları kültürlerin yer ve zaman içerisinde tanıtılması.

  ANT 613 Yaşayan ve Fosil Primatlar
  Primatların sınıflandırılması, belli başlı anatomik özellikleri, son araştırmaların ışığında insan ve primat takımının diğer üyeleri arasındaki ilişkiler.

  ANT 617 İnsan Irkları
  Irk kavramı, insan ırklarının tarihi açıdan incelenmesi, ırkların coğrafi dağılımı, yaşayan insan ırklarının antropogenetik analizi, kültür ve ırk arasındaki ilişkiler.

  ANT 618 İnsan Irkları
  Irk kavramı, insan ırklarının tarihi açıdan incelenmesi, ırkların coğrafi dağılımı, yaşayan insan ırklarının antropogenetik analizi, kültür ve ırk arasındaki ilişkiler.

  ANT 621 Ekolojik Antropoloji
  Doğal çevre ile insan toplulukları arasındaki ilişki ve etkileşimlerin incelenmesi bu dersin esasını oluşturur. Başlıca farklı coğrafi bölgelerdeki çeşitli insan topluluklarının gerçekleştirdikleri biyokültürel uyarlanma şekillerinin analizi; çeşitli toplumsal örgütlenme biçimleri, doğal çevreden yararlanma, üretimtüketim, alışveriş ilişkileriyle, işbölümü gibi kurum ve süreçlerin, ekosistem kavramı çerçevesinde incelenerek gözden geçirilmesi.

  ANT 631 Sosyal/Kültürel Değişme
  "Değişme" adı verilen sosyal olgunun incelenmesi: Değişen nedir, nerede, ne zaman, ne kadar, ne biçimde veya ne amaçla değişiyor? Değişmenin açıklanması ve yorumlanması.

  ANT 632 Din Antropolojisi
  Dini toplumsal bir olgu olarak kavramak ve incelemek; dinsel düşünce ve davranışın kültürel temelleri; dünya dinlerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi; dinsel etkinliklerin toplum içerisinde örgütlenme ve insanları ortak davranışlar geliştirme yolunda harekete geçirme biçimleri; din üzerine antropoloji/sosyoloji literatüründe belirmiş farklı kuramsal perspektiflerin karşılaştırmalı ve eleştirel analizi.

  ANT 634 Antropolojik Düşünce Tarihi
  Antikite ve Ortaçağdaki ön hazırlıklar da dahil olmak üzere çağdaş eğilimlere dek antropolojide belli başlı ekoller ile temsilcilerinin tanıtılması, antropolojik düşüncenin içinde geliştiği toplumsal bağlamın incelenmesi, antropoloji tarihine damgasını vuran metinlerin incelenmesi.

  ANT 636 Siyasal Antropoloji
  İktidar yapılarının kültürel temelleri; devletsiz siyasal yapılar (aşiret, kabile, beylik v.s.) ilk devlet oluşumlarına ilişkin kuramlar; devletin evrimi ve kültürel farklar; modern devletin doğuşu ve ulusdevlet biçimi; modern devletin kültürel temeli ve kültür modeli; milliyetçilik; etnisite ve mikro milliyetçilik konularının incelenmesi.

  ANT 639 Tarihte ve Kültür Kuramında Köylülük
  İktidar Antropoloji literatüründe köylülük tartışmaları; kentköy ikilemi ve kavramsallaştırmaları; köylü ekotipleri; toprak temellük ve tasarruf biçimleri, üretim tarzı tartışmaları; köylülüğün toplumsal özellikleri; köylü konar göçer ilişkileri ve çatışması; köylü hareketleri ve devrimleri; Ortadoğu'da köylülük; Osmanlı'da köylülük; çevre toplumlarında köylülüğün eklemlenme sorunları.

  ANT 643 Alan Çalışması Yöntem ve Teknikleri
  Bu dersin giriş kısmı pozitivist ve humanist yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin eleştirel bir tartışmaya ayrılmıştır. Daha sonra bu derste sosyal bilim araştırmasında kullanılacak niteliksel yöntemlere, özellikle katılımcı gözleme odaklanarak, alan notlarının tutulması, yazılı etnografik belgelerin alan verisine dönüştürülmesi ele alınacak ve bu bilgiler ışığında öğrenciye bir uygulama yaptırılacaktır.

  ANT 642 Araştırma Yöntemleri
  Bilimsel bir metnin hazırlanma sürecinin safhaları; tez hazırlama yöntem ve teknikleri; doğa ve toplum bilimlerinde izlenen gelenekler; tasarlama, önerme, uygulama, yazma ve takdim ilkeleri; alan araştırmasının yazıya dökülmesi; etnografi yazma biçimleri; bütünlüklü ve tutarlı bir antropolojik metnin vücut bulması için dikkat edilecek noktalar.

  ANT 652 Türk Kültürü İncelemeleri
  "Türk" kavramının ortaya çıkışı ve gelişiminin incelenmesi, "Ulusal kültür" kavramının ortaya çıkışı ve ulusdevletler içinde sahiplenilişi, bu çerçevede "Türk Kültürü" kavramının farklı ele alınış biçimleri. Anadolu'daki kültürel çeşitliliğin tarihi ve coğrafi kaynakları. Çok kültürlülük açısından bugünkü kültür sorunları.

  ANT 662 Psikolojik Antropoloji
  Alanın temel kavramları verilirken, kültür ve kişilik arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Psikolojik ve sosyokültürel değişkenler arasında ne tür etkileşimler olduğu ve bu değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediği incelenmektedir.

  ANT 671 Akrabalık Sistemleri ve Sosyal Organizasyon
  Aile evlilik ve akrabalık sistemlerinin kültüraşırı analizi. Sosyal kültürel örüntüler ile bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi.

  ANT 690 Kültür İncelemeleri Semineri
  Farklı kültürler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların karşılaştırmalı incelemesi. Bu araştırmalardaki yaklaşımların tartışılması.

Antropoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |