Antropoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Antropoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Antropoloji Doktora Programına başvuracak adayların Antropoloji Yüksek Lisans diploması veya Anabilim Dalı Başkanınca uygun görülen Antropoloji Yüksek Lisans diplomasına eşdeğer kabul edilen bir diplomaya sahip olma ve yabancı dil ile bilim sınavlarında başarılı olmaları koşulu aranır.
 • Program tanımları
  Antropoloji Doktora Programı

  Doktora Diploması almaya hak kazanabilmek için derslerden en az 24 kredinin tamamlanması, doktora yeterlik sınavının verilerek tez hazırlanması ve tez savunmasında başarı göstermesi gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  ANT 700 Özel Konular

  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  ANT 715 Paleopatoloji I
  Paleopatolojinin tarihçesi, önemi, yöntemi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi. Eski insan topluluklarında ortaya çıkan ve iskelet sistemine yansıyan hastalıkların incelenmesi.günümüze ulaşan iskeletleşmiş ve mumyalaşmış dokularda karşılaşılan travmalar, doğumsal anomaliler, eklem rahatsızlıkları, enfeksiyon hastalıkları, metabolik hastalıklar ve diş hastalıkları gibi iskelete yansıyan hastalıkların teşhisi.

  ANT 716 Paleopatoloji II
  Hastalıkların toplumda rastlanma sıklıklarının belirlenmesi, zaman içerisinde hastalıkların sıklığında meydana gelen değişimin olası nedenlerinin saptanması. Hastalıkların yaşam biçimiyle ilişkisi ve eski insan topluluklarının yeniden canlandırılması çalışmalarında hastalıkların önemi ve kullanımı.

  ANT 723 Kültürel Değişme ve Sağlık 1

  Tarihöncesi çağlardan günümüze insan toplumlarında görülen hastalıkların kültürel bakış açısından incelenmesi.

  ANT 724 Kültürel Değişme ve Sağlık 2
  Tarihöncesi çağlardan günümüze insan toplumlarında görülen hastalıkların kültürel bakış açısından incelenmesi.

  ANT 734 Toplumsal Cinsiyet
  Tarihöncesi çağlardan günümüze insan toplumlarında görülen hastalıkların kültürel bakış açısından incelenmesi.

  ANT 743 İnsanın Uyarlanma Stratejileri
  İnsana özgü olarak ekosistemle kültürel sistem arasındaki ilişki ve etkileşimlerden doğan uyarlanma davranış ve stratejilerinin incelenmesi; uyarlanma stratejilerinin sadece geleneksel ve/veya geçimlik üretim yapan toplumlarla sınırlı olmayıp tüm insan grup ve topluluklarını ilgilendiren bir konu olarak kavranması; geleneksel geçim örüntüleri arasında yer alan avcı-toplayıcılık, bahçecilik çobanlık gibi geçim örüntüleri gibi entansif tarım, sanayi ve sanayi sonrası toplumsal aşamalarındaki uyarlanma stratejilerinin incelenmesi; söz konusu toplumların uyarlanma stratejilerinin karşılaştırmalı incelenmesinin yanı sıra, bu stratejilerin yol açtığı küresel ve yerel düzeydeki sorunların (kötü uyarlanıcı süreçlerin) tartışılması.

  ANT 752 Türk Kültürü İncelemeleri
  “Ulusal kültür” kavramının incelenmesi. Ortaçağ Türki formasyonları konusundaki literatürlerin antropolojik eleştirisi ve değerlendirilmesi. “Türk” kavramının tarihine ilişkin materyallerin incelenmesi.  Türk tarih yazıcılığında kültür konusuna bakışına eleştirel yaklaşım. Türk kültürü konusunda yapılmış yabancı antropoloji çalışmalarının gözden geçirilmesi.

  ANT 753 Tarihsel Antropoloji
  Tarihsel antropolojinin bir disiplin olarak doğuşu; sözlü tarih yöntemi; yazılı kaynaklarla sözlü tarih bilgilerinin karşılaştırılması; etnotarih yaklaşımı ve bu yaklaşıma yardımcı olan arkeolojik, ekolojik ve yerel bilgi toplama tekniklerinin irdelenmesi; tarihsel antropoloji alanında yapılmış başlıca çalışmaların incelenmesi; Türkiye’de yapılan çalışmaların değerlendirilmesi; Türkiye’de ve yakın çevresinde tarihsel antropoloji bakımından olanakların ve yeni çalışma alanlarının değerlendirilmesi.

  ANT 761 Orta Doğu'da Kültür, Din ve Siyaset 1
  Orta Doğu toplumları ve kültürleri üzerine etnografik bir tarama ve sosyal Antropolojik bir değerlendirme yapmak; oryantalist söylem ve eleştirisi; halk diniyüksek din ilişkisi ve gerginliği; Orta Doğu'da kadın ve erkek kimlikleri ve rolleri ile şeref namus kavramlarının toplumsal ilişkiler ve sınırlar açısından belirleyiciliği.

  ANT 762 Orta Doğu'da Kültür, Din ve Siyaset 2

  Orta Doğu'da kültürel (etnik ve dinsel sekteryan) farklılıkların siyasal süreçlere/kararlara etkisi; din ve milliyetçilik ilişkisi; konargöçerler ve yerleşik köylüler arasında bir ara form olarak kasaba kültürü; bir toplumsal ve siyasal sözleşme olarak evlilik; Orta Doğu bağlamında aşiretdevlet ilişkileri.

  ANT 771 Akrabalık Sistemleri ve Sosyal Organizasyon 1
  Aşiret sistemleri gibi bazı sosyal organizasyonlar üzerine yapılmış araştırmaların incelenmesi. Aile, evlilik ve akrabalık sistemlerinin kültüraşırı analizi.

  ANT 772 Akrabalık Sistemleri ve Sosyal Organizasyon 2
  Aşiret sistemleri gibi bazı sosyal organizasyonlar üzerine yapılmış araştırmaların incelenmesi. Aile, evlilik ve akrabalık sistemlerinin kültüraşırı analizi.

Antropoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |