Anorganik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Anorganik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ANORGANİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Anorganik Kimya Anabilim Dalında dünya düzeyinde bilimsel çalışmalar  yapmak, bilimadamı yetiştirilmesini teşvik etmek, yapılan çalışmaların bilme, teknolojiye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamaktır.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Üç dersten daha fazla fark ders almak zorunda olan bilim alanlarının mezunları Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  ANORGANİK STEREOKİMYA I-II
  Tetraeder ve oktaeder asimetrik anorganik komplekslerde teorik olarak R ve S formlarının tayini.Oktet kaidesi ve CIP-konvansiyonu .

  ANORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I-II
  Perlit, zeolit, antimon, Na 2 SO 4 , NaBH 4 ün özellikleri ve üretimleri yanında süper iletkenlik , metal tozu üretimi, metallerin plastikle kaplanması, deri sanayinde kullanılan pigmentler, termoset toz boya, selectron metal dolgu tekniği, solvent karışımlarda TiO 2 gibi özellikli konularda genel bilgi verilmektedir.

  İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI I-II
  Kompleks oksitler, okso- ve hidrokso halojenür kompleksler, sülfür kompleksleri, elementlerin elektronik özellikleri ve komplekslerin elektronik spektrumu, terim sembolleri.

  KATI FAZ REAKSİYONLARI
  Kompozit malzemelerin sınıflandırılmaları, yönlendirerek katılaştırma tekniği prensipleri, ötektik çekirdeklenme, ötektik mikroyapıların sınıflandırılması, büyüyen kristalde ara yüzeyin atomsal yapısı ve kinetik aşırı soğuma, DS Al-Si ötektik alaşımları, DS ötektiklerin elektronik özellikleri ve uygulamaları  

  SUSUZ ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZELTİ KİMYASI
  Susuz çözücüler ve yararları, anorganik ve organik çözücüler, hidrogen bağları oluşumu, susuz çözücülerde asid-baz dengesi, dipolar aprotik çözücüler, inert çözücüler, anorganik aprotik çözücüler.

  KATI-SIVI EKSTRAKSİYONU
  Bazı asidik-bazik liç yöntemlerinden örnekler.

  ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL MADDELER
  Bazı kimyasal maddelerin genel tehlikeli ve zehirli etkileri, iş emniyeti ve sağlığı, ilk yardım.

  ORGANOMETALİK KİMYA I-II
  Özellikle d- ve f- blok organometalik bileşiklerinin özellikleri, sentezleri, yapıları, reaksiyonları. Örneğin CO, metallo-aren, dien ve polien ligandlar, siklik polien kompleksler, alkil, Me-Me bağlı kafes ve Me-C-Me bağlı salkım yapılar, organometalloidler.

  TANABE-SUGANO VE ORGEL ÇİZELGELERİ
  Tanabe-Sugano ve Orgel çizelgelerinin oluşumu, kullanımı ve değerlendirmeleri

  ÖZEL ORTAMLARDA REAKSİYONLAR
  Protonlu Çözücüler, Ametal Oksid Çözücüleri; Oksihalojenür Çözücüleri; Susuz Ortam Titrasyonları; Susuz Ortamlarda Reaksiyonların Nitelikleri ve Karşılaştırılması; Dengeler; Çözücü-Çözünen Etkileşimleri; Katı Faz Reaksiyonları; Gaz-Katı Yüzey Reaksiyonları; Sıvı-Katı Yüzey Reaksiyonları; Korozyon Teorileri, Tesbit, Oluşum ve Önlenmesi

  ANORGANİK KİM. SPEKTROSKOPİK YÖN.
  Anorganik bileşiklerde ligandların absorbsiyon ve titreşimlerin frekanslarına etkileri.

  OKSİJEN KİMYASI
  Oksijenin atomal ve moleküler yapısı, reaksiyonlarının incelenmesi

  İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ II
  Spektroskopi Cihazlarının Temel Elemanları; Işık Enerjisi Kaynakları, Işık Saçınım Araçları; Işığa Duyarlı Gözlem Araçları; Monokromatör Düzenlemeleri; Atomik Emisyon ve Absorpsiyon Spektroskopisi; İnfrared ve Raman Spektroskopisi; Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi; Elektron Spektroskopi Yöntemlerinin Temelleri; Kütle Spektroskopisi; Termodinamik Yöntemler

  HPLC VE UYGULAMALARI
  Teorik Yaklaşımlar; Sıvı-Katı ve Sıvı-Bağlı Faz (Normal ve Ters) Kromatografileri; Kolon Etkinliğinin Arttırılması; Kalitatif ve Kantitatif Analiz Uygulamaları

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |