Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  AKE 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  AKE 712 Çağdaş Popüler Kültür
  Bu ders 1950'den günümüze yüksek sanatla (aydın sanatı) popüler sanatın paralel gelişimini inceler.Alternatif bir kültürün oluşmasına yol açan toplumsal ve ekonomik akımlar ve bu yeni kültürün Amerikan yaşamı ile bütünleşmesi vurgulanacaktır. Filmler ve kahramanları, profesyonel sporlar ve kahramanları, toplumsal davranışlarda ve giyimde sık sık değişen modalar, müzik ve kült kahramanları, otomobil kültürü ve reklam sanatı gibi başlıklar da dersin içeriğine dahil edilecektir.

  AKE 721 Karşılaştırmalı Edebiyat
  Bu ders Amerikan ve Dünya Edebiyatında önemli akım ve kuramların sözcüleri olan yazarların yapıtlarından yola çıkarak öğrencilerin edebiyata daha geniş bir açıdan bakmalarını özendirecek bir biçimde planlanmıştır.

  AKE 723 Edebiyat Eleştirisi I
  Eleştirel yazının başlıca örneklerinin incelendiği bu derste Aristo'dan Frye'a kadar bütün önde gelen eleştirmenler incelenmektedir. Eleştiri kuramlarının biçem, işlev ve değerleri gözönünde tutularak seçilen önemli konular adı geçen edebi eserlere uygulanarak vurgulanacaktır.

  AKE 724 Edebiyat Eleştirisi II
  Çağdaş eleştiri akımlarındaki temel kuramların irdeleneceği bu derste edebi eserler ilintili oldukları biyografi, tarih, cinsiyet, yazın etkileşimleri veya sanatlar arası ilişkiler ışığı altında incelenecektir.

  AKE 732 Düzyazı ve Biyografi II
  Bu dersin amacı 20.yüzyılın başından günümüze dek uzanan düzyazı ve biyografi örneklerini tanıtmak, örnekleri tarihsel bir çerçeve içinde sınırlamaksızın, çözümleme yöntemlerini ve terimlerini öğretmektir. Dersin hareket noktası düzyazı ve biyografinin Amerikan kültürünü anlamakta belirleyici bir unsur olmasıdır.

  AKE 733 Amerikan Öyküsü
  Amerikan kısa öyküsünde eleştiri geleneği, kısa öykü kuramları, modern kısa öykünün yapısı yanında lirik, hicivsel (satiric) ve deneyim öyküsü (initation) gibi kısa öykü kategorileri bu dersin en önemli konuları olup kendine özgü yazınsal bir anlatım biçimi olarak tanımlanması amaçlanmaktadır.

  AKE 741 Amerikan Sanatı ve Kültür Akımları II
  Bu ders 20.yüzyılın başından günümüze Amerikan sanatının edebiyata yansıması ve etkilerinin incelenmesi olarak düşünülmüştür. Sanatsal akımların ilkeleri ve niteliklerinin tanımlanması ve bu özellikler ile dönemin edebiyatı arasında bağıntılar kurulması vurgulanacaktır. Dersin içeriği her verilişinde değiştirilebilir.

  AKE 742 Çağdaş Feminist Kültür
  Bu ders 1960'lardaki kadın hareketinin incelenmesinde temel olacaktır. Bu derste kullanılacak kaynaklar tüm edebiyat türlerinden, filmlerden, tarihsel çalışmalar ve feminist kuramından seçilebilir.

  AKE 753 Amerikan Şiiri
  Bu derste önemli Amerikan şairlerinin şiirleri eleştirel kuramlar, teknik ve yapıları gözönünde tutularak incelenecektir. Seçilen şiir ve şairler her yeni ders yılında değişebilir.

  AKE 761 Azınlık Edebiyatları ve Kültürleri II
  Bu ders Amerikan edebiyatı ve kültürünün çokkültürlülüğünü esas alır ve 20.yüzyılın başından günümüze farklı grupların edebiyat geleneklerini inceler; örneğin, Zenciler, Amerikan Yerlileri, Asyalılar, Meksikalılar, Latin Amerikalılar, İskandinavlar, vs. Bu derste kullanılacak kaynaklar Amerikan edebiyatının herhangi bir yönüne ışık tutabilecek veya baskın kültüre karşıt olarak gelişen kültürel ve entelektüel yaklaşımları tanımlayacak şekilde kullanılabilir. Kaynaklar ders her verildiğinde değiştirilebilir.

  AKE 773 Amerikan Tiyatrosu
  Bu ders belli başlı Amerikan tiyatro yazarlarını ve önemli eserlerini kültürel ve entelektüel bağlamlar doğrultusunda incelemeye yönelik olarak planlanmıştır. Bu kapsam içinde Amerikan tiyatrosunu konu alan kuramsal, tarihsel ve eleştirel sorunların da incelenmesi dersin önemli bir parçasıdır.

  AKE 783 Amerikan Romanı
  Bu kur masumluk, suç ve yaşam deneyimi kazanma dönemleriyle karakterize edilen Amerikan ulusal kimliğinin bir anlatımı olan Romans, Folk kültürü, mitler ve mit eleştirisi gibi konularda odaklaşarak bu kişiliğin felsefi ve tarihi bir araştırmasını bir dizi roman örneği ve bunların eleştirilerini inceleyerek gerçekleştirmeyi planlar.

  AKE 791 Amerikan Edebiyatı ve Film

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |