Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  AMERİKAN DİLİ ve EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  AKE 600 Özel Konular

  AKE 601 Seminer
  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Araştırmalarında kullanılan yerleşik veri toplama, kaynak tarama, araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi.

  AKE 612 Amerikan Popüler Kültürünün Temelleri
  Bu ders Amerikan Toplumunda yüksek sanatla (aydın sanatı) aynı anda ortaya çıkan popüler sanatın gelişimini inceler.Alternatif bir kültürün oluşmasına yol açan toplumsal ve ekonomik akımlar ve bu yeni kültürün Amerikan yaşamı ile bütünleşmesi vurgulanacaktır. Filmler ve kahramanları, profesyonel sporlar ve kahramanları, toplumsal davranışlarda ve giyimde sık sık değişen modalar, müzik ve kült kahramanları, otomobil kültürü ve reklam sanatı gibi başlıklar da dersin içeriğine dahil edilecektir.

  AKE 621 Karşılaştırmalı Edebiyat
  Bu ders Amerikan ve dünya edebiyatında iz bırakmış isimleri belli başlı edebi türler çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele almak üzere düzenlenmiştir. İncelenecek düzyazı, şiir ve tiyatro gibi edebi türler her yıl dönüşümlü olarak incelenecektir.

  AKE 623 Amerikan Toplumsal ve Kültürel Tarihi I
  Anılan bu ders, Amerikan Tarihi, Amerikan Kültür Tarihi ve folklor, din ve sanat gibi Amerikan edebiyat kaynaklarının bir bileşimidir. Amacı farklı ve özgün Amerikan kültürünü, halkını ve nihayet kavram ve kurumlarını, kültür üzerindeki dış etkileri, gelenek ve düşünsel akımları inceleyerek Amerikan edebiyatını araştırmak ve değerlendirmektir. Ders, edebi ve felsefi düşünce analizlerinin kültür ve edebiyata uygulanmasıdır.

  AKE 624 Amerikan Toplumsal ve Kültürel Tarihi II
  Bu derste Amerikan Edebiyatının sosyal ve kültürel tarihle kesiştiği noktalar incelenecektir. Özellikle l9. ve 20.yy.da üretilen eserlerin Amerikan Kültürünü tanımlayıcı rolleri irdelenerek bir senteze varılmaya çalışılacaktır.

  AKE 631 Amerikan Edebi ve Felsefi Düşüncesinin Temelleri
  Bu ders batı düşüncesinin temellerine gidecek ruh, akıl, tanrı, insan, toplum, devlet gibi felsefi kavramların oluşumunu ve evrimini inceler. Eski Yunan filozoflarından başlayarak, Avrupa'daki düşünce ve akımlardan Amerikan düşüncesinin temel kavramlarına ulaşır.Ders materyali edebi ve edebi olmayan metinlere dayalı çalışma konularıdır.

  AKE 632 Düzyazı ve Biyografi I
  Bu dersin amacı Koloni döneminden 19.y.y. sonuna dek düzyazı ve biyografi örneklerini tanıtmak, örnekleri tarihsel bir çerçeve içinde sınırlamaksızın, çözümleme yöntemlerini ve terimlerini öğretmektir. Dersin hareket noktası düzyazı ve biyografinin Amerikan kültürünü anlamakta belirleyici bir unsur olmasıdır.

  AKE 633 Amerikan Öyküsü
  Öncü kültürü öykülerinden günümüzün deneyselci antiöykü biçimine dek Amerikan kısa öyküsü kuramı ve kısa öykünün özgün bir anlatım biçimi olarak ortaya çıkışında ve gelişmesinde kullanılmış olan Gotik öykü, bölgesel öykü (local color), magazin öyküleri ve magazinler, "sürpriz son" gibi kavramlar bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

  AKE 641 Amerikan Sanatı ve Kültür Akımları I
  Bu ders koloni döneminden 19.yüzyılın sonuna dek Amerikan sanatına bir giriş olarak düşünülmüştür. Sanatsal akımların ilkeleri ve niteliklerinin tanımlanması ve bu özellikler ile dönemin edebiyatı arasında bağıntılar kurulması vurgulanacaktır. Dersin içeriği her verilişinde değiştirilebilir.

  AKE 642 Feminist Kültür Tarihi
  Bu ders ondokuzuncu yüzyılda kırsal toplumdan yirminci yüzyılda kentsel ve endüstriyel/teknolojik topluma geçen Amerikan kültürünün oluşumunda kadının yerini inceler.1920'lerle 1940'lar arası kadının siyasal ve ekonomik bir güç olarak varlığını hissettirmesinin incelenmesinde bir temel olacaktır Bu derste kullanılacak kaynaklar tüm edebiyat türlerinden, filmlerden, tarihsel çalışmalar ve feminist kuramından seçilebilir.

  AKE 651 Amerikan Şiir Geleneği
  Ders metafizik püriten şiirinden 19.y.y. İngiliz romantizminin adaptasyonuna kadar olan dönem içinde Aşkıncılık (Transcendentalism) ve Gerçekçilik (Realism) akımlarıyla Amerika'da Amerikalılaşma çabaları içinde olan şiirin kuram ve uygulamalarını belli başlı ozanların eserlerinde incelemeyi amaçlar.

  AKE 652 Amerikan Şiiri
  Amerikan şiirindeki modern ve çağdaş akımlar toplumsal, tarihsel ve kültürel değişimler çerçevesinde incelenerek şiirde yapı ve yazım teknikleri uygulanır.

  AKE 661 Azınlık Edebiyatları ve Kültürleri I
  Bu ders Amerikan edebiyatı ve kültürünün çokkültürlülüğünü esas alır ve Koloniyel dönemden 19.yüzyılın sonuna dek farklı grupların edebiyat geleneklerini inceler; örneğin, Zenciler, Amerikan Yerlileri, Asyalılar, Meksikalılar, Latin Amerikalılar, İskandinavlar, vs. Bu derste kullanılacak kaynaklar Amerikan edebiyatının herhangi bir yönüne ışık tutabilecek veya baskın kültüre karşıt olarak gelişen kültürel ve entelektüel yaklaşımları tanımlayacak şekilde kullanılabilir. Kaynaklar ders her verildiğinde değiştirilebilir.

  AKE 671 Seçkin Tiyatro Yazarları
  Tiyatro akımlarını, tiyatro terimlerini, bileşimlerini ve türlerini vurgulayacak olan bu ders Amerikan tiyatrosunun ilk örnekleri ile başlayarak, ondokuzuncu yüzyıl Avrupa tiyatro yazarlarının etkilerini inceleyerek ulusal bir Amerikan tiyatro geleneğinin doğuşunu ve gelişimini II. Dünya Savaşına kadar incelemeyi amaçlar.

  AKE 672 Çağdaş Amerikan Tiyatrosu
  Bu derste yeni bir tiyatro hareketinin yerleşmesinde rolü olan çağdaş Amerikalı ve Avrupalı yazarların farklı görüş ve etkilerini inceleyip bu alternatif tiyatronun oluşmasında etkili olan yazarların ve grupların yapıtlarını eleştirerek geçirdikleri değişimi günümüze kadar getirmeyi amaçlar.

  AKE 681 Amerikan Romanı
  İngiliz romanının bir uzantısı olarak ortaya çıkan Amerikan romanının en özgün ve karakteristik anlatımı içinde tarihsel ve entelektüel bir çerçevede gelişimi, Amerikan olan öğeleri sürekli vurgulayarak ulusallaşması ve I. Dünya Savaşı sonrasında ahlaki sorgulama ve romantik iyimserlik gibi öğelerin terk edilmesi ile başlayan modernleşme bu dersin konusudur.

  AKE 682 Çağdaş Amerikan Romanı
  Yirminci yüzyıl Amerikan Romanı, radikal uyumsuzlukları, çelişkileri, anomalileri, ve çıkmazları ile, reformist olmaktan çok bir araştırıcı ruhu sergileyen Amerikan uygarlığının bütün uç noktalarını içerir. Bu derste Jack Kerouac, Truman Capote, Kurt Vonnegut, Ralph Ellison, Philip Roth gibi romancıların çalışmalarından yola çıkarak bu ruhun ürünleri ve değişik görünümleri incelenecek ve öğrenci Amerikan uygarlığını daha iyi tanıma fırsatı bulacaktır.

  AKE 691 Amerikan Edebiyatı ve Film
  Bu dersin amacı Amerikan Edebiyatının filmlere uygulanmış örneklerini incelemektir. Film gösterimleri ve sınıf içi tartışmalardan oluşacak derste, öğrenci kavramları görsel olarak inceleyip karşılaştıracak, sinemanın sanatsal ve edebi işlevini kavrayacaktır.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |