Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (62.5/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  Engineering Properties of Soils
  Advanced Foundation Engineering
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Experimental Soil Mechanics
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler
  Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular
  Stochastic Methods In Geotechnical Engineering
  Zeminlerin İyileştirilmesi
  Elastisite Teorisi
  Engineering Seismology
  Groundwater Hydrology
  Yapı Temellerinin Takviyesi
  Yeraltı Yapılarının Tasarımı
  Çevre Geotekniği
  Soil Dynamics
  Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
  Elastisite Teorisi
   
  Ders İçeriği

  Engineering Properties of Soils (Zeminlerin Mühendislik Özellikleri)
  Giriş; Zemin Yapısı ve Dokusu; Zemin Sınıflandırması ve İndeks Özellikler;
  Numune Alma ve Örselenme; Kompaksiyon ve Kompaksiyonu Kontrol Eden Faktörler;
  Zemin İçerisinde Su Akımı, Permeabilite; Konsolidasyon; Konsolidasyon Teorisi;
  Konsolidasyon ve Oturmalar; Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Özellikleri;
  Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışları; Zeminlerin Kayma Mukavemeti
  Özellikleri;Zeminlerin Kayma Mukavemeti; Arazi Koşullarının Değerlendirilmesi.

  Advanced Foundation Engineering (İleri Temel Mühendisliği)

  Temeller. Arazi İncelemeleri, Numune alınması, Arazi ölçümleri. Yüzeysel Temeller. Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Yapıları. Palplanşlar. Destekli Kazılar. Kazıklı Temeller. Problemli Zeminlerde Temel İnşaatı. Donatılı Zemin Yapıları. Zemin İyileştirmesi. Titreşim Kontrolü İçin Temel Tasarımı.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Experimental Soil Mechanics (Deneysel Zemin Mekaniği)
  Giriş: Temel Tanımlar, Zemin Numuneleri, Laboratuvar Raporu. Su muhtevası, Likit Limit, Plastik Limit ve Rötre Limiti. Dane Çapı Dağılımı Analizi (Elek Analizi ve Hidrometre). Zeminlerin Dane Birim Hacim Ağırlık ve Relatif Sıkılık Tayini. Kompaksiyon Deneyi. Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Deneyi. Sabit ve Düşen Seviyeli Permeabilite Deneyleri. Konsolidasyon Deneyi. Serbest Basınç Deneyi. Üçeksenli Basınç Deneyleri (Drenajlı ve drenajsız). Kesme Kutusu Deneyi.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular
  Giriş, içeriğin aktarılması, yöntem ve temel bilgilerin açıklanması. Taban basıncı kavramı, rijit ve fleksibl temeller. Rijit ve fleksibl temellerde oturma, sınır değerler, zemin emniyet gerilmesi ile ilişkisi. Kazıklı temeller, tip seçimi, taşıma gücü, yerleşim, başlık hesabı. Kazık yükleme deneyleri, deney teknik ve yöntemleri, değerlendirme. Dar ve derin kazılar. Temel çukuru yan yüzlerinin iksası. Taş kolon uygulamaları, drenler. Derin kompaksiyon - yüksek basınçlı enjeksiyon uygulamaları. Tünel inşaatı uygulama örnekleri. Heyelan incelemesi ve önlemler. Hafif dolgu malzemelerinin geoteknikte kullanılması. Genel değerlendirme.

  Stochastic Methods In Geotechnical Engineering ( Geoteknik Mühendisliğinde Stokastik Yöntemler)
  Olasılık Teorisinin özeti, Stokastik Veriler, Stokastik titreşimler, Lineer Sistemler (tek serbestlik derecesi, çok serbestlik derecesi, devamlı sistemler), Monte Carlo Simulasyon yöntemi, Lineer Sistemlerin Sabit olmayan titreşimlere davranışı, Dinamik tepki sonuçları, Stokastik Alanlar, Spektral Parametreler, Ikinci boyutta Homojen Stokastik Alanlar, Stokastik Parametre Seçimleri, Geoteknik Mühendisliğe yönelik uygulamalar.

  Zeminlerin İyileştirilmesi
  Giriş, Temel Zemini İyileştirmesinin İnşaat Mühendisliğinde Önemi, Ders konularının tanımı,
  Temel zemini ve temel zemininin yeterliliği. Zemin iyileştirme yöntemleri.
  Temel zemininin sıkıştırılarak iyileştirilmesi. Zemin yüzünden sıkıştırma. Sıkıştırmaya uygun iş makineleri.
  Ön yükleme ile zeminin konsolidasyonunu önceden sağlama, Kum kazıkları ile iyileştirme
  Zemin dondurma yöntemleri.
  Derin sıkıştırıcılarla iyileştirme, Dinamik konsolidasyon.
  Kireç ve çimento stabilizasyonu, Kum, taş ve çimento kolonları.
  Zemin değiş tokuşu ile iyileştirme.
  Zemin ve Kayalarda Enjeksiyon, Enjeksiyonla iyileştirmenin kullanıldığı yerler.
  Enjeksiyon için yapılan ön çalışmalar, Enjeksiyon malzemeleri ve Yöntemleri.
  Zemin Çivileri, Donatılı Zemin, Kullanıldığı Yerler ve Tasarımı.
  Zemin iyileştirilmesi uygulanan sahaların incelenmesi.

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

  Engineering Seismology (Mühendislik Sismolojisi)
  Depremler, levha tektoniği, elastik geri sekme teorisi, deprem büyüklükleri, Türkiye'nin tektoniği ve depremselliği, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'deki depremler, deprem dalgalarının özellikleri, iki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgasının yayılışı, sismik şiddet cetvelleri, aletsel şiddetler, kuvvetli deprem ivme kaydının özellikleri, davranış spektrumları, tasarım spektrumları, üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, deprem risk analizi, deprem ivmesinin similasyonu, San Fernando ve Türkiye'deki Depremlerle ilgili slayt gösterisi.

  Groundwater Hydrology ( Yer Altı Suyu Hidrolojisi) Yeraltı Suyunun Hidrolojik Çevrimdeki Yeri; Jeolojik Kayaçlar, Akifer Türleri, Basınçlı, Basınçsız, Sızdırmalı Ve Merceksi; Darcy Kanunu, Statik ve Dinamik Yeraltı Suyu Seviyesi, Yeraltı Suyu Ölçümleri, Düşüm, Debi; Akifer Hidroliği ve Değişik Yöntemler, Hidrojeolojik Parametreler, Porozite, Spesifik Verim ve Tutma, Depolama ve İletgenlik Katsayıları; Pompaj Tecrübesi; Tip Eğriler; Türkiye Yeraltı Suyu Kaynakları, Arazi Çalışmaları, Uygulamalar.

  Yapı Temellerinin Takviyesi
  Temel takviyesinden önce temel zemininin ve temellerin incelenmesi yöntemleri. Eski yapıların temel sistemleri. Tarihi yapıların temel sistemleri ve özellikleri. Temel takviyesine gereksinim duyulmasının nedenleri. Yapılarda oturmalara ve deformasyonlara bağlı çatlakların oluşması. Yapılarda müsaade edilebilir ve tehlikeli oturmalar ile çatlak sınırları. Temel inşaatında kullanılan malzemeler ve dayanıklıkları. Geleneksel temel takviye yöntemleri. Temel altındaki zeminin iyileştirilmesine ait yöntemler. Temel yüklerini daha derindeki tabakalara aktaran yöntemler; ayaklar ve kazıklar. Temel yüklerini daha derindeki tabakalara aktaran yöntemler; mini kazıklar. Yapıların temel takviyesi uygulamalarına örnekler. Yapıların düzeltilmesi ve yerinin değiştirilmesi.

  Yeraltı Yapılarının Tasarımı
  Giriş, içerik, yöntem ve temel bilgiler. Dayanma yapıları, tarihçe, türler, görevleri. Toprak basınçları, çeşitli teoriler, dış yüklerin etkileri, silo basıncı, kemerlenme. Rijit dayanma yapıları, türler, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, ön tasarım, imalat ile ilgili sorunlar. Donatılı zemin, donatı kavramı, donatılı zeminin mekaniği, imalat. Esnek dayanma yapıları, türleri, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, hesap yöntemleri, tasarım. Ankrajlar, kullanım, hesap esasları, deneyler. Tüneller, yapım yöntemleri, destekleme kavramı. Püskürtme beton destek, çelik destek, stabilitenin ankrajlarla sağlanması, destek hesabı. İncelenen konularla ilgili uygulama örnekleri ve bunlar üzerine tartışma. Genel değerlendirme.

  Çevre Geotekniği
  Atıkların Oluşumu, Katı Atıklarla İlgili Standartlar ve Yasal Düzenlemeler, Geoteknik Mühendisliği Açısından Saha Seçimi, Atıkların ve Zeminlerin Geoteknik Indeks Özellikleri, Atıkların Mukavemet ve Sıkışma Özellikleri, Çevresel Zemin İncelemeleri, Gaz ve Sızıntı Suyu Oluşumu ve Zemin Yapısı İlişkisi, Evsel, Endüstriyel Atıklar ve Zeminlerin Hidrolik Özellikleri, Mevcut Katı Atık Depolama Sahalarının İyileştirmesi ve Stabilizasyonu, Katı Atık Depolama Sahalarının Geoteknik Tasarım İlkeleri, Katı Atık Dolgularının Stabilite Analizi ve Tasarımı, Atık ve Zeminlerin Oturması. Uçucu Küllerin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılması, Uygulamadan Örnekler.

  Soil Dynamics ( Zemin Dinamiği)
  Titreşimlerin prensibi. Tek serbestlik dereceli titreşimler. İki serbestlik dereceli titreşimler. Zeminde dalga yayılması. Üç boyutlu basınç dalgaları. Depremlerin oluşumu ve spektral ivme. Dinamik zemin parametreleri. Kohezyonlu zeminlerin dinamik davranışı. Kohezyonsuz zeminlerin dinamik davranışı. Sıvılaşma: Laboratuvar ve arazi deneyleri. Sıvılaşma analizi. Zemin büyütmesi.

  Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
  Zemin Sondajları ve Numune Alınması. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT). Koni Penetrasyon Deneyi (CPT). Dinamik Sonda ve Diğer Sondalama Deneyleri. Plaka Yükleme Deneyi. Arazi Birim Hacim Tayini ve Arazi CBR Deneyi. Arazi Vane Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Dilatometre Deneyi. Arazi Geçirimlilik Deneyleri ve Boşluk Suyu Basıncı Ölçümleri. Arazi Deneyleri İle Zemin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. Geoteknik Mühendisliğinde Küçük Genlikli Titreşim Ölçümleri. Arazi Gerilme ve Deformasyon Ölçümleri.

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |