Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Buca - İzmir

 • Program tanımları

  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU

  Prof. Dr. Alp Kut, DEÜ Bilgisayar Müh.
  Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, DEÜ İİBF.
  Prof. Dr. Yasemin Arbak, DEÜ İşletme Fak.
  Doç. Dr. Yalçın Çebi, DEÜ Bilgisayar Müh.
  Doç. Dr. Özkan Tütüncü, DEÜ İşletme Fak.
  Doç. Dr. Adnan Kasman, DEÜ İşletme Fak.
  Doç. Dr. Serdar Özkan, DEÜ İşletme Fak.
  Yrd. Doç. Dr. İpek Kocakoç, DEÜ İİBF.
  Yrd. Doç. Dr. Ömür Saatçioğlu, DEÜ, Deniz İşletmeciliği Y.O.
  Yrd. Doç. Dr. Habil Gökmen, DEÜ İşletme Fak.
  Yrd. Doç. Dr. Burcu İlter TABAK, DEÜ İşletme Fak.
  Öğr.Gör. Dr. Sabri Erdem, DEÜ İşletme Fak.
  Öğr.Gör. Ferkan Kaplanseren, DEÜ İşletme Fak.


  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

  Öğrenci Kaynağı

  Tüm Mühendislik Fakülteleri, Harp Okulu, İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik mezunları ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu (4 yıllık) mezunları bu anabilim dalına başvurabilirler.

   
  1.Yarıyıl

  YBS 502 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3
  YBS 503 İstatistiksel Yöntemler 3 0 3
  YBS 505 Temel Bilgisayar Programlama 3 0 3
  YBS 507 Bilgi Sistemlerinde Proje Yönetimi 3 0 3

  2.Yarıyıl
  YBS 501 Sistem Analiz ve Tasarımı 3 0 3
  YBS 504 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3
  YBS 506 Yöneticiler İçin Ekonomi ve Finans 3 0 3
  YBS 508 Karar Destek Sistemleri 3 0 3

  3.Yarıyıl
  YBS 509 Veri Kaynakları Yönetimi 3 0 3
  YBS 511 Kurumsal Kaynaklar Planlaması 3 0 3
  YBS 513 E-Ticaret 3 0 3
  YBS 515 Akıllı Sistemler Tasarımı 3 0 3
  YBS 516 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3 0 3
  YBS 598 Dönem Projesi 2 0 2


  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


  İstatistiksel Yöntemler : İstatistiksel Yöntemler: Bu ders, verilerin sınıflandırılması ve analizi, tanımlayıcı istatistikler, rassal örneklem alma, uygun olasılık dağılımının belirlenmesi, varyans analizi, regresyon analizi, ayrıştırma, sınıflandırma ve kümeleme gibi istatistiksel yöntemler aracılığıyla mühendisliğe yönelik ampirik modellerin oluşturulmasına dayanmaktadır. Dersin temel kavramları, bilgisayar destekli olarak uygulamalı bir şekilde ele alınacaktır.

  Sistem Analizi Ve Tasarımı: Bilgi sistemi geliştirmenin yaşam döngüsü. Bilgi sistemleri ile yönetimin ilişkisi. Bilgi sistemi geliştirme projelerinin yönetimi. Sistem analizi: başlangıç araştırma ve incelemeleri. Sistem tasarımı aşamaları: genel tasarım, ayrıntılı tasarım (giriş-çıkış, dosyalar ve veritabanları, programlar ve prosedürler). Gerçekleştirme ve gözden geçirmek konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.

  Temel Bilgisayar Programlama : Programlama dilleri tarihçesi ve nesilleri, programlama ortamları, sentaks ve semantik, veri soyutlama, veri tipleri ile veri ve kontrol yapıları, algoritmalar ve zaman analizleri, nesne tabanlı, fonksiyonel ve mantıksal-kural tabanlı programlama dilleri ile kullanım alanları ve özellikleri, yorumlayıcılar ve derleyiciler ile hata tipleri bu dersin genel işleyişini oluşturmaktadır.

  Bilgi Sistemlerinde Proje Yönetimi: Bilgi sistemlerinin tasarlanmasında, güncelleştirilmesinde ve yapısal değişimler uygulanmasında, intranet ve ekstranet uygulamalarının hayata geçirilmesinde en önemli faktörler olan zaman, insan ve destekleyici ve aracı diğer kaynakların yapısal bir biçimde yönetilmesi, çizelgelenmesi, görev paylaşımı, zaman yönetimi, aktivitelerin ve bu aktiviteler arasındaki öncelik ve paralellik ilişkilerinin ve tüm maliyet unsurlarının proje formatında yönetilmesi ve buna uygun yönetsel destek yazılımlarının öğretilmesi bu dersin öncelikli hedefleri arasındadır.

  Yönetim Bilişim Sistemleri: Bu ders kapsamında yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramları, yönetim bilişim sistemlerinin organizasyon, yönetim ve teknoloji (bilgisayar ağları, yazılım, donanım ve kablosuz teknoloji) açısından değerlendirilmesi, yönetim bilişim sistemlerinde etik, güvenlik ve kontrol dersin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Yönetim bilişim sistemlerinin kurulması ve yeniden yapılandırılması, e-ticaret ve e-iş ile ilişkisi, kurumsal sistemler, müşteri ilişkileri yönetimi ve tedarik zinciri yönetim sisteminin yönetim bilişim sistemleri açısından yeri ve önemi, bu dersin ana temaları arasında yer almaktadır.

  Karar Destek Sistemleri: Yönetimde karar alma ve model kurma kavramına dayanan bu dersin kapsamında, model kurma teknikleri, doğrusal programlama modelleri, simpleks, dualite ve duyarlılık analizleri, ulaştırma modeli, atama, tam sayılı programlama, , dal ve sınır algoritması, doğrusal olmayan programlama, proje yönetim modelleri, markov zinciri ve süreçleri, dinamik programlama, kuyruk modelleri, simülasyon gibi karar vermede kullanılan sayısal modeller ilgili paket programlar ile destekli uygulamaları yer almaktadır. Yapısal olmayan ya da yarı yapısal karar süreçlerinin analizi ve yapısallaştırılma süreçlerinde karar destek sistemlerinin ve karar destek sistemlerinin temel araçlarının kullanımı, problem odaklı çözüm üretebilme, ortam koşullarındaki değişimlere hızlı cevap verebilme ve karar verme mekanizmalarının işleyişi, işletmenin farklı fonksiyonlarına ilişkin uygulamaların ve bunlara ilişkin yazılımların tanıtılması ve grup karar destek sistemleri bu dersin diğer önemli işlevleri arasındadır.

  Veri Kaynakları Yönetimi: Veri tabanı temelleri ve ilkeleri, veri tabanı sistemlerinin gerekliliği ve veri ambarları, dersteki temel kavramlar arasında yer almaktadır SQL ve veritabanları, SQL’de DDL ve DML yapıları ile yapısal sorgular oluşturma, sorgu optimizasyonu, normalizasyon ve veri tabanı bileşenlerinin yönetimi, veritabanlarında haklar ve güvenlikler, rapor ve form tasarımları, veritabanlarını internet üzerinden kullanımı bu dersin ana konuları arasındadır. Ders ağırlıklı olarak laboratuar uygulamaları ile desteklenecektir.

  Kurumsal Kaynak Planlaması: İşletmelerin bütün departman ve fonksiyonlarını bir bilgisayar sisteminde tümleşik hale getiren “Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri ile farklı departmanlar tek bir veri tabanında depolanan bilgiyi daha kolay paylaşır ve birbirleriyle daha kolay iletişim kurarlar. Bu dersin kapsamında, işletmenin bütün fonksiyonlarını entegre etmek ve eş zamanlı hale getirmek suretiyle farklı bölümlerin özel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla, muhasebe, finans, üretim yönetimi, satın alma, satış/pazarlama, stok denetimi, sabit kıymetler, bütçe/planlama, cari hesaplar ve insan kaynakları yönetimi gibi modüllerin kurumsal yapı içindeki yeri ve nasıl entegre edileceği ile bu kapsamdaki global ve bölgesel yazılımlar konusunda bilgi verilmesi hedeflenmektedir.

  E-Ticaret: Elektronik ticaretin temel kavramları, e-yönetim ve e-işletme, elektronik ticaret çeşitleri, ağ yapılandırılması ve ağ güvenliği, iletişim protokolleri ve e-işletme, yetkilendirme, şifreleme, sayısal ödeme ve sayısal para, veri tabanı yönetim sistemleri, internet, web sayfaları, multimedya ve programlama dilleri, elektronik veri değişimi, e-market, müşteri memnuniyeti, satıcı yönetim sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi e- ticaret uygulamaları dersin önemli konularıdır.

  Akıllı Sistemler Tasarımı: Yapay sinir ağları ve kullanım alanları, makine öğrenmesi, sezgisel tabanlı problem çözme, genetik, evrimsel algoritmalar ile optimizasyon, bulanık mantık ve uygulamaları ile zeki internet etmenleri ve internet uygulamalarının tanıtımı bu dersin temel hedeflerini oluşturmaktadır. Uzman sistemler, belirli bir alan için tasarlanmış, belirli bir problem hakkındaki bilgiyi çözümleyen, problemlere çözümler sağlayan, tasarımına bağlı olarak, düzeltmeleri yapmak için bir iş dizisi öneren akıllı programlardır. Bu ders kapsamında uzman sistemlerin özellikleri, uzman sistemlerin bileşenleri, yararları, kullanım alanları yer almakla birlikte, bu sistemleri içinde karar mekanizmalarını çalıştıran yapay zekâ algoritmaları ve veri madenciliği gibi karar modelleri de ayrıntılı olarak incelenecektir.

  Yöneticiler için Ekonomi ve Finans: Bu ders, mikroekonomi ve finansal analize ilişkin kavramları ve bunlarla ilgili araçların karar verme sürecindeki işlevleriyle uygulamalarını konu almaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin ve diğer organizasyonların çıkarlarını geliştirmeye yönelik modellerin oluşturulması ve kullanılması üzerinde durulacaktır. Talep ve arz analizleri, üretim analizi, piyasa yapısı ve fiyatlama stratejilerine ilişkin analizler, finans fonksiyonlarının analizi, yatırım ve finansal kararlar dersin temel konularını oluşturmaktadır.

  Muhasebe Bilgi Sistemleri: Bu derste iki aşamalı olarak düşünülürse; İlk muhasebe sisteminin temel kavramları, muhasebenin ilkeleri, muhasebe bilgi sisteminin yapısı ve işleyişi, gelir döngüsü ve gider döngüsü hakkında bilgiler aktarılacaktır. İkinci bölümde ise muhasebe bilgi sistemlerinin analiz, tasarım süreci; bu süreçte kullanılan REA diyagramı, ver akış diyagramları gibi temel araçların tanıtımı ve uygulaması, sistem implementasyonu, bakım, izleme ve kontrol ve geri bildirim süreci ele alınacaktır.

  Yönetim ve Organizasyon: Yönetim işlevleri; yönetimde bağlantı süreçleri; karar verme ve örgütsel iletişim, işletme yönetimi teknikleri; istisnalarla yönetim ve amaçlara göre yönetim, işletme yönetiminde güncel konular; örgütsel etkinlik, örgütsel değişim, örgüt kültürü, örgüt geliştirme, örgütlerde çatışma ve yönetimi, kriz yönetimi, stres ve stres yönetimi, yüksek performanslı ekip oluşturma, zaman yönetimi, toplantı yönetimi konuları inceleme konusu yapılacaktır. İnsan kaynakları sisteminin işleyişi, insan kaynakları bilgi sistemi, personel planlama, personel seçimi, işe alım süreci, motivasyon, iş zenginleştirme ve rotasyon, iş değerleme ve ölçümlemesi, ücret, liyakat, ödül ve yaptırım sistemlerinin tanıtımı,  bu dersin ikincil hedefleri arasındadır.


Eğitim Teknolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |