Yapı Mühendisliği Programı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Mühendisliği Programı Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Betonarmede Davranış Modelleri     
  Partial Differential Equations
  Katılarda Dalga Yayılımı    
  Fracture Mechanics of Engineering Materials     
  Hasar Mekaniği
  Boundary Element Method in Engineering
  Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi     
  Uzmanlık Alan Dersi
  Material Modelling    
  Initial and Boundary Value Problems
  Optimization Methods in Structural Design
  Uygulamalı İntegral Dönüşümleri    
  Cold- Formed Steel Structures
  Behaviour of Composite Material Structures
  Lineer Olmayan Titreşimler    
  Plastisite Teorisi    
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Makine Temellerinin Tasarımı    

  Ders İçerikleri

  Betonarmede Davranış Modelleri     
  Giriş, basınç ve çekme çubuklarından oluşan kafes sistem benzeşimi, genel boyutlama ilkeleri ve modelleme, B ve D bölgelerinin modellenmesi, basınç ve çekme çubukları le düğüm noktalarının boyutlanması, tekil ve yayılı düğüm noktaları, beton basınç çubukları, donatı çekme çubukları, kullanma durumu, çatlama ve şekil değiştirmeler, örnekler, B ve D bölgeleri

  Partial Differential Equations (Parça Türevli Denklemler)
  Pfaffian Formları, Birinci Mertebe denklemler, Cauchy Problemi, Genel Halde Birinci Mertebe denklemler, İkinci Mertebe Denklemler, bir Boyutlu dalga Denklemi, Dalga Denklemi İçin Dalembert Çözümü, Birinci Mertebe Denklem Sistemleri, Multi-İndeks notasyonu, Distribusyon Çözümleri

  Katılarda Dalga Yayılımı    
  Giriş ve tanımlar. Tellerde titreşim ve dalgalar. Sonsuz uzun tellerde dalga yayılımı. Sınırlarda yansıma ve geçiş. Sonlu bir telin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Elastik zemine oturan teller. İnce çubuklarda boyuna dalgalar Sonsuz uzun çubukta boyuna dalga yayılımı. Sınırlarda yansıma ve geçiş. Sonlu çubuklarda titreşim ve dalga yayılımı. Çubuklarda Eğilme Dalgaları. Yayılma ve yansıma karakteristikleri. Sonlu çubuklarda serbest ve zorlanmış titreşimler. Elastik zemin ve öngerme etkileri. Mambran ve ince plaklarda dalgalar. Mambranlarda enine hareket. İnce plaklarda eğilme dalgaları.

  Fracture Mechanics of Engineering Materials (Mühendislikte Malzemelerin Kırılma Mekaniği)

  Teorik dayanım hesaplamaları. Çatlak ucunda gerilme. Griffith kriteri. Griffith teorisine Irwin'in modifikasyonu. Kırılma mekanizması ve çatlak büyümesi. Elastik çatlak ucu gerilme alanı. Çatlak ucu plastik bölge. Enerji ilkesi. Çatlak büyümesi için enerji salıverme hızı kriteri. Lineer Elastik Kırılma Mekaniği. Temel modlar (Mod I, II ve III). Gerilme şiddet çarpanının süperpozisyonu. Karma modlu çatlak başlama teorileri. Gerilme şiddet çarpanlarının belirlenmesi için sayısal, analitik ve deneysel yöntemler. Elastik-plastik kırılma mekaniği. Deney teknikleri. Yorulma çatlağının yayılması. Uygulamalar: beton, kaya, seramik ve kompozit malzemelerin kırılması, deney teknikleri

  Hasar Mekaniği
  Geçerli olduğu alanlar ve kullanımı. Hasar değişkeni. Hasar belirleme ölçekleri; elastisite modülü değişimi, plastisite niceliklerinin değişimi, viskoplastisite niceliklerinin değişimi. Hasar mekaniğinin elemanter yasaları; sünek kırılma yasası, Kachanov sünme yasası, yorulma yasaları. Hasar mekaniğinde üç boyutlu kriterler; salıverilen elastik enerji yoğunluğu kriteri, üç değişken kriteri, şekil değiştirmelerdeki simetrik olmayan kriter, yorulma sınırı kriteri. Termodinamik formülasyon, üç boyutlu gösterim, izotrop hasar teorisi, anizotrop hasar teorisi. Özgül modeller; sünek plastik hasar, sünme hasarı, yorulma hasarı, yorulma ve sünme hasarının ortak etkisi.

  Boundary Element Method in Engineering (Mühendislikte Sınır Eleman Yöntemi)
  Yaklaşık çözüm yöntemleri, ağırlıklı artıklar yöntemi, kollokasyon yöntemleri, minimum kareler yöntemi, ritz yöntemi, galerkin yöntemi, sonlu farklar yöntemi, sınır ve bölge yöntemleri, üstünlük ve sakıncalı tarafları, zayıf formülasyonlar, sonlu elemanlar yöntemi, sınır eleman yönteminin esasları, sınır integrasyon formülasyonu, temel çözümler, sınır elemanlar, sınır elemanlar yönteminin potansiyel problemlerin çözümüne uygulanması, sınır elemanlar yönteminin elastisite problemlerinin çözümüne uygulanması, sınır elemanlar yönteminin plak problemlerinin çözümüne uygulanması.

  Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi     
  Giriş, taşıyıcı sistem ön boyutlandırması ve taşıyıcı sistemlerin statik hesabı hakkında genel bilgiler, yükler, döşemeler, taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri, yüksek binalar, betonarme çatılar, sanayi yapıları.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Material Modelling (Malzeme Modellenmesi)
  Malzeme modellenmesinde temel kavramlar. Deformasyon ve kırılmanın fiziksel mekanizmaları. Gerilme ve şekildeğiştirme analizi, gerilme ve şekildeğiştirme invariantları. Reel katıların reolojik bakımdan sınıflandırılması, deney teknikleri. Reel davranış ve kırılmanın şematik gösterimleri. Elastisite esaslı modeller. Malzeme parametrelerinin belirlenmesi. Plastisite esaslı modeller. Metal plastisitesinde kullanılan bazı akma kriterleri, plastik gerilme şekildeğiştirme bağıntıları. Hasar modelleri, gerilme tekilliği ve kırılma enerjisi, R-eğrileri, fiktif çatlak modeli. Sünme ve yaşlanma.

  Initial and Boundary Value Problems (Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri)
  Karmaşık Sayılar, Karmaşık İntegrasyon, Taylor ve Laurent Açılımları, Tekil Noktalar ve Residüler, Residü Teoremi ve Uygulamaları, Birinci Mertebe Adi Türevli Denklemler, Doğrusal Homojen Sistemler, Homojen Olmayan Sistemler, Taşıma Matrisi ve Uygulamaları, Kuvvet Serileri Yardımıyla Çözümlerin bulunması, Dönüşüm Teknikleri.

  Optimization Methods in Structural Design (Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri)
  Genel Tanımlar: Amaç Fonksiyonu, Kısıtlamalar, Konveks Fonksiyonun Özellikleri, Lagrange Çarpanları, Kuhn-Tucker Koşulları, Esas Problemin Duali. Yapı Tasarımında Kullanılan Optimizasyon Teknikleri: Simpleks yöntemi, Tamsayılı Programlama Yöntemi, Kesen Düzlem ve Ardışık Doğrusal Programlama Yöntemi, Optimumluk Kriteri Yöntemi, Yapay Zeka Teknikleri ve Genetik Algoritma Yöntemi. Yapı Tasarımında Optimizasyon: Mevcut Tasarım Yöntemlerine Genel Bir Bakış. Yapı Optimizasyonunda genel tanımlar ve sınıflandırma. Yapı Optimizasyonunda İlk Çalışmalar: Aynı Anda Göçme Modu, Tam Gerilmeli Tasarım. İzostatik ve Hiperstatik Sistemlerde Yapı Optimizasyonu, Plastik Tasarımda Yapı Optimizasyonu. Matris Deplasman Yöntemi ile Optimizasyon: Kafes Sistemlerde, Çerçeve Sistemlerde Yapı Optimizasyonunun Formülasyonu. Genetik Algoritma Yöntemi ile Yapı Optimizasyonu, Şekil Optimizasyonu, Deprem Yükü Etkisindeki Yapıların Optimizasyonu

  Uygulamalı İntegral Dönüşümleri
  Temel kavramlar ve tanımlar. Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü, Hankel dönüşümü, Mellin dönüşümü, Mellin dönüşümü, Hilbert ve Stieltjes dönüşümleri. Sonlu Fourier cosinıs ve sinus dönüşümleri, sonlu Laplace dönüşümü, Laguerre dönüşümü.

  Cold- Formed Steel Structures (Soğukta Şekil Verilmiş Elemanlarla Oluşturulan Yapılar)
  Giriş, genel bilgiler, ince cidarlı düzlemsel basınç elemanlarının boyutlandırma kuralları, eğilmeye çalışan elemanların boyutlandırma kuralları, merkezi basınç kuvveti etkisindeki elemanların boyutlandırma kuralları, burulma ve eğilmeli-burulma etkisindeki elemanların boyutlandırma kuralları, merkezi basınç kuvveti ve eğilme momenti etkisindeki elemanların boyutlandırılma kuralları, birleşim elemanları.

  Behaviour of Composite Material Structures (Kompozit Malzemeli Yapıların Davranışı)
  Kompozit malzemelere giriş. Anizotrop elastisite tabaka teorisi. Isı ve nem ısı etkileri. Compozit malzemelerden yapılmış plak ve levhalar. Kompozit plakların eğilme, burkulma ve titreşimi. Enine kayma şekil değiştirmeleri. Kompozit malzemeden yapılmış kiriş, kolon ve çubuklar. Kompozit malzemeli yapılarda enerji yöntemleri. Mukavemet ve kırılma teorileri.

  Lineer Olmayan Titreşimler
  Giriş. Asimptotik dizi, asimptotik seri, O ve o sembollerinin tanımı. Pertürbasyon serisi. Korunumlu tek serbestlikli sistemler. Nicel ve nitel analiz. Doğrudan açılım, Lindstedt-Poincaré, Katlı Ölçekler, Ortalama ve KBM yöntemleri. Korunumlu olmayan tek serbestlikli sistemler. Sönüm mekanizmaları, Nitel analiz, nicel analiz. Tek serbestlikli sistemlerin zorlanmış titreşimleri. Kübik nonlineerlikli sistemler. Kuadratik ve kübik nonlineerlikli sistemler. Asıl rezonans hali. Kuvvetli zorlama hali. Rezonans olmaması, üst ve alt harmonik rezonans olayları. Parametrik olarak zorlanan sistemler. Mathieu Denklemi. Sonlu serbestlikli sistemler. Kuadratik nonlineerlikli sistemlerin serbest titreşimleri. İç rezonans olayı. Kübik nonlineerlikli sistemlerin serbest titreşimleri. Zorlanmış Titreşimler. Asıl, ikinci nevi ve birleşik rezonans olayları. Sürekli Sistemler. Kirişler. Asıl, üstharmonik, altharmonik ve birleşik rezonans olayları    

  Plastisite Teorisi
  Plastisite olgusunun yapısı. Temel kavram ve tanımlar. Akma koşulları. Tresca ve von Mises ölçütleri. Çubukların elastik- plastik analizi. Yapı elemanlarının plastisitesi ve göçme analizi. Düzlem plastisite problemleri. Eksenel simetrik halin plastisite problemleri. Plakların plastik eğilmesi. Kabukların plastik analizi. Plastisitede ekstremum ilkesi ve enerji yöntemleri. Plastik anizotropi. Plastik burkulma. Dinamik plastisite. Plastisitede sonlu eleman yöntemi.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Makine Temellerinin Tasarımı
  Giriş, Genel Teori, Makine Temellerinin Tasarım ve Hesap İlkeleri, Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi, Blok Tipi Makine Temelleri, Pistonlu Makinelerin Temelleri, Darbe Tesirine Maruz Temeller, Yüksek Hızlı Makineler için Çerçeve Temeller, Çeşitli Makine Temelleri, Enstümantasyon, Simetrik Olmayan Makine Temelleri, Yer Hareketi Etkisindeki Makine Temelleri, Titreşim Kontrolu ve İzolasyonu, Makine Temellerinin Yapısal Tasarımı, Makine Temellerinin Onarım ve Takviyesi.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |