Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.00 (60/100) olmalıdır. Sadece İnşaat Mühendisleri kabul edilmektedir.
 • Program tanımları
  Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Management Mathematics    
  İnşaat İşletmelerinde Mali Tablolar ve Yönetim Muhasebesi
  Project (Time) Management
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
  Yapımda İnsan Faktörü
  Bilgisayar Destekli Planlama Sistemleri
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
      
  Seçmeli Dersler
  İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama
  Public Infrastructure Management
  İnsan İlişkileri
  Contract Administration
  Cost Management
  Toplukonut ve Yapı Kooperatifleri
  Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Country
  Professional Construction Management
  Yapı Makinaları Yönetimi
  Process and Product Modeling in Civil Engineering

  Ders İçerikleri

  Management Mathematics  (Yönetim Matematiği)
  Matematik İstatistik : Ortalama,Standart Sapma, Varyans analizleri, Olasılık: Temel Kavramlar, Dağılım Fonksiyonları (Poisson,Binominal Dağılım), Olasılık: Dağılım Fonksiyonları (Normal Dağılım), Stokastik Süreç: Rasgele Değişken Dizisi, Poisson Süreci, Markov Zincirleri, Oyun Teorisi: Matris Oyunları, Stratejiler, Tam Tanımlı Oyunlar, Karar Teorisi: Optimal Karar ve Testler, Uygulamalar, Kuyruk Teorisi : Lineer Programlama, Benzetim (Simülasyon) : Modeller ve Sınıflandırma, Benzetim Deneylerinin (Bilgisayar) Tasarımı ve veri Analizleri, Benzetim (Simülasyon) :Rasgele Sayılar Üretilmesi ve ilgili (İstatistiksel) Testler, Zaman Serileri: Trendler ve Rasgele Değişimler, Tahminler ve Analizler, Periyot Seçimi
      
  İnşaat İşletmelerinde Mali Tablolar ve Yönetim Muhasebesi
  Muhasebenin tanımı ve kavramları, İnşaat İşletmelerinde Mali işler ve Mühendislik fonksyonları arası ilişkiler, inşaat mühendisinin muhasebe ve finans bilgisi gereksinimleri, İnşaat İşletmelerinde başlıca mali tablolar, tutulan defterler ve hesap planı,Muhasebe kayıt esasları, muhasebe denklikleri, kuruluş ve çeşitli işlemler sırasında yapılan bilanço kayıtları, Büyük Defter, Defteri Kebir ve Mizan kayıtları, hesapların işleyişi, Gelir tablosu kayıtları ve yüklenici firmalara özel bilanço hesaplarının işleyişi, Dönem sonu muhasebe işlemleri :Aktif bilanço hesaplarının değerlendirilmesi, Pasif bilanço hesaplarının değerlendirilmesi, Mizan Türleri, Aylık mizan çıkartılması ve yararları, Mali Tablolar analizinde kullanılan başlıca yöntemler, Yüklenici İnşaat İşletmelerinde bütçeleme

  Project (Time) Management (Proje (Süre) Yönetimi)
  Proje yönetiminin temelleri, tanımlama, proje organizasyonu, Nesnel tasarım, Proje Aşamaları (Ön tasarım, tasarım,ihale, inşaat ve inşa sonrası), Kapsam yönetimi (Fayda/maliyet analizi,Koşullar ve kısıtlar), Süresel planlama teknikleri, aktivite sürelerinin belirlenmesinde istatistiki yöntemler, İnsan ve makine kaynaklarının yönetimi, Proje yöneticisinin seçilmesi (Kriterler ve seçim kuralları

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
  Finansal amaç ve finans fonksyonu, risk kavramı ve belirsizlik, Finansal analiz araçları (oran analizi), Fon akım tablosu Analizi, Kara geçiş analizi, İşletme sermayesi (Nakit, alacak ve stok yönetimi), Finansal Planlama (nakit akım tablosu ve proforma tablolar),Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım kararları (Fizibilite etüdünün anahtarları), Riskli ve Risksiz Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, Duran varlıklarınn yönetimi, Sermaye maliyeti (Finansal kaynaklar ve içsel ve dışsal kaynakların maliyeti), Borç yönetimi ve Optimum sermaye yapısı, İnşaat taahüt sektörünün finansal özellikleri ve işletmelerin finansmanı, Teklif fiyatını etkileyen finansal planlama unsurları,Büyük ölçekli inşaat projelerinde kullanılan 'Proje Finansman Teknikleri'

  Yapımda İnsan Faktörü
  Duyu Organları Ve Limitleri; Beyin, Yapısı Ve Fonksiyonları, Sinir Sistemi; Dikkat, Algılama, Bellek, Bellek Aşamaları Ve Türler; Insan Ve Iletişim, Iletişim Çeşitleri, Beden Dili; Organizmanın Işleyişi, Yapı Taşları
  İş Ortamı Ve Motivasyon; Stres Ve Insan Sağlığının Etkileri; Insan Vücudunun Hareket Sistemi; Antropometri Ve Işyeri Ortamında Antropometrik Verilerin Kullanılması; Insan Vücudunun Enerji Gereksinimi; Işyeri Ortamında Aydınlatma, Gürültü Ve Iklim Etkileri; Yorgunluk Ve Etkileri ; Ilkyardım

  Bilgisayar Destekli Planlama Sistemleri
  Süresel Planlama teknikleri (PERT,Bar diyagram,CPM), Adam-saat kavramı ve süresel-mali planlama için veri toplama, Süresel Planlamada tablolama sistemi, Planlama yazılımları (Seçimi, sınıflandırılması), Bilgisayar programına veri aktarılması (Uygulama geliştirme, ilişkiler, veri tipleri), Süresel planlamaya bağlı maliyet ve kaynak işlemleri (Süre-kaynak-maliyet ilişkisi), Süresel güncellemeler, Süresel Raporlama (günlük, aylık ), Maliyet raporlama (Aylık, dönemlik, yıllık , bütçe v.b.), Proje Sunuşları

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama
  Sistem düşüncesi ve sistem yaklaşımı, Sistem tanımı ve sınıflandırılması, Sistem yaklaşımı aşamaları
  Sistem analizi, Sistem tasarımı, Sistem işletilmesi, Sistem yaklaşımı teknikleri, Sistem modelleri, Sistem performansı ve ölçülmesi, İşletme sistemleri

  Public Infrastructure Management
  Altyapı projelerinin ve yönetiminin tanımlanması, Altyapının organizasyonu ve sistemler, Kamu altyapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi, Altyapının planlanması, programlanması ve bütçelenmesi, Tasarım ve proje geliştirme, Çevresel etkisinin değerlendirilmesi, Altyapı inşaatları, montajı, olay çalışmaları, özet ve gelecek yönelimler

  İnsan İlişkileri

  Davranış Bilimlerinin Mahiyeti Ve Diğer Bilimlerle İlişkisi; Bireysel Davranış Modeli; Grup Davranışı, İşletmede Davranış; İnsan Davranışının Temelleri; Motivasyon; Liderlik - Etkin Yöneticilik Davranışları; Personel Seçimi
  Organizasyon Içinde Insan Ilişkileri; Yönetim Süreci Içinde Insan Ilişkileri; Merkezci Ve Yerinden Yönetim Sistemleri; Karar Mekanizmaları

  Contract Administration
  • Türkiye'deki İnşaat Sözleşmelerine Giriş; Sözleşme Yönetimi; Sözleşme Yönetimi açısından Temel Hukuk Bilgisi
  • Sözleşmelerin Esasları; Sözleşme Hukukuyla ilişkili hukuksal kavramlar; Vekalet kapsamında mühendisin hukuki ilişkiler; İnşaat Sözleşmelerinin Türleri; Özel Tip sözleşmeler; Sözleşme tipinin ve yüklenicinin seçimi; Şartnameler
  • İnşaatlarda denetim, sorumluluk ve yapı sigortaları
  Cost Management (Maliyet Yönetimi)
  Türkiye'deki İnşaat Sözleşmelerine Giriş (Sözleşme Tür ve Esasları, Sözleşme Evrakı, Bayındırlık Bakanlığı İnşaatlarının kontrolü), Maliyet Yönetimine giriş (Hazırlık, Tasarım, İhale ve İnşaat Aşamalarında İletişim Sistemi)

  Maliyet Yönetimi (Teklif Değerlendirme, Toplantı ve Gündem düzeni, Rapor ve Kayıt Evrakı, PY Görevleri), Maliyet Yönetimi (Kalite Kontrol, Onay ve Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İş Güvenliği), Maliyet Yönetimi (Nakit Akışı ve Hakediş Ödemeleri, Malzeme Siparişleri, Ek Ödeme Talepleri, İşletme ve Bakım Düzeninin Kurulması), İnşaat Üretim ve Maliyet Fonksiyonları, Ussallaşma, Maliyet Planlama ve Denetim Yöntemleri, Süre ve Kalite yönetimi ile Sözleşme ve İş Güvenliği Uygulamasında Maliyet Yönetimine dair hususlar, Maliyet Yönetiminde KSP Yöntemi, Değerlendirme (Değer Analizi

  Toplukonut ve Yapı Kooperatifleri
  Kooperatiflerin Tanımı, Tarihi Gelişimi, Türleri, Yapı Kooperatifleri ile Konut Yapı Kooperatiflerinin Özellikleri, Konut Yapı Kooperatiflerle ilgili yasal mevzuat, Konut Yapı Kooperatifleri Tip Ana Sözleşmesi gereği kuruluş, sermaye, ortaklık, yönetim ve denetimi, Kooperatiflerin faliyetleri (işin yapımı, teslim ve yasaklar), Kooperatiflerin feshi, Toplukonut projelendirme esasları, Toplukonut işlerinin ihale biçimleri, Toplukonut inşaatlarının yönetim ve denetimi, Toplukonutlarda malzeme seçimi ve temin esasları,Toplu konut projelerinde alt-yapı işleri, Toplu konut projelerinin finansmanı, Dünyada ve ülkemizde çeşitli toplukonut projelerinden örnekler, Ülkemizde toplukonut uygulamasıyla ortaya çıkan çeşitli sorunlar ve çözüm yolları

  Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Country (Gelişmekte Olan Ülkelerde Proje Değerlendirmesi ve Fizibilite)

  Yatırım analizi kavramı, sermayenin sosyal marjinal üretkenliği, sermayenin yatırım kriterleri, zaman serisi kriterleri, proje analizinde Little-marlis metodu, Direkt fayda ve maliyet analizinde UNIDO yaklaşımı, Gölge fiyat oranları, gölge yatırım maliyeti, indirgeme oranı, duyarlılık ve risk analizi, gelir dağılımı, projelerin etkisi, tasarruf ve gelir dağılımları, Ulusal ekonomik göstergeler, girdi - çıktı analizi yaklaşımında kur hesabı, Bazı ulusal göstergelerin analizi, proje analizinde değer kavramı, dünya fiyatları ve dinamik etkisi

  Professional Construction Management (Profesyonel İnsaat Yönetimi)
  İnşaat sektörü ve mühendisliğinde yönetim, Projelerin organizasyonları, Yönetim organizasyon, İnşaat öncesi dönem mobilizasyon, Planlama, takvimleme, İhale ve ihale sonucu inşaat aşamaları, Kontrol sisteminin uygulanması, Proje yöneticisinin seçilmesi, Proje planlama ve maliyet konseptti, Proje maliyet tahminleri, Kaynakların planlaması ve maliyetleri, Maliyet mühendisliği, satınalma, değer mühendisliği, Proje yönetiminde kullanılan yazılımlar

  Yapı Makinaları Yönetimi
  Yapı Makinaları Hakkında Genel Bilgiler; Yapı Makinaları Yönetiminin Unsurları; Yapı Makinaları ile İgili Ekonomik Faktörler; Yapı Makinaları İçin Tutulacak Kayıtlar; Yapı Makinalarının Finansman Metodları
  Maliyet Yönetimi Açısından Yapı Makinaları; Yapı Makinalarının Organizasyonu; Yapı Makinalarında Standardizasyon; Yapı Makinalarının Bakımı ve Tamirine İlişkin Temel Prensipler; Yapı Makinalarında Rasyonalizasyon; Yapı Makinalarında İş Güvenliği

  Process and Product Modeling in Civil Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Ürün ve Süreç Modellemesi)

  FIATECH vizyonu ve yol haritası, büyük ölçekli inşaat projelerinde teknoloji kullanımı ve buna bağlı olarak kesintisiz bilgi akışının sağlanması, ürün ve süreç modelleri, ürün ve süreç modelleme tekniklerinin karşılaştırılması, bina bilgi modellerinin gelişimi ve ilk veri değişim standartları, nesneye dayalı modellemenin özellikleri, UML diyagramları ile ilişkisel modelleme, EXPRESS-G ve IDEF modelleme araçları, ürün modelleme yaklaşımları, STEP, SIMSteel, COMBINE, IFC, veri aktarma standartları (aecXML-ifcXML, AEX), ürün modellemedeki güncel sorunlar ve gidişat, modelleme yardımıyla sistem geliştirme.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |