Home > Yüksek Lisans Programları > İstatistik > Narlıdere > Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Uygulamalı istatistik yüksek lisans programı ziraat, biyoloji, ticaret, bilgisayar, mühendislik, matematik, tabii veya sosyal bilimler ya da benzeri alanlardan üniversite mezunu çok yönlü öğrenciler için tasarlanmıştır. Ayrıca mevkilerinde teknik bilgiye sahip ve istatistiğin uygulamalı ve pratik yönüyle ilgili olan meslek sahibi kişiler için de uygun bir programdır.
 • Program tanımları
  UYGULAMALI İSTATİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   
  Program Tanıtımı

  İstatistiksel analiz, stokastik modelleme ile birlikte modern bilimsel düşüncenin temel araçlarından birisidir. İstatistiksel teknikler; elde edilmiş olan veriden doğru ve tutarlı sonuçlar elde etme gerekliliğinden ötürü, işletme, ekonomi, bilgisayar, tıp, aktüerya, yönetim gibi birçok alanda yarar sağlamaktadır.

  İstatistik bilimine olan ihtiyacın ardındaki faktörlerden birisi istatistiğin hem teorik hem de uygulamalı doğasıdır. Uygulamalı istatistik, ilgili stokastik olgunun yorumlanması ve kontrol edilmesi aşamasında araştırıcılar ve yöneticiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Teorik istatistik, ileri düzey matematiksel ve hesaplama yöntemlerinden yararlanarak yeni prosedürler sunmaktadır.

  Bu programın amacı, öğrencileri istatistik ve olasılık teorisi ve uygulamalı istatistik alanlarında yetiştirmektir. Öğrenciler; teorik istatistik veya istatistiksel kalite kontrol, biyoinformatik, biyoistatistik, istatistiksel güvenilirlik, ekonometri gibi uygulamalı istatistiğin herhangi bir alanına yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Öğrencileri akademik kariyere hazırlama ve bilimin çeşitli alanlarında araştırma yapabilme yeteneğini kazandırma programın amaçları arasındadır. Öğrencilere danışmanlık, endüstri ve sanayi firmaları tarafından ihtiyaç duyulan istatistik alanında da bilgi aktarımı sağlanmaktadır.
   
  Ders Programı
   
  1. Yıl Güz Dönemi
  ELEC 001           Seçmeli Ders I                
  STAT 501           İstatistik Teorisi    
  STAT 503           Olasılık Teorisi    
  STAT 505           Uygulamalı İstatistiksel Analiz    
   
  1. Yıl Bahar Dönemi
  ELEC 002           Seçmeli Ders II                
  GSNS 595           Seminer    
  STAT 502           Stokastik Süreçler    
  STAT 504           Parametrik Olmayan İstatistik    
  STAT 506           Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi
   
  2. Yıl Güz Dönemi
  STAT 599           Tez    
   
  2. Yıl Bahar Dönemi
  STAT 599           Tez

  Seçmeli Dersler
  MATH 505           İleri Düzey Matematiksel Analiz    
  STAT 551           Aktüerya    
  STAT 552           Sıralı Rasgele Değişkenler    
  STAT 553           Güvenilirlik    
  STAT 554           İstatistiksel Süreç Kontrol    
  STAT 555           Risk Analizi    
  STAT 556           Doğrusal İstatistiksel Modeller    
  STAT 557           Zaman Serileri Analizi    
  STAT 558           Deney Tasarımı    
  STAT 559           İleri Düzey Olasılık Teorisi    
  STAT 560           Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler    
  STAT 561           İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon    
  STAT 562           Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar    
  STAT 563           İstatistiki Karar Teorisi    

  DERS İÇERİKLERİ
   
  ELEC 001 Seçmeli Ders I
   
  ELEC 002 Seçmeli Ders II
   
  GSNS 595 Seminer
  Seminer                                   
   
  MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz
  Bu ders, fonksiyonların limitleri, teknikleri ve uygulamaları, türev, integral, Riemann-Stieltjes integral, Lebesque integral, Fourier analizi ve çok değişkenli diferensiyel matematik gibi reel analiz ve matematiğin temel konularını kapsar.
   
  STAT 501 İstatistik Teorisi
  İstatistiksel modelleme, Örneklem özellikleri, Veri indirgeme, Nokta tahmini, Tahmin edicilerin özellikleri, Hipotez testi, Aralık tahmini, Karar teorisinin ilkeleri
   
  STAT 502 Stokastik Süreçler
  Stokastik süreçlerin karakteristikleri, Süreçlerin sınıflandırılması, Poisson süreci, Markov zincirleri, Sürekli zamanlı Markov zincirleri, Durağan süreçler.
   
  STAT 503 Olasılık Teorisi
  Ölçü ve olasılık uzayları, Olasılık aksiyomları, Rasgele değişkenler, Dağılımlar ve dağılım fonksiyonları, Beklenen değerler, Bağımsızlık, Yakınsamalar, Karakteristik fonksiyonlar
   
  STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistik
  Sıra istatistikleri, Dağılımdan bağımsız istatistikler, Tolerans aralıkları, Koşulara dayalı testler, Uyum iyiliği testleri, İki örneklem problemi
   
  STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz
  İstatistiksel analizin gerekliliği, Populasyon ve örneklem, Örnekleme yöntemleri, Değişkenlerin sınıflandırılması, Verinin betimlenmesi, Örneklem dağılımları, Populasyon ortalaması ve varyansının tahmini, Güven aralıkları, Populasyon ortalaması ve varyansının testi, Korelasyon ve regresyon analizi
   
  STAT 506 Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi
  Rasgele vektörler, Çok değişkenli dağılımlar, Çok değişkenli normal dağılım, Ortalama vektör ve kovaryans matrisinin tahmini, Hipotez testleri, Kapulalar, Bağımlılık kavramları
   
  STAT 551 Aktüerya
  Sigortacılık ve riskin temel kavramları, Risk yönetimi, Sigorta sözleşmesinin amacı, Temel prensipler, Mal ve sorumluluk sigortaları, Hayat ve sağlık sigortaları
   
  STAT 552 Sıralı Rasgele Değişkenler
  Sıra istatistikleri, Rekor değerler, İlerleyen tür sıra istatistikleri, Genelleştirilmiş sıra istatistikleri, Uç değerler teorisi, Dağılımların sıralı rasgele değişkenler yardımıyla karakterizasyonu
   
  STAT 553 Güvenilirlik
  Koherent sistemlerin yapısal özellikleri, Koherent sistemlerin güvenilirliği, n’den k çıkışlı sistemler, Ardıl n’den k çıkışlı sistemler, Yaşam zamanı dağılımları, Hazard oranı kavramı, Ortalama geriye kalan yaşam fonksiyonu
   
  STAT 554 İstatistiksel Süreç Kontrol
  Kalite, süreçler ve kontrol, İstatistiksel süreç kontrolün temel kavramları, Kontrol kartları, Koşu kurallarının süreç kontrolde kullanımı
   
  STAT 555 Risk Analizi
  Yarar teorisi ve sigorta, Bireysel risk teorisi, Kollektif risk modelleri, Yok olma teorisi, Prim ilkeleri, Risklerin sıralanması
   
  STAT 556 Doğrusal İstatistiksel Modeller
  Doğrusal ve kuadratik yapılar, Matris ve fonksiyonları için beklenen değer operatörü, Kuadratik formların dağılımları, Genel doğrusal hipotezler ve en küçük kareler teorisi, Tam ve tamdan küçük ranklı modeller, Tasarım modelleri, tahmin, Hipotez testi ve korelasyon analizi, Varyans analizi ve regresyon
   
  STAT 557 Zaman Serileri Analizi
  Otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları, Trend, Mevsimsellik ve düzleştirme, Durağan süreçler, Öngörü, Spektral analiz
   
  STAT 558 Deney Tasarımı
  Rasgeleleştirme teorisi, Bloklama ilkeleri, Deney tasarımı modellerinin kurulumu ve çözümlenmesi
   
  STAT 559 İleri Düzey Olasılık Teorisi
  Ölçülebilirlik, Radon-Nikodym Teoremi, Limit teoremleri, Poisson yaklaşımları, Stokastik sıralamalar, Martingale teorisi
   
  STAT 560 Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler
  Bu derste biyolojik ve tıbbi verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin  ve modellerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste istatistik teorisinden ziyade yöntemlerin uygulanması, uygun istatistiksel modelin seçilmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve sunulması üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çapraz tablolar, doğrusal regresyon ve varyans analizi, en çok olabilirlik yöntemi ,lojistik regresyon analizi, log-lineer regresyon, Kaplan-Meier tahmini gibi konular ele alınacaktır. Bu ders temel istatistiksel genetik ve biyoinformatik konularını da içermektedir.
   
  STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon
  Rasgele sayı üreteçleri, İstatistiksel modellerin simulasyonu, İstatistik ve Matematik paket programlarında uygulamalar
   
  STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar
  Sayma ilkeleri, Permutasyon ve Kombinasyon, Binomial ve multinomial açılımlar, Kesikli dağılımların türetilmesi: Geometrik dağılım, Negatif Binom dağılımı, Genelleştirilmiş geometrik ve negatif Binom dağılımları, Hipergeometrik dağılım, İki değerli rasgele değişken dizilerine dayalı istatistikler ve dağılımları
   
  STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi
  Karar kuramının öğeleri, Risk, Karar kuramı kapsamında tahmin ve hipotez testleri, Bayes riski ve kararı, Optimal durdurma kuralları
   
  STAT 599 Tez
  Tez                                                  
   

İstatistik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |