Home > Doktora Programları > Tiyatro > Çankaya > Tiyatro Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Tiyatro Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tiyatro Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Sanatta Yeterlik derecesi alabilmek için, öğrencilerin Sanatta Yeterlik Programı ders düzeyinde kazanmaları gereken kredi miktarı en az (30) otuz kredi olup (24 kredi zorunlu dersler, 6 kredi seçmeli dersler) dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

  Sanatta Yeterlik  Eseri Çalışması

  a)Ders dönemlerinde kredilerini başarıyla tamamlayan, ÜDS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yeterli puanı alan öğrenci,   ders dönemi sonunda; “Reji Problemleri ve Uygulaması” dersi bağlamında,  bir oyunun seçiminden, belgeli dramaturji raporuna kadar seyirciyle buluşması  ve seyirci anketlerinin yapılmasını önkoşul sayan, reji sınavını sanatta yeterlik sınavı olarak verir. Sınav;  tiyatro, bilim ve sanat alanlarından  öğretim elemanlarının oluşturduğu sınav komisyonu tarafından yapılır.
  Sanatta  yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler;  seyirci önünde sahneye konulacak bir başka eser ile bu eserin analizine yönelik sanatta yeterlik eseri çalışması önerileri ‘Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Belirleme  Komitesi’ tarafından incelenip, uygun görüldükten sonra dört yarıyıl süren 
  Sanatta Yeterlik Eseri Çalışmasına geçerler.

  b) Öğrenciler belirtilen dönem sonunda, sınav komisyonuna;
       I) Seyirci önünde sahneye konulacak eser,
      II)Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve sahneye konulan  eserin açıklanmasına yönelik bir “Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu” sunarlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  TİR 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  TİR 701 Rejisörlük Tarihi ve Bilgisi I
  Rejisörlük tarihi, Antik Yunan’dan günümüze kadar, sahne yönetmenliğinin doğuşu, aşamaları. Dönemler bağlamında karakteristik özellikleri; tiyatro tarihine geçmiş yönetmenlerin sanat kariyerleri, rejisör olarak sanatsal yaklaşımlarındaki özellikler ve uygulamaları hakkında bilgi verecektir.

  TİR 702 Rejisörlük Tarihi ve Bilgisi II
  Rejisörlük Bilgisi rejisör adayına, fiziksel mekan ve psikolojik atmosfer yaratma bağlamında sahne uzamının değerlendirilmesinde sahneye ilişkin gerekli teknik bilgileri verecektir. Sahnenin fiziksel mekan olarak psikolojik değerleri, sahnede objeler ve figürler arası ilişkilerin düzenlenmesindeki asal belirleyiciler üzerinde duracaktır.

  TİR 703 Tiyatro Eserleri İnceleme ve Eleştiri I
  Dramatik yazının, Tiyatro Sanatı bileşimi içindeki yer ve anlamının kavranması amacıyla,Oyun Metinlerinin Sahnede işlerlik kazanması için metne yaklaşım metin çözümü ve yorumlama yöntemleri ile eleştiriye geçiş.

  TİR 704 Tiyatro Eserleri İnceleme ve Eleştiri II
  Dersin özelliğini kaybetmeden (l. Yarıyıl) Sahnelenen en az 2 oyun( Modern Klasik) örnek alınarak oyun yazar oyuncu ilişkisi göz ardı edilmeden uygulama alanında söz konusu diğer elemanları da düşünerek irdelenmesini yaparken eleştiriyi tamamlamak.

  TİR 705 Göstergebilim ve Yapısalcılık I
  Dram sanatı doğası gereği sahne uzamında gösterge ve gösterge dizgelerini kullanarak gösterinin, kesin anlamını ortaya koyar. Bu bakımdan sahne uygulamalarında göstergebilimsel yaklaşım, gösterinin tüm öğelerini tam anlamıyla değerlendirme olanağı tanıyarak yönetmene, oyuncuya, tasarımcıya ve hatta teknik elemanlara yardımcı olacaktır.Yaratma sürecinde sezgisel ve içgüdüsel olan şeyleri daha iyi anlamalarına yol açacaktır. Sahne uygulamasını gelişi güzel olandan, kesin anlama ulaşmayı engelleyen gereksiz detaylardan uzaklaştıracaktır.

  TİR 706 Göstergebilim ve Yapısalcılık II
  Yapısalcılık; sahne yönetmenine, kendi içinde bir göstergeler dizgesi, sistemi oluşturan tiyatro metnine yaklaşımda farklı bir analiz yöntemi kazandıracak; uzam, zaman, eylem, oyun kişileri ve kişiler arası ilişkilerin işleyiş yasaları bağlamında, yönetmenin yapı bilinci edinmesi bakımından yardımcı olacaktır.

  TİR 707 Sahne Tekniği I
  Bir eserin sahneye konulması aşamasında, mekanı oluşturan öğelerin; tasarım ve yapım işlemleri.

  TİR 708 Sahne Tekniği II
  Işık, müzik ve efekt tasarımı.

  TİR 709 Reji Problemleri ve Uygulaması I
  Bir tiyatro yapıtının sahnelenmesi koşulları günümüzde, tümüyle geleneksel ve uylaşımsal olandan özgür sahnelemelerin de olabileceği gerçeği ile bağlantılı olarak değişmiştir. Sinema sanatının mekan yaratma özgürlüğü ve özgünlüğü başta olmak üzere çağdaş estetik kaygılar sahnelemede yeni biçim, üslup ve tekniklerin araştırılmasını, uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Adı geçen ders metinli ve metinsiz tiyatro uygulamalarının çok değişik perspektiflerde sanatçı/öğretim elemanına
  özgür uygulamalar yapma imkanını tanıyacaktır.

  TİR 710 Reji Problemleri ve Uygulaması II
  Metinli ve metinsiz ( kavram tiyatrosu, performans tiyatrosu, değişik edebiyat metinlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan metinler arası kolajlar v.b.) tiyatro örneklerinin zaman bakımından kısadan uzuna doğru geliştirilecek biçimde uygulanması.

  TİR 712 Proje Uygulama
  Sahne Tasarımında dönem içinde işlerlik kazanan bir uygulama,bir sahne projesi veya eksikliği duyulan sahne projesinin tasarımından realizasyonuna kadarki süreçlerini değerlendirilmesi.

  TİR 713 Etik ve Estetik I
  Bu dersin amacı, Antik çağdan başlayarak günümüze kadar genel olarak Etik ve Estetik değerler arasındaki "ilgi" sorununu incelemek, "iyi"'nin temellendirilmesini ve "güzel" kavramının irdelenmesini öğrenciye kazandırmaktır.
  Çağlar boyunca incelenecek olan Etik ve Estetik değerler, tiyatro sanatının örnekleri üzerinde yapılacak olan değerlendirmeler ve fikir alışverişi ile zenginleştirilecektir.
  Dönem sonunda öğrencinin etik ve estetik sorunlar üzerinde bilinçli düşünmesini sağlamak ve tiyatro sanatının örnekleri üzerinde duyarlı yaklaşımlar içeren bir derinlik kazanmasını sağlamaktır. I Yarıyıl’da "Klasik Dönem" incelenecektir.

  TİR 714 Etik ve Estetik II
  Bu dersin amacı, Antik çağdan başlayarak günümüze kadar genel olarak Etik ve Estetik değerler arasındaki “ilgi" sorununu incelemek, “iyi"'nin temellendirilmesini ve "güzel" kavramının irdelenmesini öğrenciye kazandırmaktır.
  Çağlar boyunca incelenecek olan Etik ve Estetik değerler, tiyatro sanatının örnekleri üzerinde yapılacak olan değerlendirmeler ve fikir alışverişi ile zenginleştirilecektir.
  Dönem sonunda öğrencinin etik ve estetik sorunlar üzerinde bilinçli düşünmesini sağlamak ve tiyatro sanatının örnekleri üzerinde duyarlı yaklaşımlar içeren bir derinlik kazanmasını sağlamaktır. II yarıyılda "Modern Dönem" incelenecektir.

  TİR 715 Tiyatro Yazarlığı I
  Rejisör adayı, tiyatro yazarlığı bilgisi aracılığı ile çalışacağı esere, yazarının vizyonu ile daha sağlam bir özdeşim kurarak yaklaşacaktır. Öte yandan tiyatro yazarlığını denemek isteyen oyuncu yada rejisör, bu ders kapsamında yazarlık ile ilgili gerekli teknik artistik donanımı kazanacaktır.
  1 yarıyılda öğrenciye teknik bilgiler verilecektir.

  TİR 716 Tiyatro Yazarlığı II
  Rejisör adayı, tiyatro yazarlığı bilgisi aracılığı ile çalışacağı esere, yazarının vizyonu ile daha sağlam bir özdeşim kurarak yaklaşacaktır. Öte yandan tiyatro yazarlığını denemek isteyen oyuncu yada rejisör, bu ders kapsamında yazarlık ile ilgili gerekli teknik artistik donanımı kazanacaktır.
  II yarıyılda metin uygulamaları çalışmaları yapılacaktır.

  TİR 717 Müzikaller Tarihi
  Bu dersin amacı, müzik ve dansın bir bileşimi olan müzikallerin bir tür olarak özelliklerinin incelenmesinden sonra ilk Amerikan müzikallerinin (18601879, 18791895) ortaya çıkışından başlayarak Avrupa’da müzikallerin Altın Çağı dediğimiz 1950’den sonraki dönemdeki gelişimini ve 1950’den günümüze kadar bütün dünyada genel bir panorama içerisinde sahne müzikallerinden, film Müzikallerine ve rock müzikallerine kadar müzikallerin tarihini araştırma ve inceleme fırsatını öğrenciye kazandırmaktır.
  Sömestre sonunda öğrenciden belli dönemden seçeceği bir müzikalin gerek müzik, gerek dans, gerek dramatik yapı açısından incelenmesini sağlamak ve bir rejisör gözüyle bir müzikalin sahneye konulmasında nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretmektir.

  TİR 718 Tiyatro Yönetimi ve İşletmeciliği
  Tiyatro yönetimi üzerine dünyada uygulanmış örnekler çerçevesi üzerine yönetim bilgileri ve dünden bugüne sanatın çeşitli kollardaki işletmeciliği konu edilerek (müze, galeri, özel gösteri yerleri gibi) Tiyatro İşletmeciliği üzerine çağımız özelliklerine uygun olarak çalışmalar.

  TİR 719 Çocuk Tiyatrosu I
  Çocuğun psikolojik, fiziksel, bilişsel evreleri ( 57; 712; 1215 yaş aralıkları) baz alınarak çocuk-gerçek, çocuk-oyun, çocuk-tiyatro ilişkisinin bilimsel ve estetik belirleyicilerinin açımlanması.

  TİR 720 Çocuk Tiyatrosu II
  Sosyal bir varlık olarak çocuğun kültürel. Etik ve estetik farkındalıklarının beceri ve yeteneklerinin bilinçle kavranır duruma getirmek üzere örnek uygulamalar üzerinde yapılan çalışmalar; metin/kanava oluşturulması; örnek metinlerin değerlendirilmesi; sahne üzeri uygulamaları; seçilen pilot okullardaki çocuklarla birlikte uygulamalar.

  TİR 721 Tiyatro Antropolojisi
  Antropolojiyi genel bir değerlendirmeyle, tiyatrosal öğeler içerisinde insan ve onun etkileşimlerinin incelenmesi ve yaşamsal faktörlerin etkileri.

  TİR 722 Plastik Sanatlar Üzerine Değerlendirme
  Sahne Plastiği üzerinde durularak, sahne tasarımında dönem içinde işlerlik kazanan bir uygulama, sahne projesinde iç mekan, kütle,form,fonksiyon ve renk değerlendirilmesi.

  TİR 723 Gençlik Tiyatrosu

Tiyatro ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |