Seramik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  SERAMİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Seramik Anasanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Öğretim Programları olmak üzere iki ayrı düzeyde bu yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Yönergede açıklık bulunmayan durumlarda Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

  Giriş Koşulları
  Bu programın esas amacı, öğrencilerin ilgili oldukları alanlarda daha derinlemesine eğitilmesi ve belli problemler karşısında etkili çalışmalar yapabilme yetenek ve bilinçlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisinin kazandırılmasıdır.

  Giriş Koşulları: Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir anasanat dalı lisans diplomasına sahip olması ayrıca LES (Lisansüstü Eğitim Sınavı)'den dekanlıkça belirlenecek olan puanı almış olmak gerekmektedir.

  Giriş Sınavları: Giriş sınavları, önce yabancı dil sonra sanat alanı sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
  1. Yabancı Dil Sınavı: Lisansüstü Sınav Yönetmeliğine bağlı kalınarak uygulanır.
  2. Sanat Sınavı: Adaylar kendi alanlarında daha önce yapmış oldukları çalışmalarının dosyasını Anasanat Dalı Başkanlığına teslim ederler. Sınav komisyonu, adayın yazılı veya uygulamalı ve sözlü sınavlarının sonuçlarını adayın daha önce teslim ettiği dosyası ile birlikte değerlendirir. Hazırlık programları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yürütülecektir.

  Diploma Koşulları

  1 Dersler: Toplam 24 kredilik bir program izlenir. Yüksek Lisans Programını izleyen öğrenci toplam kredinin % 60'ını uygulamalı derslerden almak zorundadır.  
   
  2 Mezuniyet Çalışması: Öğrenci mezuniyet çalışmasını en az 24 kredilik derslerini tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla mezuniyet çalışmasının yanı sıra kredisiz olarak teorik ve uygulamalı derslerden alabilir.  
   
  3 Öğrenci yapacağı çalışma ile ilgili amacını, amacının gerekçelerini, yöntemini ve bu çalışmadan beklentilerini açıkça tanımlayan bir öneriyi öncelikle danışmanının daha sonra da Program Başkanının onayına sunmak zorundadır. Önerisi kabul edilen öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlar.  
   
  4 Mezuniyet çalışması, öğrencinin sanat dalı ile ilgili hazırladığı özgün bir çalışmadır. Mezuniyet çalışmasını tamamlayan öğrenci; Hazırladığı ürün ile birlikte çalışmasını destekleyici araştırmalarını ve incelemelerini içeren raporunu (Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Önergesine uygun bir metni ciltlemeden jüri üyelerine sunar, belirlenen gün ve saatte çalışmalarının sözlü savunmalarını yapar.  
   
  5 Dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrencinin tezsiz ve Sanat Eseri Raporsuz Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Yönergesine uygun belirlenen gün ve saatte jüri üyelerince sözlü sınav yapılır. Çalışması başarılı bulunan öğrenci yazılı metni ciltli olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilmek üzere ilgili Sanat Dalı Başkanlığına teslim eder.  


  Yüksek Lisans Dersleri  

  Güz
  SER 600  Özel Konular 
  SER 603 Sanat Akımları
  SER 621  Seramik Atölyesi I 
  SER 623 Endüstriyel Seramik Tasarımı I 
  SER 625 Seramik Teknolojisi I
  SER 627 Seminer

  Bahar
  SER 600  Özel Konular
  SER 608 Sanat Eleştirisi
  SER 622 Seramik Atölyesi II
  SER 624 Seramik Sanatı ve Sorunları 
  SER 626 Seramik Teknolojisi II 
  SER 628 Endüstriyel Seramik Tasarımı II 
    

  Yüksek Lisans Programı Dersleri Tanımları

  Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  Sanat Akımları
  18. yy'dan bu yana Avrupa'da resim, heykel, mimari ve süsleme sanatlarında belli başlı akımlar ve bu akımları oluşturan düşünce sistemleri.

  Seramik Atölyesi
  Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, bir tasarımın projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi.

  Endüstriyel Seramik Tasarımı
  Endüstri ve yapı seramiği ürünlerinin teknik ve estetik yönlerinin araştırılması, seri üretime yönelik döküm ve baskı teknikleri kullanılarak özgün tasarımların oluşturulması.

  Seramik Teknolojisi
  Seramik ve teknolojisine ilişkin teorik bilgiler doğrultusunda çeşitli çamur, sır reçetelerinin laboratuvar araştırmaları (8001400 C) uygulamaları.

  Seminer
  Seramik ve seramik sanatına ilişkin çeşitli teorik çalışmalar yapılması.Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |