Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Piyano Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Piyano Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Piyano Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Bu sanat dallarında yüksek lisans programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına Kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, ilgili sanat dalı tarafından hazırlanmış müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar.
 • Program tanımları
  Piyano Yüksek Lisans Programı

  a) Öğrencilerin Yüksek Lisans ders düzeyinde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
  b) Yüksek Lisans öğretim programında yeralan derslerin yarıyılllara göre dökümü aşağıda belirtilmiştir. Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile yeni dersler bu listeye eklenebileceği gibi, mevcut derslerin bazıları da kaldırılabilir.

  Tez Dönemi / Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu Çalışması
  Kredilerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, izleyen yarı yılda;
   a) Programı; Piyano Anasanat Dalı, Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Sanat Dalı Komisyonu tarafından belirlenecek olan vokal, enstrüman ve bale eşliğinden oluşan halka açık olabilecek 2 ayrı ‘Bitirme Dinletisi’ sunar.
   b) Öğrenci Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bir “Sanat Eseri  Raporu” hazırlar.


  DERS İÇERİKLERİ

  PİA600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  PİA651 Piyano I
  Barok Dönemi kapsayan piyano repertuvarının incelenmesi: bu dönem içinde yer alan konçerto ve solo eserlerin teknik ve müzikal açıdan incelenip yorumlanması.

  PİA652 Piyano II
  Klasik dönem içindeki piyano repertuvarının incelenmesi. Farklı teknikte yazılmış eserlerin çalışma yöntemlerini araştırma. Bu dönem içinde yer alan ve solo eserlerin teknik ve müzikal açıdan yorumlanması.

  PİA653 Arp I
  Teknik ve artistik yönden profesyonelleşmeye yönelik repertuvar ve icra çalışmaları.

  PİA654 Arp II
  Arp için yazılmış solo ve orkestra eserlerinin teknik ve müzikal yönden inceleme ve icra çalışmaları.

  PİA655 Oda Müziği I
  Barok Dönemi kapsayan Oda Müziği repertuvarının Düo, Trio, Kuartet vb. gruplar için yazılmış eserlerinin yorum ve icra çalışmaları.

  PİA656 Oda Müziği II
  Klasik Dönemi kapsayan Oda Müziği repertuvarının Düo, Trio, Kuartet vb. gruplar için yazılmış eserlerinin yorum ve icra çalışmaları. Bu dönemin içinde yer alan eserlerde beraberlik, balans ve sergileme çalışmaları.

  PİA657 Genel Psikoloji I
  Birey ya da grup davranışlarının bilimi olarak, psikoloji üzerine çalışmalar.

  PİA658 Genel Psikoloji II
  Eğitim Psikolojisi nedir ve çalışma alanı neleri kapsar. Eğitimdeki rolü nelerdir. Öğrencinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde rol oynayan öğrenme süreçleri ve karşılaşılan ruhsal sorunlar. Öğrencinin eğitiminde yetenek ve öğrenme düzeylerinin ölçümü ve öğrencide yaratıcılık süreçlerinin irdelenmesi.

  PİA659 Müzik Edebiyatı ve Tarihi I
  Antik Çağ Müziği, Orta Çağ Müziği, Rönesans, Barok ve Klasik Devir Müziğinin geçirdiği evreler, önemli bestecileri ve örnek eserlerinin incelenmesi. Devirlere egemen olan kavramlar ve bu kavramların müzik ile paralelliğinin araştırılması çalışmaları.

  PİA660 Müzik Edebiyatı ve Tarihi II
  Felsefe ve diğer sanat akımlarına paralel olarak ilk ve son Romantik, Empresyonist ve Çağdaş Müziğin günümüze kadar geçirdiği evreler, önemli bestecilerin örnek eserlerinin incelenmesi.

  PİA661 Piyano Edebiyatı ve Tarihi I
  Rönesans'dan Klasik Devre kadar klavye için eser vermiş temel bestecilerin biyografi, stil ve örnek klavye eserlerinin incelenmesi. Barok Devirden başlayarak bu devir eserlerindeki icra problemlerinin analizi ve sınıfta tartışılması.

  PİA662 Piyano Edebiyatı ve Tarihi II
  Romantik Devirden günümüze kadar ulaşan Çağdaş Müzik'te Piyano için eser vermiş temel bestecilerin biyografi, stil ve örnek eserlerinin incelenmesi. Piyanonun bu süreç içindeki yapısal gelişimini araştırma çalışmaları.

  PİA663 Arp Edebiyatı ve Tarihi I
  Antik çağlardan Empresyonistlere kadar Arp için eser vermiş temel bestecilerin ve örnek eserlerinin incelenmesi, Arp Edebiyatının geçirdiği evreler, besteciler, yorumcular ve Arp'ın bu dönemler içindeki yapısal gelişimi.

  PİA664 Arp Edebiyatı ve Tarihi II
  Empresyonistlerden günümüze kadar Arp için eser vermiş temel bestecilerin ve örnek eserlerinin incelenmesi. Arp Edebiyatının geçirdiği evreler, besteciler, yorumcular ve Arp'ın bu dönemler içindeki yapısal gelişimi.

  PİA665 Müzikal Analiz I
  Yirminci Yüzyıla kadar olan müzik literatürünün armoni ve biçim açısından genel olarak incelenmesi.

  PİA666 Müzikal Analiz II
  Yirminci Yüzyılda yazılan eserlerin armoni ve biçim yönünden ele alınması.

  PİA667 Sanat Felsefesi
  Bir insan etkinliği olarak Sanatın anlamı. "Güzel" kavramı ve Estetik. Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri, Platon, Aristoteles, Kant. Croce.

  PİA668 Estetik
  Estetiğin tanımı, alanı, çeşitli estetik görüşler, çözümlemeler ile amacı ve diğer sanat akımlarıyla olan ilişkileri ve gelişimi.

  PİA669 Bilimsel Araştırma Teknikleri I
  Bilimsel araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken teknik noktalar.

  PİA670 Bilimsel Araştırma Teknikleri II
  Bilimsel araştırmada hipotez. Formüle etme, denetleme ve yazma.

  PİA671 Klavyede Armoni I
  Bilimsel araştırmada hipotez. Formüle etme, denetleme ve yazma.

  PİA672 Klavyede Armoni II
  Klavyede Armoni I'in devamı olarak Şifreli Bas çalma, Transpoze etme çalışmaları.

  PİA673 Deşifre (Arp) I
  Arp repertuvarının solo, oda müziği ve orkestra için yazılmış eserlerini ilk görüşte okuma ve çalma çalışmaları.

  PİA674 Deşifre (Arp) II
  Arp repertuvarının solo, oda müziği ve orkestra için yazılmış eserlerini ilk görüşte okuma ve çalma çalışmaları.

  PİA675 Günümüz Türk Edebiyatı I
  192350 yılları arasında edebiyatımızdaki eserler (roman, şiir, hikaye ve deneme alanlarında) ve özellikleri.

  PİA676 Günümüz Türk Edebiyatı II
  195090 yılları arasında edebiyatımızdaki eserler (roman, şiir, hikaye ve deneme alanlarında) ve özellikleri.

  PİA677 Müzik Formları I
  Homofonik biçimler, Ezginin ve eşliğin olduğu tüm küçük ve büyük formların (Lied'ler, Dans biçimleri, Sonatlar, Rondolar, Çeşitlemeler vb.) incelenmesi ve analizi.

  PİA678 Müzik Formları II
  Polifonik biçimler. Bir temanın iki ya da daha fazla partide değişik şekillerde kullanıldığı formların (Envansiyonlar, Kanonlar, Fügler) incelenmesi ve analizi.

  PİA680 Türkiye'de Müzik
  Türkiye'de yaşanan çeşitli müzik türlerinin incelenip araştırılması, dünya müzikleriyle olan ilişkilerinin ortaya konup tartışılması. Toplumsal değişme ve müzik ilişkisi incelenerek Türkiye'deki müzik türlerinin değişimi ve gelişiminin araştırılması.

  PİA687 Seminer

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |