Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  • Okul öncesi, ilköğretim, eğitim bilimleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında yüksek lisans öğrenimini tamamlamak, • H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin öngördüğü başvuru koşullarını taşımak ve • giriş sınavında başarılı olma şartı aranır.
 • Program tanımları
  Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez olmak üzere üç kısımdan oluşur.
  • Doktora öğrencileri 24 kredilik dersleri başarıyla tamamlamak ve
  • yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır.
  • Ayrıca, yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin bir danışman öğretim üyesi yönetiminde doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir

  DERS İÇERİKLERİ

  OKL 700 Özel Konular
  Doktora tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular, yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama

  OKL 701 Eğitim Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar
  Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi; felsefî bilginin ve objesinin özelliklerinin belirtilmesi. Eğitim ve felsefenin alanları. Felsefi akımlar. Eğitim akımları. Eğitim akımlarına göre hedefler, davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları. Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler.

  OKL 702 Erken Çocukluk Dönemi İçin Bilim ve Teknoloji
  Bilimin tanımı ve süreçleri, bilim kuramları, bilime yönelik programlar oluşturulması, bilim projeleri ve aktivitelerinin hazırlanması, değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi.
  Teknoloji ve çocuk, okul öncesi eğitimde teknolojiden yararlanma, teknolojinin öğretim materyali olarak sınıf ortamına entegre edilmesi. Eğitim teknolojisinin çağdaş gelişim boyutlarını oluşturan temel olgular. Bilgisayarlı eğitim ile diğer teknolojik değişimlerin eğitimdeki boyutları ve program geliştirme.

  OKL 703 Okul Öncesi Eğitim Programı I
  Çocukların öğrenme gereksinimleri, eğitim programları ve program geliştirme ile ilgili temel kavramlar ilkeler, yaklaşımlar, okul öncesi eğitim programlarının özellikleri, literatürdeki farklı okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi.

  OKL 704 Okul Öncesi Eğitim Programı II
  Eğitim programlarını değerlendirme teknikleri, farklı okulöncesi eğitim programlarını inceleme, çocuk merkezli okulöncesi eğitim programlarını hazırlama, uygulama ve değerlendirme, okulöncesi eğitim programı destekleyen eğitsel materyaller tasarlama

  OKL 705 Erken Çocukluk Döneminde Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi I
  Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki korunmaya muhtaç çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal, kişilik ve ahlak gelişimleri, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler, korunmaya muhtaç çocuklarla çalışan meslek grupları arasındaki işbirliğinin önemi, okul öncesi dönemde korunmaya muhtaç çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek eğitim programlarının hazırlanması.

  OKL 706 Erken Çocukluk Döneminde Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi II
  Korunmaya muhtaç çocukların evlat edinilmesi ve bununla ilgili yasal süreç, “Koruyucu aile kimdir?”, “Kimler koruyucu aile olabilir?” Koruyucu aile yanında kalan ve evlat edinilen çocukların ruhsal ve duygusal gelişimlerinin önemi ve bu tür ailelere yönelik aile eğitim programları hazırlama

  OKL 707 Tarihte Çocuk
  Tarih boyunca çocuk ve çocukluk kavramının gelişimi, çocuğun değeri, ilk çağlardan günümüze kadar olan çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili bakış açıları, tutumlar, kültürel öğelerin çocuk eğitimine etkisi, Türk eğitim tarihinde çocukluğun tarihine ilişkin temel olaylar, düşünceler ve gelişmeler. Geleceğin çocuğu ile ilgili görüşler. Çocuk ve kültür ilişkisi, kültürel bağlamda çocuğun yeri, küreselleşen dünyada çocuğun kendi varlığı ile yetişkinlerin dünyasında yer almasına imkân sağlayacak alternatif projelerin geliştirilmesi, çocuk kültürüne dair araştırmalar yapmak ve çocuk kültürüne katkıda bulunacak projelerin geliştirilmesi.

  OKL 708 Çocuk ve Sanat
  Okul öncesinde sanat eğitiminin amacı, yeri ve önemi, çocuklara sanatsal bakış açısı ve estetik değerler kazandırmak, düşünsel boyutta kendini ifade etmelerini sağlamak, çocuk için sanat, sanatta, edebiyatta, sinemada, tiyatroda, müzikte, fotoğrafta, çocuklar. Sanatın sağladığı zengin ve özgür ortamla çocuğu tanıma, yeteneklerini keşfetme ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme, sanattan yararlanarak çocuğun gelişimini desteklenmesi. Çocuk resimlerine kuramsal ve gelişimsel yaklaşımlar ve çocuğun gelişimsel takibinde resmin yeri, çocuk resimlerinde sık işlenen konuların incelenmesi ve çocuk resimlerinin özellikleri. Çocuk resimlerinin kişilik, yakın çevre ve gelişim özelliklerine göre değerlendirilmesi, okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarının resimlerini değerlendirme yöntemleri.

  OKL 709 Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Teknikleri ve Modelleri
  Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimsel özelliklerine göre test (test, form, kontrol listeleri, rubrikler, ölçekler) geliştirilmesi, erken çocukluk döneminde kullanılan testlerin incelenmesi

  OKL 710 İlköğretime Hazırlık
  Okul öncesinden ilköğretime geçiş ve uyum sağlama, çocuğun okula hazır bulunuşluk düzeyini değerlendirme teknikleri,okul öncesi öğretmenlerinin okul olgunluğunu destekleme stratejileri, uyum sürecinde ilköğretim öğretimlerinin yaklaşım stilleri.

  OKL 711 Okul Öncesi Eğitiminde Sınıf Yönetimi
  Sınıf yönetiminin, öğretme ve öğrenme sürecindeki yeri ve önemi, eğitimin boyutları ile ilişkisi. Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf içi demokratik atmosfer oluşturma mekanizmaları, çatışmalarda arabuluculuk ve çocukların rolleri, karar verme mekanizmalarına öğrencileri katma, sosyal sorumluluk projeleri düzenleme ve sınıf yönetimi etkinlikleri oluşturma.

  OKL 712 Okul Öncesi Eğitiminde Kalite Yönetimi Uygulamaları
  Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) temel kavramları, felsefesi, ilkeleri ve tarihsel gelişimi. TKY sürecinin ögelerinin ve ilkelerinin sınıfta ve okulda uygulanması. TKY araç ve tekniklerini kullanma. Malcom Balridge ve EFQM gibi KTY kriterlerini değerlendirme ve kullanma. Yurtiçinde ve yurtdışında TKY uygulamalarına ilişkin örnek olaylar.

  İST 528 Araştırma Yöntemleri
  Eğitimde araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sınırlandırılması, öneri ve rapor hazırlama, çeşitli araştırma yaklaşımlarının ve desenlerinin incelenmesi, desenlerin gerektirdiği ölçme ve istatistiksel analiz yöntemleri. Niteliksel araştırmalar ve temel kavramları, veri toplama teknikleri, ölçme ve istatistiksel analiz yöntemlerinin incelenmesi.

  OKL 714 Bilim Tarihi Kuramları
  Bilimin niteliği ve tarihsel gelişimi. Bilimsel buluşlar, icatlar ve tanınmış bilim adamları.Türk Bilim Tarihi ve bilimsel gelişme. Bugünkü durum.

  OKL 715 Oyun ve Oyun Materyalleri
  Oyunun tarihsel ve kültürel anlamı, oyun kuramları, oyunun gelişimsel özellikleri ve katkıları, oyunun öğrenme aracı olarak kullanılmasına ilişkin “yöntem” çalışmaları, Niteliksel oyun araştırmalarını inceleme, oyun materyallerini inceleme, yetişkinlerin oyunu algılamasına ilişkin oyunun değeri

  OKL 716 Öğrenme Psikolojisi Kuramları
  Davranışcı, sosyal-bilişsel ve nöro-biyolojik yaklaşıma dayalı öğrenme kuramları ve kuramların karşılaştırılması yoluyla öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme stratejileri, öğrenme kavramları ve üst biliş (metacognition) gibi öğrenme psikolojisi ile ilgili konulara yer verilecektir

  OKL 717 Çocuk Edebiyatında Farklı Yaklaşımlar
  Resimli çocuk kitapları yoluyla çocuğun bilişsel, dil ve yaratıcı düşünme gelişimini desteklemede kullanılan yöntemler

  İST 523 Sosyal Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
  İstatistik ve anlamları, alan ile ilgili temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Temel örnekleme yöntemleri., örneklem, örneklem dağılımları, güvenirlik aralıkları, değişkenler arasındaki ilişkiler. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri. Ki-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları

  OKL 719 Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma Modelleri ve Programları
  Kaynaştırma eğitiminin tanımı, özel eğitim gerektiren çocukların normal akranlarıyla aynı sınıfta ve aynı okulda eğitim görmelerinin önemi, kaynaştırma modelleri ve programları, kaynaştırma programının normal ve engelli çocuklara etkisi, kaynaştırma programına yönelik öğretmen ve anne-baba tutumlarının incelenmesi, kaynaştırmanın amacına ulaşması için göz önüne alınması gereken stratejiler, kaynaştırma programları hazırlama.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |