Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Müzikoloji Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Müzikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

  Öğrencilerin Yüksek Lisans ders düzeyinde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daınşmanı tarafından belirlenecek bir ‘Alan Araştırması’nı Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlamak zorundadırlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  ETM 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ETM 621 Ses Sistemleri
  Frekans ve oran; aralık ölçüm birimleri; aralıkların toplanması, çıkarılması ve bölünmesi; aritmetik, harmonik, geometrik ortalamalar; Eitz notasyonu, Lattice diyagramları. Java bilgisayar uygulamaları. Csound. Ağırlıklı diziler. Pythagoras sistemi, doğal entonasyon, eşit aralıklı ses sistemleri. Eski Mezopotamya ve Mısır’da ses sistemleri. Eski Grek ses sistemi; lir akortları, tetrakordal bölünmeler, büyük mükemmel sistem, Pythagoras, Platon, Ptolemy, Nicomachus, Euclid. Roma; Boethius, Cassiodorius. Ortaçağ Avrupası. Ortaçağ İslam dünyası: El Kindi, İbn-i Sina, Farabi, Safiyuddin, Şirazi, Meragi. İlk Türkçe müzik yazmaları; Ladikli Mehmet Çelebi, Seydi. Rönesans Avrupası; Zarlino, orta ton sistemi, 12 eşit aralıklı tampereman ve alternatif sistemler. Günümüz; Çin, Hint, Arap, Fars. Türk Müziği; Yekta, Arel, Karadeniz.

  ETM 622 Türk Müziği Yazılı Kaynakları
  En eski müzik belge ve kalıntıları. Müzik bilgilerinin eski Mısır Mezopotamya uygarlıklarından Grekler’e geçişi. Grek kaynakları. Latin kaynakları. Eski Grek müzik bilgilerinin Ortaçağ İslam dünyasına geçişi. Arapça, Farsça ve Türkçe müzik yazmaları.

  ETM 623 Romantik Dönem Müziğinde Ulusalcı Yaklaşımlar
  Müzikte ulusalcılık kavramı. Romantik Dönem’de  ulusalcı besteciler. Chopin, Grieg, Liszt, Dvorak, Rimsky-Korsakov: Biyografiler, eser listeleri, seçilmiş eserler üzerinde analiz ve tartışma.

  ETM 624 20.Yüzyıl Müziğinde Bir Ulusalcılık Modeli: Bela Bartok
  Bartok biyografisi. Bartok’un Macar ulusal müziğine katkıları. Bartok’un Geleneksel Türk Halk Müziği’ne ve Türk müzik yaşamına katkıları. Bartok müziğinde ulusalcılık anlayışı. Bartok müziğinin karakteristiği: Eksen Sistemi, Altın Bölünüm, Fibonacci Serisi. Seçilmiş eserler üzerinde analiz ve tartışma.

  ETM 625 Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Besteciliği
  Çağdaş Türk Müziği’nin sosyokültürel ardalanı, ulusalcılık ve kültür politikaları. 20.Yüzyıl’ın ilk yarısında Avrupa’da bestecilik, batılı biçemlerin Türk bestecileri üzerindeki etkileri. 1930’lu yılların Türkiye’sinde müzikte kurumsallaşma çabaları. Türk Beşleri’nin Türkiye’nin müzik yaşantısındaki öncü rolü. Etnomüzikoloji, folklor, eğitimcilik ve bestecilik. Dönemin önde gelen bestecilerinin yaşam öyküleri ve seçilmiş eserler üzerinde analizler.

  ETM 626 İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türk Besteciliği
  İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’de sosyokültürel değişim ve bunun bestecilik üzerindeki etkileri, ulusalcılık karşısında evrenselcilik ideali. Savaş sonrasi dönemde Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni müzik akımları; avantgardizm, serializm, post-serializm. İkinci kuşak Türk bestecileri ve batılı öncü akımların bu isimler üzerindeki etkileri. Dönemin önde gelen bestecilerinin yaşam öyküleri ve seçilmiş eserler üzerinde analizler.

  ETM 627 Makamsal Müzikte Çokseslili
  Makam, dizi, mod, seyir, karar, çokseslilik kavramları. Türk Müziği makamları. Makamsal müzikte ezgi: Ezgisel bölge, ezgisel indirgeme, durucu ve yürüyücü sesler, koşut/karşıt/yinelemeli/yürüyüşlü ilerleme. Makamsal müzikte akorlar: Akor yapıları ve işlevleri, dizi derecelerinin adlandırılması, durak ve güçlü akorları, üçlü, ikili ve beşli bağlanışlar, akor dışı sesler, geçki, diyatonik ve kromatik yürüyüş, ikincil güçlüler, modal ödünç alma, armonik ritm.

  ETM 628 Dil ve Müzik
  Bir edinç ve edim olarak dil ve müzik. Dilin ve müziğin temel öğeleri. Dilde ve müzikte işlevsellik. Dilde ve müzikte anlam oluşturma.

  ETM 629 Motif-Yapı Analizi
  Müzikte cümle, periyod, çift periyod, kısım, bölüm, muvman ve motif. Kadans kavramı ve türlerine ilişkin yeni bir yaklaşım. Bir motifin farklılaştırılmış biçimleri. Motif kullanımına ilişkin istatistiksel bulgular. Seçilmiş eserler üzerinde analiz ve tartışma.

  ETM 630 Müzik Performansı Eleştirisi
  Onyedinci Yüzyıl’dan günümüze müzik eleştirisine genel bir bakış. Müzik eleştirmeninin müzikal iletişimdeki rolü, sorumluluğu ve sahip olması gereken temel nitelikler. Seçilmiş eleştiri örnekleri üzerinde analiz ve tartışma. Müzik performansının boyutları. Sınav ve yarışma jürilerinde değerlendirme kriterleri. Performans eleştirisi uygulamaları.

  ETM 631 Mutlak İşitmede Burge Yöntemi
  Perde algısının boyutları. Mutlak işitme becerisi: Kavram, genetik faktörler, beyin fonksiyonları, dereceler, yaygınlık ve kazanım yaşı, otizm ve Williams Sendromu. Mutlak işitme becerisinin kazanımı: Yayın ve araştırmalar, bilgisayar programları, David L. Burge Yöntemi. Burge Yöntemi’ne ilişkin uygulama çalışmaları.

  ETM 632 Seminer: Etnomüzikolojide Kaynakça Araştırma ve Kataloglama Yöntemleri
  Etnomüzikolojide birincil kaynaklar: Yazılı, sessel, görsel. Etnomüzikolojide ikincil kaynaklar: Müzik sözlükleri, ansiklopediler. Birincil ve ikincil kaynakların belirlenmesi, taranması, tasnif edilmesi, listelenmesi, kataloglanması. Etnomüzikolojide katalog tipleri: Alfabetik, konuya göre, online. Etnomüzikolojide katalog oluşturma yöntemleri. Arşiv oluşturmaya ilişkin uygulama çalışmaları.

  ETM 633 Müzikte Bilimsel Araştırma Süreçleri
  Bilimsel araştırma tanımı. Müzikte bilimsel araştırma: Konu seçimi, kaynak araştırma, yöntem belirleme, raporlaştırma. Müzik alanından seçilmiş lisansüstü tez çalışmaları, kitaplar  ve makaleler üzerinde inceleme ve tartışma.

  ETM 634 Müzikte Bilişsel Süreçler

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |