Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 86 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (75/100) olmalıdır. Mühendislik bölümlerinin mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler

  Management of Technology and Innovation
  Mühendislik Matematiği    
  Yönetimde Yeni Paradigmalar
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Strategic Management    
  Mühendislik Matematiği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Seçmeli Dersler 

  Strategy of Distribution Management
  Engineering Project Management
  Business Development
  Quality Systems Development
  Organizasyonel Ölçümleme
  Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
  Research & Development Management
  Managerial Decision Making
  E-Commerce Applications
  İnsan Kaynakları Yönetimi Modelleri
  Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler    
  Yönetimde Modelleme    

  Ders İçerikleri
  Management of Technology and Innovation (Teknoloji ve Yenilik Yönetimi)

  Ülkelerin, endüstrilerin ve işletmelerin ekonomik kalkınması teknolojinin etkin yönetimine bağlıdır. Derste teknoloji hem ekonomik refah yaratmanın hem de rekabette başarının aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin planlanması, yaratılması, uygulanması ve uygulama kontrolü ile ilgili alanlardaki konular işlenecektir.

  Mühendislik Matematiği    Kümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  Yönetimde Yeni ParadigmalarYönetimdeki geleneksel paradigmanın oluşumu ve temelleri. Yeni Değişim ve nitelikleri. Yeni koşulların oluşumu ve özellikleri. Geleneksel yönetim paradigmasına yönelen eleştiriler ve yetersizlikler. Yönetim düşüncesindeki yeni kavramsı çerçeve ve paradigmanın gelişimi. Yeni paradigmanın, organizasyonların sert ve yumuşak dokusu üzerinde, yarattığı etkiler. Bu etkilerin organizasyonel yapı, çalışan, yetkinlik, yönetici, yönetim tarzı, strateji, bilgi, kültür, değerler veb. Temel yönetim kavramlarında oluşturduğu değişiklikler. Yeni paradigmanın oluşturduğu yeni akımlar, yeni modeller, yeni kavramlar, yeni yaklaşımlar, yeni uygulamalar. Değişim yönetimi, kültür yönetimi, öğrenen örgütler. Kalite odaklı yönetim, süreç odaklı yönetim, Bilgi yönetimi, Müşteri odaklı yönetim, yetkinliklere dayalı yönetim, yalın yönetim, Kaos yönetimi, Bilinmeyenin yönetimi..... Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının geleceği.

  SeminerSeminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan DersiDanışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Strategic Management (Stratejik Yönetim)Giriş: yönetim ve stratejik yönetim. Ana kavramlar: strateji, çevre, vizyon, misyon, yetkinlik, değer. Stratejik yönetim yaklaşımları. Stratejik yönetim süreci. Stratejik planlama modelleri. Performans analizi, çevre analizi, iç analiz: endüstri analizi. Strateji seçenekleri. Topluluk stratejileri, iş stratejileri, fonksiyonel stratejiler. Strateji değerlendirme ve seçim. Strateji uygulama. Strateji gözleme. Stratejik kontrol.

  Mühendislik MatematiğiKümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  SeminerSeminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi    Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seçmeli Dersler
  Strategy of Distribution Management (Stratejik Dağıtım Yönetimi)
  Endüstri Mühendisliği, dağıtımın firma organizasyonundaki yeri, dağıtıma bütünleşik yaklaşım, takas ilişkileri, ürün, ulaşım kararları, sipariş işleme, depolama, stok kontrol, müşteri hizmetleri, fabrika, depo yer seçimi modelleri, toplam kalite yönetiminde dağıtımında yeri ve önemi, değişim mühendisliği çervesinde dağıtımın yeri ve önemi.

  Engineering Project Management (Mühendislik Projelerinin Yönetimi)Mühendislik yönetimine giriş, Mühendislik yöneticilerinin zorlukları ve yetenek gereksinimleri, Organizasyonel bağımlılık, hibrid yapılar, Planlama süreci, Planlama sistem çeşitleri, Kademeli yaklaşım, Entegre proje planlama, WBS, Görev matrisi, Görev listesi, İş tanımı, Spesifikasyonlar, Mühendislik Faaliyetlerini kontrol ve değerlendirilmesi, Mühendiklik yönetimi ve pazarlama ilişkisi, Teklif hazırlama.

  Business Development (İş Geliştirme)Bugünün pazarları küresel ölçekte hızlı değişen bir yapı göstermektedir. Bu ortamda yaşamı sürdürmek için organizasyonların yenilik, hız ve esneklik açısından yeterli düzeyde olması gerekir. Bu nedenle sürekli yenilik yapan ve yeni iş yaratan organizasyonlara ihtiyaç vardır.

  Quality Systems Development (Kalite Sistemlerinin Geliştirilmesi)Kalite Sistemlerine Giriş, Tasarım Kalitesi, Yüksek Kaliteye Ulaşabilmek İçin Kullanılabilirlik ve Ergonomi, Kalite Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi, Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Kalite Fonksiyonunun Organizasyonu, Üretim ve Hizmet Kaliteleri Arasındaki Farklar, Kalite Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı, Kalite Konusundaki Eğitim ve Öğretim Programları, Diğer Bazı Seçilmiş Konular.

  Organizasyonel ÖlçümlemeOrganizasyonel çevre ve önemi. Çevre tanımı. Organizasyonel Çevrenin elemanlarına göre sınıflandırılması. Çevrenin boyutları tanıtılması (dinamiklik, değişkenlik, kararlılık, çalkantı, belirsizlik, cömertlik, homojenlik/heterojenlik, Tehditkârlık, karmaşıklık, yoğunluklar). Çevrenin boyutlarının ölçüm yöntemleri. Organizasyonel Çevre analizi. Çevresel tarama. Organizasyonel Ölçümleme. Formalizasyon. Merkezilik. Uzmanlaşma. Fonksiyonelleşme. Firma Performansı. Standartlaşma. Organizasyonel Esneklik. Araştırma probleminin tanımlanması. Araştırma amaçlarının belirlenmesi.. Çok değişkenli modelin oluşturulması. Değişkenlerin açıklanması. Modelin uygunluğu. Ölçümleme. Çok değişkenli ölçümleme. Anket oluşturma. Verilerin Değerlendirilmesi. SPSS Paket Programı.

  Bilgi Yönetimi ve TeknolojileriVeri, enformasyon ve bilgi arasındaki fark; ürünlerin içindeki bilgi; işletme süreçleri ve ürüne bilgi katma; kalite yönetiminden bilgi yönetimine geçiş; kuruluşlardaki bilgi türlerinden açık ve kapalı bilgi; açık ve kapalı bilginin yönetiminde evreler; bilgi yaratan işletme; şirket bilgi yönetimi sorumlusu; bilgi yönetimi ödülleri; Toplam Bilgi Yönetimi; entellektüel sermaye ve hesaplanması, görüntülenmesi; şirket bilgi haritası ve örnek yazılımlar; intranet ve örnek uygulamalar.
  Research & Development Management (Araştırma ve Geliştirme Yönetimi)
  AR-GE tanımı, kavramlar, Türkiye de ve Dünyada AR-GE; AR-GE ortamlarında liderlik; Motivasyon teorileri ve bu teorilerin teknik konularda çalışanlara uygulanması; Yenilikçilik ve Kaizen (sürekli gelişme), AR-GE politikaları, AR-GE için stratejik yönetim; Bir AR-GE projesi için teklif hazırlama ve geliştirme, Ar-Ge Proje yönetimi, ve Ar-Ge Takımları.

  Managerial Decision Making (Yönetimde Karar Verme)Bu ders karar desteğinin temellerini incelemeye yöneliktir. Karar verme sürecini destekleme dört boyutta ele alınabilir: Karar Analizi, Karara Yardım, Değere Odaklanan Düşünme ve Çok Amaçlı Karar Verme.Yönetim sorununun veya fırsatının belirlenmesi, sorunun yapılandırılması, karar modelinin kurulması ve sorunun analizi (çözülmesi) üzerine özel teknikler ve araçlar öğretilecektir.Öğrenciler dersin sonunda, kendilerini etkin karar vermeden uzaklaştırabilecek hataları ve tuzakları tanımlayabilecek, karar destek sistemlerinin karar verme sürecindeki rolünü öğrenebilecek, karar verme etkinliğini geliştirecek çok sayıda karar verme tekniği kullanabilecek, karar verebilmek için en iyi seçeneği bulabileceklerdir (seçim, sıralama veya sınıflandırma)...

  E-Commerce Applications (E-ticaret Uygulamaları)Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri, küreselleşme, yasal ve etik konular, e-ticaret çalışanları, başarı ölçümleri, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş ortakları, katma değer zinciri, kurum kaynakları planlaması.

  İnsan Kaynakları Yönetimi Modelleriİnsan Kaynakları Fonksiyonunun tarihsel gelişimi. Yönetim paradigmasındaki dönüşüm. Yeni paradigmanın insan bakışı açısı ve insan kaynakları fonksiyonu üzerinde yarattığı etkiler. Stratejik insan kaynakları yönetimi akımının gelişimi. İnsan kaynakları yönetiminde temel fonksiyonlar ve süreçler. İnsan kaynakları yönetimi performans endeksi. İnsan Kaynakları Fonksiyonu Kar Merkezi Modeli. İnsan Kaynakları'nın firma başarısına katkı modeli. İnsan kaynakları fonksiyonunda hedeflerle yönetim modeli. İnsan kaynakları temel süreçlerinin performans modeli...

  Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler    Kalite yönetim sistemi, Kalite yönetiminde istatistiğin rolü, değişkenlik; nedenleri ve dağılımlar, kalite yönetiminde klasik araçlar: Çetele tablosu, histogram, Pareto Analizi, Serpilme Diyagramı; İstatistiksel Proses Kontrolu, Kalite ve Örnekleme; İstatistiksel Deney Tasarımı ve Taguchi Yaklaşımı, Kalite fonksiyon yayılımı (QFD), Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), Güvenilirlik, Sistemlerin Güvenilirlik Analizi.

  Yönetimde ModellemeYönetim sorunlarının tanımlanması, sınıflandırılması. Bulanıklık, belirsizlik, karmaşıklık, olasılık kavramlarının yönetimdeki yeri. Modelleme ve modelleme araçları: Kaotik davranış analizi, yapay sinir ağları, bulanık sistemler, sistem dinamiği, istatistiksel teknikler (Kümeleme analizi, faktör analizi, regresyon analizi, varyans analizi, diskriminant analizi).

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |