Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Dünyadaki değişim süreci ve ticari faaliyetlerin sınır tanımadan hızla tüm dünyaya yayılması doğal olarak muhasebe alanında da pek çok düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin Türkiye içinde de yansımaları olmuş ve Türkiye uluslararası faaliyetler için gerekli uyum çalışmalarını muhasebe alanında da hızla gerçekleştirmiştir. Daha geniş bir pencereden bakıldığında mali tablo kullanıcılarının sadece yurtiçi ilgi grupları ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda dış yatırımcıları da kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde mali raporlama, muhasebe standartları ve denetim farklı bir boyut kazanmıştır.

  Muhasebe uzmanlığı dalında hazırlanan bu program çerçevesinde, yüksek lisans öğrencilerine  muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin hemen her konuda geniş bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Program sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna  yönelik hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve mali raporlama konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır. Ayrıca  uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı tanıması açısından gerekli donanımı sağlayacak derslere de yer verilmiştir.


  Ders Programı

  Araştırma Yöntemleri    
  Muhasebe Denetimi    
  Finansal Muhasebe    
  Ticaret Hukuku    
  Yönetim Muhasebesi    
  Uluslararası Muhasebe Standartları    
  Finansal Yönetim    
  Değerleme ve Mali Tablolar    
  Vergi Muhasebesi ve Denetimi    
  Uluslararası Raporlama    
  Proje    


  Ders İçerikleri


  Araştırma Yöntemleri
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

  Muhasebe Denetimi
  Bu ders, denetimle ilgili kavramların ve yükümlülüklerin açıklanmasının yanısıra, iç denetime ilişkin denetim standartları, kontrol yapıları gibi konulara da yer vermektedir.

  Finansal Muhasebe
  Bu dersin amacı muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan temel prensip ve kavramların incelenerek öğrencilerin mali tabloları anlayacak, yorumlayacak seviyeye getirilmesidir. Dersin konuları arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış, kar dağıtım, özkaynak değişim tablolarının hazırlanması, dönen ve duran varlıkların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynak kalemlerinin muhasebeleştirilmesi bulunmaktadır.

  Uluslararası Muhasebe Standartları
  Bu derste UFRS'nin kavramsal çerçevesi ve değerleme esaslarının genel açıklamasından sonra standartlar üzerinde tek tek durulacak ve standartları uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar tartışılacaktır.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

Muhasebe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |