Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

  İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır.
   
  Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında ise, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi bütün programlarımızın amacını oluşturmaktadır. Öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

  DERS PROGRAMI

  Proje I
  Proje II          
  Araştırma Yöntemleri                                             
  Mimarlıkta İleri Araştırma ve Tasarlama I       
  Mimarlıkta İleri Araştırma ve Tasarlama II     
  Mimari Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar     
  Mimarlıkta Güncel Kavramlar 
  Mimarlık Teorileri      
  Mimarlık, Kültür, Teknoloji    
  Bina Tasarım Yönetimi
  Malzemenin Tasarımsal Evrimi
  Mekan Organizasyonu ve Donatımı   
  Işık ve Mimarlık
  Kent Tasarım Sürecine Güncel Yaklaşımlar    
  Güncel Kent Yaşam Çevresinin İrdelenmesi   
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ

  FAT001 Proje I 
  Sanat, tarih, ekonomi, sosyal yaşam, psikoloji, çevre ve teknoloji gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarım girdisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve çeşitli teknikler ve araçlarla sunulmasına ilişkin proje çalışması.
   
  FAT002 Proje II 
  Sanat, tarih, ekonomi, çevre, teknoloji, mühendislik bilimleri, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarım girdisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve çeşitli teknikler ve araçlarla sunulması, sonuçlardan tez çalışmalarında yararlanılabilecek girdilerin elde edilmesine ilişkin proje çalışması.
   
  FAT003 Araştırma Yöntemleri 
  Araştırma ve yöntembilimle ilgili temel kavramlar; türleri, niteliksel ve sayısal içerikli araştırmalar, Araştırma probleminin tanımlanması ve ortaya konması, Varsayımların oluşturulması, Araştırma tasarımı ve ön planlama aşaması, Kapsam, süre ve zaman planlaması, Araştırmada konu taraması, Planlama, bilgi toplama ve bilgi işleme, Gözlem teknikleri; Çözümleme, Sonuçlandırma, Rapor, bildiri ve makale yazım yöntemleri, Yayınlama ve uygulama.
   
  FAT004 Mimarlıkta İleri Araştırma ve Tasarlama I 
  Kentin yeniden tasarımlanması bağlamında güncel toplumsal, politik, ekonomik konular üzerine geliştirilmiş çalışmaların araştırılması, Verilen bir çevrede çeşitli ölçeklerde problem tanımlama, Mimari çözüm seçeneklerinin oluşturulması, Seçeneklerin değerlendirilmesi ve kent yaşamını geliştirecek durumların imgelerinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar. 
   
  FAT005 Mimarlıkta İleri Araştırma ve Tasarlama II 
  Oluşturulan imgelerin mimari tasarımlaması, Özellikle sanat, çevre, teknoloji gibi yan disiplin girdilerinin tasarım sürecine katılarak senteze ulaşma, Elde edilen tasarım ürününün çeşitli teknik ve araçlarla sunulmasına ilişkin çalışmalar.
   
  FAT006 Mimari Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar 
  Mimari tasarım ve uygulamaların yeniden okunmasına yönelik bir araştırma, tartışma ve düşünce üretme ortamının oluşturulması, Kentin gündelik hayat bağlamında incelenmesi, Çeşitli ölçeklerde yeniden tanımlanması ve eleştirilmesi, Yeni metinlerin oluşturulması ve tartışılması.
   
  FAT007 Mimarlıkta Güncel Kavramlar 
  Mimarlıkta tasarım sorunları, Kentsel ve toplumsal coğrafya, düşünce ve inşa sistemleri, Zaman ve mekan kavramları, Modern ve güncel teknolojiler bağlamında tartışmayı amaçlayan çalışmaların geliştirilmesi, Mimarlık kavramları çerçevesinde mimarlık ürünlerini analiz etme, değerlendirme ve yeniden okuma yapabilme becerisi kazandırılması, Kentsel olguların ve mimarlık ürünlerinin nasıl okunacağına yönelik kişisel bakışın geliştirilmesine yönelik bir ürün üzerinden örneklemeler.
   
  FAT008 Mimarlık Teorileri 
  Antikten günümüze mimarlığı etkileyen tüm epistemolojilerin toplum, bilim ve sanat olayları bağlamında açılımlanması, Mimari tasarımlar üzerinden tartışıldığı bir düşünce üretme sürecinin oluşturulması, Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik etkilerin her dönem mimarisine yansımaları analiz ve sentez yolu ile sınıflandırılması.
   
  FAT009 Mimarlık, Kültür, Teknoloji 
  Kültür ve teknoloji kavramlarının mimarlık ortamındaki anlamlarının beden ve zaman kavramları bağlamında sorgulanması, Mimari tasarımdaki yansımalarının tartışılması, Bugünün kentinde bireysel ve toplumsal olarak varolma koşullarının tartışılması, Mimarın bilgi alanları ve bilginin temsili, Yapım teknolojisi bina biçimi ilişkisi, Modern ve modern sonrası dönemde teknoloji-biçim ilişkilerinin irdelenmesi ve tartışılması.
   
  FAT010 Bina Tasarım Yönetimi 
  Tasarım Yönetimini günümüzde önemli ve gerekli kılan nedenler (proje ölçeklerinin büyümesi-tasarım ekibinin ve uzmanlık alanlarının genişlemesi, alt sistem ve eleman üretiminde teknolojik gelişme-uzmanlaşma-özel detay tasarımı, patent gelişimi, yapım süresinin kısaltılması-eşzamanlı tasarım yapım-paket ihale, kullanıcı-işletici kurumların tasarım sürecine katılımlarının önemi, müşterinin süreci denetleme isteğinin artması-müşavirlik hizmeti alması ile tasarımın denetlenmesi), T asarım yönetimi kuramı (tasarım süreci aşamaları, iş yaptırma usulleri-sözleşmeler-tasarımın örgütlenmesi, tasarımın planlanması ve programlanması, tasarımın koordinasyonu ve tasarımın denetimi), Tasarım yönetimi pratiği (proje takımı oluşturma), Proje bilgi sistemi, Proje bilgilerinin iletimi ve depolanması, Proje bilgilerinin denetimi, Proje değişikliği denetimi, Bilgisayar destekli tasarım programları, Tasarım yönetim teknikleri (değer analizi), Yaşam dönemi maliyet yaklaşımı, Maliyet planlama ve denetim teknikleri, İnşa edilebilirlik analizi, İnşa tehlikesi -güvenlik analizi, Bakım-onarım-işletme-güvenlik analizi.
   
  FAT011 Malzemenin Tasarımsal Evrimi 
  Batı uygarlığının mimarlık kökenlerinden 19. yüzyıla kadar tasarım dünyasına anlamsal içerikleri ve biçimsel özellikleri dikte etmiş malzemelerin 19. Yüzyılda Alman mimar ve kuramcı Gottfried Semper’in “stil öğretisi” ile çeşitlenip yeniden yorumlanarak anlam üretme ve form yaratma güçlerinin keşfedilmesi; 20. yüzyılda Semper felsefesinin “Bauhaus” ilkeleri ile uygulamaya dökülmesi ve 21. yüzyılın uluslarötesi “tasarım” anlayışının malzemenin tasarıma girdisi ile açılımlanması.
   
  FAT012 Mekan Organizasyonu ve Donatımı 
  Mimari mekan kuran öğeler ve birbirleri ile olan etkileşimleri, Yüzey biçimlenmelerini, Doluluk boşluk oranları ile iç ve dış mekan ilişkilerinin iç-dış mekan ölçeğinde irdelemesi ve tartışılması, Örnekler üzerinde değerlendirilmesi.
   
  FAT013 Işık ve Mimarlık 
  Işığın denetimli, geçici ve çoklu yapısının mimari tasarım bağlamında tartışılması, Görsel açıdan konforlu bir çevrenin oluşmasında etkili olan tasar parametreleri, Bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisinin olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, Güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, Güneşten yararlanma ve korunma yaklaşımlarının bina biçimlenişine, yapı kabuğu kesitine saydamlık oranına ve ayrıntılandırmaya etkileri, Pencereler ve tepe açıklıklarının tasarlanmasında doğrudan gelen güneş ışığının ele alınması, Avlulu binaların tasarlanmasında güneş ışığının ele alınması.
   
  FAT014 Kent Tasarım Sürecine Güncel Yaklaşımlar 
  Güncel kent tasarım kavram ve süreçleri bağlamında doğal çevre ve kent yaşam alanları, Yaşam çevresinin örgütlenmesi, Kent yapısı ve oluşum evreleri, Kent yönetimi ve işletme,
  Görsel tasarım (kentin yatay ve düşey yüzeyde tasarımı), İletişim aracı olarak görsel tasarım, Kent bütünü ve tasarımı / yeni kentler; kent alanları (konut, üretim ve merkez alanları) ve ulaşım kanalları tasarımı, Kent tasarımı ve çevre, Çevresel etkileşim ve iletişim.
   
  FAT015 Güncel Kent Yaşam Çevresinin İrdelenmesi 
  Günümüz kentinin irdelenmesi bağlamında kent yerleşmeleri ve yaşam, Kent ve kent alanları, Kentin ve kenti oluşturan kent alanlarının işlevsel ve biçimsel düzenlerinin çözümlenmesi, Kent yaşam çevresinin güncel konuları, 21. yüzyıl kenti veya metropol.
   
  FAT101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FAT102 Seminer 
   
  FAT103 Yüksek Lisans Tez Çalışması

Mimari tasarım ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |