Matematik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Matematik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

  Bilgi ve bilimin öne çıktığı günümüzde, tüm bilimlerin temelini oluşturan Matematik Yüksek Lisansının amacı, hem bilim dünyasına katkı sağlayacak, hem de ülkemizin bilim ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunabilecek üst bilgilere sahip yüksek matematikçiler yetiştirmektedir. Tezli yüksek lisans programında en az 8 ders + tez; tezsiz yüksek lisans programında en az 12 ders + bir dönem projesi alınmaktadır.


  DERSLER

  GÜZ DÖNEMİ

  Zorunlu Dersler
  Fonksiyonel Analiz I
  İleri Geometri I
  İleri Cebir I

  Seçimlik Dersler
  Analizden Konular I
  Topolojiden Konular I   
  Kriptoloji I
  Yüksek Analiz I 
  Yüksek Topoloji
  Konveks Analiz
  Topolojik Vektör Uzayları I 
  Regüler Matris Transformasyonları I
  Dizi Uzayları ve Toplanabilme I
  Iraksal Serilere Giriş
  Topolojik Gruplar I
  İnformasyon Teorisi ve Kodlama I
  Matematiksel Fiziğin Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemleri
  Tensör Analizi
  Optimal Kontrol
  Genel Relativite
  Çok Lineer Cebir I
  İleri Nümerik Analiz
  Varyasyon Hesabı
  Rassal Süreçler
  Finansal Matematiğe Giriş
  Çizelgeleme ve Sıralama
  İstatistiksel Data Analizi
  Seminer
  Proje
  Tez
  Yüksek Lisans Tezi

   
  Bahar Dönemi

  Zorunlu Dersler
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  Seçimlik Dersler
  Analizden Konular II
  Topolojiden Konular IIKriptoloji II
  Yüksek Analiz II
  Reel Analiz
  Topolojik Vektör Uzaylarda Toplanabilme  Topolojik Vektör Uzayları II
  Regüler Matris Transformasyonları II
  Dizi Uzayları ve Toplanabilme II
  Iraksak SerilerTopolojik Gruplar II
  İnformasyon Teorisi ve Kodlama II
  Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları
  Varyasyon Hesabı
  Türevlenemeyen Optimizasyon
  Çok Lineer Cebir II (3,0,0)
  Karar Analiziİleri CebirEnvanter Teorisi
  Bulgusal Metotlardan Seçme Başlıklar
  İleri Projektif Geometri I
  Optimizasyon TeorisiSeminer
  Proje
  Yüksek Lisans Tezi

  Ders İçerikleri
     
  MAT 501 Analizden Konular I (3,0,0)  
  Kümeler Teorisi, Nümerik diziler ve seriler, türetilebilme, Riemann-Stieltjes integrali, fonksiyon dizileri ve serileri

  MAT 502 Analizden Konular II  (3,0,0) 
  Noktasal ve düzgün yakınsaklık, Berstein teoremleri, periyodik fonksiyonlar, Fourier serileri, genelleştirilmiş integrallerin noktasal ve düzgün yakınsaklığı, dizilerin ve serilerin sonsuz matrislerle dönüşümü

  MAT 503 Topolojiden Konular I (3,0,0) 
  Küme teorisi, ordinal ve kardinal sayılar, topolojik uzaylar, bazlar, fonksiyonlar, yakınsaklık teorisi, ayrılma ve sayılabilme, kompaktlık ve parakompaktlık

  MAT 504 Topolojiden Konular II (3,0,0) 
  Metrik ve metriklenebilir uzaylar, bağlantılı uzaylar, Peono uzayları, düzgün ve düzgünlenebilir uzaylar, fonksiyon uzayları.    
   
  MAT 505 Kriptoloji I (3,0,0)
  Tamsayıların temel özellikleri ve gösterimleri, Toplama-Çarpma-Kalanlı Bölme İşlemlerinin Bilgisayar zamanları, Polinom Zamanı, Genişletilmiş Euclid Algoritması ve bunun analizi, Asal Çarpanlara Ayrılış, Kongrüanslar ve Rezidü Sınıf Halkaları, Fermat Teoremi, Çin Kalan Teoremi, Euler Teoremi, Euler Fonksiyonu, Şifreleme Sistemleri, Simetrik ve Asimetrik Kripto Sistemler, Kripto Analiz, Basit Kripto Sistemler.

  MAT 506 Kriptoloji II (3,0,0)       
  Olasılık ve Mükemmel Gizlilik, Koşullu Olasılık, Vernam One-Time Pad, Rastgele Sayılar, DES, Asal Sayı Üretimi, Açık Anahtar Kripto Sistemleri (RSA, Diffie-Hellman Anahtar Alışverişi, ElGamal Sistemi), Çarpanlara Ayırma Metotları, Diskret Logaritma Problemi, Sayısal İmza Algoritmaları, Hash Fonksiyonları, Kimlik Doğrulama.

  MAT 507 Yüksek Analiz I 
  Kümeler, fonksiyonlar, reel ve kompleks sayılar, rel ve kompleks sayı dizileri, seriler, metrik uzaylar, kompakt uzaylar, vektör uzayları,süreklilik, düzgün süreklilik vr kompaktlık, kompleks değerli fonksiyonların integrali, kompleks değerli fonksiyonların türevi, fonksiyon dizileri ve serileri, diferensiyel denklemler ve üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar ve logaritme, iki değişkenli fonksiyonlar, sonsuz türetilebilen bazı fonksiyonlar, sürekli periyodik fonksiyonlar, düzgün periyodik fonksiyonlar, öteleme, convulasyon ve yaklaşım, Weierstrass yaklaşım teoremleri periyodik dağılımlar, periyodik dağılımları oluşturma, dağılımların konvulasyonu, periyodik dağılımlar üzerinde işlemler.

  MAT 508 Yüksek Analiz II 
  Hilbert uzayları, dizilerin Hilbert uzayları, ortonormal bazlar, ortonormal dağılımlar,düzgün periyodik fonksiyonların Fourier serileri ve periyodik açılımlar,Fourier serileri, konvulasyonlar ve yaklaşım, ısı denklemi, dağılım çözümleri, kompleks diferensiyel, kompleks integrasyon, Cauchy integral formülü, holomorf fonksiyonlar, izole singüleriteler, rasyonel fonksiyonlar, Laurent açılımları, rezidüler, birim yuvarda holomorf fonksiyonlar, fonksiyonların Laplace dönüşümleri, dağılımların Laplaca dönüşümleri, diferensiyel denklemler.

  MAT 509 Yüksek Topoloji (3,0,0) 
  Topolojik uzaylar, komşuluklar, Bazlar, altuzay topolojisi, çarpım ve bölüm uzayları, kompaktlık, Tychonof teoremi, Heine-Borel teoremi, ayrılma aksiyomları, Urysohn lemması ve Tietze genişleme teoremi, Stone-Cech kompaktlaştırması, Alexandroff bir nokta kompaktlaştırması, dizilerin ve ağların yakınsaklığı, bağlantılılık, metriklenebilirlik, tam metrik uzaylar, Baire teoremi    
                                                                                       
  MAT 510 Reel Analiz  (3,0,0)    
  Sınırsız kümeler, Kümelerin Özellikleri,Limit noktaları, Reel eksende ölçü kavramı, Düzlemlerde ölçü kavramı; genel ölçü kavramı, Ölçülebilir Kümeler, Kümelerin Ölçüsü, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Özellikleri, Fonksiyonlar dizisi ve Ölçümde Yakınsaklık, ölçüm uzay kavramı, ölçülebilen fonksiyonlar tanım ve özellikleri, Lebesgue, B.Levi,Fatou teoremleri; monoton, sınırlı varyasyon, mutlak sürekli fonksiyonlar, Sınırlı fonksiyonların Lebesgue İntegrali,

  MAT 511 Fonksiyonel Analiz I (3,0,0) 
  Metrik uzaylar, açık, kapalı küme komşuluk, yakınsaklık, Cauchy dizisi, tamlık, tamlık ispatları, metrik uzayların tamlanışı, vektör uzayları, normlu uzaylar, Banach uzayları, normlu uzay örnekleri, sonlu boyutlu normlu uzaylar ve alt uzayları, kompaktlık ve sonlu boyut, lineer operatörler, sınırlı ve sürekli lineer operatörler, lineer fonksiyoneller, sonlu boyutlu uzaylarda lineer operatörler ve fonksiyoneller, normlu uzaylar ve operatörler, dual uzaylar, iç çarpım uzayları, Hilbert uzayları, İç çarpım uzaylarının özellikleri, ortonormal kümeler ve diziler, ortonormal dizilere ve kümelerle ilgili diziler, tam ortonormal kümeler ve diziler, Legendre, Hermite ve Laguerre dizileri, Hilbert uzaylarında fonksiyonellerin temsili, Hilbert adjoint operatörü, Self-adjoint, birim ve normal operatörler, normlu ve Banach uzayları için temel teoremler, Yansımalı uzaylar, düzgün sınırlılık teoremi, kuvvetli ve zayıf yakınsaklık, fonksiyonellerin ve operatörlerin dizilerinin yakınsaklığı ve dizilerin toplanabilirliğine uygulanması, açık dönüşüm teoremi, kapalı lineer operatörler, kapalı grafik teoremi, Banach sabit nokta teoremi,

  MAT 512 Fonksiyonel Analiz II (3,0,0) 
  Baire teoremi, Dual dönüşümler,Hilbert uzayları, Lp(X,m),C(X) uzayları, lokal konveks vektör uzayları, lokal konveks uzayların dualliği, Düzgün Sınırlılık Teoremi, Açık Dönüşüm Teoremi, Kapalı Grafik Teoremi, Banach Sabit Nokta Teoremi Normlu Uzaylarda Lineer Operatörlerin Spektral Teorisi, Resolvent ve Spektrumun Özelikleri, Banach Cebirleri ve özelikleri, Normlu Uzaylarda Tanımlı Kompakt Lineer Operatörler,Sınırlı Self-adjoint Lineer Operatörlerin Spektral Teorisi, Pozitif Operatörler, İzdüşüm Operatörleri, Spektral Aile, Hilbert Uzayında Sınırsız Lineer Operatörlerin Spektral Teorisi.

  MAT 513 Konveks Analiz (3,0,0)
  Afin kümeler, konveks küme ve konikler, konveks kümeler üzerinde işlemler, konveks fonskiyonlar, fonksiyonel üzerinde işlemler, konveks kümeler için izafi iç noktası, konveks fonksiyonlar için kapanış, resesiv koni ve sınırsızlık, kapalılık kriterleri, konveks fonksiyonların sürekliliği, yöne göre türev ve subdiferansiyel, diferansiyel süreklilik ve monotonluk, konveks fonksiyonlu diferansiyellenebilme, Legendre dönüşümleri, konveks fonksiyonların minumumu, konveks fonksiyonların maksimumu.

  MAT 514 Topolojik Vektör Uzaylarda Toplanabilme  (3,0,0) 
  Yarınormlar dizisi tarafından elde edilen topolojik vektör uzaylartopolojik vektör uzaylarda diziden-diziye ve seriden-diziye ve seriden-seriye dönüşümler, topolojik vektör uzaylarda Toeplitz teoremi

  MAT 515 Topolojik Vektör Uzayları I  (3,0,0) 
  Simetrik kümeler, dengeli kümeler, konveks kümeler, mutlak konveks kümeler, Minkowski fonksiyonelleri, yarı-normlar dizisi tarafından doğurulan topoloji ile topolojik vektör uzay kavramı sınırlı kümeler, lokal konveks topolojik vektör uzaylar, , Frechet uzayları, topolojik vektör uzaylarda sürekli fonksiyonlar, lineer fonksiyonlar ve ilgili temel teoremler

  MAT 516 Topolojik Vektör Uzayları II  (3,0,0)  
  Metrikleşebilen Topolojik Vektör Uzaylar: Orijin Noktasının Komşulukları, Metrikleşebilen Topolojik Vektör Uzayın Alt Uzayı ve Bölüm Uzayı, Yarı-normlarla Tanımlanan Topolojiler, Bir Cümlenin Konveks Zarfı, Lokal Konveks Uzaylar: Lokal Konveks Topoloji, Frechet Uzaylar, Bornolojik Uzaylar, Dualite ve Zayıf Topoloji, Kutup Cümleler, Yarı-yansımalı Uzaylar, Yansımalı Uzaylar

   MAT 517 Regüler Matris Transformasyonları I (3,0,0)  
  Toplanabilme ve sonsuz matrisler, Cesaro ve Hölder matrisleri, Norlund matrisleri, Abel metodu, Tauber teoremleri

  MAT 518 Regüler Matris Transformasyonları II (3,0,0) 
  Hausdorff ve yarı-Hausdorff matrisleri, regülerlik teoremleri    
          
  MAT 519 Dizi Uzayları ve Toplanabilme I (3,0,0) 
  Konservatif ve Regüler Matrisler, Conull Matrisler ve Toplanabilme Teorem Türleri, Üçgen Matrislerin Toplanabilirlik Alanları ve Bunların Mükemmel Kısımları, FK Uzayları, Co-regüler ve Conull FK Uzayları, Yer Değiştirebilirlik ve Tutarlılık.       
     
  MAT 520 Dizi Uzayları ve Toplanabilme II (3,0,0) 
  Büyüklük Teoremleri, Dizi Uzayları ve Dualleri, Bazı İçermeler ve Dönüşümler, Yarı-Konservatif Uzaylar ve Matris Alanları, FK Uzaylarının Seçkin Alt uzayları ve Toplanabilme Alanlarının Seçkin Alt uzayları.
     
  MAT 521 Iraksak Serilere Giriş (3,0,0) 
  Toplanabilme teorisinin tarihi gelişimi. Cesaro, Abel ve Borel toplanabilme metotları. Toplanabilme teorisinin Tauber, içerme ve tutarlılık gibi bazı temel problemleri. Matris metotları ve klasik teori. Konservatif, zorlayıcı ve kuvvetli konservatif matris metotları. Karşılaştırma ve tutarlılık teoremleri. Üçgen matrislerin M-tipi özellikleri. Ortalama değer özelliği ve etkili konservatif matris metotları

  MAT 522 Iraksak Seriler (3,0,0)    
  Cesaro, Hölder, ağırlıklı ortalama, Riesz, Nörlund ve Hausdorff metotları gibi bazı özel toplanabilme metotları ve aralarındaki bağıntılar. Kuvvet serileri ile tanımlanmış toplanabilme metotları. Tauber teoremleri. Cesaro, Riesz ve kuvvet seri metotları için Tauber teoremleri. Abel ve Borel metotları için Hardy-Littlewood'un O -Tauberteoremleri.

  MAT 523  Topolojik Gruplar I (3,0,0) 
  Topolojik gruplarda komşuluklar, çarpım uzayları ve topolojik gruplar, ayrılma aksiyomları, alt gruplar ve bölüm grupları, homomorfizm, dizilerde yakınsaklık , süreklilik,  
          
  MAT 524 Topolojik Gruplar II (3,0,0) 
  Topolojik gruplarda düzgünlük, kapanışın özellikleri, topolojik grupların metriklenebilmesi, metriklenebilen tam topolojik gruplar, Birkhoff-Kakutani teoremi, yarı normlu gruplar, topolojik grupların normlanabilmesi, topolojik gruplarda dizden diziye dönüşümler, serilerin toplanabilirliği.

  MATH 525 İnformasyon Teorisi ve Kodlama I (3,0,0) 
  Grup Kodları: Temel özellikler, Matris Kodlama Teknikleri, Üreteç ve Eşitlik Kontrol Matrisleri. Polinom Kodları: Vektör Uzayı ve Polinom Halkaları, Polinom Kodları, Genel durumda üreteç ve kontrol matrisleri. Hamming Kodları, Sayıların ikili sistemde ifadeleri, Sonlu Cisimler ve BCH Kodları, Primitif Polinomlar, Lineer Kodlar, Bir Lineer Kodun Duali, Blok Kodları, Ağırlık ve Uzaklık.turbo kodlar, kodlama teorisinde ve kriptolojide diziler   
                     
  MATH 526 İnformasyon Teorisi ve Kodlama II (3,0,0)  
  Dairesel Kodlar, Kontrol Polinomu, Dairesel Kod olarak BCH ve Hamming Kodları, İkilisistem haricindeki Hamming Kodları, İdempotentler, Euclid Algoritması, Terslenebilen ve İndirgenemez Elemanlar, Sonlu Cisimlerin İnşaası, Sonlu Cisimlerin Yapısı, Polinomların Kökleri, Primitif Elemanlar, Sonlu Cisimler Üzerindeki Polinomlar.

  MAT 527 Matematiksel Fiziğin Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemleri (3,0,0) 
  Matematiksel fizik denklemleri için başlangıç-değer, sınır değer ve karma problemlerin konulması ve çözüm yöntemleri, temel çözümler, uygulamalar.

  MAT 528 Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları (3,0,0) 
  Ortogonal Polinomlar, Ortogonal Polinomların Genel Özellikleri, Açılım Teoremleri, Klasik Ortogonal Polinom Aileleri, Legendre Fonksiyonları, Geliştirilmiş Legendre Fonksiyonları, Bessel Fonksiyonları, Bessel Fonksiyonlarının Önemli Bazı Özellikleri.

  MAT 529 Tensör Analizi  (3,0,0)
  Tensör kavramı, tensör cebri, paralel hareket, eğrilik ve burulma tensörleri, Riemann uzayında metrik tebsörler

  MAT 530 Varyasyon Hesabı (3,0,0)
  Sonlu boyutlu uzaylarda ekstremum problemleri; şartsız ekstremum problemi, şartlı ekstremum problemi, eşitlik ve eşitsizlik tipli koşullar dahilinde fonksiyonun ekstremumu, konveks programlama problemi, lineer programlama problemi. Varyasyon hesabının elemanları, fonksiyonun varyasyonu, ekstremum için gerek koşullar, varyasyon hesabının basit problemi, Euler-Lagrange denklemi, Bolsa problemi, yüksek mertebeden türeve bağlı fonksiyoneller, izoperimetrik problem, uçları hareket eden problem, Wierschtrass-Eidman koşulu, sade varyasyon probleminin çözümü için yeter koşullar.

  MAT 531 Optimal Kontrol (3,0,0)
  Basit süreçler için Pontryganinin Maksimum Prensibi, Terminal kontrol problemine ait örnekler, optimal en çabul etki problemi, fonksiyonelin artımının hesaplanması, maksimum prensibinin ispatı, Maksimum prensibinin bazı uygulamaları, Ekstremal kontroller için Hamiltoniyan, başlangıç durumda kontrol problemi, terminal kontrol probleminde maksimum prensibi, Minimax problemi, Bolsa problemi için maksimum prensibi, türeve göre çözülebilmeyen sistemler için kontrol problemleri, sistemin optimal korreksiyası, yörüngelerin optimal korreksiyası, türevlenebilmeyen sistemler için optimal kontrol problemi, süreksiz sistemler için optimal kontrol problemleri. Gursa-Darbu sistemleri ile optimal kontrol problemi, yardımcı kavramlar, optimallik birinci mertebeden gerek koşullar, Lagrange çarpanlarını toplananlara ayırma yöntemi, Lineer durumun araştırılması, optimallik için Krotov tipli yeter koşullar, optimal kontrol varlığı

  MAT 532 Türevlenemeyen Optimizasyon (3,0,0)
  Konveks analizin elemanları ve karışık sorular; konveks kümeler, konveks örtük, ayırma teoremi, noktasal küme dönüşümü, konveks koni, konveks fonksiyonlar, süreklilik ve yöne göre türev, konveks fonksiyonların subsgradienti ve subdiferansiyeli, kümeden koniye göre uzaklık, minimum koşulları, -subdiferansiyel, yöne göre -türev, konveks fonksiyonlar için bazı özellikler ve eşitsizlikler, şartlı - subdiferansiyel, yöne göre şartlı türev, şartlı - subdiferansiyel dönüşümün sürekliliği, eşitsizlikler yardımı ile konveks kümeler problemi, normal koni,konik dönüşümleri, supremum tipli fonksiyonların yöne göre diferansiyellenebilmesi, konveks fonksiyonların diferansiyellenebilmesi, eşlenik fonksiyonlar, bazı sınıf konveks fonksiyonların -subgradientinin hesaplanması. Kuazidiferansiyellenebilen fonksiyonlar, Kuazidiferansiyellenebilen fonksiyonların tanımı ve örnekler, Kuazidiferansiyellenebilen fonksiyonların özellikleri, Kuazidiferansiyel hesabının temel formülleri, Kuazidiferansiyel hesaplanmasına ait örnekler, konveks ve konkav fonksiyonların Kuazidiferansiyellenebilen olması, Rn uzayında Kuazidiferansiyellenebilen fonksiyonların optimalliği için gerek koşullar, Kuazidiferansiyellenebilen kümeler, Kuazidiferansiyellenebilen kümelerde Kuazidiferansiyellenebilen fonksiyonların optimalliği için gerek koşullar.

  MAT 533  Genel Relativite (3,0,0)
  Jeodezik denklem, kovaryans, vektör alanları, Newton limiti, Taylor-McCulloch ikili yıdız sistemi, kozmoloji, homojen, izotropic kozmolojiler, Newman-Penrose yöntemi, Hubble sabiti, Schwarzschild çözümü, Kruskal genişletmesi, Einstein denklemi

  MAT 535 Çok Lineer Cebir I (3,0,0)
  Çok lineer dönüşümler, dual vektör uzayı, bir dönüşümün adjointi, iç çarpım uzayının duali, matris polinomları, kuadratik formlar, Hermit dönüşümleri ve Hermit matrisleri, kongruensler, ortogonal ve uniter dönüşümler,  uniter matrisler, polinom matrisler, invaryant altuzaylar, Hamilto-caylley Teoremi, Faaddeeev metodu.

  MAT 536 Çok Lineer Cebir II (3,0,0)
  Tensör uzayları, Bölüm uzaylarının tensör çarpımı,Direkt toplam uzaylarının tensör çarpımı, İkiden fazla vektör uzaylarının tensör çarpımı, Tensör cebiri, Lineer dönüşümlerin tensör çarpımı,Tensörel dönüşümler

  MAT 537  İleri Nümerik Analiz
  İnterpolasyon, yaklaşımlar (splines); sayısal integral; diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri; integral denklemler;  lineer denklem sistemleri; özdeğer problemleri; kısmi diferansiyel denklemler.

  MAT 538 İleri Projektif Geometri I (3,0,0)
  Öklid geometrisi ve diğer geometriler, Afin düzlemler, Projektif düzlemler, Afin ve Projektif düzlemler arasındaki ilişkiler, alt düzlemler ve Pappus düzlemleri, bölümlü halka üzerinde Projektif düzlemler, Fano aksiyomu ve Fano düzlemleri

  MAT 539 Varyasyon Hesabı 
  Sonlu boyutlu uzaylarda ekstremum problemleri; şartsız ekstremum problemi, şartlı ekstremum problemi, eşitlik ve eşitsizlik tipli koşullar dahilinde fonksiyonun ekstremumu, konveks programlama problemi, lineer programlama problemi. Varyasyon hesabının elemanları, fonksiyonun varyasyonu, ekstremum için gerek koşullar, varyasyon hesabının basit problemi, Euler-Lagrange denklemi, Bolsa problemi, yüksek mertebeden türeve bağlı fonksiyoneller, izoperimetrik problem, uçları hareket eden problem, Wierschtrass-Eidman koşulu, sade varyasyon probleminin çözümü için yeter koşullar.

  MAT 540 Optimizasyon Teorisi
  Sınırsız optimizasyon:  klasik yöntemler (tek değerli fonksiyonlar, çok değerli fonksiyonlar, Newton yöntemi) , arama yöntemleri (tek değerli fonksiyonlar için arama), doğrudan arama yöntemleri(çok değerli fonksiyonlar için arama, gradyan yöntemler);  Sınırlı Optimizasyon: genel teori, arama yöntemleri.

  MAT 591 Lisanüstü Seminer Matematik I (Kredisiz) 
  Yüksek Lisans öğrencisi tarafından veya davetli konuşmacılar tarafından bir öğretim üyesi yönetiminde verilen seminerler

  MAT 592 Lisanüstü Seminer Matematik II (Kredisiz) 
  Yüksek Lisans öğrencisi tarafından veya davetli konuşmacılar tarafından bir öğretim üyesi yönetiminde verilen seminerler


Matematik,uygulamalı matematik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |