Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (75/100) olmalıdır. Tüm mühendislikler ve temel bilimler mezunları tercih edilir
 • Program tanımları
  Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Malzemelerin Mekanik Davranışı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics    
  İleri İmalat Yöntemleri
  Computer Integrated Manufacturing
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler
  Ölçme Sistemleri ve Metroloji
  Malzemelerde ve Yapılarda Yorulma
  Fracture Mechanics
  İleri Kaynak Yöntemleri
  Plastisite Teorisi ve Uygulamaları
  İmalatta Malzeme Modelleme
  Micro Electro-Mechanical Sensors (Mems): Manufacturing & Applications    
  Hasar Analizi
  Kaynak Mühendisliği
  Polimer Mühendisliği
  Materials and Design for High Temperarture Service
  Finite Element Analysis in Manufacturing
  Kütle ve Sac Şekillendirme Mekaniği ve Uygulamaları
  Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi

  Ders İçerikleri

  Malzemelerin Mekanik Davranışı
  Kristal yapı kusurları. Dislokasyonlar ve malzemelerin mekanik özelliklerine etkisi. Plastik şekil değişimi mekanizmaları. Malzemelerde dayanım arttırıcı mekanizmalar. Hasar kavramı, gevrek ve sünek kırılma. Doğrusal elastik kırılma mekaniği esasları ve uygulamaları. Mühendislik malzemelerinde yorulma ve kırılma. Yorulma karşı tasarımda malzeme seçimi. Sürünme mekanizmaları, yüksek sıcaklıklar için malzeme seçim ve tasarım ilkeleri. Malzeme davranışında ortam etkisi. Hasar analizi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)

  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  İleri İmalat Yöntemleri
  Geleneksel olmayan metal işleme yöntemleri; Mekanik, Elektriksel, Isıl ve kimyasal yöntemler. İleri plastik şekillendirme yöntemleri, sıcak izostatik presleme. Süperplastik şekillendirme. Hidro-şekillendirme, manyetik dalga ile şekillendirme. Toz metallurjsi ve ileri seramik parça imalatı. Metallerin yüzey işlemleri. Yüzey kimyası, yüzey sertleştirme yöntemleri, yüzey kaplamaları, plazma destekli yüzey işlemleri.

  Computer Integrated Manufacturing (Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat)
  İmalatta bilgi tabanlı teknolojiler. Ürün gerçekleştirme sistemleri. Parça şartnamesinin gözden geçirilmesi ve Bilgisayar destekli tasarım. Bütünleşik ürün/süreç geliştirme. İmal usullerinin otomasyonu ve kontrolü: Programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC), Bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) yapısı ve programlama. Endüstriyel robotik. Serbest Şekilli Katı İnşası (katmanlı üretim, hızlı prototip üretimi). Bilgi tabanlı imalat, Bilgisayar destekli süreç planlaması. İnternet destekli imalat, Sanal İmalat. Ürün veri yönetimi. Yeni gelişen imalat teknolojilerinin yönetimi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Ölçme Sistemleri ve Metroloji
  Ölçmeye giriş. Ölçme standartları, toleranslar ve ölçme hatalarının kaynakları. Ölçme ve sensör tekniği. Temel boyutsal ölçüm aletleri. Kalibrasyon:Kalibrasyonda hata,prosedürler.Açısal ölçmeler, düzlemsellik, düzgünlük, diklik ve yuvarlaklık ölçümleri. Laser mikrometresi.Sınır mastarları. Vida mastarları. Küçük lineer yer değiştirmeler. Dolaylı ölçme. İmalatta kullanılan ölçme teknikleri.Koordinat ölçme tekniği.

  Malzemelerde ve Yapılarda Yorulma
  Yorulma olayının tanımı ve mekanizması. Yorulma zorlaması türleri. Malzemelerin yorulma dayanımı ve deneysel olarak saptanması. Yorulma dayanımı diyagramları. Yorulmaya karşı tasarımda klasik yöntem ve uygulamalar. Kısa Ömürlü Yorulma.

  Kırılma mekaniğinin esasları. Çatlak ilerleme bağıntıları ve yorulmaya karşı tasarımda kırılma mekaniği yaklaşımı.

  Fracture Mechanics (Kırılma Mekaniği)
  Kırılma Mekaniği kavramı. Mühendislik parçalarının analizinde Kırılma Mekaniği ve Mukavemet' in yeri. Sürekli ortamda elastic gerilme/birim şekil değiştirme analizi. Elastik çatlak-uçu gerilme analizi. Pratik geometriler için gerilme şiddet faktörleri. Çatlak-uçu plastik bölgenin analizi. Düzlemsel gerilme ve düzlemsel birim şekil değiştirme kırılma toklukları. Enerji metotları. Çevrenin çatlak büyümesine etkisi. Yorulma. Yorulma ile çatlak büyümesi.

  İleri Kaynak Yöntemleri
  Kaynak yöntemlerinin gelişimi; Eritme, Basınç ve Katı hal kaynak yöntemleri; Yüksek enerji yoğunluklu kaynak yöntemleri; Termit kaynağı; Plazma ark kaynağı, Elektrocüruf kaynağı; Difüzyon kaynağı; Sürtünme kaynağı; Manyetik alan kaynağı; Patlamalı kaynak, Ultrasonik kaynak; Yüksek Frekans kaynağı, Dar aralık kaynağı; Termik kesme, püskürtme.

  Plastisite Teorisi ve Uygulamaları
  Plastisite teorisinin esasları: Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Akma kuralları, Pekleşme, plastik kararsızlık, şekil değiştirme hızının ve sıcaklığın etkileri. Plastik şekil verme işlemlerinin analizinde kullanılan yöntemler: İdeal iş, Dilim, Üst sınır, Kayma düzlemi dağılımı, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri. Şekillendirme analiz yöntemlerinin endüstriyel işlemlerde uygulamaları: dövme, ekstrüzyon, çekme, haddeleme ve sac işleme.

  İmalatta Malzeme Modelleme
  Isı geçişi, malzeme akışı ve deformasyon sonucunda oluşan içyapının tahmini. İmalatta malzeme içyapısını ve dolayısı ile şekillendirilmiş malzeme özelliklerini kontrol etmenin bilimsel esasları. Matematik ve fiziksel modelleme, imalat işlemlerine sistem yaklaşımı. Isı esaslı işlemlerde modelleme. Isıl-mekanik işlemlerde modelleme. İmalatta içyapı kusurlarının ortaya çıkışını modelleme.

  Micro Electro-Mechanical Sensors (Mems): Manufacturing & Applications    ( Mikro Elektro-Mekanik Sensörler(Mems): Üretimleri Ve Uygulamaları )

  Temel silikon teknolojisi tabanlı mikro üretim teknikleri. Yüzey ve hacim micro şekil verme. Temel mekanil sensörler. Diagramlar ve membranlar. Kuvvet ve basınç sensörleri. İvme ve açısal değişim sensörleri. Akım sensörleri. Rezonant sensörleri. Elektronik bağlantı ara yüzleri. Paketleme.

  Hasar Analizi
  Hasar analizi ile ilgili temel kavramlar. Teknolojik hatalar. Hasar analizinin safhaları. Hasar tipleri ve özellikleri. Distorsiyon, kırılma, yorulma, korozyon, gerilmeli korozyon, korozyonlu yorulma, hidrojen gevrekleşmesi, sünme, sürtünme ve aşınma hasarları ve bunların analizi. Türlü hasar tipleriyle ilgili vaka etüdleri.

  Kaynak Mühendisliği

  Kaynaklı yapıların tasarımı. Malzemelerin kaynağa uygunluklarının esasları. Kaynak prosedür şartnamesinin hazırlanması. Kaynak personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması. Kaynak planının hazırlanması. Kaynaklı imalat. Kaynak dikişlerinin kalitesi ve değerlendirilmesi. Kaynaktan sonraki ısıl işlemler.

  Polimer Mühendisliği
  Polimerlerin yapısı, sınıflandırılması ve uygulama alanları. Fiziksel, termik, mekanik ve reolojik özellikleri. Plastik ürün imalatında çeşitli proseslerin analizi ve karşılaştırılması. Proses parametreleri ve tasarım prensipleri. Kalıplamanın mekanik özellikler üzerine etkisi.

  Materials and Design for High Temperarture Service (Yüksek Sıcaklık Malzemeleri ve Tasarım)
  Mekanik esaslar. Kristal kusurları ve katı hal yayınması. Sürünme mekanizmaları. Sürünme eğrisinin analizi. Sıcaklık ve gerilmenin sürünme eğrisine etkileri. Sürünme deformasyon mekanizma haritaları. Sürünme hasarı ve sürünme kırılması mekanizma haritaları. Yüksek sıcaklıklarda yorulma ve kırılma. Sürünme-yorulma etkileşimi ve ömür tayin yöntemleri. Yüksek sıcaklık malzemeleri. Yüksek sıcaklıklar için tasarım prensipleri ve uygulamaları.

  Finite Element Analysis in Manufacturing (İmalatta Sonlu Eleman Analizi)
  Fiziksel esasları tanımlama ve bünye denklemlerini ile temel eşitlikleri tanıtma. İmalat işlemlerinin değişkenlerini belirleme. Doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemini, malzeme ve geometriden kaynaklanan doğrusallıktan sapmaları, zamana bağlı problemleri tanıtma. İki durumu bir arada ele alan problemleri tanıtmak. Isıl esaslı işlemlerde sonlu elemanlar yöntemi. Büyük şekil değişimlerinde sonlu elamanlar yöntemi ve ısıl-mekanik işlemlerde sonlu elamanlar yöntemi.

  Kütle ve Sac Şekillendirme Mekaniği ve Uygulamaları
  Metallerin plastik şekillendirmesine giriş. Kütle şekillendirme yöntemlerinde proses tasarımı ve analizi-dilim yöntemi: Dövme, ekstrüzyon, haddeleme ve çekme; Sac İşleme Yöntemlerinin proses tasarımı ve analizi: Kesme, bükme, derin çekme, sıvama, hidromekanik şekillendirme ve incelterek çekme. Şekillendirme kalıplarının tasarım ve imalatı, Şekillendirme teçhizatı ve tasarımı, Proses kontrol teknolojileri ve şekillendirme işlemlerinde kalite kontrolü

  Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi

  Talaşlı imalat teknolojisi, talaş oluşumu, talaş kaldırma mekaniği, ısı oluşumu ve dağılımı, kesme hızının etkisi, temas ve sürtünme, talaş kaldırma işlemlerinin modellenmesi, takımlarda hasar, ömür, işlenebilirlik, talaşlı imalatta statik ve dinamik şekil değiştirmeler, dinamik davranışlar, titreşim, tırlama, işleme ekonomisi ve optimizasyon.

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |