Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem vermektedir. Bunun doğal sonucu nitelikli bir yüksek lisans programı yürütülüyor olmasıdır.  2008 yılı Eylül ayı itibariyle sürmekte olan toplam 9 AR-GE ve 3 sanayi danışmanlığı projemiz bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin 7 tanesinin yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrencilerine sanayinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda tez yaptırılmakta, araştırma projelerinde görev almaları sağlanmaktadır. Projelerimizle 7 lisansüstü öğrencimizi (ki proje asistanı adını veriyoruz) mali olarak destekliyoruz. Eğitsel amacımız sanayinin gerek duyduğu, lisans eğitiminin ötesinde bilgi birikimi, bilimsel araştırma kültürü ve inisiyatif alma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Doktora programı başlatmak için gerekli işlemleri de yürütmekteyiz.

  Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup tercihan makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınacaktır.

  Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, zorunlu ve seçmeli gruplardan alınacak 21 kredilik derse (ki genellikle 7 derse denktir) ilaveten kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.  Tezsiz yüksek lisans seçeneği yoktur. Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık programında alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Lisans derecelerini makine mühendisliğinden farklı alanlarda almış olan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini Bilimsel Hazırlık programı çerçevesinde en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Yüksek Lisans Programı’ndaki her bir öğrenci, zorunlu bir ileri matematik dersini (ME 501) ve ana ders grubundan danışmanının onaylayacağı iki dersi alır. Kalan dört ders seçmeli ders grubundan ya da başka bir anabilim dalından danışman onayıyla alınır. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, toplam 7 krediyi aşmamak ve lisans öğretiminde ya da Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınmamış olmak koşuluyla lisans düzeyinde olabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı
  Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır. 
             
  Kredi Oluşumu

  ME 211     Thermodynamics I    
  ME 241     Statics    
  ME 244     Dynamics    
  ME 264     Introduction to Material Science    
  ME 322     Heat Transfer    
  ME 331     Fluid Mechanics    
  ME 341     Strength of Materials    
  ME 342     Machine Elements I    
  ME 351     Modeling & Control of Dynamics Systems    
  ME 364     Manufacturing Techniques    
  ME 401     Experimental Mechanical Engineering – I    

  Zorunlu Dersler
  Yüksek lisans programına kabul edilen her öğrenci
  ME 501     Engineering Analysis – I    
  ME 589     Graduate Seminar    
  derslerini almak zorundadır. Öğrencinin ayrıca, danışmanının onayıyla, aşağıdaki derslerden iki tanesini alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

  ME 521     Advanced Thermodynamics    
  ME 522     Advanced Heat Transfer    
  ME 532     Advanced Fluid Dynamics    
  ME 541     Advanced Mechanics of Solids    
  ME 551     Advanced Dynamics    
  ME 553     Advanced Control Theory    
  ME 581     Computer Aided Engineering    
  ME 582     Optimization Techniques in CAE    

  Seçimli Dersler 
  Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin, danışmanının onayıyla aşağıdaki derslerden dört tanesini seçimli ders olarak alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

  ME 502     Engineering Analysis – II    
  ME 503     Continuum Mechanics    
  ME 511     Renewable Energy    
  ME 512     Energy Policies and Laws    
  ME 513     Advanced Solar Energy Systems    
  ME 527     Combustion Processes    
  ME 528     Heat Exchanger Design    
  ME 529     Heat Pump and Refrigeration Systems    
  ME 535     Advanced Gas Dynamics    
  ME 537     Technical Acoustics    
  ME 538     Flow Induced Vibration    
  ME 542     Theory of Elasticity    
  ME 543     Fracture Mechanics    
  ME 544     Theory of Plasticity    
  ME 552     Dynamics of Machinery    
  ME 554     Robotics    
  ME 555     Digital Control    
  ME 561     Materials and Process Selection    
  ME 562     Advanced Mechanical Metallurgy    
  ME 571     Computational Methods in Engineering Analysis    
  ME 572     Finite Element Analysis    
  ME 575     Computational Fluid Dynamics    
  ME 583     Systems and Project Management    
  ME 584     Industrial Design for Production    
  ME 589     Graduate Seminar    

  Tez
  Yüksek lisans programında 21 kredilik yedi derse ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. Birinci yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan bir öğrenci ME 600 “Master’s Thesis”e kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilir.  Dersler ve tez çalışması dört yarıyılda bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır. Tez çalışmasını dört yarıyılda bitirip tez sınavına giremeyen öğrenciye Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

  DERS İÇERİKLERİ

  ME 501 Mühendislik Analizi -I
  Matrisler, Gauss-Jordan eliminasyonu, matris derecesi, özdeğer problemleri. Matris fonksiyonları ve Cayley-Hamilton teoremi. Hilbert uzayı, Fourier serileri. Diferansiyel özdeğer problemleri. Sturm-Liouville denklemi. Euler-Lagrange denklemleri. Rayleigh-Ritz ve sonlu elemanlar yaklaşımları. Hamilton prensibi. Karmaşık değişkenler, analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. Karmaşık integral. Goursat teoremi.Cauchy integral teoremi. Eşbiçimli haritalandırma. Ön koşulları : Lisans düzeyinde doğrusal cebir ve türevsel denklemler. (3-0-0).

  ME 502 Mühendislik Analizi - II
  Genelleştirilmiş fonksiyonlar. Green fonksiyonları, integral denklemleri. Fredholm ve Volterra denklemleri, Hilbert-Schmidt teoremi, tekil integral denklemleri, integral dönüşümleri: Fourier, Laplace, Hankel ve Mellin dönüşümleri.
  Önkoşul: ME 501. (3-0-0)

  ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği
  Katı ve akışkan devamlılığı bu konuların birleşmiş genel bir uygulaması. Kartezyen gergilerin genel tartışması. Deformasyon, gerinim, gerinim değişmezleri, rotasyon, uygunluk koşulları. Hareket, hız, deformasyon, momentum, momentumun momenti, enerji, gerilim.Yerel momentanın dengesi prensipleri, hareket denklemleri. Yapı farksızlığının prensipleri. Akışlar için temel bağıntılar, elastik ve plastik katılar.
  Paralel koşul : ME 501.(3-0-0)

  ME 511 Yenilenebilir Enerji
  Isıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarının termodinamik ve ısı transfer analizi, güç üretimi ve taşınması. Rüzgar enerjisi, güneş termali, fotovoltaj, biyokütle, atık yakımı ve OTEC. Kullanımı artan yenilenebilir enerji kaynaklarına detaylı analiz ve özel uygulama alanları ile geniş bir bakış.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde ısı transferi. (3-0-0)

  ME 512 Enerji Politikaları ve Yasalar
  Enerji seçimlerinin teknolojik, ekonomik ve politik boyutları; yakın ve uzun dönemli ekonomik ve çevresel amaçlar; enerjide arz ve talep ekonomisi; enerji kaynakları; dünya yağ ve gaz marketleri; elektrik politikası; hava kirliliği ve toplum sağlığı; enerji ve iklim değişikliği; son kullanıcı veriminin artırılması; yakıt hücresi ve hidrojen ekonomisi; stratejik enerji politikaları.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde ısı transferi. (3-0-0)

  ME 513 İleri Güneş Enerjisi Sistemleri
  Endüstriyel güneş enerjisi sistemlerinin bilgisayar destekli dizayn uygulamaları ile analiz ve dizaynı.Uzun vadeli sistem performansı değerlendirmesi. Kollektör alanına göre sistem optimizasyonu, kullanılabilir enerji ve termal depo gereksimleri. Sistem maliyetinin değerlendirilmesi ve fosil yakıt yerine kullanımı.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde ısı transferi. (3-0-0)

  ME 521 İleri Termodinamik
  Moleküller arası etkileşimin, termodinamiğin klasik ve istatiki metodlarıyla incelenmesi; faz değişimi; yüzeylerin nemlenmesi; kimyasal reaksiyonlar ve elektromekanik prosesler.
  Önkoşullar: Lisans düzeyinde termodinamik ve ısı transferi. (3-0-0)

  ME 522 İleri Isı Transferi
  Kararlı ve değişken iletim stresi formülleme ve yakınsamayla çözüm teknikleri; sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlarda taşınımla ısı transferi; gri maddeler, gazlar ve buharlardan ışınımla ısı transferi; iletimle ısı transferinde sınır değeri problemleri çözümleri; ısı transferine kütle transferi benzerliği; buharlaşma yoluyla soğutma; katılaşma teorisi; kaynama ısı transferi.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde ısı transferi. (3-0-0)

  ME 527 Yanma Süreçleri
  Alevlerin sınıflandırılması; laminer alev hızını etkileyen faktörler; türbülanslı alevler;

  yanabilirlik limitleri, stokiometri, alev sıcaklığı ve kimyasal çözüşme; kimyasal kinetik ve kimyasal kinetiğin boyutlarının indirilmesi; karıştırılan reaktör teorisi, pratik yanma sistemlerine uygulanabilir reaksiyon hızı parametreleri.
  Önkoşul: ME 522. (3-0-0)

  ME 528 Isı Eşanjör Tasarımı
  Isı eşanjörleri için temel tasarım yöntemleri. Cebri taşınım formülleri. Isı eşanjörü basınç düşümü ve pompalama gücü. Eşanjör yüzeylerinin tortuyla kaplanması. Çift borulu ve kabuk/boru tipi eşanjörler.  Yoğuşturucular ve buharlaştırıcılar.
  Önkoşul: ME 522 (3-0-0)

  ME 529 Isı Pompası ve Soğutma Sistemleri
  Isı Pompası ve soğutma sistemlerinin ısıl mühendisliği ve ısıl sistem modellemesi. Termodinamik ve ısı transferi, çevrim analizi, alternatif soğutucular, özellik tablosu kullanarak grafik analizi. Alan soğutulması, konserve yiyecek üretimi, ısı geri kazanımı ve kojeneration gibi uygulamaların analizi.
  Önkoşul: ME 522. (3-0-0)

  ME 532 İleri Akışkanlar Dinamiği
  Navier-Stokes denklemlerinin elde edilmesi ve analitik çözümleri; viskoz ve viskoz olmayan sıvılarda vortisite dinamiği; Kelvin ve Helmholtz teoremleri; kararsızlık analizi ve geçişler; türbülansa giriş; Reynolds ayrışımı, korelasyon fonksiyonları ve spektral analiz; Reynolds taşınım denklemleri, kinetik enerji dengesi, Kolmogorov’un denge hipotezi.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde akışkanlar mekaniği. (3-0-0)

  ME 535 İleri Gaz Dinamiği
  Sıkıştırılabilir akışlar için temel denklemler; sıkıştırılabilir ortamda dalga yayılımı; tek boyutlu sıkıştırılabilir akış; birden fazla boyutlar için hareket denklemleri; çözüm metodları; şok dalgaları; hipersonik akışa giriş; seyreltilmiş gas dinamiğine giriş.  
  Önkoşul: ME 532. (3-0-0)

  ME 537 Teknik Akustik
  Sesin oluşumu ve yayılması; makina ve cihazlarda gürültü azaltılması; gürültünün insan üzerindeki etkileri; gürültüsüz yapılar için metodlar; ses ölçüm teknikleri, cihazlar ve standartlar; ses azaltımı, damping, akustik emiciler; oda ve bina akustiğine giriş, kanal akustiği, tıp ve biyoloji alanındaki uygulamar.
  Önkoşul: ME 532. (3-0-0)

  ME 538 Akış Kaynaklı Titreşim
  Akış kaynaklı titreşim problemlerinin sınıflandırılması, akış yapısındaki etkileşimi içeren problemlerde fiziksel ve matematiksel modelleme; uygulanma alanlarına örnekler, hidrolik kapı ve vanalar, egzoz dumanı ve deniz rayserleri gibi silindirik yapılar, nükleer reaktör yapısı, köprü döşemesi.
  Önkoşul: ME 532. (3-0-0)

  ME 541 İleri Katı Mekaniği
  Gerilim ve gerinimlerin analizi. Gerilim-gerinim bağıntıları. Elastisitede iki boyutlu problemler, aksisimetrik olarak yüklü kalın duvarlı silindirler ve dönen diskler. Levhalar ve aksisimetrik kabuklar . Enerji metodları. Burulma. Elastik zeminlerde kirişler. Düz kirişlerin asimetrik bükümü.
  Önkoşullar: Lisans düzeyinde malzeme mukavemeti.
  Paralel koşul: ME 501 (3-0-0).

  ME 542 Elastisite Teorisi
  Gerilim ve gerinim kavramları, lineerize edilmiş elastisite alan denklemleri. Kartezyen ve polar koordinatlarda düzlem problemleri. Uzunluk özelliği bulunmayan problemler. Lineer elastik kırılma mekaniğinde düzlem problemleri. Karmaşık değişken teknikleri, enerji teoremleri, Nümerik tekniklere yaklaşım.(3-0-0).

  ME 543 Kırılma Mekaniği
  Katılarda gerilim ve gerinimin genel durum analizi, dinamik kırılma testleri. Lineer elastik kırılma mekaniği (LEFM), Griffith-Irwin analizi. Düzlem gerilimi, düzlem gerinimi; kırılma mekaniği kazanımı.Yorulma çatlağı başlatma. Goodman diagramları ve yorulma çatlağı yayılması. Çentik duyarlılığı ve gerilim konsantrasyonları. Düşük-çevrim yorulması, aşınma ve ısıl yorulma.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde malzeme bilgisi ve malzeme mukavemeti.(3-0-0).

  ME 544 Yoğrulama (Plastisite) Teorisi
  Metallerin tabiatları, 3 boyutlu gerilim durumları için akma kriteri, akma düzleminin geometrik gösterimi. Levy-Mises ve Prandtl-Reuss denklemleri, birleşmiş veya birleşmemiş akış kuralları, Drucker’ın kararlılık kabulü ve onun sonuçları, sertleşmeyen malzemeler için tutarlılık şartı, gerinim sertleştirme kabülleri. Sınır değer problemleri. Küçük ve sınırlı yoğrulma deformasyonları davranışı için hesaplama teknikleri.(3-0-0).

  ME 551 İleri Dinamik
  Cisimlerin kinematiği. Dönen referans sistemleri ve koordinat dönüşümleri, atalet diadı. Newton-Euler ‘in hareket denklemleri. Jiroskopik hareket. Muhafazakar kuvvetler ve potensiyel fonksiyonları. Genellenmiş koordinatlar ve genellenmiş kuvvetler. Lagrange denklemleri. Holonomik ve nonholonomik kısıtlamalar. Lagrange çarpanları. Kane denklemleri.Yörüngesel ve uzay aracı dinamikleri.
  Önkoşul:Lisans düzeyinde dinamik.(3-0-0)

  ME 552 Makina Dinamiği
  Terminoloji ve notasyon incelemesi,Vektör ve karmaşık cebir.Dişli diş geometrisi. Dişlilerin, helezon, konik dişli,ve diğer standard dişli çeşitlerinin analizi ve uygulamaları. Dişli eğitlerinin analiz ve uygulamaları. Kam dizaynı için ileri teknikler. Karmaşık değişken uygulamaları. Dinamik analiz için matris teknikleri. Fonksiyon takibi için bağlantıların kinematik sentezi.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde dinamik. (3-0-0)

  ME 553 İleri Kontrol Teorisi
  Sistemlerin durum-uzayında gösterimi. Kararlılık, yönetilebilirlik, gözlenebilirlik. Kanonik formlar, durum geribeslemesi ile kontrol. Kutup yerleştirimi, Gözleyici tabanlı kontrol. Doğrusal olmayan kontrol teorileri.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde kontrol teorisi.(3-0-0)

  ME 554 Robotik
  Robotiğin temelleri ve robot tipleri. Dönüşüm matrisleri. Homojen dönüşümler. Düz kinematik. Ters kinematik. Jacobian matrisi. Newton-Euler formülasyonu. Lagrange formülasyonu. Yörünge planlama. Sensörler ve hareketlendiriciler. Kontrol yöntemleri. Endüstriyel otomasyon. Otonom araçlar. Gezgin robotlar.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde kontrol teorisi. (3-0-0)

  ME 555 Sayısal Denetim
  Doğrusal ayrık sistemler ve Z-dönüşüm teorisi. Sayısal süzgeç tasarımı. Sayısal yöntemler. Dönüşüm ve durum-uzayı yöntemleri ile kontrol sistem tasarımı. Denetleyicilerin mikroişlemciler ile uygulanması. Örneklemeli veri sistemleri. Nicemleme etkileri. Çokdeğişkenli ve optimal denetim. Sistem tanımlama.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde kontrol teorisi. (3-0-0).

  ME 561 Malzeme ve Süreç Seçimi
  Seçim tabiatı, karar analizi; arz, malzeme ve süreç profilleri; tasarım kriterleri; seçim senaryoları; performans ve değere dayalı seçim; örnek analizler.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde malzeme bilgisi. (3-0-0)

  ME 562 İleri Metalurji
  Katılarda genel gerilim-gerinim analizi. Yapı ve özellikler üzerinde durarak elastisite, plastisite ve kırılma konularına bakış. İzotropik ve anizotropik akma gerilimleri. Süpreplastisite ve akma ile ilgili oluşturma ve test teknikleri. Deformasyon mekanizma haritaları. Test ve tahminle ilgili kırılma mekaniği konuları. Hızlı kırılma başlangıcında statik yükleme. Çevresel etkiye bağlı yorulma, paslanma yorulması.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde malzeme bilgisi. (3-0-0)

  ME 571 Hesaplamada Sayısal Teknikler
  Mühendislik hesaplarına uygulanan nümerik metotlar. Nonlineer sistemlerin çözümü için yöntemler, nümerik lineer cebir, yaklaşık fonksiyonlar, sayısal integraller, sonlu fark yöntemleri. Mekanik bilimlerinden ugulamalar. Çeşitli yazılım kütüphanelerinin tanıtımı ve kullanımı.
  Önkoşul: Lisans düzeyinde sayısal yöntemler bilgisi. (3-0-0)

  ME 572 Sonlu Elemanlar Analizi
  SEA’nin kısaca özetlenmesi, ve çeşitli uygulamaların tanıtımı (akışkan, katı ve ısıl). Yöntemin sanayi ve araştırma problem uygulamalarında kullanımına dair eğitim. Çeşitli ağ oluşturma yüntemlerini tanıtılması. Ana hata kaynaklarının tartışılması. Simetri, yan koşullar ve kısıtlayıcı denklemler açısından modelleme tekniklerinin incelenmesi. (3-0-0)

  ME 575 Sayısal Akışkanlar Dinamiği
  Sonlu hacim metodu; akuple basınç-hız denklemlerinin çözüm teknikleri; hata tahmini; ağ bağımlılığı, sanal yayılma; çok ağlı çözücüler; günümüzdeki sayısal akışkanlar dinamiği metodlarına genel bakış; türbülans modellemesine giriş, akış görsellemesi, hücre işaretleme metodları.
  Önkoşul: ME 532. (3-0-0)

  ME 581 Bilgisayar Destekli Mühendislik
  Makina mühendisliği tasarım ve üretim alanlarında interaktif bilgisayar grafiğin yeri. Üç boyutlu katı ve yüzeylerin matematiksel gösterimi. Katı modelleme tekniklerinin karşılaştırılması. Makina tezgahlarının nümerik kontrolü ve fabrika otomasyonu. Ticari CAD/CAM yazılımlarının tasarım projelerinde uygulamaları. (3-0-0)

  ME 582 Bilgisayar Destekli Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
  Örneklerle optimizasyon teorisi ve uygulamaları. Sınırlı boyutlu kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon. Kuhn-Tucker teorisi, lineer ve kuadratik programlama, ceza metodları, direk metodları, yaklaşık teknikler, ikilik. Yapılar, üretim ve termoakışkan sistemlerde tasarım optimizasyonu problemlerinin formulasyon ve bilgisayar simülasyonları. (3-0-0)

  ME 583 Sistem ve Proje Yönetimi
  Amaç, düzgün uygulma, insan ve mali kaynakların düzgün kullanımı, fiyat ve zaman hedeflerine ulaşılması. Proje yönetimi metodları ve araçlarının kullanımı. Stratejik proje yönetimi, projesel ve organizasyonel öğrenim, maliyet analizi, zaman planlaması ve kontolü, performans ölçütlerinin yapılandırılması, teknik takım ve projelerin yönetimi, bilgi teknolojileri desteği, risk yönetimi ve proses kontrol. (3-0-0)

  ME 584 Üretime Yönelik Endüstriyel Tasarım
  Teorik kavramlardan, üretime uygun maliyet etkili tasarımlara geçişi sağlayan modern tekniklerin çalışılması. (3-0-0)

  ME 589 Lisansüstü Seminer
  Mühendislik, bilim ve teknoloji’de son yenilikler. Sosyal iletişim, liderlik, takım çalışması ve kurum kültürü üzerine seminerler. (0-0-0)

  ME 600 Yüksek Lisans Tezi

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |