Makina Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makina Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Doktora ( Güz )

          
  MKM     601         İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol     Advanced System Dynamics and
  MKM     603         Mühendislik Malzemelerinde Hasar     Failure of Engineering Materials
  MKM     605         Uygulamalı Kısmi Diferansiyel Denklemler I     Applied Partial Differantial Equations I     
  MKM     607         Seminer     Seminar           

  Doktora ( Bahar )

  MKM     602         Non-lineer Kontrol Teorisi     Non-linear Control Theory     
  MKM     604         Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Kontrolü     Control of Vehicle Suspension Systems
  MKM     606         Enerji Ekonomisi     Energy Economy     
  MKM     608         Elastisite     Elasticity     
  MKM     612         Seminer     Seminar     
  MKM     621         İleri Mekanik Titreşimler     Advanced Mechanical Vibrations
  MKM     623         Uygulamalı Kısmi Diferansiyel Denklemler II    Applied Partial Differantial Equations II     
               

  Ders İçerikleri

      
  İleri Taşıt Dinamiği
  Advanced Vehicle Dynamics
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Mekanik devingenlik, dinamik sistem parametrelerinin elde edilmesi, Lagrange denklemleri, Simülasyon, Taşıt seyri, Lastik karakterleri, Süspansiyon dinamiği, Gövde dinamik cevabı, Yol pürüzü, Bütün taşıt modeli, Titreşime insan cevabı
  İngilizce İçerik: Mechanical mobility, Obtaining dynamic system parameters, Lagrange equations, Simulation, Vehicle ride, Tire characteristics, Suspension dynamics, Dynamic response of vehicle body, Road roughness, Full vehicle model, Response of human to the vibrations
            

  İleri Isı Geçişi
  Advanced Heat Transfer
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Isı İletiminin Genel Denklemi, Başlangıç ve Sınır Şartları, Zamana Bağlı Isı İletimi, Isı İletiminde Sayısal Yöntemler, Zorlanmış ve Doğal Isı Taşınımının Fiziksel Mekanizmaları, Hız ve Sıcaklık Sınır Tabakaları, Kaynama ve Yoğuşma Halinde Isı Geçişi, İstatistik Termodinamiğin Temelleri ve Isı Işınımında Elektromanyetik Dalga Mekanizmaları, Işınım Özellikleri, Şekil Faktörü, Gaz Işınımı, Isı Işınımında Kesin ve Yaklaşık Çözüm Yöntemleri, Isı Işınımının İletim ve Taşınımla Birlikte Olması Hali
  İngilizce İçerik: General Heat Conduction Equation, Boundary and Initial Conditions, Transient Heat Conduction, Numerical Methods in Heat Conduction, Physical Mechanism of Forced and Natural Convection, Velocity and Thermal Boundary Layers, Boiling and Condensation Heat Transfer, Fundamentals of Statistical Thermodynamics and Electromagnetic Wave Mechanisms for Heat Radiation, Radiation Properties, Shape Factor, Gas Radiation, Exact and Approximate Solution Methods in Heat Radiation, Combined Heat Transfer
            

  İleri Termodinamik
  Advanced Thermodynamics
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Termodinamiğin Temel Kanunları, Entropi, Kullanılabilirlik, Tersinir İş, Tersinmezlik, Faydalı İş, Kullanılabilir Enerji, İkinci Kanun Verimi, Kapalı ve Açık Sistemler İçin İkinci Kanun Analizi, Genel Özellik Bağlantıları ve Eşitlikleri, Yüksek Hızlı Gaz Akışlarının Termodinamiği, Turbomakineler
  İngilizce İçerik: Fundamental Laws of Thermodynamics, Entropy, Availability, Reversible Work, Irreversibility, Useful Work, Available Energy, Second-Law Efficiency, Second-Law Analysis for Closed and Open Systems, General Property Relations and Equations, Turbomachinery
            
      
  Mühendislik Matematiği I
  Mathematical Methods in Engineering I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Lineer Vektör uzayları, matrisler, Cayley-Hamilton teoremi, spektral ayrışma; diyadikler ve tansörler, eğrisel koordinatlar, koveryant türev, integral teoremleri; kompleks fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri, rezidü teoremi ve uygulamaları, Fourier serileri ve integralleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar; varyasyonel hesap ve uygulamaları
  İngilizce İçerik: Linear vector spaces, matrices, Cayley-Hamilton theorem, spectral decomposition; diadics and tensors, curvilinear coordinates, covariant derivative, integral theorems; complex functions, Cauchy-Riemann equations, residue theorem and its applications; Fourier series and integrals, generalised functions; variational calculus and applications
            

  İleri Akışkanlar Mekaniği
  Advanced Fluid Mechanics
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Matematik ön bilgiler; kinematik, gerinme hızı, Reynolds transport teoremi, gerilme, korunum kanunları, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri, açısal momentum ve entropi korunumu; temel denklemlerin diğer şekilleri, girdaplık denklemi; Navier-Stokes denklemleri, boyutsuzlaştırma; sıkıştırılamaz potansiyel akış, kompleks potansiyel, D'Alembert paradoksu; sıkıştırılabilir potansiyel akış, termodinamik bağıntılar ve şok dalgaları; sanki-bir boyutlu akış; potansiyel denklemi; Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri, paralel plakalar arasında akış, borular ve dönen silindirler arasında akış, şok yapısı; tekil pertürbasyonlar ve sınır tabaka teorisi; akışkanlar mekaniğinde modern gelişmeler
  İngilizce İçerik: Mathematical preliminaries; kinematics, strain-rate, Reynolds transport theorem, stress; conservation laws, continuity, momentum and energy equations, angular momentum and entropy conservation; other forms of basic equations, vorticity transport equation; Navier-Stokes equations, nondimensionalization; incompressible potential flow, complex potential, D
            

  Sürekli Ortamlar Mekaniği I
  Continuum Mechanics I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Tansör cebri. Deformasyon tensörleri. Genleme tansörleri. Yerdeğiştirme vektörleri. Tensörlerin Maddesel türevleri. Hız ve ivme. Eğrisel, yüzey ve hacim integrallerinin materyal türevleri. Gerilme tansörü. Gerilme vektörü. Termomekanik korunum yasaları
  İngilizce İçerik: Tensor algebra. Deformation tensors. Strain tensors. Displacement vectors. Material derivatives of tensors. Velocity and acceleration. Material derivatives of line, surface, and volume integrals. Stress tensor. Stress vector. Thermomechanical balance laws
            

  Makina Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
  Computer Aided Engineering
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Mühendislik Tasarımı ve tasarım adımları. Bilgisayar destekli mühendislik donanımları. Bilgisayar grafiğinin prensipleri. Bilgisayar destekli çizim ve tasarım. Mühendislik uygulamalarında geometrik modelleme yöntemleri. Katı modelleme yöntemleri. Sayısal yöntemler (FEM &BEM). Tasarım optimizasyonu. Bilgisayar destekli imalata giriş
  İngilizce İçerik: Engineering design and the design process. Computer aided engineering hardware. Principles of computer graphics. Computer aided drafting and design. Geometric modeling methods for engineering applications. Solid modeling techniques. Numerical methods (FEM & BEM). Design optimization. Introduction to computer aided manufacturing
            

  Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler
  Computational Methods in Engineering
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Ders kapsamında aşağıda belirtilen konulardaki sayısal yöntemler incelenmektedir; Lineer Denklem Sistemleri, Nonlineer Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Özdeğer ve Özvektör, Optimizasyon, Fourier Dönüşümleri
  İngilizce İçerik: In this course, numerical methods are studied in the areas listed below; Systems of Linear Equations, Nonlinear Equations, Ordinary Differential Equations, Partial Differential Equations, Eigenvalues and Eigenvectors, Optimisation, Fourier Transforms
                
      
  Seminer
  Seminar
  -
  Güz

  Türkçe İçerik: -
  İngilizce İçerik: -
                
      
  Isı Transferinde Sayısal Metodlar
  Numerical Methods in Heat Transfer
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Sonlu farklar yönteminin 1-B ve 2-B ısı transferi problemlerine uygulanması, zamana bağlı ısı transferi problemlerinin sonlu farklar ifadesi, açık ve örtülü yaklaşımlar, kararlılık analizleri. Varyasyonel metodlar ve esasları, Ritz metodu, Galerkin metodu, sonlu elemanlar yönteminin ısı transferi problemlerine uygulanması, sonlu hacimler yönteminin esasları. Bilgisayar uygulamaları
  İngilizce İçerik: Application of finite difference method to 1-D and 2-D heat transfer problems, finite difference equations for unsteady heat transfer problems, explicit and implicit methods, stability analysis. Variational methods, Ritz method, Galerkin method, application of finite element methods to the heat transfer problems, principles of finite volume method. Computer applications
            

  Robot Mekaniği
  Mechanics of Robotic Systems
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Öteleme ve dönme dönüşüm matrisleri, Denavit-Hartenberg metodu kullanarak kinematik modelleme. Konum, hız ve ivme analizi. Düz ve ters hız analizi, yörünge tayini, manipulatör dinamiği; Newton-Euler dinamik formülasyonu
  İngilizce İçerik: Translation and rotation transformation, kinematic Modeling, using the Denavit-Hartenberg Approach. Position, velocity and acceleration analyses. Direct and inverse velocity analyses. Trajectory generation, manipulator dynamics; Newton-Euler dynamic formulations
            

  Bilgisayarla Bütünleşik İleri İmalat Usulleri
  Advanced Computer Integrated Manufacturing
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: rlar ve CAD Sistemleri, Eşzamanlı Mühendislik (Bütünleşik Ürün ve Proses Organizasyonu), Bilgisayarla Bütünleşik İmalat (CAM-CNC), Grup Teknolojisi, Bilgisayar Destekli İşlem Planlama (CAPP), Bütünleştirici İmalat Planlama ve Denetimi, Esnek İmalat Sistemleri (FMS), Hızlı Prototipleme, Reverse Mühendisliği, Katmanlarla İmalat, Veri Yapıları ve Veri Değişimi, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat CAM
  İngilizce İçerik: Computers and CAD systems, Concurrent Engineering (Integrated Product & Process Organization), Computer Aided Manufacturing, Group Technology, Flexible Manufacturing Systems, Integrative Manufacturing Planning & Control, Rapid Prototyping, Reverse Engineering, Layer Manufacturing, Data Structures and Data Exchange, Computer Integrated Manufacturing
            

  Isıl Sistemlerin Tasarımı
  Design of Thermal Systems
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Mühendislikte tasarım, ekonomik analiz yöntemleri, ısıl cihazların modellenmesi, sistem simülasyonu, optimizasyon, ısıl sistemlerin sabit rejim hali için simülasyonu, ısıl sistemlerin dinamik davranışları, açıklayıcı uygulamalar
  İngilizce İçerik: Engineering design, methods of economic analysis, modeling of thermal equipments, system simulation, optimization, steady-state simulation of thermal systems, dynamic behavior of thermal systems, comprehensive problems
            

  Kaynakların Fiziksel Metalurjisi
  Physical Metallurgy of Welding
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Ergitme kaynak işlemlerinde parametreler. Kaynak metali. Komşu zon. Kaynakların çatlaması ve kırılması
  İngilizce İçerik: Fusion welding-process parameters. The weld metal. The heat-effected zone. Cracking and fracture in welds
            

  Malzeme Araştırmalarında İstatiktiksel Yöntemler
  Statistical Methods in Material Research
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Basit istatistiksel yöntemler. Ayrıntılı istatistiksel yöntemler. Araştırmaların istatistiksel tasarımı, faktöriyel tasarımı. Optimum koşulların belirlenmesi. Kesri faktöriyel deneyler. Kesri replikasyon ve optimizasyon
  İngilizce İçerik: Simple statistical methods. Discriminate techniques. Statistical design of experiments. Factorial design. Determination of optimum conditions. Fractional factorial design of experiments. Fractional replication and optimization
            

  Mühendislik Matematiği II
  Engineering Mathematics II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Adi diferansiyel denklemler, seri çözümleri ve özel fonksiyonlar; denklem sistemleri ve kontrol teorisi; kısmi diferansiyel denklemler, hiperbolik, parabolik ve eliptik denklemler, başlangıç/sınır değer problemleri; değişkenlerin ayrılması metodu, integral dönüşüm metodları; pertürbasyon metodları
  İngilizce İçerik: Ordinary differential equations, series solutions, special functions; system of equations and control theory; partial differential equations, hyperbolic, parabolic and elliptic equations, initial/boundary value problems; method of separation of variables, integral transform methods; perturbation method
            

  Sürekli Ortamlar Mekaniği II
  Continuum Mechanics II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Bünye denklemleri. Bünye teorisinin aksiyomları. Lineer elastik katı. Sonsuz küçük elastisite teorisinin denklemleri. Elastostatik problemleriyle ilgili bazı örnekler. Newtonian viskoz akışkan. Akışkanlar mekaniğinin denklemleri. Sıkıştırılamayan akışkanların laminer akışıyla ilgili bazı örnekler. Viskoelastisite. Kelvin-Voigt katısı. Maxwell katısı. Rivlin-Ericksen akışkanı. Maxwell akışkanı. Oldroyd akışkanı.
  İngilizce İçerik: Constitutive equations. Axioms of constitutive theory. Linear elastic solid. Equations of the infinitesimal theory of elasticity. Some examples of elastostatic problems. Newtonian viscous fluid. Equations of fluid mechanics. Some examples of laminar flows of incompressible fluids. Viscoelasticity. Kelvin-Voigt solid. Maxwell solid. Rivlin-Ericksen fluid. Maxwell fluid. Oldroyd fluid.
            

  Makina Mühendisliğinde Sonlu Eleman Yöntemi
  Finite Element Method in Mechanical Engineering
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Giriş. Sonlu Eleman Yönteminin genel işlem adımları. Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme. Eleman interpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. İzoparametrik eleman kavramı. Non-lineer analiz teknikleri. Integral formülasyonu ve varyasyon yöntemleri. Uygulamalar için bilgisayar programları. Çeşitli uygulamalar
  İngilizce İçerik: Introduction. General process steps of FEM. Discretization of continuum media. Element interpolation function, shape functions. Isoparametric element concept. Techniques for nonlinear analysis. Integral formulation and variational methods. Computer programs for applications. Miscellaneous applications
            
        
      
  Seminer
  Seminar
  -
  Bahar


  Kompozit Malzemelerin Mekaniği
  Mechanics of Composite Materials
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Kompozitlere genel bakış, tek katlı laminaların (liflerin tek yönde yerleştirilmiş olduğu plaka) makromekanik analizi (açılı laminalar için Hooke Kanunu ve mühendislik sabitleri), laminaların mikromekanik analizi (kütle ve hacim oranları, yoğunluk, ısıl genleşme katsayıları) ve katmanlı laminaların (birbiri üzerine yapıştırılma suretiyle yerleştirilmiş çok sayıda lamina) makromekanik analizi (gerilme-genleme bağıntıları), laminaların hasarı ve tasarımı
  İngilizce İçerik: Overview of composites, macromechanical analysis of lamina (Hooke
            

  İmalat için Tasarım
  Design for Manufacturing
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Giriş, tasarım bilimi, imalat için tasarım, mühendislik değişim ekonomisi, imalat için tasarımın kuralları, montaj için tasarım, aksiyomatik tasarım, gürbüz tasarım için taguchi metodu, imalat proseslerinin tasarlama kuralları, gurp teknolojisi, arıza-modu ve etkileri analizi, değer mühendisliği, tasarım prosesi iyileştirmeleri, dönem projesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
  İngilizce İçerik: Introduction, design science, design for manufacturing (DFM), cost of engineering changes, DFM guidelines, axiomatic design, design for assembly (DFA), Taguchi method for robust design, manufacturing process design rules, group technology, failure mode and effect analysis (FMEA), value engineering, design process improvements, term projects
            

  Sayısal Akışkanlar Dinamiği
  Computational Fluid Dynamics
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Hesaplamalı akışkanlar mekaniğinin temelleri. Bazı model denklemlerine sayısal çözüm metodlarının uygulanması (Dalga denklemi, Laplace denklemi gibi). Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışkanların sayısal çözümlerine ait çözüm teknikleri. Simple Algoritması, ADI metodu, Multigrid metodu gibi özel yöntemler. Sınır tabaka akış için sayısal yöntemler. Navier-Stokes denklemleri için sayısal yöntemler. Grid oluşturma
  İngilizce İçerik: Basics of Computational Fluid Mechanics. Application of numerical methods to selected model equations.(Wave equation, Laplace
            
      
  İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol
  Advanced System Dynamics and Control
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Mühendislik Sistemleri. Tek kapılı mekanik, elektrik, akışkan ve ısı sistemi elemanları. Çok kapılı elemanlar. Durum denklemleri. Lineer graflar. Lyapunov fonksiyonu. Bond Graf Metodu
  İngilizce İçerik: Engineering systems. Single port mechanical, electrical, fluid and thermal system components. Multiple port systems. State equations. Linear graphs. Lyapunov function. Bond Graph Method
                  
      
  Mühendislik Malzemelerinde Hasar
  Failure of Engineering Materials
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Kırılma; kırılma modelleri, kırılma mekaniğinin prensipleri; gerilme yoğunlaşması, Griffith'in gevrek kırılma teorisi, kırılma tokluğu, çatlak analizi, tasarım problemleri. Darbe testi; darbe testi teknikleri, sünek-gevrek geçiş olayı. Yorulma; devinimli yükleme türleri, çatlak oluşumu ve ilerlemesi, yorulmayı etkileyen faktörler, tasarım problemleri. Sürünme;genel sürünme eğrisi, sıcaklık ve gerilmenin etkisi, kopma gerilmesi, yüksek sıcaklık malzemeleri
  İngilizce İçerik: Fracture of material; types of fracture, principles of fracture mechanics, stress concentration, Griffith
            

  Uygulamalı Kısmi Diferansiyel Denklemler I
  Applied Partial Differantial Equations I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Kısmi diferansiyel denklemlere giriş, denklemlerin sınıflandırılması, notasyon. Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden denklemler için Cauchy problemi. Birinci mertebeden lineer denklemler. Birinci mertebeden lineer olmayan denklemler. Cauchy'nin karakteristikler metodu. Charpit metodu. Jacobi metodu. Birinci mertebeden denklemlerin uygulamaları. İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler. Normal formlar. Hiperbolik, parabolik ve eliptik denklemler. İki bağımsız değişkene bağlı ikinci mertebeden lineer denklemler için Cauchy problemi
  İngilizce İçerik: Introduction to partial differential equations, classification of equations, notation. First-order partial differential equations. Cauchy problem for first-order equations. Linear first-order equations. Nonlinear partial differential equations of the first-order. Cauchy
            

  Seminer
  Seminar
  -
  Güz

  Türkçe İçerik: -
  İngilizce İçerik: -
            

  Non-lineer Kontrol Teorisi
  Non-linear Control Theory
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Faz planı analizi: Faz portreleri, Kararlılık kriterleri, Lyapunov kararlılık kriteri, tarif fonksiyonu analizi, kayan kipli kontrol
  İngilizce İçerik: Phase plane analysis. Phase portraits.Stability criteria. Lyapunov stability criteria. Defining function analysis. Sliding mode control
            

  Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Kontrolü
  Control of Vehicle Suspension Systems
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Taşıt süspansiyon sistemlerinin dinamiği, taşıt titreşimi ve seyir konforu ilişkisi. Süspansiyon sistemlerinin modellenmesi ve süspansiyon sistemlerine muhtelif kontrol yöntemlerin uygulanması
  İngilizce İçerik: Dynamics of vehicle suspension systems, relation between vehicle vibrations and ride comfort. Modeling of suspension systems and application of various control methods to the suspension systems
            

  Enerji Ekonomisi
  Energy Economy
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Dünya enerji gereksinimi ve üretimi, enerji ve çevre ilişkisi, enerji kaynakları, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, enerji ekonomisi yöntemleri, binalarda, sanayide ve ulaşımda enerji ekonomisi, açıklayıcı uygulamalar
  İngilizce İçerik: World energy demand and supply, relation between energy and environment, energy resources, new and renewable energy resources and technologies, methods of energy economy, efficient use of energy in buıldings, industry and transportation, comprehensive problems
            

  Elastisite
  Elasticity
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Gerinme ve gerilme tensörleri, hareket denklemleri, bünye denklemleri, düzlem gerilme ve düzlem gerilme hali, Airy gerilme fonksiyonu, faydalı çözümler; silindirik cisimlerin burulması, Prandtl gerilme fonksiyonu, dairesel, dikdörtgensel, üçgensel ve ince duvarlı silindirler, burulma merkezi; kirişlerin saf eğilmesi, bir kuvvetle eğilmesi, kaymamerkezi; üç boyutlu problemler, plakların eğilmesi, anizotropik plaklar; kabuk teorisine giriş; elastik ortamda dalga yayılışı, yansıma ve kırılma, yüzey dalgaları; ip, zar ve çubuk titreşimleri, eğilme ve burulma titreşimleri, plaka va kabuk titreşimleri
  İngilizce İçerik: Strain and stress tensors, equations of motion, contitutive equations; plane stress and plane strain, Airy stress function, useful solutions; torsion of cylindrical bodies, Prandtl stress function, circular, rectangular, triangular and thin-walled cylinders, center of twist; pure bending of beams, bending by a force and shear center; three dimensional problems; bending of plates, anisotropic plates; introduction to shell theory; wave propagation in elastic media, reflection and refraction, surface waves; vibration of strings, membranes and bars, bending and torsional vibrations, vibrations of plates and shells
            

  Seminer
  Seminar
  -
  Bahar


  İleri Mekanik Titreşimler
  Advanced Mechanical Vibrations
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Çok serbestlik dereceli sistemler; hareket denklemleri, lineer transformasyon, özdeğer problemi, modal analiz, tesir katsayıları, özdeğer probleminin çözümü. Çubukların eksenel titreşimi, çubukların (kirişlerin) eğilme titreşimleri. Analitik dinamik
  İngilizce İçerik: Multi-degree of freedom systems, motion equations, linear transformation, -eigenvalue problem, modal analysis, influence coefficients. Axial vibrations of rods, bending vibrations of bars. Analytical dynamics

  Uygulamalı Kısmi Diferansiyel Denklemler II
  Applied Partial Differantial Equations II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklem sistemleri. İkinci mertebeden lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemler. Monge metodu. Laplace denklemi, Poisson denklemi. Laplace denkleminin temel çözümleri. Laplace denklemi için değişkenlerin ayrıştırılması metodu. Bir boyutlu dalga denklemi, başlangıç değer problemi. İki boyutlu dalga denklemi, başlangıç değer problemi. Dalga denklemi için değişkenlerin ayrıştırılması metodu. İki boyutlu dalga denklemi için sınır ve başlangıç değer problemi. Fizikte difüzyon denklemi. Difüzyon denklemi için değişkenlerin ayrıştırılması metodu. Difüzyon denklemi için sınır ve başlangıç değer problemi. Fourier, Laplace ve Hankel integral dönüşümleri. İntegral dönüşümler teorisinin kısmi diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılması
  İngilizce İçerik: First-order systems of partial differential equations. Nonlinear partial differential equations of the second-order. Monge

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |