Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4 (69/100) olmalıdır. Makina, İnşaat, Uçak, Gemi, Tekstil, İmalat mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu  Dersler    
  Theory of Elasticity    
  Foundations of Solid Mechanics    
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  İleri Dinamik
  Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler    
  Finite Element Analysis in Engineering
  Vibrations of Structures    
  Deneysel Mekanik
  Elastik Stabilite Teorisi
  Malzemelerin Mikromekaniği
  Structural Optimization
  Mechanics of Composite Materials
  Biyomekanik
  Dinamik Bakım Tekniği
  Optimization Techniques in Engineering    
  Advanced Finite Element Analysis in Solid Mechanics
  Design Optimization
  Mekanikte Enerji Metodları

  Ders içerikleri
  Theory of Elasticity (Elastisite Teorisi)
  Gerilme. Birim şekil ve yer değiştirme. Airy gerilme fonksiyonu. Süreksiz hallerde asimtotik alanlar, kuvvetler ve dislokasyonlar. Temas ve çatlak problemleri. Galerkin, Papkovich-Neuber çözümleri. Tekil çözümler. Küresel harmonikler. Termo elastisite. Eksenel simetrik burulma.   

  Foundations of Solid Mechanics (Katı Mekaniğinin Temelleri)
  Lineer sürekli ortama giriş. Gerilme-şekil değiştirme tensörleri. Korunum yasaları. Bünye denklemleri. Malzemelerin elastik, vizkoelastik ve vizkoplastik davranışı.Varyasyonel hesaba giriş ve enerji metodları. Palstisite. Sonlu deformasyonlar.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  İleri Dinamik
  Hareketin dinamiği. Lagrange denklemleri. Rijit cismin 3-boyutlu dinamiği. Euler denklemleri. Hesaplamalı çözüm teknikleri. Poinsot konstrüksiyonu. Spin kararlılığı. Rotasyon matrisi. Birleşik sistemlerin titreşimi. Genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş hızlar. Genelleştirilmiş kuvvetler. Genelleştirilmiş impuls ve momentum. Hamiltonian sistemler. Hamilton-Jacobi denklemleri.

  Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş
  Bir noktada gerilme ve şekil degiştirmelerin incelenmesi. Sürekli ortamın temel denklemlerinin eldedilmesi. Katılar ve akışkanlar için bünye aksiyomları ve ilişkileri. Sonlu şekil değiştirme. Elastik ve hiperelastik malzemeler.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Finite Element Analysis in Engineering (Mühendislikte Sonlu Elamanlar Analizi)
  Galerkin metodu. Lineer elastisite uygulamaları. Potansiyel akış. Isı geçişi. Yapısal mekanik uygulamaları. Navier-Stokes denklemleri. Simetrik problemler. Kiriş, plak ve kabuk elemanları.

  Vibrations of Structures (Yapıların Titreşimi)
  Tellerin ve kabloların titreşimi. Çubukların boyuna titreşimi. Kirişlerin eğilme titreşimi. Yaklaşık çözüm yöntemleri. Şaftlarun burulma titreşimleri. Dikdörtgen ve dairesel membranların titreşimi. Plakların titreşimi. Titreşim problemlerinin ölçme ve frekans analizleri. Titreşimler için uluslararası standartlar.

  Deneysel Mekanik
  Gerilme, şekil değiştirme. Mühendislikte deneysel gerilme analizi yöntemleri. Strain-gauge (S-G) ile gerilme ölçüm yöntemi. Wheatstone köprü devreleri. Strain gauge lerin gerilme analizi dışında kullanılmaları. Fotoelastisite yöntemi. Optik hassas malzemeler ve bunlardan model yapımı. Polarize ışık ile gerilme analizi.

  Elastik Stabilite Teorisi
  Stabilitede Metodlar. Elastik Kolonların Genel Teorisi. Sınır Şartları. Eksantrik Yüklü Kolonlar. Basma Kuvvetinin Değişken Olması. Enerji Metodu. Rayleigh Oranı. Ritz Metodu. Ardışık Yaklaşımlar Metodu.

  Malzemelerin Mikromekaniği
  Özgenlemelerin (eigenstrains) genel teorisi. Kalıntı ve homojensizlik problemleri. Eşdeğer davranış özellikleri. Elastik olmayan deformasyonlar. Çok fazlı içyapısı olan mühendislik malzemelerinde hasar.

  Structural Optimization (Yapısal Optimizasyon)
  Yapısal elemanların ve sistemlerin optimum tasarımı, toplanmış ve dağıtılmış parametreli yapıların varyasyonel formülasyonu, duyarlılık analizi, homojenizasyon metodu; büyüklük, şekil ve topoloji optimizasyonu problemlerine giriş; optimum malzeme dağılımı ve dizilişi; esneklik, mukavemet, burkulma ve dinamik cevap kriterleri için tasarım.

  Mechanics of Composite Materials (Kompozit Malzemelerin Mekaniği)
  Anizotrop ortamda bünye ilişkileri. Genel Hook yasası. Ortotropik katman. Katmanlı plaklar. Ortotropik plakların analizi. Genel katmanlı plaklar. Silindirik katmanlı plaklar. Katmanlı plaklı yapıların eğilme, burkulma ve titreşim davranışları. Katmanlı kompozit yapıların burkulma sonrası davranışları ve büyük genlikli titreşimleri.

  Biyomekanik
  Biyomekanikte temel kavramlar. Temel anatomi. Mekaniğin temel kavramlarının biyomekanik uygulamaları. Yumuşak ve sert dokuların malzeme özellikleri ve mekanik davranışı. İmplant ve protez malzemelerinin özellikleri mekanik davranışı. Vücut hareketlerinin biyomekaniği ve uygulamaları.

  Dinamik Bakım Tekniği
  Bakımın önemi ve prensipleri. Yıpranma ve hasar kavramları, hasar teorisi. Güvenilirlik teorisi. Genel İstatistiki bilgiler. Dinamik bakım planlaması. Temel titreşim bilgileri ve frekans analizi. Arızaların frekans analizi ile teşhisi. Hata belirlemesi ile ilgili mühendislik uygulamaları.

  Optimization Techniques in Engineering   (Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri)
  Lineer programlama yöntemleri. Simpleks yöntemi. Dualite. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtlamalı sıradan minimum problemleri. Klasik çarpanlar yöntemi, azalma yöntemleri ve kuasi-Newton yöntemleri. İkinci mertebeden gerek şartlar. Sürekli gradyen yöntemleri, conjuge gradyenler. Nonlineer programlama. Optimum tasarım konseptleri. Optimizasyon problemleri için kod geliştirme ve kullanma.

  Advanced Finite Element Analysis in Solid Mechanics (Katı Mekaniğinde İleri Sonlu Elemanlar Analizi )
  Özdeğer ve modal analiz problemleri. Parabolik problemler. Hiperbolik ve parabolik-hiperbolik problemler Zaman entegrasyon metodları. Galerkin-en küçük kareler metodu. Kabuk elemanlar. Eleman kilitlenmesi ve çözümleri. Kütle yoğunlaşması. Karışık ve hibrid metodlar Nonlinear problemlere giriş. Temas mekaniği problemlerine giriş.

  Design Optimization (Tasarım Optimizasyonu)
  Optimizasyon için tasarım problemlerinin matematiksel modellemesi. Modellerin sınırlılığı ve monotonluğu. Diferansiyel optimizasyon teorisi ve sürekli nonlineer modeller için sayısal algoritmalar. Uygun modelleme ve hesaplama ilişkisi.

  Mekanikte Enerji Metodları
  Üç Eksenli Gerilme Durumu. Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu. Virtüel İşler Prensibi. Betti-Maxwell Karşıtlık Teoremi. Tesir Katsayıları. Castigliano Teoremleri. Toplam Potansiyel Enerji Prensibi. Komplemanter Enerji Prensibi.

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |