Home > Yüksek Lisans Programları > Mühendislik > Etimesgut > Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı
  Kalite Mühendisliği, ürün ve süreç kalitesini tasarlamak, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla, fen ve mühendislik bilimlerinin kavram, teknik ve yöntemlerini kullanarak, planlama ve kontrol sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve geliştiren bir daldır.

  Modern üretim ve hizmet sistemlerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak kalite mühendisliğinin teknik ve yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kişilere olan talep her geçen gün hızla artmaktadır. Bu bağlamda, Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilere farklı bir bakış açısı ve kariyer kazandıracak, onları etkin takımların seçkin bir üyesi yapacaktır.

  Programımız tüm mühendislik, teknik eğitim, fen edebiyat (fen bilimleri) ve işletme programları mezunları başta olmak üzere, fen ve matematik alt yapısı olan tüm üniversite mezunlarına açıktır.  


  DERS PROGRAMI

  KAL501     DENEY TASARIMI                
  KAL502     İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ
  KAL503     TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ      
  KAL504     KALİTE SİSTEMLERİ VE BELGELERİ          
  KAL505     ÖLÇME TEKNİKLERİ VE PERFORMANS YÖNETİMİ    
  KAL506     SORUN ÇÖZME VE TAGUCHİ YÖNTEMLERİ
  KAL507     İŞLETME YÖNETİMİ                
  KAL508     İSTATİSTİKSEL ANALİZ          
  KAL511     KALİTE PLANLAMASI VE KALİTE GELİŞTİRME    
  KAL512     ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON      
  KAL513     KALİTE MALİYETLERİ VE KALİTE BİLGİ SİSTEMLERİ                
  KAL515     HİZMET İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ          
  KAL517     TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI          
  KAL519     TEKNOLOJİ YÖNETİMİ          
  KAL521     ÖRNEKLEME METODLARI          
  KAL523     SİSTEM BENZETİMİ                
  KAL524     GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ      
  KAL530     KALİTE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR          
  KAL531     TAHMİN YÖNTEMLERİ                
  KAL532     ALTI SİGMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI
  KAL570     DÖNEM PROJESİ                


  KALİTE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  KAL 501 Deney Tasarımı
  İstatistiksel karar teorisi. Tek etkenli deneyler: Varyans analizi (ANOVA). Model uygunluğu, örnek genişliği. Basit doğrusal regresyon. ANOVA’ya regresyon yaklaşımı. Rasgele blok tasarımı, latin kare.  Çok etkenli deneyler: faktöriyel tasarım. 2k faktöriyel  tasarım. Cevap yüzeyi metotları. Deney tasarımı ve kalite mühendisliğinde Taguchi.

  KAL 502 İstatistiksel Kalite Kontrolü
  Kalite kontrolünün genel amaçları. Kalite için grafiksel araçlar. Kalite kontrolünde olasılık dağılımları. Kalite ekonomisi ve kalite maliyetleri. Değişken ve niteliksel kontrol grafikleri: grafiksel ve istatistiksel metotlar, CUSUM grafiği, ölçüm sistemi yeterlilik analizi (Gage R&R), süreç yeterliliği ve geliştirme analizi, kabul örneklemesi. Taguchi metodu ve ilgili prosedürler.

  KAL 503 Toplam Kalite Yönetimi
  Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri. Kalite organizasyonu. Kalite ve takım, problem çözme ve karar verme süreci. Sürekli iyileştirme yaklaşımı, politika yayılımı ve liderlik, yetkilendirme, kalite planlaması, tasarım ve kontrol, kalite fonksiyonu göçerimi (QFD), kalite standartları ve modelleri. İstatistiksel kalite kontrolü ve 6 sigma felsefesi. gerçek hayat uygulamaları.

  KAL 504 Kalite Sistemleri ve Belgeleri
  Kalite güvencesi için kalite mühendisliği teknikleri. Ulusal ve uluslararası kalite standartları. sektörlere özgü kalite sistemleri örnekleri. Ürün ve süreç kontrolü için toplam kalite güvencesinin temelleri: dokümantasyon ve kontrolü, dokümantasyonu sistemi kurma ve işleyişinin kontrolü, satın alma kontrolü, ölçme ve sürekli iyileştirme, örnekleme ve kontrol grafiği sistemleri, kalite raporları, ölçüm kontrolü.

  KAL 506 Sorun Çözme ve Taguchi Yöntemleri
  Kalite Mühendisliği, Kaliteye Taguchi yaklaşımı: Taguchi’nin kayıp fonksiyonu, Taguchi’nin “çevrim içi kalite kontrol” ve “çevrim dışı kalite kontrol” sistemleri. Taguchi’nin kalite felsefesi. Taguchi yöntemlerinin ürün ve üretim süreç tasarımlarında uygulanması. Tolerans tasarımı ve analizinde Taguchi yaklaşımı.

  KAL 513 Kalite Maliyetleri ve Kalite Bilgi Sistemleri
  Kalite maliyeti tanımları, kalite maliyetlerinin ölçümü, verimlilik ve kalite maliyetleri, kalitenin ekonomisi. Kalite maliyetlerinin izlenmesi ve muhasebesi. ISO 9000 ve kalite maliyetleri. Taguchi kayıp fonksiyonu ve uygulamaları. Bilgi sistemlerinde kalite değişkenlerinin tasarımı, belirlenmesi, ölçümü ve güvenilirliği.

  KAL 570 Dönem Projesi
  Danışman tarafından belirlenen bir konuda yapılan proje.

  SEÇİMLİK DERSLER

  KAL 505 Ölçme Teknikleri ve Performans Yönetimi
  İşletmelerde ölçme teknikleri ve uygulamaları. İşletmelerde verimlik tanımı, ölçümü, planlaması ve iyileştirilmesi. Birey, birim ve kurumsal performans göstergeleri, ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi. Anahtar performans göstergeleri ve kıyaslama. Süreç performans ölçümü ve iyileştirme teknikleri.

  KAL 507 İşletme Yönetimi
  İşletme Yönetiminin temel kavramları, amaçları, üretim, yönetim, finansman, pazarlama, insan kaynaklar ve halkla ilişkiler fonksiyonları. İşletmelerin kuruluş yeri seçimi. Yönetim fonksiyonları, teknoloji seçimi, AR-GE çalışmaları, teknoparklar, verimlilik, gelir ve maliyetler. 

  KAL 508 İstatistiksel Analiz
  Olasılık kavramının tekrarı. İstatistiğin konusu ve yöntemi. Temel  kavramlar ve veri analizi. Merkezi eğilim ölçüleri. Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları. Önemli dağılımlar ve dağılımların parametre tahminleri. İstatistik paket programlarının kullanımı. İstatistik tahmin, karar kuramı ve hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon analizi. Varyans analizi. Zaman serileri analizi.

  KAL 511 Kalite Planlaması ve Kalite Geliştirme
  Kalite gelişimi ve maliyet düşüşü. İşletimsel kalite planlaması ve satış geliri. Süreç yönetimi, stratejik kalite planlaması. Kalite bilgi sistemleri. Tedarik zinciri yönetimi. Pazarlama, saha performansı ve müşteri hizmeti, müşteri ilişkileri yönetimi, idari ve destek süreçleri. Kalite güvencesi ve kalite planlamasına müşteri odaklı yaklaşımı.

  KAL 512 Ölçümbilim ve Kalibrasyon
  Ölçümün ve kalibrasyon kontrolünün prensipleri. Hataların analizi, endüstriyel süreç ölçümlerinde istatistik uygulamaları. Kalibrasyonda ölçüm standartları. Modern üretimde ölçü aygıtlarının kullanımı. Boyutsal kontrol kavramları. Ölçme tekniği ile ilgili standartlar.

  KAL 515 Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
  Hizmet işletmelerinin temel özellikleri, hizmet sektöründe kalite yönetimi, hizmet kalitesi ölçüm modelleri, hizmet işletmelerinde planlama ve denetim faaliyetleri. Hizmet işletmelerinde liderlik, takım oluşturma ve müşteri odaklılık. Hizmet dağıtım sürecinde kalite güvencesi, hizmet kalitesinin belirlenmesi ve ölçümü, sürekli iyileştirme ve gerçek hayat uygulamaları.

  KAL 517 Tüketici Davranışları
  Tüketici davranışlarının doğası ve bu davranışları belirleyen öğeler. Tüketicilerin bilgi işleme ve karar alma süreçleri ve tüketicilerin satın alma tutum ve davranışlarını etkileyen çeşitli faktörler. Müşteri odaklılık ve kalite güvence sistemlerinde yeri ve önemi.

  KAL 519 Teknoloji Yönetimi
  İşletmelerde rekabet ve rekabet gücü. Yenilik (innovasyon) kavramı ve uzantıları. Araştırma ve Geliştirme (AR_GE) yönetimi. Teknoloji stratejileri ve teknoloji transferi. Yeni ürün geliştirme süreci.

  KAL 521 Örnekleme Metotları
  Örnekleme teorisinin temel kavramları. Örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler. Örnekleme ve örnekleme sürecinin aşamaları. Örnekleme yöntemleri: olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri, olasılıklı örnekleme yöntemleri. Bazı örnekleme uygulamaları.

  KAL 523 Sistem Benzetimi
  Benzetim, benzetim türleri, benzetimin avantaj ve dezavantajları. Kalite mühendisliğinde benzetimin yeri ve rolü. Monte Carlo Benzetimi. Sistem analizi. Benzetim ile süreç iyileştirme, ürün ve servis kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, sistem kontrolü ve eniyileme.  Kesikli olay benzetimi. Temel modelleme kavramları ile model kurma. Girdi analizi. Rassal sayı ve değişken üreteçleri. Doğrulama ve geçerlilik. Çıktı analizi. 

  KAL 524 Güvenilirlik Mühendisliği
  Güvenilirlik ve bozulma fonksiyonları. Sistem güvenirliğinin değerlendirilmesi. Zamana ve bozulmaya bağlı güvenilirlik. Parametre tahmini ve güvenirlik testi. Güvenirlik iyileştirme süreci: garanti modelleri, önleyici bakım, tamir ve modelleme. Uygulamalar. 

  KAL 530 Kalite Mühendisliğinde Özel Konular
  Kalite mühendisliğindeki gelişmeler doğrultusunda belirlenen güncel konular işlenir.

  KAL 531 Tahmin Yöntemleri

  KAL 532 Altı Sigma Yöntem ve Uygulamaları


   

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |