Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (75/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları tercih edilir. Adaylar mülakat sırasında yüksek lisans bitirme tezlerini ve yayınlarının birer kopyalarını yanlarında getirmelidirler
 • Program tanımları
  Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Special Topics in Seismic Exploration
  Hydro-geophysics
  Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler    
  Advanced Environmental Geophysics
  Uzmanlık Alan Dersi
  Seismotectonics of the Planet Earth
  Earthquake Source
  Elektrik Prospeksiyonda Özel Konular
  Special Topics in Seismology
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri


  Special Topics in Seismic Exploration (Sismik Aramalarda Özel Konular)
  Karada, denizde ve kara-deniz geçişlerinde kullanılan veri toplama teknikleri; ileri veri-işlem yöntemleri; gerilmeli, sıkışmalı ve yanal hareket rejimlerine bağlı olarak sismik kesitlerin yorumlanması teknikleri.

  Hydro-geophysics (Hidrojeofizik)
  Hidrojeolojinin temel kavramları, akifer türleri, akifer parametreleri, temel varsayımlar; çatlaklı akiferlerde karşılaşılan problemlerin sismik yön bağımlılık, çatlak yoğunluğu, hidrolik iletkenlik ilişkileri ile çözümlenmesi; sismik hızlar, soğrulma ve özdirenç ile kil yüzdesi, suya doymuşluk, permeabilite, basınç, çatlak yönelimi, ve porozite ilişkileri kullanılarak kirlenme modelerinin iyileştirilmesi; jeofizik bulguların hidrojeolojik modellerle sınır ve başlangıç koşullarının iyileştirilmesinde kullanımı.

  Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler
  Elektromanyetik yöntemlerin teorik fiziksel temelleri; Maxwell denklemleri; görünür özdirencin tanımı; yer yüzeyinde ve havadan zaman ve frekans ortamı elektromanyetik yöntemlere ait arazi sistemleri ve ölçme teknikleri; yatay elektrik dipol ile derin geçici elektromanyetik yöntem; yatay manyetik dipol ile sığ derinlik araştırmaları; tek ve çok kanallı sistemler; veri yığma yöntemleri; sayısal süzgeçler; ters evrişim; sinyaldeki bozulmalar ve giderilmeleri; bir- ve çok- boyutlu modelleme; imaj yöntemi; ters çözüm algoritmaları; veri değerlendirilmesi ve yorum; dirençli katman çözünürlüğü; derin kabuk çalışmaları; çevre jeofiziğinde elektromanyetik yöntemler; genel örnek uygulamalar.

  Advanced Environmental Geophysics (İleri Çevre Jeofiziği)
  Yeraltı sularını kirleten kaynaklar: çöp alanları, maden ocakları, endüstriyel kaynaklar, evsel atıklar vs.; kirletici maddelerin fiziksel özellikleri; gözenekli ortamlarda yayınım; 1-, 2-, ve 3-boyutlu difuzyon modellerinin oluşturulması, sonlu farklarla cözümlenmeleri; Turkiye de cöp alanları, yarattıkları sorunlar, modellenmeleri ve ıslah çalışmaları.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seismotectonics of the Planet Earth (Yerkürenin Sismotektoniği)
  Deprem Sismolojisi; Sismisite ve Sismotektonik; Deprem Kaynak Parametreleri; Fay Düzlemi Çözümleri; Yerkürenin Kinematiği; Litosferin Yapısal Elementleri; Tektonik Yerleşim ve Kıta Kenarları; Kıtasal Riftleşme; Açılma Merkezleri, Transform Faylar; Sıkışma Tektoniği; Yitim Zonları ve Magmatik Kuşaklar (Batı Pasifik Kuşağı, Sunda - Endonezya, Japonya, Kuril ve Ege Adaları), Ada Yayı Çarpışması - Kıta-Kıta Çarpışması; Okyanus Ortası Açılma Merkezleri ve Sıcak Noktalar; Alp-Himalaya Kuşağı; Doğu Akdeniz Bölgesi; Orta Afrika Sırtı; Çökelme Havzalarının Oluşumu; Levha Tektoniği - Maden ve Petrol Yatakları.

  Earthquake Source (Deprem Kaynağı)
  Deprem oluşum teorisi; fay ve deprem kaynağı kavramı; fay-deprem kaynağı matematik eşdeğerliği; kuvvet sistemleri; statik ve dinamik kaynak kavramı; nokta ve alan kaynak kavramı; fay düzlemi çözümlerinin bulunması; yayınım örüntüsü; sonlu kinematik bir deprem kaynağının cisim dalgaları; sismik moment ve tensör; kaynak-zaman fonksiyonu; uzak ve yakın alan kavramı; kinematik ve dinamik kaynak modelleri; uzak alan cisim dalgaları modellemesi.

  Elektrik Prospeksiyonda Özel Konular

  Doğal polarizasyon (SP) elektrokinetik anomali kavramı; fay ve dayk modeli için SP anomalilerinin hesaplanması; DES verileri için sayısal süzgeçler; yapay kaynaklı EMDS tekniğinde geçişimli (transitional) ince tabaka problemi; yatay tabakalı yeraltı yapısı üzerindeki manyetik dipol alanının analizi; çok tabakalı ortamlar üzerindeki yerden ve havadan (Airborne) EM ölçülerinin yorumlanmaları için modelleme; zaman ve frekans ortamı IP ölçülerindeki EM kuplaj; yönbağımlı yerortamının manyetotellürik genlik ve faz yanıtı; manyetotellürikte 2-boyutlu modelleme ve 1-boyutlu düz-ters çözüm; özdirenç yönteminde 2-boyutlu modelleme ve ters çözüm.

  Special Topics in Seismology
  Sismoloji verilerinin analizi; Sismik anizotropi, soğurulma, saçılma; hesaplamalı sismoloji: sentetik sismogramlar, sismolojide ters-çözüm, inhomojen ortamlarda dalga yayınımı problemlerinde sayısal çözümler.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Jeofizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |