İstatistik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İstatistik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  İSTATİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Çok Değişkenli Analiz Teknikleri
  Regresyon Teorisi ve Yöntemler
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Zaman Serileri Analizi
  Ekonometrik Modelleme
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  2 saat/hafta, uygulama,   4 AKTS kredisi

  Amaç/İçerik:

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aydın ERAR


  ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ TEKNİKLERİ
  3 saat/hafta teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi
   
  Amaç/İçerik: Çok değişkenli analiz tekniklerini teorik olarak görüp gerek sanal gerekse gerçek veri kümeleri üzerinde uygulanması ele alınacaktır.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.S., Using Multivariate Statistics, Allyn and Bacon, 2001.

  KENDALL, M.G., Multivariate Analysis, London 1975.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Gülay KIROĞLU


  ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
  3 saat/hafta, 3 kredi, 9 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans programında aynı adlı derste okutulan ileriye dönük tahminde klasik yaklaşımın dışında kalan tek değişkenli zaman serisi modelleme (ARIMA) -mean- ve varyans modelleme teknikleri ile kısa dönemli geleceğe dönük kestirimlerin oluşturulmasını içermektedir. ARIMA modelleme süreci, alternatif modellerin kullanımıyla önkestirim gerek Türkiye gerekse dünyadan gerçek zaman serisi verileriyle paket program eşliğinde uygulamalı anlatılmaktadır.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: CRYER, J. D., Time Series Analysis, Pws Publishers Duxbury Press, 1986.

  ENDERS, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, 1995.

  PANKRATZ, Forecasting With Dynamic Regression Models, John Wiley & Sons, 1991.

  CHATFIELD, C.,   The Analysis Of Time Series: An Introduction, Chapman & Hall, 1989.

  AKGÜL, Zaman Serilerinin Analizi Ve Arıma Modelleri, Der Yayınları, 2003.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Füsun DERİŞ


  EKONOMETRİK MODELLEME
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 9 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans   programlarında okutulan “Regresyon Analizi” ve “Ekonometri” derslerinin   devamı olarak ele alınan konuların   ileri düzeydeki teknikler ve çıkarımlarını   içermektedir.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: AKIN,   F., Ekonometri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2002.

  GUJARATİ, D., Çev. Şenesen Ümit ve Şenesen Günlük Gülay, Temel   Ekonometri, Literatür Yayıncılık,1999.

  GÜRİŞ, S., Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları,İstanbul, 2000.

  GENCELİ, M., Ekonometride İstatistik İlkeler, İkinci Basım, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Funda SEZGİN

   
  REGRESYON TEORİSİ VE YÖNTEMLER
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansta görülen Regresyon Çözümlemesi dersinin devamıdır. Matrislere ve Doğrusal Modellere bağlı olarak Genel Regresyon Kuramı çerçevesinde araştırma problemleri için ileri regresyon yöntemlerini kapsar.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:   

  RAWLINGS, J. O., Applied Regression Analysis: A Research Tool,    Wadsworth &

  Brooks, 1988.

  GRAYBILL, F., Theory and Application in Linear Models, Duxbury Press, 1976.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aydın ERAR

   
  SEÇMELİ DERSLER


  PAZAR ARAŞTIRMASI
  2 saat/hafta, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kantitatif ve kalitatif bir pazar araştırmasının içerdiği tüm aşamaların ayrıntılı olarak irdelendiği ders; araştırma verisinin türleri, ölçme/ölçekleme teknikleri, veri toplama teknikleri, anket (soru) formunun tasarımı, araştırma modelleri, örnekleme süreci, verilerin işlenmesi, istatistik teknikler aracılığıyla analiz gibi konuları içermektedir.  
  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: KURTULUŞ, K., Pazarlama Araştırmaları, İ.Ü İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:160, 1996.

  YÜKSELEN, C., Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayınları, 2003.

  NEYZİ, N., Pazarlama ve Dağıtım Araştırmaları:Türkiye’deki Uygulamalar, Peva Yayınları, 1990.

  TULL, D.S., HAWKINS, D. I., Marketing Research-Measurement&Method-, Maxwell Macmillan Int. Editions, 1990.

  MALHOTRA, N K., Marketing Research, An Applied Orientation, Prentice Hall, New Jersey 1999.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Füsun DERİŞ


  DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

   
  Amaç / İçerik: Öğrencinin gerek meslek gerek bilimsel çalışması sırasında karşılaşacağı diferensiyel denklemlerle ilgili bilgi eksiğini en aza indirmek amaçlanmaktadır. Diferensiyel denklemlerin kalitatif incelenmesi, değişken katsayılı diferensiyel denklemler, laplace dönüşümleri dersin kapsamında bulunan konulardır.  
  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen kaynak listesi:

  ROSS,S.L., Differential Equations

  PRIMA, Boyce-Di, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

  Dersi Veren: Prof.Dr. Fatma SENYÜCEL

   
  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI
  3 saat/hafta, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans programlarında “Yöneylem Araştırması”, “Yönetim Bilimi” vb. isimler adı   altında okutulan derslerde açıklanan teknikler ile kapsam dışı bırakılan yöneylem araştırması tekniklerini içermektedir. Tüm tekniklerin basit sayılabilecek problemlerde elle çözümleri gerçek hayatta karşılaşılan büyük boyuttaki problemlerde bilgisayarda çözümleri gerçekleştirilecektir.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: CİNEMRE,   N., Yöneylem Araştırması. İkinci Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2004.

  CİNEMRE, N., Doğrusal Programlama. İkinci Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2004.

  ARONSON,   J. E., STANLEY, Z., Operations Research Methods Models and Applications. Austin: The University of   Texas, 1998.

  TAHA, A. H., Operation Research An Introduction. Second Edi­tion. New York: Macmillian Publishing Co., 1976.

  WINSTON, L. W.,. Operations   Research   Applications    and Algo­rithms. Sec­ond Edition, Boston: PWS Pub. Co., 1991.

  Dersi Veren: Prof.Dr. Nalan CİNEMRE

   
  ÖRNEKLEME KURAMI VE YÖNTEMLERİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

   
  Amaç / İçerik: Lisans programında ‘’ Örnekleme’’ adı altında okutulan derste açıklanan tekniklerin daha ileri düzeyde incelenmesi ve bilgisayar yardımıyla   analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.

  Ön koşul: Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ORHUNBİLGE,   N.,   Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 1997.

  TRYFOS, P., Sampling Methods for Applied Research, John Wiley and Sons, Canada 1996.

  YAMANE, T., Örnekleme Yöntemleri, Çeviri, İstanbul 2001.

  YOĞURTÇUGİL, M. K.,   Örnekleme- Yöntemler Uygulama, İstanbul 1976.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meral YAY

   
  İLERİ OLASILIK KURAMI
  2 saat/hafta, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

   
  Amaç / İçerik: Lisans düzeyinde görülen olasılık kuramının ileri teorisini incelemek amaçlanmıştır.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: LARSON, H.J., Introduction to Probabilty and Statistical   Inference, Second Ed., Wiley, 1974.

  AKDENİZ, F., Olasılık ve İstatistik, Bali Yayın ve Dağıtım, 2002.

  ROSS,S. (2004), Probability Models

  Dersi veren: Prof. Dr. Gülay KIROĞLU

   
  İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Özellikle üretim yapan işletmelerin Kalite Kontrol departmanlarında gerek proses kontrol gerekse kaliteyi iyileştirme amaçlı olarak kullanılabilecek istatistiksel yöntemler topluluğunun üyeleri en basitinden en karmaşık olanına kadar verilmektedir.  

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:  

  MONTGOMERY, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley&Sons, USA 2001.

  GRANT, E. L., Leavenworth R. S., Statistical Quality Control, McGraw-Hill International Editions,Singapore 1988.

  BASKAN, Ş., İstatistiksel Kalite Kontrolü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, İzmir 1997.

  GÖZLÜ, S., Endüstriyel Kalite Kontrolü, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1990.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Füsun DERİŞ

   
  SİGORTA MATEMATİĞİ
  2 saat/hafta, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Finans matematiği, mortalite tabloları ve bu tablolara göre hayat sigortalarında hesaplama yöntemleri gibi konular dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Moralı, N., Hayat sigortaları için aktüeryal teknikler, genç sigortacılar derneği yayınları, İstanbul, 1997.

  Ural, K., Yaşam Sigortalarının Aktuaryel Prensipleri, Aktüerler Derneği Yayını, İstanbul 1994.

  Larson, R.E., Life Insurance Mathematıcs, John Wiley&Sons, Inc, London 1964.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Levend DURANSOY


  EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans   Programlarında okutulan “Regresyon Analizi”ve “Ekonometri” derslerinin   devamı olarak   Ekonometrik Modeller Yüksek Lisans dersi konularının   ileri düzeydeki tekniklerin bilgisayar ortamında paket programlar yardımıyla (SPSS 12.0 ve Eviews 4.1)   uygulamasını içermektedir.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:AKGÜL, A., İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS Uygulamaları, Emek Basımevi, Ankara   2003.

  HILL, C.,Using Eviews For Undergraduate Econometrics, John Wiley&Sons New York ,2001.

  GÜRİŞ, S., Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul 2000.

  GUJARATİ, D., Çev. Şenesen Ümit ve Şenesen Günlük Gülay,Temel   Ekonometri, Literatür Yayıncılık, 1999.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Funda SEZGİN

   
  VERİ ANALİZİ

  2 saat/hafta, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Çeşitli uygulama alanlarından elde edilen bilimsel ve teknolojik verilerin incelenmesi ve açıklanması için gerekli istatistiksel yöntemlerin uygulanmasındaki esasları, kuramları ve çıkarsamalara yönelik   uygulamaları kapsar.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: HOAGLİN, D.C., Mosteller F., Tukey J.W., Understanding Robust and Exploratory Data Analysis, John Wiley and Sons, 1983.

  COX, D.R., SNELL, E.J., Applied Statistics: Principles and Examples, Chapmen and Hall, 1989.

  CHATFİELD, C.,   Problem Solving: A Statistician’s Guide, Chapman and   Hall, 1995.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aydın ERAR


İstatistik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |