İletişim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  1. Programa başvuran adaylar en az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmalı ve lisans not ortalaması 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 2.80 (iki nokta seksen) olmalıdır. 2. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları gereklidir. 3. Adayların programa başvurabilmeleri için İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden birini ileri düzeyde (KPDS veya ÜDS’den en az 70 puan) bildiklerini belgelemeleri gereklidir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıt tarihinden sonraki bir yıl içerisinde İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan ya da H.Ü. Senatosu tarafından kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almak zorundadırlar. Öğrenciler ikinci yabancı dil konusunda Hacettepe Üniversitesi’nin mevcut dil eğitimi olanaklarından yararlanabileceklerdir. 4. Adaylar İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’na başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (A4, Times New Roman, 12 Punto), fotoğraflı özgeçmişlerini ve kapalı zarf içindeki iki adet referans mektubunu yukarıda sayılan belgelerle birlikte H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 5. Diğer konularda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
 • Program tanımları
  İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamak için toplam 24 kredilik ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan derslerini almak, tez çalışması yapmak ve iletişimin uygulama alanlarından birinde bir uygulama çalışması gerçekleştirmek gerekir. Seminer ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

  İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programına farklı disiplinlerden öğrenci kabul edildiğinden bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.  Hazırlık programı bir yıl (iki yarıyıl) süreli olup,  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.


  Bilimsel Hazırlık Dersleri:

  İLT 511 İletişime Giriş
  Bu dersin amacı iletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları öğretmek, kuram ve yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir. Böylece öğrenci “iletişimsel olanı? anlama ve açıklamada gerekli kavram ve kuramları tanıyacak, iletişim ile ilgili konuları bu araçlarla ele alıp tartışabilmeye başlayacaktır.

  İLT 512 İletişim Tarihi
  Bu derse yön veren iki temel soru vardır: İnsan toplumları iletişime neden gereksinim duyarlar? Hangi toplumsal gelişme düzeyinde, ne tür iletişim süreçleri ortaya çıkar? Derste, kitle iletişiminin tarih boyunca geçirdiği evreler bu sorular ışığında incelenecektir.

  İLT 513 Sosyoloji
  Bu derste, temel sosyoloji alanına ait temel kavramlar ve kuramlar açıklanacak, kuramsal yaklaşımlar ait oldukları tarihsel koşullar bağlamında tartışılacaktır.

  İLT 514 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  Dersin sonunda öğrenci:
  - Bir araştırmanın yöntemsel olarak nasıl yürütüleceği konusunda bilgi sahibi olacak,
  - Hazırlayacağı araştırma raporunda kuramsal bilgisi ile yönemsel bilgisini birarada ve uygulamalı olarak kullanacaktır.

  İLT 521 İletişimin Temel Kuramları
  İletişim alanındaki kuramsal yaklaşımların ve tartışmaların aktarılması, ana-akım ve eleştirel teori başlığı altına giren çalışmalar hakkında bilgilendirme dersin temel amacıdır.

  İLT 522 Temel Hukuk Bilgisi
  Derste hukuk alanına ilişkin temel kavramlar açıklanacak, iletişim ile hukukun bağlantısı kurulacaktır. Hukuk-İletişim-Etik bağlantısının kurulacağı derste, “Basın Rejimi?, “Radyo- TV Rejimi? ve “Sinema ve Video Rejimi? “Internet Hukuku? ve “Fikri Mülkiyet Hakları? derste üzerinde durulacak temel konu konulardan olacaktır.

  İLT 523 İktisat
  Ders iktisat biliminin temel kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. İletişim ile iktisat alanlarının bağlantısını kuran bu ders, medyanın ekonomi politiğine ilişkin çalışmalara zemin oluşturacaktır.

  İLT 524 Siyaset Bilimi
  Dersin amacı, öğrenciyi iletişim etkinlik ve eylemlerini yorumlamada gerek duyduğu siyaset bilimi kavram alanıyla tanıştırmaktır. İktidar ilişkilerinin kişisel, kurumsal, örgütlü ve örgütsüz biçimleri, bu biçimlerin ortaya çıkışı, oluşumu ve tarihselliği bu dersin konularını oluşturacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  İLT 600 Özel Konular
  Başarılı bir Yüksek Lisans tezi yazmak ve bitirme projesi yapmaktır.

  İLT 611 Medya Çalışmaları ve Eleştirel Teori
  Felsefe, sosyoloji, siyaset, ekonomi, edebiyat, estetik gibi disiplinlerin kesişme noktasında Eleştirel Teori sosyal bilimlerde önemli yeri olan bir sosyal teoridir. Derste eleştirel teorinin iletişim ve medya çalışmalarına katkısı üzerinde durulacaktır.

  İLT 612 Bilim Felsefesi
  Derste Bilimsel teorinin inşası, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konuları bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılacaktır. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması, iletişim alanında yapılan çalışmalarda karşılaşılan sorunların aydınlatılması açısından açımlayıcıdır.

  İLT 613 İletişim ve Antropoloji
  Bu derste antropoloji kuramları ve paradigmaları çerçevesinde çeşitli insan toplulukları arasında karşılaştırmalar yapılarak kültürel benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır. Etnografik Alan Çalışması teknikleri ile nitel araştırma projeleri geliştirilecektir.

  İLT 614 Filmsel Anlatı
  Filmsel anlatının odak noktası olacağı bu derste; bir filmdeki olay akışına, karakterlere, müziğe ve kurguya odaklanarak, filmin anlam yaratma sürecinin nasıl işlediğini ve bu süreçte hangi mekanizmaların ortaya çıktığı çözümlenecektir. Dersin arka planında anlatı kuramları incelenecektir.

  İLT 615 İletişim Etnografisi
  İletişimi, kültürbilimlerinin temeli olan etnografinin kuramsal çerçevesinde inceleyebilmek için gerekli donanımı sağlamaktır. Etnografinin epistemolojisi, kuram ve metot tartışmalarıyla birlikte incelenecektir.

  İLT 616 Görsel Kültür ve İdeoloji

  Gündelik hayat deneyimlerini, kültürün ve medyanın önemli kaynağı olan görsel çevreyi ve üretimi, ideoloji kuramları çerçevesinde anlamaya yönelik olan derste, birey ve toplum bağlamında izleyici kavramı ile görsel kültür arasındaki ilişki irdelenecektir.
  İLT 617 Medya Politikaları

  Derste yayıncılıkla ilgili başlıca politika konuları değerlendirilecektir. Kamu yayıncılığı, sayısal teknoloji, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reklamlar, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının mülkiyeti ve kontrolü ile telif hakları gibi meselelerden yola çıkarak yayıncılık alanı tartışılacaktır.
  İLT 618 Bilişim Teknolojileri ve Medya

  Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihsel gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, Internet, e-Mail, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler ele alınacak ve teknolojideki ilerlemelerin medya ile doğrudan ilişkisi, yöndeşme, dijital yayıncılık gibi konular ele alınacaktır.
  İLT 619 Sosyal Teori

  Bu derste klasik sosyolojik teoriden başlamak üzere, modern sosyal teori çerçevesinde yapısal fonksiyonalizm, Neo-fonksiyonalizm, çatışma teorisi, sistem teorisi, neo-Marksist teori ve modern feminist teori konuları ve son olarak postmodern sosyal teori çalışmaları inceleyecektir.
  İLT 630 İletişim ve Dilbilim

  Ders, iletişimin en yaygın ve temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını, işleyişini, bireysel ve toplumsal özelliklerini kuramsal ve uygulamalı olarak incelemekte, dilbilimin mikro ve makro düzey alt alanlarındaki çalışmaları iletişime katkıları açısından tartışmaktadır. Bu bağlamda, dilsel olgular dilbilimde giderek gelişen disiplinlerarası bakış açıları ile de ele alınmaktadır.
  İLT 631 Çağdaş Medya Tartışmaları

  Dersin amacı öğrencilere, güncel tartışmalar çerçevesinde, medyaya yönelik siyaset ve ekonomi eksenli bir bakış kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenci:
  - Medya çalışmalarındaki temel kavramları özümseyecek,
  - Güncel medya tartışmalarını öğrenecek,
  - Medya, kültür, siyaset, ekonomi ilişkilerini kapsayan güncel meseleler hakkında fikir yürütebilcektir.
  İLT 632 İletişim Psikolojisi

  Dersin amacı, iletişim ve kişilerarası iletişimi biçimlendiren psikolojik süreçleri çözümlemektir. Öğrenci dersin sonunda:
  - İletişim çalışmalarındaki sosyal psikolojik yaklaşımları,
  - Kişilerarası ve grup iletişim süreçlerini anlamada psikoloji disiplininden yararlanmayı,
  - Psikanalitik teorinin iletişim çalışmaları içindeki yerini öğreneceklerdir.
  İLT 633 Kültür Kuramları

  Dersin sonunda öğrenciler, farklı kültür kuramlarıyla tanışmış olacaklardır. Öğrenciler;
  - kültüre farklı ve özgün yaklaşımlar geliştirebilecekler,
  - küreselleşen dünyada önemi gittikça artan kültürlerarasılık anlayışıyla tanışacaklar,
  - ve güncel gelişmeleri kültür kuramları dolayımıyla okuma becerisi kazanacaklardır.
  İLT 640 Kültürlerarası İletişim

  Bu ders kültürel farklılıklar ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve iletişimde kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları içermektedir.
  İLT 641 İletişim Sosyolojisi

  Ders çerçevesinde sosyolojik imgelem; sosyolojik araştırma ve yöntemler, sözsüz iletişimi de içeren gündelik toplumsal etkileşim; küresel değişim içinde modern ve modern-öncesi toplumlar; kültür, toplumsallaşma ve birey; cinsiyet, etnik ve ırksal ayırım; tabakalaşma, sınıf ve eşitsizlik gibi konular işlenecektir.
  İLT 643 Medyaya Ekonomi-Politik Yaklaşımlar

  Politikadan bağımsız bir ekonomi bilgisinin, bütünsel bakış açısı sağlayamayacağı fikrinden hareketle, eleştirel bir ekonomi politik yaklaşımın argümanları ortaya konarak medyayı analiz biçimi, dünya ve Türkiye’de medya endüstrisinin aktüel yapısına ilişkin örnekler sunulacaktır.
  İLT 644 İletişim Etiği

  İletişim alanıyla ilgili etik sorunlar, temel etik kuramlara da dayanarak ele alınacak, medya çalışanlarının karşılaşabilecekleri etik sorunlarla baş etme yolları örnek olaylarla tartışılacaktır".
  İLT 645 Söylem Kuramları

  Özellikle dilbilim, felsefe ve yazında yaygın biçimde üzerinde durulan söylem kavramından yola çıkacak olan derste dil kullanımında temel amacın iletişim olduğu vurgulanarak iletişimi açıklamakta söylem kavramının değişik boyutları irdelenirken dil, zihin, dünya bilgisi, birey, toplum ilişkileri üzerinde durulacaktır.
  İLT 646 Yeni Medya ve Demokrasi

  Derste iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin medyada somutlaşan sonuçları üzerinde durularak kamusal etkileşim, katılım, toplumsal aidiyet gibi konular radikal demokrasi, liberal demokrasi gibi demokrasi kuramları etrafında tartışılacaktır.
  İLT 647 Küreselleşme ve Fikri Haklar

  Bu derste küreselleşme sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve ideolojik boyutlarıyla tartışılmakta ve bu süreçte etkili aktörler olarak ulus-devletlerin, çokuluslu şirketlerin, hükümetler dışı sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlerin rolü incelenmektedir. Dersin diğer konuları Avrupa Birliği ve küreselleşmenin fikri haklara etkileridir.
  İLT 649 Yeni Medya ve Yeni Birikim Düzeninin Ekonomi Politiği

  Medyayı eski/yeni biçiminde, “yapay? bir bölünmüşlükle değerlendirmek, kapitalist sistem içerisinde bir bütün oluşturduklarını; yöndeşen yapıları-işleyişleriyle sistemi sürdürülebilir tutabildiklerini görememek anlamına gelecektir. Dolayısıyla dersin ana amacı, kapitalizmin üretim-tüketim-dağıtım krizlerinin çözümüne verdiği destekle yeni medyanın, sistemin değişen ekonomi-politiğinin biçimlenişinde oynadığı role açıklık getirmektir.
  İLT 660 Mitoloji

  Bu dersin sonunda öğrenci belli başlı tanrıları, fonksiyonlarını ve onların güzelsanatlar ve edebiyattaki sembollerini tanımlar, teşhis eder, hikayeleri özetler. Mitolojik hikayelerin gündelik kullanımlarını tanır,,anlamlarını analiz eder,değişik güncel kullanımları karşılaştırır ve değerlendirir. Yeni kullanımlar için önermede bulunur.
  İLT 661 Modernleşme Kuramları ve Medya

  Öğrenciler;
  - Aydınlanma, modernleşme, modernizm, postmodernizm kavramlarını tanıyacaklar,
  - Bu kavramlar ışığında medyayı değerlendirebilecekler,
  - Postmodernizm düşüncesinin medya çalışmalarındaki tartışmaları nasıl biçimlendirdiğini öğreneceklerdir.
  İLT 662 Gündelik Hayat Etnografisi

  Dersin sonunda öğrenciler;
  - Gündelik yaşamı toplumsal ve kültürel olarak belirleyen ögeleri çözümlemeyi,
  - İletişim çalışmalarında antropolojiden yararlanmayı
  - Etnografi metodunu kullanmayı öğreneceklerdir.
  İLT 663 Siyasal İletişim

  Dersin amacı siyaset bilim ile iletişim çalışmalarını biraraya getiren bir alan olarak siyasal iletişimin doğuşunu ve gelişimini eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Dersin sonunda öğrenciler:
  - Siyaset ile medya ilişkisini değerlendirmeyi,
  - Siyasal kurumların ve örgütlerin iletişimi kullanma biçimini eleştirel bir bakışla incelemeyi,
  - Medyanın güncel siyaset içindeki belirleyici rolünü çözümlemeyi öğreneceklerdir.
  İLT 664 İletişim Uygulamaları

  Bu dersin amacı, dünyaya geniş bir perspektiften bakabilen, kuramsal donanıma sahip yüksek lisans öğrencinin dersin sonunda:
  - iletişim alanının uygulamalı dallarında da ürün verebilecek bilgiyi edinmeleri
  - edindikleri bu bilgi aracılığıyla bir uygulama projesi üretmeleridir.
  İLT 671 Sinema Araştırmaları Semineri I

  Bu dersin sonunda öğrenci:
  - Film çözümlemesi konusundaki farklı kuramsal yaklaşımlara hakim olacak,
  - Kuramsal birikimini film çözümlemeleri yaparak kullanacaktır.
  İLT 672 Kültür Araştırmaları Semineri I

  Seminerin sonunda öğrenciler, tez çalışmalarına temel oluşturacak bir araştırma yapmış ve kültür araştırmalarına kullanılan yöntemlerden birini ya da daha fazlasını kullanmayı öğrenmiş olacaklardır.
  İLT 683 Sinema Araştırmaları Semineri II

  Bu derste dünyada film eleştirileri konusunda uygulanan çeşitli çözümleme kuramları kullanılarak film çözümlemeleri yapılacaktır.
  İLT 684 Kültür Araştırmaları Semineri II

İletişim bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |