Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı

  DERS LİSTESİ


  Zorunlu Dersler

  Güz Dönemi

  Real Estate Finance
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Management Statistics    
  Taşınmaz Mal Değerlemesi

  Bahar Dönemi
  Market Analysis for Real Estate    
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Seçmeli Dersler

  Bölgesel Ekonomi
  Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması I    
  Konut Politikaları ve Toplumsal Gelişme    
  Şehirlerin Yeniden Yapılanması
  Methods of Economic Evaluation in Construction    
  Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması II
  Mimari Tasarımın ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisi
  Arazi Kullanımı, Ulaşım ve Altyapı Etkileşimi
  Gayrimenkul Hukuku
  Pazarlama Yönetimi
  Yapımda Maliyet Yönetimi
  Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management
  Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi

  Ders İçerikleri

  Real Estate Finance (Gayrimenkul Finansı)

  Gayrimenkul yatırımı için finans analizi yöntemlerine giriş; Değerlendirme yöntemleri; Para akımı analizi; Bilgisayar ile modelleme; Kredili yatırım ve pazarlık şekilleri; Fizibilite çalışmaları; Farklı şehirlerde ve arazi kullanımlarında, bireysel projelerin finansı ve bilgisayar ile nümerik analiz.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Management Statistics  (Yöneticiler İçin İstatistik)

  Bu dersin amacı gayrimenkul değerlerini etkileyen faktörleri ortaya koymak, talep ve fiyat eğilimlerini ve bina değerlerini tahmin etmek ve yatırımların çevre üzerindeki etkilerini analiz etmek için gerekli olan istatistik yöntemleri öğretmek ve Gayrimenkul Pazar ortamını sayısal biçimde algılama, yorumlama yetilerini geliştirmektir


  Taşınmaz Mal Değerlemesi
  - Taşınmaz değerlemesinin önemi,

  - Değer kavramı, rant - değer ilişkisi,

  - Taşınmazlarla ilgili teoriler,

  - Kentsel ve kırsal arazilerin sınıflandırılması,

  - Arazilerin alım-satım için değerlendirilmesi ve değerlendirme yöntemleri,

  - İmarı beklenen araziler ile ham arazilerde fiyat karşılaştırması,

  - Yapısız - yapılı arazi ve arsalarda değerlendirme için ön koşullar,

  - Arsalaşma aşaması,

  - Değerlendirme yöntemlerine göre yapıya hazır arsaların değerlerinin bulunması,

  - Parsel alanına izin verilen yapı alanının belirlenmesi,

  - Yapı kullanma türlerinin değerlendirmeye etkileri,

  - Taşınmaz değerlemesinde jeolojik yapının etkisi

  - Taşınmaz fiyatlarının saptanması yöntemlerinin karşılaştırılması,

  - Konunun ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi


  Market Analysis for Real Estate    (Gayrimenkul için Pazar Analizi )
  Ülke, bölge ve şehir çapındaki gayrimenkul pazarlarında kalkınma fırsatı yaratan önemli faktörler; Ticaret ve inşaat dalgaları; Bölgesel ve şehirsel büyüme eğilimleri; Şehir mekanının yeniden yapılanması; Ticaret ve sanayi yerseçimi modelleri; Demografik analiz ve tahmin teknikleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Bölgesel Ekonomi
  Ekonomik küreselleşmenin temelleri; Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sorunları; Gelişme iktisadı; Pazar ekonomisi, fiyat, fayda ve talep, talep ve arzın yapısı, elastiklik,tüketici davranışları; Üretim faktörleri, tam rekabet,tekel ve oligopoli;Milli gelir, istihdam,fiyat indeksleri,enflasyon; Yerseçimi kuramları; Ekonomik alan teorileri; Ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama, planlama ve piyasa mekanizması, bölge planları; Bölgesel dengesizliğin nedenleri, kalkınma kutupları teorisi,problemli bölge türleri, çeşitli ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar; Türkiye'de kalkınma politikası ve planlaması; Yerel sanayi odakları teorisi ve Türkiye'deki yeni sorunlar.

  Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması I
  Bir yaratıcı Gayrimenkul geliştirme projesi modeli; 'Fikirden-işletmeye' proje yönetimi metodolojisinin gayrimenkul projelerinin geliştirilmesine uygulanması; Stratejik Planlama metodları; Proje arazisinin analizi; Yer seçimi teknikleri; Mekansal analiz; Gayrimenkul konusunda talep analizi; Pazar araştırması modelleri; Rekabet analizi; SWOT analizi; Hedef kitle; Proje karması; En iyi kullanım için tesis gereksinimi programlama teknikleri; Hissedarlar ve risk analizi; Konut, alışveriş merkezi ve sanayi alanında uygulama örnekleri

  Konut Politikaları ve Toplumsal Gelişme    
  Tarihsel perspektif içinde konut politikaları; yönetimin farklı bağlamlarda konut alanına müdahalesi; refah devletleri ve gelişmekte olan ülkeler, tarihsel perspektif içinde konut sunum biçimleri; formel ve informel konut örgütlenme modelleri; kurumsal yapı; yasal ve finansal boyutlar; inşaat sektörü; konut piyasası ve mülkiyet; konuta erişim, kendi konutunda oturanlar, kiracılar ve ev sahipleri, toplumsal tabakalaşma; yeni sorunlar ve konuların ortaya çıkışı; çevre, sağlık, yoğunluk artışları, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik; konuta yönelik yeni yaklaşım ve politikaların ortaya çıkışı; aktörler perspektifi ve ortaklıklar.

  Şehirlerin Yeniden Yapılanması
  Uluslar arası ekonomik ve politik yeniden yapılanmanın etkisi ile, dünyada ve ülkemizdeki şehirlerde servis sektörü ve şehir merkezinin transformasyonu; Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmelerin sebep olduğu yeni şehirleşme eğilimleri;Teleport ve teknoparklar; İstanbul'un şehir yapısındaki transformasyonun incelenmesi ve İstanbul'un bir dünya şehri olması için öneriler.

  Methods of Economic Evaluation in Construction    (Yapımda Ekonomik Değerlendirme Metotları )

  Giriş; Temel ekonomi ve maliyete ilişkin kavramlar;Maliyete ilişkin sınıflandırmalar, faiz ve faiz oranı, paranın zaman değeri; Güncelleştirme , Ekonomik Eşdeğerlik hesapları; Enflasyon ve yatırım kararları; Ekonomik Yatırım Değerlendirme Yöntemleri; Belirlilik durumunda kullanılan yöntemler; Yaşam-dönemi yöntemi, Net-güncel değer, İç verim oranı vb.; Yenileme Analizi; Risk durumunda kullanılan yöntemler; Olasılık kavramı ve teorisi, Beklenen değer, karar ağacı; belirsizlik durumunda kullanılan yöntemler; Karar matrisi, Laplace , Maximin and Maximax , Hurwicz kriterleri
      
  Gayrimenkul Projelerinin Stratejik Planlaması II
  Gayrimenkul geliştirme projelerinde maliyet analizi ve maliyet tahmin teknikleri; Gayrimenkul projelerinde değerlendirme teknikleri; Fizibilite etütleri ve hassasiyet analizi; Gayrimenkul projelerinin finansmanı; Yeni finansman teknikleri ve modelleri; Kentsel geliştirme projelerinde özel finansman girişimleri; Gayrimenkul geliştirme projeleri için kamu ve özel sektör ortaklıkları ve ilgili finansal analizler; Ofis, otel, rekreasyon/eğlence kapsamında uygulamalar.

  Mimari Tasarımın ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisi
  Mimari formun temel elemanları; Mimarinin algılanması; Mimari kalite, fonksiyon ve stil; Mimari ve şehir formundaki eğilimler; Mimari formun sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmesi; Modern ve geleneksel mimari; Bina tipleri ve inşaat metotları; Kaliteli mimarinin gayrimenkul değerleri üzerindeki etkisi; Mimari tasarımın (konut, otel ve ticaret tesisleri projeleri) şehirden örnekler vererek değerlendirilmesi.

  Arazi Kullanımı, Ulaşım ve Altyapı Etkileşimi
  Yöre planlamasının temel tekniklerinin ve ulaşım, altyapı ve telekommunikasyon gibi destekleyici sistemlerin gözden geçirilmesi ve gayrimenkul değerleri üzerindeki etkilerinin gösterilmesi; Altyapı ihtiyacı, yörelerin fiziksel gelişmesi ve fizibilite çalışmaları hakkında örnekler.

  Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkul geliştirme, finans ve işletmesi ile ilgili kontratlar; Yapısal organizasyon; Çevresel risk; Satış anlaşmaları , mimari ve inşaat kontratları; Finans alternatifleri; Arsa ve ticari mekan kira kontratları; Kamu ve özel gayrimenkul geliştirme anlaşmaları.

  Pazarlama Yönetimi
  • Pazarlama Kavramı ve Gayrimenkul Sektöründe Pazarlamanın Yeri,
  • Gayrimenkul Geliştirme Süreci,
  • Pazar Analizi ve Araştırma,
  • Gayrimenkul Geliştirmeede Ürün Geliştirme,
  • Stratejik Planlama ve Pazarlama (Pazarı Bölümlere Ayırma, Hedef Kitlenin Belirlenmesi, Konumlandırma)
  • Pazarlama Karması (Ürün, Fiyat, Satış Yeri, Tutundurma)
  • Pazarlama Bütçesinin Hazırlanması,
  • Uygulama ve Kontrol (Bütçe, Ölçümleme, Planlama ve Bütçe Revizyonları)
  • Gayrimenkul Geliştirmede CRM (Müşteri Etapları, Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati)
  • Gayrimenkul Geliştirmede Satış Kavramı ve Uygulamaları.

  Yapımda Maliyet Yönetimi
  İnşaat projesinin temel evreleri ve bu evrelerdeki kararlar için gerekli maliyet bilgileri. Maliyet Yönetiminde kavramlar. İnşaat firmalarında maliyet yönetimi. .İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Hesabının Yapısı, Türleri, Yöntemleri. İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Hesabında dolaysız maliyetler, dolaylı Maliyetler, merkez ofis maliyetleri, kar ve riskin hesabı, birim maliyet ve fiyatların hesabı. İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Kontrolü ve bir maliyet kontrol aracı olarak Varyans Analizi. Proje sahipleri açısından maliyet yönetimi. İlk Yatırım Maliyeti, Kullanım Maliyeti. Proje sahipleri açısından Detaylı tasarımı bitmiş ve sözleşme dokümanları hazırlanmış proje üzerinden maliyet hesabı, son keşif. Ön Proje üzerinden Maliyet Hesabı Yöntemleri. Girişim-Planlama Evresinde Maliyet Hesabı. Tasarım ve Yapım Evresinde Malsahibi açısından Maliyet Kontrolü

  Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management

  Giriş; Kantitatif Analiz yaklaşımı, Karar verme, Model kurma; Temel İstatistik ve Olasılık kavramları; Lineer denklem Sistemlerine Uygulanan Matris cebri; Karar teorisi, Karar tipleri, Karar matrisi, Marjinal Analiz; Envanter Modelleri;Envanter kontrolünün önemi; Tedarik modeli, Üretim Modeli, Elde bulundurma durumunda tedarik modeli Elde bulundurmama durumunda tedarik modeli; Lineer programlama; Lineer programlama problemlerinin tanımı ve özellikleri, Lineer programlama modelleri, Lineer programlama çözüm teknikleri;Analitik Hiyerarşi Yöntemi

  Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
  Uluslararası inşaatın yapısı, durumu ve özellikleri; uluslararası stratejik işbirlikleri, uluslararası standartlar ve FIDIC sözleşmeleri, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri; resmi uyuşmazlık çözüm yöntemleri; yargı, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; müzakere, arabuluculuk, partnering, FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü; uluslararası inşaat projelerinde riskin değerlendirilmesi; risk yönetimi, enflasyon, yabancı ülke riski; uluslararası inşaatlarda insan yönetimi, farklı ülkelerdeki inşaat sektörlerinin karşılaştırılması.

Emlak şirketleri yönetim ve i̇daresi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |