Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans programına başvurabilmek için ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sözel türde en az 55 puan almak gerekmektedir. Ayrıca Fransızca’dan başvuranlar için ÜDS / KPDS’den 85 puan; bu puanı tutturamayan adaylardan 80 - 84 puan arasında puan alanlar için ise, 2. dilde en az 80 puan almak gerekmektedir. Bilim uzmanlığı ders ve tez olmak üzere iki dönemden oluşur. Yüksek lisans öğrencileri sekiz dersten az olmamak koşuluyla 24 kredilik ders ile kredisiz bir seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bilim uzmanlığı derslerinin en çok yüzde yirmisi, zorunlu hallerde dil, edebiyat ya da sosyal bilimler ile ilgili diğer bilim dallarından alınabilir. Bilim uzmanlığı tez önerisinin en geç, derslerin bitiminden sonraki bir ay içerisinde hazırlanması gerekir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl içinde, danışman yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır.
 • Program tanımları
  Anabilim Dalının amacı, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla araştırmak;  bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırarak onu araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılmak ve bu yolla Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamaktır.

  DERS LİSTESİ


  FDE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  FDE 601 Fransız Dili ve Edebiyatı Semineri
  Bilim uzmanlığı ve doktora derslerinin izlenmesinde ve yapılacak uygulamalarda kullanılacak yöntem ve teknikler.

  FDE 605 Sözdizimi Kuramları I
  Tümce düzeyinde dilsel birimler arasında kurulan bağıntıların çeşitli dilbilim kuramları çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 606 Sözdizimi Kuramları II

  FDE 615 Sözdizimi Kuramları I dersinin devamı.

  FDE 611 Çeviribilim I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Çeviride anlama, yeniden oluşturma süreçleri, sözlü ve yazılı çeviride geliştirilen kuramları yazınsal, teknik ve didaktik boyutta öğrenerek bunları uygulayabilecektir

  FDE 612 Çeviribilim II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Çağdaş bir çeviri kuramcısının görüş ve düşüncelerinden yola çıkarak bir kitap çevirisinin incelemesini yapabilecek ve bunu uygulayabilecektir.

  FDE 617 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I
  Farklı dil ailelerinden olan Türkçe'nin ve Fransızca'nın "morfosyntaxique" özelliklerinin "grammatologie" açısından karşılaştırmalı yöntemle incelenmesi.

  FDE 618 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

  FDE 607 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I dersinin devamı.

  FDE 619 Dilbilim ve Göstergebilim İlişkileri I

  Dilbilim kavramlarını ve yöntemini temel olarak, yeni bir örnek bilim dalı, göstergebilim çerçevesinde dil dışı ve dilsel göstergelerin incelenmesi.

  FDE 620 Dilbilim ve Göstergebilim İlişkileri II

  FDE 623 Dilbilim ve Göstergebilim İlişkileri I dersinin devamı.

  FDE 625 Şiir I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Dil sisteminin öğeleri arasında kurduğu özel bağlantılarla bir üstdil oluşturan şiir dilini kuramsal çerçevede öğrenerek şiir çözümlemesi konusunda gerekli bilgileri kazanabilecektir.

  FDE 626 Şiir II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Değişen tarihsel, siyasal ve kültürel koşullar çerçevesinde Orta Çağ’dan günümüze Fransız şiirinin biçim ve içerik açısından geçirdiği evrimi öğrenecek ve yorumlayabilecektir.

  FDE 629 Roman I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Avrupa’da roman türünün  başlangıcından XVIII. yüzyıla kadar geçirdiği gelişimi tarihsel ve kuramsal boyutta inceleyebilecek ve türün bu süreç içinde geçirdiği yapı ve içerik değişikliklerini yorumlayabilecektir.

  FDE 630 Roman II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Klasik romanın modelleri kabul edilen Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola gibi yazarların romanlarını kendi aralarında ve daha öncekiler ve sonrakilerle karşılaştırabilecek ve  roman/toplum ilişkisini içerik ve yapı bakımından çeşitli örneklerle yorumlayabilecektir.

  FDE 631 Karşılaştırmalı Edebiyat I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Karşılaştırmalı edebiyatın temel ilkelerini, kavramlarını ve araştırma alanlarını öğrenerek farklı edebiyat kültürleri  arasındaki ilişkileri inceleyebilecek ve kültürlerarası diyalog bilincini kazanabilecektir.

  FDE 632 Karşılaştırmalı Edebiyat II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Türk ve Fransız edebiyatlarından seçilecek örnek eser ve metinlerden hareketle, her iki edebiyat kültürü arasında etki, imge ve alımlama araştırmaları yapabilecek ve eser ve metinleri yorumlayabilecektir.

  FDE 637 Tiyatro I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Tiyatro türünü tarihsel bir süreç içinde tanıyabilecek, türün temel özelliklerini öğrenebilecek ve genel kuramlar çerçevesinde örnekleri yorumlayabilecektir.

  FDE 638 Tiyatro II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Başlangıcından XXI. yüzyıla kadar Fransız tiyatrosunun geçirdiği aşamaları içerik, biçim belirli temalar ve kuramlar açısından öğrenecek ve eserleri yorumlayabilecektir.

  FDE 639 Düşünce Akımları I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Ortaçağdan XVIII.yüzyıl sonuna kadar, Avrupa kültürünü oluşturan düşünce hareketlerini öğrenebilecek, bu hareketlerin toplum, sanat, edebiyat, bilim, siyaset, din ve  ahlâk alanlarındaki etkilerini yorumlayabilecektir.

  FDE 640 Düşünce Akımları II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Fransız İhtilâli, sanayi devrimi ve her iki devrimin düşünsel/felsefi sonuçları olarak XVIII ve XIX. yüzyıllarda ortaya çıkmış düşünce sistemleri ile  XX. yüzyılın özel koşulları içinde  var olmuş düşünce sistemlerini öğrenerek, bu sistemlerin toplum, sanat, edebiyat, bilim, siyaset, din ve  ahlâk alanlarındaki etkilerini yorumlayabilecektir.

  FDE 641 Toplum ve Edebiyat I
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Başlangıcından 18. yy’a kadar Fransız edebiyatından seçilecek örnekler aracılığıyla, toplum-edebiyat ilişkilerini ve bunların yansıtılma biçimlerini çeşitli düzeylerde inceleyebilecek ve bu ilişkileri yorumlayabilecektir.

  FDE 642 Toplum ve Edebiyat II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  18. yüzyıldan günümüze  kadar Fransız edebiyatından seçilecek örnekler aracılığıyla, toplum-edebiyat ilişkilerini ve bunların yansıtılma biçimlerini çeşitli düzeylerde inceleyebilecek ve bu ilişkileri  yorumlayabilecektir.

  FDE 645 Eleştiri I
  Bu dersin sonunda öğrenci,Edebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ile kaynak araştırmaları hakkında bilgi edinebilecek ve  bu çerçevede XIX yüzyılda ortaya çıkmış çeşitli edebiyat eleştirisi kuramlarını, temel kavramlarını öğrenebilecek ve uygulayabilecektir.

  FDE 646 Eleştiri II
  Bu dersin sonunda öğrenci,
  Psikanaliz, tematizm, sosyolojik eleştiri, göstergebilim, yapısalcılık, metinlerarasılık gibi çağdaş eleştiri kuramlarını öğrenebilecek ve bunları çeşitli eserlerde uygulayabilecektir.

Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |