Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora programına başvurabilmek için, ilgili alanda bilim uzmanlığı programını tam notun en az yüzde yetmişi ile başarmış olmak ve ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sözel türde en az 60 puan almak gerekmektedir. Ayrıca Yabancı Dil Sınavına Fransızca’dan girenler için, ÜDS / KPDS’den 85 puan; bu puanı tutturamayan adaylardan 80 - 84 puan arasında puan alanlar için ise, 2. dilde en az 80 puan almak gerekmektedir. Doktora sınavı iki aşamadan oluşur: yabancı dil ve mülakat. Doktora dil sınavında başarısız adaylar mülakata giremezler. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora öğrencisi, ders aşamasında sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi değerindeki ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bir tez önerisi sunar ve bunu tez izleme kurulu önünde savunur.
 • Program tanımları
  Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Eğitimin tamamlanma süresi sekiz yarıyıldır, ders ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Doktora öğrencisi, öğrenim süresi içinde dokuz dersten az olmamak koşuluyla en az 27 kredi değerindeki ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

  DERS İÇERİKLERİ

  FDE 700 Özel Konular
  Dersin amacı, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doktora yapan bir öğrenciye tez konusunu hazırlarken yol göstermek ve araştırmanın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini ve bitirilmesini sağlamaktır. Bu derste, tez aşamasında olan öğrencilerin çalışmaları değerlendirilir, tezin yazılan bölümleri üzerinde durulur ve kaynaklar gözden geçirilir.

  FDE 701 Dilbilim Kuramları I
  Saussure ile bilimsellik statüsü kazanan yapısalcı dilbilim ve Saussure sonrası gelişen Prag (işlevsel dilbilim) ve Kopenhag (glosematik) dilbilim okullarının temel kavramlarının ve dile yaklaşımlarının incelenmesi.

  FDE 702 Dilbilim Kuramları II
  Avrupa yapısalcılığından bağımsız olarak gelişen Amerikan yapısalcılığının önemli adlarından L. Boomfield’in ikili parçacıklar, Z.S. Harris’in dağılımsal ve N. Chomsky’nin üretici-dönüşümsel dilbilgisi yöntemlerinin. incelenmesi.

  FDE 703 Dilbilim Alanları I
  Dilin sesbilgisi, sesbilim, biçimbilim, sözdizimi ve anlambilim gibi alanlarda çeşitli kuramlar çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 704 Dilbilim Alanları II
  Toplumsal, kültürel, bilişsel ve coğrafi düzlemlerdeki dilsel değişiklikleri inceleyen toplum dilbilimi, ruhdilbilim, budunbilim gibi komşu bilim dallarının değişik dilsel bakış açılarıyla incelenmesi.

  FDE 705 Sözcelem ve Edimbilim Kuramları
  Sözcelem ve Edimbilim kavramları çerçevesinde söylemsel öğelerin, kipliklerin, aktarılan söylemin, dil edimleri ve önvarsayımların metinlere uygulanması.

  FDE 711 Çeviride Anlam / Değer Sorunu I
  Türkçe’den Fransızca’ya ve Fransızca’dan Türkçe’ye yapılan çevirilerde, her iki dilin anlatım özelliklerinden ve bu dilleri konuşan toplumların kültür farklılıklarından kaynaklanan sorunların “değerbilim” açısından incelenmesi.

  FDE 712 Çeviride Anlam / Değer Sorunu II
  Bir çeviri eserde ortaya çıkan anlam-değer sorunlarının çeşitli düzeylerde uygulamalı olarak incelenmesi.

  FDE 718 XVII. Yüzyıl Fransız Tiyatrosu
  XVII. yy. Fransız tiyatrosunda Corneille ve Racine’in tragedyaları ile Molière’in komedyalarının tiyatro kuramları ışığında biçim ve içerik açısından incelenmesi.

  FDE 722 XVIII. Yüzyıl Fransız Romanı
  XVIII. yüzyıl Fransız romanında Lesage, Marivaux, L’Abbé Prévost, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot ve Laclos’nun romanlarından seçilen örneklerin Aydınlanma düşüncesi bağlamında incelenmesi.

  FDE 729 XVIII. Yüzyıl Fransız Tiyatrosu
  XVIII. yüzyıl Fransız tiyatrosunda Lesage, Marivaux, Voltaire, Diderot ve Beaumarchais’nin oyunlarından seçilen metinlerin incelenmesi.

  FDE 735 XIX. Yüzyıl Fransız Romanı I
  19. yüzyılın ilk yarısında, B. Constant, Chauteaubriand, Hugo, vb. romantik yazarlar ile Stendhal ve Balzac gibi realist romancılardan seçilecek bir ya da birkaç örneğin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 736 XIX. Yüzyıl Fransız Romanı II
  19. yüzyılın ikinci yarısında, Balzac, Flaubert, Zola, vb. realist ve natüralist romancılardan seçilecek bir ya da birkaç örneğin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 737 XIX. Yüzyıl Fransız Şiiri I
  Fransız romantik şiirinin biçim ve içerik özelliklerinin Lamartine, Hugo, Musset, Vigny, Nerval, vb. eserlerinden hareketle belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 738 XIX. Yüzyıl Fransız Şiiri II
  Fransız parnas ve sembolist şiirinin biçim ve içerik özelliklerinin Gautier, Leconte de Lisle, Heredia gibi parnasyen şairler ile Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé gibi sembolist şairlerin eserlerinden hareketle belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 739 XIX. Yüzyıl Fransız Tiyatrosu
  XIX. yüzyılın ilk yarısında, Hugo, Vigny, Musset’nin temsil ettiği romantik tiyatro ile yüzyılın ikinci yarısında Alexandre Dumas Fils’in temsil ettiği sosyal içerikli oyunlarla gelenek komedilerinden seçilecek örneklerin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 749 XX. Yüzyıl Fransız Şiiri I
  1914 öncesinde, sembolist şiir geleneğine bağlı şiir anlayışı (Valery, Claudel) ile iki savaş arası dönemde ortaya çıkan gerçeküstücü şiirin belli başlı temsilcilerinin (Apollinaire, Breton, Eluard, Aragon) ve eserlerinin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 750 XX. Yüzyıl Fransız Şiiri II
  1940 sonrası dönemde etkili olan Direniş şiiri (Char, Eluard, Aragon, vb.) ile belirli bir sınıflandırmaya sokulamayan ve kişisel mizaç özellikleri ve dünya görüşleri doğrultusunda eser veren şairlerin (Prévert, Perse vb.) eserlerinin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 771 XX. Yüzyıl Fransız Romanı I
  Birinci Dünya Savaşı öncesi ve özellikle iki dünya savaşı arası Fransız romanının anlatım, biçim ve içerik özelliklerinin belirli bir yöntem çerçevesinde incelenmesi.

  FDE 772 XX. Yüzyıl Fransız Romanı II
  İkinci Dünya Savaşı sonrasından başlayarak, Fransız romanında gözlemlenen çeşitli eğilimlerin (Yeni Roman, vb.) seçilecek örneklere dayanılarak ve klasik ve geçiş dönemi romanlarıyla da karşılaştırılarak incelenmesi.

  FDE 773 XX. Yüzyıl Fransız Tiyatrosu I
  Fransa’da 1945’lere kadar süren ve özellikle mistik, mizahi ve mitolojik konulu ve geleneksel yapıdaki tiyatro eserleri (Claudel, Cocteau, Giraudoux, Anouilh, vb. ) ile gerçeküstücü gelenekte (Artaud) yazılmış eserlerin belirli eleştiri yöntemleriyle incelenmesi.

  FDE 774 XX. Yüzyıl Fransız Tiyatrosu II
  Fransa’da İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ortaya çıkan ve düşünce ağırlıklı varoluşçu tiyatro (Camus, Sartre) ile alışılmamış bir tiyatro dili ve tekniği kullanan “uyumsuz tiyatro” yazarlarının ve oyunlarının (Ionesco, Beckett, Adamov) belirli eleştiri yöntemleriyle incelenmesi.

  FDE 775 Mitoloji ve Edebiyat
  Zengin simgesel değerleriyle yüzyıllar boyunca sanatçı ve edebiyatçılara esin kaynağı olmuş mitolojinin çağlar boyunca edebi eserlerde kullanılma biçimi ve amaçlarının çağdaş metin çözümleme yöntemleriyle incelenmesi.

  FDE 776 Savaş ve Edebiyat
  Çağlar boyunca Avrupa ve dünyayı derinden etkilemiş savaşlar karşısında yazarların takındıkları ikircilikli tavrın çağdaş metin çözümleme yöntemleriyle çeşitli metin ve eserler düzeyinde incelenmesi.

  FDE 779 Aydınlanma Çağında Kadın Yazarlar
  Fransız Aydınlanması’na önemli katkılarda bulunmuş olan Marie-Jeanne Riccoboni, Emilie du Châtelet, Marie de Vichy Deffand, Sophie de Condorcet ve Isabelle de Charrière gibi kadın yazarların edebiyat ve düşünce dünyasındaki yerlerinin incelenmesi.

  FDE 788 Fransız Edebiyatında Otobiyografi
  Başlangıcından günümüze kadar, Fransız edebiyatında ‘otobiyografi’nin Anı, Günce, Kronik gibi komşu türlerle ilişkileri çerçevesinde çeşitli yazarlarda incelenmesi.

  FDE 789 Fransız Çocuk Edebiyatı
  Şiir, öykü, masal vb. türlerde çocuklar için yazılmış yapıtların, çocuk-aile-toplum ilşkisi çerçevesinde çeşitli edebiyat eleştiri kuramları ışığında incelenmesi.

  FDE 790 Karşılaştırmalı Türk-Fransız Romanı
  Doğrudan Fransız romanının etkisi altında gelişen ve XX.yüzyılın başından itibaren kurgu ve konu boyutuyla özgün kimliğine kavuşan Türk romanındaki Fransız etkisinin karşılaştırmalı bir açıdan metinlere dayalı olarak incelenmesi.

  FDE 792 Karşılaştırmalı Türk-Fransız Tiyatrosu
  1870’li yıllardan itibaren, Batı ve özellikle Fransız etkisinde ve ulusal bir temelde doğan Modern Türk tiyatrosundaki Fransız etkisinin karşılaştırmalı bir açıdan metinlere dayalı olarak incelenmesi.

  FDE 794 Karşılaştırmalı Türk-Fransız Şiiri
  Roman ve tiyatrodan farklı olarak, güçlü geleneği nedeniyle ancak XX.yüzyılın başlarında, daha çok da şiir dili bağlamında Fransız etkisine giren Türk şiirinin, XIX.yüzyıl Fransız romantik, parnasyen ve sembolist şiir anlayışlarının etkisi altında oluşum sürecinin karşılaştırmalı temelde metin düzeyinde incelenmesi.

Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |