Home > Doktora Programları > Fransızca > Çankaya > Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Fransız Dili Eğitimi Doktora programına Fransız Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diploması veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olanlar başvurabilir. Adayların, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün öngördüğü ALES ve dil puan koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir (Bkz: H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yüksek Lisans programına giriş sınavı mülakat biçiminde yapılır.
 • Program tanımları
  Fransız Dili Eğitimi Doktora Öğretim Programı “dersler” ve “tez” olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrenciler bir dönemde en fazla 10 kredi olmak üzere, toplam 24 kredilik ders almak zorundadırlar. En az 24 kredilik dersten başarılı olan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde konu ile ilgili koşulları yerine getirdikten sonra yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar bir danışman öğretim üyesi yönetiminde “doktora tezi” hazırlarlar. Doktora tezi Fransızca olarak yazılır. Tez savunmasında başarılı olan öğrencilere Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Fransız Dili Eğitimi Bilim Doktorluğu” diploması verilir.

  Programın öğretim dili Fransızca'dır.

  DERS LİSTESİ

  GÜZ DÖNEMİ
  Özel Konular
  Dil Öğretim Felsefesi ve Tarihi
  Yab. Dil Öğretiminde Toplumdilbilim
  Dil Öğretimi Psikolojisi
  Dilbilgisi ve Fransızca Öğretimi I
  Sözdizimi ve Metin Dilbilgisi I
  Fransızca Öğretiminde Metinler
  Dilbilim ve Fransızca Öğretimi I
  Fransızca Öğretim Yöntemleri I
  Fransızca Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi I
  Fransızcada Sözlü Dil-Yazılı Dil İlişkileri
  Fransızca Öğretiminde Dil-Kültür Etkileşimi 
  Fransızca Öğretiminde Araştırma Teknikleri

  BAHAR DÖNEMİ
  Özel Konular
  Dilbilgisi ve Fransızca Öğretimi II
  Sözdizimi ve Metin Dilbilgisi II
  Dil ve Edebiyat Araştırmaları Semineri
  Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
  Fransızca Öğretiminde Sözcelem ve Edimbilim Kuramları
  Tez Yazma Teknikleri
  Dilbilim ve Fransızca Öğretimi II
  Fransızca Öğretim Yöntemleri II
  Fransızca Öğretiminde Sözcükbilim
  Fransızca Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi II
  Fransızca Öğretiminde Sözlü İletişim Çözümlemeleri
  Fransızca Öğretiminde Basın Dili


  DERS İÇERİKLERİ

  FDÖ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.                      

  FDÖ 703 Fransızca Öğretiminde Söylem Çözümlemesi I
  Bir yorum öğesi olarak, söylem çözümleme araçları ve yöntemleri bu dersin konusudur. Bir sözcenin ana konuyla, tarihsel bir olayla bağlantısı yazınsal  ve yazınsal olmayan metinlerle incelenir.

  FDÖ 704 Fransızca Öğretiminde Söylem Çözümlemesi II
  Bir yorum öğesi olarak, söylem çözümleme araçları ve yöntemleri bu dersin konusudur. Bir sözcenin ana konuyla, tarihsel bir olayla bağlantısı yazınsal ve yazınsal olmayan metinlerle incelenir

  FDÖ 712 Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı
  Bu derste gerçek olayların ve başkalarının söylediklerinin "metin biçimi"ne getirilmesi sırasında izlenen yollar incelenir ve sözcüklerin yapılandırılması, göstergenin işleyişi, metin dilbilgisi, sözcelem, edimbilim kuramı gibi dile ilişkin öğretiler üzerinde durulur

  FDÖ 713 Yazınsal Metinlere Biçemsel Yaklaşım I
  Bu derste, biçem alanındaki kuramsal metinlerden yola çıkılarak seçilen dilbilimsel yöntemlerle, yazınsal metinler incelenir. Bu çözümlemelerde değişik yazınsal türler ele alınır. Şiir, öykü, roman, tiyatro türlerinde dilbilimsel tercihlerin yorumu yapılır. Yabancı dil öğretiminde biçemle ilgili çözümlemeler yapılır.

  FDÖ 714 Yazınsal Metinlere Biçemsel Yaklaşım II
  Bu derste, biçem alanındaki kuramsal metinlerden yola çıkılarak seçilen dilbilimsel yöntemlerle, yazınsal metinler incelenir. Bu çözümlemelerde değişik yazınsal türler ele alınır. Şiir, öykü, roman, tiyatro türlerinde dilbilimsel ve dilbilgisel tercihlerin yorumu yapılır. Yabancı dil öğretiminde biçemle ilgili çözümlemeler yapılır.

  FDÖ 721 Dil, Kültür ve İletişim
  Bu derste Fransızca, iletişim kuramı çerçevesinde ele alınarak, bir kültür aracı olarak tanımlanır. Bir ulusun kültürel varlığının o ulusun diline nasıl yansıdığı araştırılır.

  FDÖ 726 Sözbilim ve Şiirsel Dil
  Şiirsel dilin kullanım alanları, çeşitli biçim ve amaçlarla oluşturulmuş şiirsel metinlerin çözümlenmesi ve şiirsel metin oluşturma denemeleri

  FDÖ 737 Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı I
  Son 10 yılda yayınlanmış, çeşitli düzeylerdeki Fransızca öğretim kitaplarının, alıştırma kitaplarının, öğretim kuramları çerçevesinde ve söylem türleri bağlamında incelenmesi ve yeni malzemelerin önerilmesi

  FDÖ 739 Dilbilim Akımları ve Çağdaş Eleştiri Yöntemleri
  Bu derste kitle iletişim araçlarında sunulan Fransız yazın eleştirisi yoluyla sözlü ve yazılı basın dilinin irdelenmesi, değişik kuramların ve tarihinin incelenmesi yapılır.

  FDÖ 740 Fransızca Öğretimi ve Sözcelem-Edimbilim Kuramları
  Sözcelerin edimbilimsel, söylemsel ve iletişimsel özelliklerinin kuramsal açıdan incelenmesi; özne kavramı, anlam oluşturma ve anlamlandırma ilişkileri; Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesi sırasında oluşturulan sözcede karşıtlık ve benzerlik ilişkileri üzerinde durulur.

  FDÖ 742 Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı II
  Çeşitli dil düzeylerinde oluşturulmuş söylem türlerinin sınıflamasının yapılması, dil, söz ve kültür açısından incelenmesi; özellikle kitle iletişim araçlarında yer alan söylemlerin dil, düşünce ve dil öğrenme bağlamında incelenmesi.

  FDÖ 743 Yazınsal ve Görsel Göstergebilim I
  Bu derste göstergebilimin temel kavramları, çözümleme yöntemleri kitle iletişim aracı olan resimli ve yazılı reklamlarda ve yazında göstergeler yoluyla incelenir. Ayrıca göstergebilimin yabancı dil eğitimindeki işlevi gösterilir.

  FDÖ 744 Fransızca Öğretiminde Reklam Dili
  Bu derste sözlü ve yazılı Fransızca reklamlar biçimbilgisi, sözdizim, sözcükbilim, anlambilim aracılığıyla anlamlandırılarak günümüz Fransız kültürü tartışılır.

  FDÖ 746 Yazınsal ve Görsel Göstergebilim II
  Bu derste, göstergebilimin temel kavramları, çözümleme yöntemleri kitle iletişim aracı olan resimli ve yazılı reklamlarda ve yazında göstergeler yoluyla açıklanır. Ayrıca göstergebilimin yabancı dil eğitimindeki işlevi gösterilir.

  FDÖ 751 Fransızca Öğretimi ve Anlambilim

Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |