Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümleri, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tüm bölümleri; Makina, Endüstri, İmalat, Elektronik, Elektrik, İşletme, Uçak-Uzay-Havacılık, Çevre, Gemi İnşaat, Metalurji-Malzeme, Tekstil Mühendislikleri; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, İletişim programlarından mezunlar tercih edilir.İstenen belgeler:Portfolyo veya tasarım uygulamaları veya tasarıma dair kuramsal çalışmalardan örnekler. Niyet Mektubu (Niçin Yüksek Lisans yapmak istediğini açıklayan, 1 sayfayı aşmayan)
 • Program tanımları
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Design Research Methods
  Tasarım Araştırmalarında İstatistik
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi      
  Future Directions in Design       
  Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar      
  Seminer            
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler            
  Aesthetics Experience
  Management of Industrial Design          
  Advanced Design Project I       
  Endüstriyel Tasarımda 3 Boyutlu Animasyon Uygulamaları         
  Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye'deki Gelişimi         
  Endüstri Ürünleri Tasarımında Biçim Arama Yöntemleri
  Bauhaus ve Takipçisi Akımların 20. Yüzyıl Tasarımına Etkileri
  Ürün Malzemeleri ve Teknolojisi
  Ürün Değerlendirmesi    
  Fikri Mülkiyet ve Tasarım
  Concepts and Methods in Interaction Design
  Case Studies in Design Management    
  Advanced Problems of Graphic Expression      
  Advanced Design Project I
  Advanced Design Project II
  Aydınlatma Aygıtı Tasarımı ve Üretim Teknikleri  
  Çağdaş Endüstriyel Tasarım
  Tasarım Anlambilimi
  Yaratıcılık Kavramlarına Giriş
  Endüstriyel Tasarımda Ses ve Animasyon Uygulamaları
  Tasarım Süreci Kuramları
  Malzeme Özelliklerinin Mimari ve Endüstriyel Tasarımda Biçimlenmeye Etkileri
  Tasarım Hukuku ve Uygulamaları
   
  Ders İçerikleri

  Design Research Methods (Tasarım Araştırması Metotları)
  Tasarım araştırmalarının tanımları. Bilimsel araştırma ve tasarım araştırma arasındaki farklar. Metotlarından tasarım araştırmalarında yararlanılan disiplinler. Bilimsel araştırma metotları. Tasarım araştırma metodları. Tasarım araştırmalarında yararlanılan çeşitli metotların ve tekniklerin sınıflaması: Gözlemler, alan araştırmaları, örnek araştırmaları, ürün araştırmaları. Gözlem metodları: eylem gözlemleri, çeşitli kayıt ve örnekleme teknikleri, eylem analizleri, iş etüdü. Morfolojik araştırmalar: Tipoloji, biçim analizi, geometrik analizler. Tasarım eylemi araştırmaları: Protokol analizi, sesli düşünme ve kayıt yapma teknikleri, protokollerin çözümlenmesi teknikleri. Alan araştırmaları: Soru kağıdı hazırlama ve uygulama, görüşme teknikleri, tutum araştırmaları ve yanıt sıralama çalışmaları. Tasarım geliştirmede örnek araştırması metotları. Tarih ve arşiv çalışmaları.

  Tasarım Araştırmalarında İstatistik
  Dersin içeriğinde sunulması planlanan konular ortalama, standart sapma (varyans), çarpıklık katsayısı, korelasyon katsayısı, medyan, mod gibi temel istatistik kavramlar ile başlayacaktır. Bir veri kümesinin frekans dağılımı tanıtılacak, ardından verilerin sunumu için kullanılan grafik yöntemler anlatılacaktır. Olasılık teorisinin elemanları kısaca verildikten sonra, normal dağılım, üniform dağılım gibi temel birkaç dağılım tanıtılacaktır. Anlamlı bir değerlendirme yapabilmek için, veri kümesinden bazı elemanların seçilmesi, bazı elemanlara diğerlerinden daha fazla ağırlık verilmesi ve bazan da veri kümesinin sıralanması gerekmektedir. (Seçme - Ağırlık - Veri - Sıralama). Örenekleme dağılımları incelenecek, ardından hipotez testleri anlatılacaktır. Kendall-Spearman ve X2 temel olasılık dağılım testleri verilecektir. Aralarında bir ilişki bulunan veri kümelerinin regresyon analizi incelenecektir. Veri kümesinden elde edilen sonuçların rapor edilmesi anlatılacaktır. Sosyal birimlerdeki tasarım araştırmalarına yönelik olarak piyasaya sürülen SPSS adlı istatistik paketi ders kapsamında tanıtılacaktır.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.        

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Future Directions in Design (Tasarımda Gelecek Yönelmeleri)

  Giriş: Endüstriyel tasarımda yeni yönelmeler. Gelecek şoku. Endüstriyel tasarımın toplumsal sorumluluğu. Değişimin önemi: Toplumsal değişime karşı teknolojik değişim. Değişim zinciri. Teknolojik devrimler. Siber dünya. Teknik ve Uygarlık. Sürdürülebilirlik: Çevrenin bilincinde olma, atıkların geri dönüşümü, geri dönüşen malzemeleri kullanma, enerjinin korunumu ve çevreye zararlılar. Özürlülük: Özürlüler için tasarım, yaşlılık sorunları. Bilişinin kavramlaştırılması. Tasarım anlambilimi. Medyanın tasarımda rolü. Tasarım yönetiminde yeni perspektifler. Enerji ve maddenin yönetimi.

  Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar      
  Tasarımda çağdaş gelişmeler. Tasarım felsefesi. İlişkili disiplinlerde tasarım. Yeni teknolojik gelişmeler. Yeni toplumsal ve ekonomik gelişmeler. Tasarımda yeni gelişmelerin strüktürü ve analizi. Tasarımda bilişi araştırma metotlarının prensipleri. Bir rapor hazırlamanın prensipleri. Rapor sonuçlarının değerlendirilmesi. Proje programı hazırlanması. Proje programının eleştirisi. Proje eleştirisi.

  Seminer            
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Aesthetics Experience (Estetik Deneyim)
  Estetik yaşantı kavramı , günümüz tasarım sorunları bağlamında, kültürel yansımalar, onun anlam ve zevk üreten gerçeklerini anlamak amacıyla fenomenolojik yaklaşım lar çerçevesinde ele alınır. Yaşantı kavramı, günlük yaşamın tasarım ürünü ile ilişkisini güçlü kılacak bazı ip uçları sağlar. Yeni görme biçimleri ve yeni düşünme biçimleri, kuram ve pratik arasındaki kopukluğu ortadan kaldırır; bu konudaki paradigmalar gözden geçirilir. Bu bağlamda gestalt teorisi, doğu felsefesi, simbiosis felsefesi ve "fuzzy" düşünme arasındaki ilişkilere dikkat çekilir. Goethe nin bilime yaklaşımı bu tartışmaları somut örneklerle destekler. Yorumbilim ve eleştiri, estetik yaşantının diyalektiklerini ve gerçekliğini anlamada yardımcı olur. Adorno nun estetik kuramı, insanın tepkilerini uyarıcı nitelik taşıyan varlık karakterinden ayırmadan- nesne özne birlikteliği içinde - negatif diyalektik kuramı bağlamında estetik yaşantıya açıklık kazandırır.

  Management of Industrial Design (Endüstriyel Tasarım Yönetimi)
  Endüstri ürünleri tasarımı pratiğinin gerçekleştiği firma-pazar ortamının incelenmesine giriş; Tasarım disiplinlerinin tanımları; Rekabette fiyat ve fiyat dışı faktörler; Tasarım ve yenilik; Tasarımın rekabetçi bir faktör olarak rolü; Tasarım yönetiminin bir disiplin olarak gelişimi; Tasarım yönetiminin tanımları ve kapsamı; Tasarım yönetimine farklı yaklaşımlar; Tasarım yönetimi düzeyleri; Tasarım ve kurumsal strateji; Vizyon, misyon ve strateji; tasarım ve ürün geliştirme stratejisi; Pazarlama ve tasarım; Ürün tasarımı ve geliştirme sürecinin doğası; Tasarım Şartnamesi; Tasarım için insan kaynakları; Tasarım danışmanlık endüstrisinin gelişimi; Danışmanlık ve fima içi tasarım ekipleri; Müşteri-danışmanlık firması/danışman ilişkilerinin yönetimi; Tasarım danışmanlık firmalarının teknoloji transferi için kullanımları.

  Advanced Design Project I (İleri Tasarım Projesi I)

  Yeni ürün geliştirme sürecinde bir firmayla ilişkili olarak endüstriyel tasarım yaşam döngüsü çalışmaları. Ürün planlaması ve ürün politikası konusunda çalışmalar. Yeni ürün program çalışmaları: Yeni ürün konusunda teknoloji araştırmaları, ticari geliştirme çalışmaları, kullanıcı gereksinimlerinin ve taleplerinin araştırması, teklif edilen proje konusunda pazar araştırmaları. Tasarım problemine uygun tasarım metodunun seçilmesi. Tasarım problem strüktürünün keşfedilmesi. Tasarım probleminin nitelikleri. Teknik çalışmaların strüktürü. Tasarım probleminin malzeme kapsamı. Tasarım problemi için tasarım şartnamesinin hazırlanması ve tasarım sürecinin planlaması. Ekip çalışmasıyla kavramsal tasarım alternatiflerinin üretilmesi.

  Endüstriyel Tasarımda 3 Boyutlu Animasyon Uygulamaları

  Giriş: Modelleme teknikleri ve diğer tekniklerin açıklanması. Modelleme öncesi çizim hiyerarşisi. Nesne modelleme. Aydınlatma teknikleri. Işık yaratma ve ışık tipleri. Doku yaratma ve doku bilgisi. Animasyon tanımı ve teknikleri. Animasyonda anahtar-kare kullanımı. Animasyon kontrollerini anlama. Çeşitli nesne deformasyonları. Kaplama parametreleri. Çözünürlük ve kenarkırıklığı problemlerinin çözümü.

  Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye'deki Gelişimi
  Endüstriyel gelişmenin aşamalarıyla bağlantılı olarak endüstri ürünleri tasarımının Türkiye'deki gelişme özellikleri. Mesleki tarih, tasarım eğitimi ve kurumsallaşma. Sektörel bazda Türk sanayisinde yeni ürün tasarımı ve geliştirme faaliyetlerinin analizi. Türkiye'deki yabancı firmaların ve sermayenin yeni ürün tasarımı faaliyetlerine katılımı. Teknoloji transferi ve tasarımın rolü. Ekonomik politikaların Türk firmalarının yeni ürün geliştirme faaliyetleri üzerindeki etkileri. Uluslararası karşılaştırmalar. Ürün temelinde Türk tasarımından örneklerin incelenmesi. Tasarımının Türkiye'deki gelişmesine yönelik olarak çeşitli düzeylerde modellerin geliştirilmesi ve tartışılması.  

  Endüstri Ürünleri Tasarımında Biçim Arama Yöntemleri

  Tasarım kapsamındaki biçim, yaratıcılık ve yenilik tanımları. Yaratıcılık ve yenilik adına yeni ve orijinal biçimler arama. Tasarımın yeni ve orjinal biçimler arama sürekliliği. Geçmiş ve gelecek bağı kurma. Biçimin insan ile olan iletişimi. Teknik, estetik, sembolik ve ekonomik etkenler. Alternatif arama. Kavram yaratma. Kavramlarla üretme. Diğer biçim arama metotlerı. Tasarım tanımları yardımıyla biçim arama yöntemlerinin bir yanda kuramsal olarak anlaşılması, diğer yanda uygulamalı olarak denenmesi. Öğrencinin kendi yeteneği, anlayış tarzı, uygulamadaki bireysel farklılığı ile kendine has bir metot geliştirmeyi denemesi. Tasarım tanımlarının biçim aramaya yönelik olarak irdelenmesi ve deneysel olarak tanımlanması.

  Bauhaus ve takipçisi akımların 20. Yüzyıl tasarımına etkileri
  Alman tasarımının önemli kurumları: Deutsche Werkbund, Bauhaus ve Ulm Tasarım Okulu nun tarihsel süreçte incelenmesi. Bu kurumların düşünce ve ideolojileri (İşlevselci akım) ile bu düşüncelerin akademik ve endüstriyel çevrelerdeki etkileri, diğer ülkelerde ve günlük yaşamdaki yansımaları. Günümüz Alman tasarımı (İşlevselciliğin kritiği ve yeni tasarım).

  Ürün Malzemeleri ve Teknolojisi

  Dersin birinci bölümünde malzemenin iç yapısı ile mekanik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiler, malzemenin E modülü, çekme ve basınç gibi tek eksenli gerilmeler, sertlik, süneklik, esneklik ve gevreklik, yorulma, tokluk, aşına, oksidasyon ve korozyon, ikinci bölümde malzemelerin üretimi, metaller, alaşımlar, seramikler, cam, plastik ve kompozit malzemeler açıklamaktadır.

  Ürün Değerlendirmesi
  Tasarlama sürecinin karar verme aşamalarını etkileyen değerlendirme, dersin temel konusunu içermektedir. Elde edilen ürünle, başta saptanan amaçlar dizgesinin hangi oranlarda uyum içinde olduğunun saptanması, değerlendirme olgusuyla somutlaşmaktadır. Fayda-maliyet ve fayda-değer analizlerine dayanan değerlendirme yöntem ve teknikleri ders içinde ele alınmakta, ayrıca kantitatif ve kalitatif değer kriterleri bir değerlendirme bütünlüğü içinde yansıtılmaktadır.

  Fikri Mülkiyet ve Tasarım

  Genel olarak fikri haklar; fikri hakların korunmasının gereği; fikri haklar ve serbest rekabet ilişkisi; fikri hakların türleri: fikir ve sanat eserleri, patentler ve faydalı modeller, markalar, tasarımlar ve diğerleri; internet ve fikri haklar; fikri haklarla ilgili uygulama örnekleri ve mahkeme kararları.  

  Concepts and Methods in Interaction Design (Etikleşimli Tasarımda Kavramlar ve Metotlar)
  Etkileşim Problemi ve Tasarım Tarihi, Sanat ve Etkileşim, Media ve İnteraktif Media, Kavramsal Tasarım, Kurumsal Kimlik, Rotalar, Etkileşimde 10 Altın Kural, Metin'de etkileşim, Görüntüde Etkileşim, Seste Etkileşim, Fiziksel Nesnelerde Etkileşim, Mekanda Etkileşim. Önerilen kitapların tartışılması. Atölye çalışmaları.

  Case Studies in Design Management (Tasarım Yönetiminde Örnek Olay Çalışmaları)
  Örnek olay çalışmasına giriş: Araştırma ve öğretim metodu olarak örnek olay çalışmaları. Tasarım yönetiminde örnek olay çalışmalarının kullanımı. Kurum tasarım stratejilerinin analizinde örnek olaylar: en iyi örneklerin tartışılması. Firma düzeyi tasarım organizasyonunda ve tasarım proje düzeyinde örnek olaylar. Tasarım yönetimine ilişkin uluslararası örnek olayların tartışılması. Türk firmalarındaki tasarım yönetimi örnek olay çalışmalarının tartışılması ve yabancı örneklerle karşılaştırmalar.  

  Advanced Problems of Graphic Expression (Grafik İfadenin İleri Problemleri)

  Grafik anlatımın ileri problemleri. Grafik iletişimde tipografik ve fotografik değişkenlerin değiştirmek, belirginleştirmek, güçlendirmek için kullanılması ya da sözel anlamların, iletişimde görsel ve yazınsal hiyerarşilerin güçlendirilmesi. Tarihsel öncülerin ve deneylerin tipografik formlarla birleşmesinin keşfedilmesi, aynı zamanda bilgisayar metotlarının tipografi estetiği ve yazı tasarımı üzerindeki etkileri.

  Advanced Design Project I (İleri Tasarım Projesi I)
  Yeni ürün geliştirme sürecinde bir firmayla ilişkili olarak endüstriyel tasarım yaşam döngüsü çalışmaları. Ürün planlaması ve ürün politikası konusunda çalışmalar. Yeni ürün program çalışmaları: Yeni ürün konusunda teknoloji araştırmaları, ticari geliştirme çalışmaları, kullanıcı gereksinimlerinin ve taleplerinin araştırması, teklif edilen proje konusunda pazar araştırmaları. Tasarım problemine uygun tasarım metodunun seçilmesi. Tasarım problem strüktürünün keşfedilmesi. Tasarım probleminin nitelikleri. Teknik çalışmaların strüktürü. Tasarım probleminin malzeme kapsamı. Tasarım problemi için tasarım şartnamesinin hazırlanması ve tasarım sürecinin planlaması. Ekip çalışmasıyla kavramsal tasarım alternatiflerinin üretilmesi. 

  Advanced Design Project II (İleri Tasarım Projesi II)
  Ürün sistemi alternatiflerinin oluşturulması. Alternatif kavramların değerlendirilmesi ve denenmesi. Karar verme ve değerlendirme metotları ve araştırmaları. Kullanıcı üzerinde deneyler, odak grupları, kullanım senaryoları. Davranışsal prototipler. Teknik yapılabilirlik analizi. Pazarlama senaryosu. Proje dokümantasyon ve sunum yöntemleri. Tasarım eleştirileri, gözden geçirme toplantıları ve sergileme.

  Aydınlatma Aygıtı Tasarımı ve Üretim Teknikleri  
  Temel işlevler: ışık kontrolu (yansıma, dağılma, kırılma teknikleri ), elektriksel özellikler (bağlantılar, yardımcı elemanlar, topraklama), fiziksel ve mekanik dayanıklılık (toz, nem ve çarpmaya karşı koruma) verim; Aygıt kısımları ve tasarım kriterleri: Yansıtıcılar, kırıcılar, yayıcılar, ekranlar, conta ve filtreler; Aygıtların sınıflandırılması: ışık akısı dağılımı, işletme koşulları, yanıcılık derecesi, elektriksel koruma ve fotometrik özelliklerine gore aygıtların sınıflandırılmarı; Özel çevre koşullarına uygun aygıt tasarımı: korozyon, kirlenme, patlayıcı, yanıcı ortamlar, titreşim, gürültü kriterleri ve oranları; Örnek bir aygıt tasarımı ve prototipinin üretilmi.

  Çağdaş Endüstriyel Tasarım
  II. Dünya Savaşı sonrası tasarım olgusu içinde, değişik ülkelerden örnekler. Değişik tasarım örnekleri üzerinde, farklı ülkelerin tasarım politikarı, tasarımcıların yaklaşımları, tasarım kuruluşlarının davranışları ve endüstriyel tasarıma etkilerinin incelenmesi. Bu çalışmalar ışığında farklı ülkelerden farklı tasarımların sınıfta karşılaştırmalı olarak tartışılmaya açılması.  

  Tasarım Anlambilimi
  Anlam olgusu, kavramı, varoluş biçimleri, yapıları, iletişim, kültür ilişkisi; anlamın bilim alanına girişi, kısa geçmişi; anlambilim; tasarım alanına girişi; tanımı, kapsamı; amaçları, tasarım alanına getirdiği yeni bakış açıları, yeni yaklaşımlar, yöntemleştirmeler; kavramsal araçları; bütünsel yaklaşım, açıklamalar; ürünlerin anlam profili, belirlenmesi ürün programlarının oluşturulmasında ve tayininde kullanılan yöntemler; ürün sınıfı, ürün aileleri, ürün senaryoları, ürün geliştirme, sınıflandırmada anlam profili görsel ipuçları, ürün sınıfı kimliği, sınıflandırmada zihinsel süreçler, tasarım süreçleriyle ilişkisi; ürünlerin anlambilimsel çözümlemesi, ürün programlarının oluşturulması.

  Yaratıcılık Kavramlarına Giriş
  Yaratıcılık nedir? Düşüncede nasıl meydana gelir? Yaratıcılık araştırmalarının bugünkü durumu, yaratıcı ürün, yaratıcı süreç, yaratıcı kişilik, yaratıcı çevre kavramları. Yaratıcı düşüncenin özellikleri. Yaratıcılık teknikleri. Yaratıcılık eğitimi: Yaratıcılık ve estetik, yaratıcılık ve teknik, yaratıcılık ve bilim, yaratıcılık ve yenilik. yaratıcılık ve özgünlük. Tasarımda yaratıcılık yöntemleri. Yaratıcılığın endüstriyel tasarımda önemi ve alternatif düşüncelerin değerlendirilmesi. Yaratıcılığın temeli: dayandığı fizyolojik, psikolojik ve algısal temel. Yaratıcılığın felsefi boyutu.  

  Endüstriyel Tasarımda Ses ve Animasyon Uygulamaları
  Senaryo tanımı ve kapsamı. Senaryo kapsamındaki nesnelerin modellenmesi. Modellenmiş nesnelerin üzerine kaplanacak dokuların yaratılması. Yaratılan sahnedeki gerekli ışık kaynaklarının yerleştirilmeleri. Nesnelerin deformasyonlarının yapılması. Animasyon anahtar karelerinin zaman çizgisinde yaratılması. Deneme kaplamalarının yapılması, gerekli düzelmelerden sonra son kaplamaların yapılması. Senaryoya uygun olarak kaplama katmanlarının yerleştirilmesi, Biten animasyonun müzik ve ses efektleriyle birleştirilmesi.

  Tasarım Süreci Kuramları
  Çeşitli araştırma disiplerinde ve özellikle de tasarım ile ilgili alanlarda etkinliği olan çağdaş felsefi paradigmaların incelenmesi. Paradigmaların kuramlar şemsiyesi olarak tarif edilmesi. Bu kuramlar arasında özellikle de Popper in   yanlışlanabilirlik   kuramı, Kuhn un   çeşitli paradigmaların birlikte varolma ve kabul edilebilirliği   kuramı, Feyerabend in   ne olsa gider   kuramı ve Churchman ı görüşlerinin açıklanması ve tartışılması. Lakatos un bu kuramları karşılaştırarak eleştirmesinin incelenmesi. Benzer konularda öğrenci sunuşlarının tartışılması.

  Malzeme Özelliklerinin Mimari ve Endüstriyel Tasarımda Biçimlenmeye Etkileri

  Biçimlendirme sürecinin felsefi temeli: doğadaki oluşum süreci,objektif diyalektik. Tasarlama-insanın bilinçli biçimlendirmesi-(sentez). Değerlendirme   doğabilimlerinde bilgi edinme   (analiz): Öz-Biçim diyalektiği. Malzeme özellikleri: fiziksel, mekanik, kimyasal ve teknolojik özellikler. Biçimlendirmeye etkisi yönünden malzemeler, davranışları, taş, seramik, cam, asbest, metal, plastik, ahşap, alçı, bitüm, koruyucular, kompozitler vb. Biçimlendirme ve estetik. Estetik sezi, estetik obje, estetik değer ve estetik yargı. Biçimlendirme stratejisi ve örneklemeler.

  Tasarım Hukuku ve Uygulamaları
  Tasarımcıların ve hukukçuların gözüyle tasarım tanımı. Koruma şartları: yenilik ve ayırt edici nitelik. Korumanın istisnaları ve koruma dışı haller. Korumanın kapsamı ve süresi. Hak sahipliği; tescil. tasarım hakkının hukuki işlemlere konu olması. Hükümsüzlük ve hakkın sona ermesi. Tasarım hakkına tecavüz ve hak sahibinin yetkileri. Hukuk ve ceza davalarından örnekler ve mahkeme kararları.

   

Endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |