Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik/Görsel İletişim Tasarımı, Moda/Tekstil Tasarımı, Seramik Cam Tasarımı, Plastik Sanatlar, Sanat Tarihi, Makine, Endüstri, Bilgisayar, Çevre Mühendisliği, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, Felsefe. programlarından mezunlar tercih edilir.İstenen belgeler: Niyet Mektubu (Niçin Doktora yapmak istediğini açıklayan, 1 sayfayı aşmayan!) Doktora'da çalışmayı düşündüğü konuya dair Araştırma Önerisi (Başlık, Önem, Kapsam, Amaçlar, Olası araştırma yöntemlerini içerecek).
 • Program tanımları
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı

  Ders Listesi

  Tasarımda Folklorik Kaynaklar
  Marketing Management for Industrial Designers     
  Advanced Methods in Design Research       
  Advanced Design Methods
  Design Research and its Problematics
  Cultural Approaches to Design         
  Uzmanlık Alan Dersi  
  Tasarımda Karar Verme Kuramları ve Teknikleri
  Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Metotları ve Araştırmaları
  Design Policy
  Endüstri Ürünleri Tasarımında Veri Yönetimi
  Bilgisayar Destekli Grafik Programlama ve Modelleme       
  Advanced Topics in Design Management
  Uzmanlık Alan Dersi  

  Ders İçerikleri

  Tasarımda Folklorik Kaynaklar
  Folklorun tanımı; folklor araştırmaları; folklor malzemesi; folklorda geleneksel ve değişken parametreler; halk sanatı ile antropoloji, kültürel coğrafya ve sanat tarihi arasındaki ilişki; folklor ve iletişim; folklorda yaratıcı güç; teknik ve estetik sorunlar; Türkiye ve dünyadan örnekler; eleştirel değerlendirme; folklorun yeni yaratıdaki rolü.

  Marketing Management for Industrial Designers (Endüstri Ürünleri Tasarımcıları için Pazarlama Yönetimi )
  Endüstriyel tasarım perpektifinden pazarlama yönetiminin anlaşılması, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve davranışlarının incelenmesi ve ürün,fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim gibi konuların ürün planlama aşamasındaki öneminin irdelenmesi. Pazarlama problemlerini analiz edebilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bunların çözümünde pazarlama yönetimi kavramlarının, yöntem ve tekniklerinin uygulanması, Yeni ürün tasarımı ve geliştirme projelerinde pazarlamanın rolü, Pazarlama ve tasarım yönetimi arayüzleri.

  Advanced Methods in Design Research (Tasarım Araştırmalarında İleri Metotlar )
  Tasarım araştırmalarında farklı disiplinlerin konularına giren araştırma metotlarının sınıflanması. Tasarım araştırmalarında yararlanılan çeşitli kalitatif ve kantitatif metotların ve tekniklerin sınıflaması: Gözlemler, alan araştırmaları, örnek araştırmaları, ürün araştırmaları. Gözlem metotları: eylem gözlemleri, çeşitli kayıt ve örnekleme teknikleri, eylem analizleri, iş etüdü. Tasarımda antopoloji ve etnografya araştırmaları. Tasarım eylemi araştırmaları: Protokol analizi, sesli düşünme ve kayıt yapma teknikleri, protokolların çözümlenmesi teknikleri.           

  Advanced Design Methods (İleri Tasarlama Metotları)
  Tasarım Yöntemlerinin tarihi. Tasarım yöntemlerine felsefi yaklaşım. Çeşitli disiplinlerde tasarım yöntemleri. Mühendislik tasarımı yöntemleri: Hubka, Ullman, Pugh, vb. Fonksiyonel uslamlama, ürün ve ürün ailesi fonksiyon strüktürleri. Süreç strüktürü ve analizi metotları. Sistematik yaklaşımlar(Jones, Archer, Alexander, vb.). Karar kuramı ve teknikleri, çözümlerin ortak değerlendirilmesi. Tasarlama metotları üzerinde CAD yazılımlarının etkileri. Tasarım eylemi araştırmaları: Yansıyan uygulama ve Donald Schön ün tasarıma yaklaşımı. Sesli düşünme araştırmaları ve protokol analizi. Kişisel tasarım eylemi analizi araştırmaları ve eskizle temsil. Grupla tasarım eylemi analizi araştırmaları ve eskizle temsil. Tasarım metotları araştırmaları üzerinde uygulamalar.

  Design Research and its Problematics

  Cultural Approaches to Design (Tasarıma Kültürel Yaklaşımlar )
  Tasarımı kültürel bir biçim olarak tanımlanması, analiz nesnesi haline getirilmesi, kültürel kodlar üzerinden işleyen bir okuma eylemi. Anlam oluşturma ve çözümleme edimleri ile ilgili bazı kavramlar: günlük hayat, nesneler, maddi kültürel olgular olarak nesneler, anlamlandırma, iletişim teorileri, göstergebilim, ürün anlam bilimi, kültür, temsil, imge olarak nesneler, görsellik, kimlik, vb...

  Uzmanlık Alan Dersi  
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.   

  Tasarımda Karar Verme Kuramları ve Teknikleri
  Karar verme kavramının tanımlanması: Karar teorisi, karar verme türleri ve karar özellikleri, bileşenleri, yapısı, süreci, modelleri, elemanları, matrisi. Karar verme problemi ve genel özellikleri. Karar verme durumları. İstatistik ve olasılık kuramının tasarım kararlarında kullanılması. Sıralı karar verme. Çok amaçlı karar verme. Amaç hiyerarşisi. Morfolojik karar verme. Analitik hiyerarşi. Alfa-Beta Metodu. Hiyerarşik leksikografi. Expert Choice yazılımının tanıtılması ve bilgisayar yardımıyla bir probleme uygulanması.

  Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Metotları ve Araştırmaları
  Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) metotlarının ve uzman sistemlerin tarihsel gelişimi. BDT metotlarına felsefi yaklaşımlar. Çeşitli disiplinlerde BDT uygulanışı. Bilgisayarla görsel simülasyonlar. 2 ve 3 boyutlu uygulamalarda bilgisayar destekli ortak çalışmalar. BDT ekip çalışmaları. BDT stüdyolarında hazır yazılımların kullanılması. BDT yazılımlarıyla eskiz, geliştirme ve sonuçlandırma. Sınıfta BDT eyleminin araştırılması ve sunumlarının değerlendirilmesi.

  Design Policy ( Tasarım Politikası)
  Tasarım ve Ulusal Kalkınma Perpektifi, Tasarım Teşvik Politikaları, İlk örnekler, Tasarım Politikalarının Unsurları, Tasarım Politikalarının genel ekonomik kalkınma, endüstrileşme politikalarıyla bağlantıları. Tasarım Politikalarının Sınıflandırılması, Devletçi Tasarım Politikaları, Merkezci Tasarım Politikaları, Piyasa odaklı Politikalar, Farklı ülkelerde Tasarım Politikaları: Latin Amerika, Uzakdoğu Asya, Hindistan vb, Türkiye de Tasarım Politikası, Sorunlar ve Fırsatların Tartışılması.

  Endüstri Ürünleri Tasarımında Veri Yönetimi
  Enformasyon sistemleri ve bileşenleri; bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM), bütünleşik enformasyon sistemleri; enformasyonun standardizasyonuna yönelik çabalar, endüstriyel üretimde ürün ve süreç modelleri, ürün ve süreç modellerini geliştirmede kullanılan modelleme dilleri; Veri işleme sistemleri ve enformasyon sistemi içindeki yerleri; Veritabanı temel kavramları; Veritabanlarının kuramsal yapıları; İlişkisel, hiyerarşik ve ağ türü veritabanı mimarileri; Veritabanı geliştirme yazılımları; Veritabanı tasarım süreci; endüstriyel üretimde rol alan çeşitli organizasyonlarda tasarımcıların ihtiyaç duyacakları veritabanları; Nesne tabanlı ilişkisel veritabanı modeli geliştirilmesine yönelik bir ortamda tasarıma ilişkin veritabanı uygulaması, bir endüstri ürünleri tasarım firmasındaki enformasyon ihtiyacına ilişkin sistem analizi, sistem analizi kapsamında kullanılan teknik ve araçlar, tasarım bürosunda sözkonusu yönetimsel işlevlerden birine yönelik kavramsal bir modelin geliştirilmesi, bir ilişkisel veritabanı geliştirme yazılımı kullanılarak, kavramsal boyutta tasarlanan sistemin nesnelleştirilmesi.

  Bilgisayar Destekli Grafik Programlama ve Modelleme       
  Temeller: Koordinat sistemi, ifadeler, tanımlayan değişkenler, tanımlayan fonksiyonlar, tanımlayan yers değişkenler, dış gösterm. Grafik programlama: 2D-grafikler, 3D-grafikler, API fonksiyonuyla primitifler, matematik sınıflar, biçimler, biçim yaratma, biçimleri ekleme ve çıkarma, şekillerin yer değiştirmesi ve ölçeklendirilmesi, şeklin uzatılması, eğme, kesit alma, kütle özelliklerini hesaplama. Geometrik modelleme: modelleyici tipleri, sınır gösterme, ara değerleri bulunmuş eğriler, modelleme, model yönetimi. Kaplama, ışın çıkarma, yüzeyleme: Kaplama (arka planı oluşturma, ışıkları kurma, malzemeleri belirleme, yüzey düzgünlüğünü belirleme), Işın çıkarma, yüzeyleme, Yüzey çizgilerini gizleme. Spline yüzeyler: Spline kavramı, Bezier eğriler, B-spline karıştıran fonksiyonlar, rasyonel spline, spline yüzey yaratma, ara değerlerin bulunması, bozulabilen yüzey, deri kaplama ve loft yapma. ACIS sitemi ile katılar: Temel özellikler, katı yaratma, paralel kopyalama ve kabuklama, Paralel yüzey elde etme, helikal kopyalama, düzeltmek, karıştırmak, tepe noktalarını karıştırmak, değişken kenar yarıçaplarını karıştırmak, elemanı elemanla karıştırmak, özellikler (dizi özellikleri eklemek, türe ait özelliklerin kullanılması).

  Advanced Topics in Design Management ( Tasarım Yönetiminde İleri Konular)    
  Tasarım denetimi; Standartlar ya da kanunlardan kaynaklanan denetimler; Kalite; Kalite yönetimi kavramları; Yeni ürün geliştirmede riskleri azaltmak ve etkinliği sağlamak için araçlar ve teknikler; Eş zamanlı mühendislik, bilgisayar destekli tasarım/imalat, imalat ve montaj için tasarım, hızlı prototip üretimi; Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin tasarım pratiğine etkisi; Sınai mülkiyet hakları ve tasarım pratiği, çevre korumasına ilişkin yasalar ve tasarım, tasarım konusunda uluslararası bilgi kaynakları; Avrupa Birliği'nde tasarıma politikaları ve yasal düzenlemeler.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.   

Endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |