Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, gerçek yaşam problemlerini çözmede, genelde nitel ve nicel yöntemleri, özelde de istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme yöntem ve yaklaşımlarını etkin bir şekilde kullanabilen, sistemler tasarlayabilen, bu sistemlerdeki insan kaynak ve faaliyetlerini hedeflenen amaca uygun bir şekilde yönlendirip yönetebilen, maddesel kaynakların kullanımını ve yönetimini rasyonel olarak gerçekleştirebilen, eleştirel ve sistematik düşünce tarzına sahip nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tezli yüksek lisans programında en az 7 ders + seminer (kredisiz) + tez (kredisiz); tezsiz yüksek lisans programında en az 10 ders + seminer (kredisiz) + 1 dönem projesi (kredisiz) alınmaktadır.

  Dersler Programı

  Güz Dönemi


  Doğrusal Optimizasyon
  Kesikli Optimizasyon
  Graf Teorisi
  Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler
  Sezgisel Optimizasyon
  Üretim Sistemleri Planlaması
  Olasılıklı Analiz
  Stok Teorisi
  Tesis Tasarım ve Planlamasında Özel Konular
  Stratejik Planlama
  İleri İstatistik
  Kalite Mühendisliği
  Bilgi Sistemleri
  İleri Mühendislik Ekonomisi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tezi

  Bahar Dönemi

  Doğrusal Olmayan Optimizasyon
  Çok Amaçlı Optimizasyon   
  Kesikli Matematiksel Modeller
  Simulasyon Modelleme ve Analizi
  Proje Yönetimi
  Üretim Sistemleri Yönetimi
  Sıralama ve Çizelgeleme
  Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular
  Ergonomide Özel Konular
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  Üretim Bilişim Sistemleri
  Deney Tasarımı ve Analizi
  Mühendislikte İstatistik Uygulamaları
  Kalite Güvence Sistemleri
  Toplam Kalite Yönetimi
  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Veritabanı Yönetimi Sistemleri
  Yapay Zeka
  İstatistiksel Öngörü ve Karar Teorisi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tezi


  Ders İçerikleri 


  END 501 Doğrusal Optimizasyon
  Doğrusal optimizasyonun geometrisi, simpleks metot, dualite, revize simpleks, dual simpleks, parametrik doğrusal programlama, duyarlılık analizi, bozulma, pivotlama kuralları ve simpleks metodun modern uygulamaları, üst sınırlı değişkenler için simpleks metot, ayrışma prensibi, primal-dual algoritma, karmaşıklık.

  END 503 Kesikli Optimizasyon
  Tamsayılı programlama metod ve modelleri. Tamsayılı model çeşitleri, tam ve karışık tamsayılı modeller. Birerleme teknikleri, 0-1 tamsayılı programlama ve dal-sınır metodu. Kombinatorik optimizasyon, sezgisel metodlar ve dinamik programlama uygulamaları. Doğrusal olmayan tamsayılı modeller. Kaynak dağıtımı, tesis yerleşimi, çizelgeleme ve bütçelemede tamsayılı program yaklaşımları. 
   
  END 505 Graf Teorisi
  Yönlü ve yönsüz graflar, altgraflar, bağlantılı-bağlantısız graflar, ağaçlar, bağlılık, enkısa yol, minimum yayılan ağaçlar, Eulor turları, Hamilton çevrimleri, planar graflar ve dualite, ark-düğüm boyama, maksimum akış. 
   
  END 507 Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler
  Olasılık uzayları ve stokastik işlemlerin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli parameter uzaylı markov zincirleri, davranışların karakterize edilmesi ve sınırlanması, doğum ve ölüm işlemleri ve kuyruk teorisine uygulanması, yenileme teorisine giriş. 
   
  END 509 Sezgisel Optimizasyon
  Kombinatorik optimizasyon, kurucu ve iyileştirici sezgisel yöntemler, kombinatorik problemler için zeki sezgisel yöntemler, tavlama benzetimi, deterministik tavlama, tabu arama, değişken komşuluk arama, GRASP, karınca kolonisi, evrimsel algoritmalar, sezgisel sonuçların değerlendirilmesi. 
   
  END 511 Üretim Sistemleri Planlaması
  Üretim planlama ve kontrolüne genel bakış, toplam üretim planlama, ana üretim planlaması, kapasite planlama, talep yönetimi, çizelgeleme üretim planlamasında bilgisayar kullanımı. 
   
  END 513 Olasılıklı Analiz
  Olasılık teoremleri, olasılık özellikleri, şartlı olasılık, bağımsızlık, kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve vektörler, Chebyshev eşitsizliği ve büyük sayılar kuralı, şartlı tahmin, rassal değişkenlerin dönüştürülmesi, olasılık teorisinde asimtotik metotlar, rassal değişkenlerin yakınsama türleri, bağımsız rassal değişkenlerin toplamı, merkezi limit teoremi, Poisson teoremi. 
   
  END 515 Stok Teorisi
  Çeşitli yapılardaki stok sistemleri, deterministik modeller ve onların modifikasyonları, rassal değişiklikler altında stok modelleri, periyodik gözden geçirmeli stok modelleri, dinamik stok modelleri.
   
  END 517 Tesis Tasarım ve Planlamasında Özel Konular
  Tesis planlamasına giriş, tesis yerleşimi ve yer seçimi için formal ve sezgisel teknikler, üretime dayalı olmayan sistemlerin, ambar otomasyonunun tasarımı gibi seçilecek özel konular. 
   
  END 519 Stratejik Planlama
  Stratejik yönetim teknikleri, bir organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli faaliyetlerin, formülasyonu, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, stratejik seçim ve karar verme, stratejik uygulama süreç yapısı ve planlama biçimi, strateji yeniden gözden geçirme, değerlendirme ve kontrol. 
   
  END 523 İleri İstatistik
  Temel istatistiksel tanımlar, istatistiksel tahmin edici kavramı, yansız, tutarlı, asimtotik olarak normal tahmin ediciler, amprik dağılım fonksiyonu, verimli tahmin ediciler, Cramer-Rao eşitsizliği, güven aralıkları, moment ve maksimum likelihood metotları, enküçük kareler metodu, regresyon, doğrusal ve çoklu regresyon, hipotez testleri, uygunluk testleri, Chi-square testi, bağımsızlık hipotezi, Neyman-Pearson teoremi. 
   
  END 527 Kalite Mühendisliği
  Kalite mühendisliğine giriş, Taguchi deney tasarımı ile parametre tasarımı, tolerans tasarımı ve tolerans belirleme, anında geribeslemeli kalite kontrol, anında süreç parametre kontrolü.
   
  END 529 Bilgi Sistemleri
  Bilgi sistemlerine giriş, veri işleme ve yönetim bilgi sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, sistem gelistirmede kullanılan araçlar, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, karar destek sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, üst yönetim bilgi sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler. 
   
  END 531 İleri Mühendislik Ekonomisi
  İleri mühendislik ekonomisinin teorisi ve uygulaması kapsanmaktadır. Konular, eşdeğerlik, finansman, finansal ifadeler ve analiz, proje değerlendirme, risk altında fayda ve tutumlar, ve stokastik analiz. 
   
  END 502 Doğrusal Olmayan Optimizasyon
  Lokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, Kuhn-Tucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metodlari, kısıtsız optimizasyon için gradient metodlar, kısıtlı optimizasyon. 
   
  END 504 Çok Amaçlı Optimizasyon:
  Çok amaçlı optimizasyon teknikleri, çok amaçlı karar verme modellerinin çözüm metodları, hedef programlama, uzlaşık programlama, electre yaklaşımı. 
   
  END 506 Kesikli Matematiksel Modeller:
  Gerçek hayat problemleri için kesikli matematiksel model geliştirmenin teori ve uygulaması. Graf, ağırlıklı graf, Markov zincirleri, n-kişi oyunlar. 
   
  END 508 Simulasyon Modelleme ve Analizi:
  Simülasyon metodolojisi ve diğer tekniklerle kıyaslanması, kesikli olaylı sistem simülasyonu, girdi veri analizi ve dağılımların belirlenmesi, rassal değişken üretimi, simülasyonunda çıktı analizi, varyans azaltma teknikleri, benzetim optimizasyonu. 
   
  END 510 Proje Yönetimi:
  Proje tipi üretim sistemlerinde yönetim fonksiyonları, proje planlama evreleri ve yöntemi, proje planlama ve kontrol teknikleri (CPM, PERT vb.), proje yönetiminde süre-maliyet analizleri ve kaynak dengeleme problemleri. 
   
  END 512 Üretim Sistemleri Yönetimi:
  Bilgisayar destekli üretim yönetimi, tam zamaninda üretim, kanban sistemi ve tasarımı, kanbana alternatif sistemler, çekme ve itme sistemleri, optimum üretim teknolojisi, Esnek Üretim Sistemleri yaklaşımı, Esnek Üretim Sistemleri tasarımı ve uygulamaları. 
   
  END 514 Sıralama ve Çizelgeleme:
  Sıralama ve çizelgeleme kavramları ve terminoloji, sıralama problemlerinin karakteristikleri, sıralama sezgiselleri ve prosedürleri, çizelgeleme yaklaşımları, öncelik kuralları ve atolye çizelgeleme.
   
  END 516 Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular:
  Modern imalat sistemlerinin tasarımı, performans analizi. Hücresel imalat sistemleri, otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, robotik sistemler, esnek imalat sistemleri ve bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri ve bu sistemlerle ilgili seçilmiş problemlerin çözümlenmesi. 
   
  END 518 Ergonomide Özel Konular:
  Modern endüstriyel ortamda ergonomi konuları, iş yerinin insana uygun hale getirilmesi, psikososyal konular, iş kazaları, güvenlik yönetimi. 
   
  END 520 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi:
  Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sistemlerinin temel kavramları, bu sistemlerin analizi için matematiksel modellerin ve sayısal tekniklerin kullanılması, tedarik zincirinin temel bileşenlerinin (satınalma, stok, üretim ve ulaştırma gibi) incelenmesi. 
   
  END 522 Üretim Bilişim Sistemleri
  Bilgisayarla bütünleşik imalat, proses kontrol, makina kontrol, robotikler, bilgisayar destekli mühendisliğe giriş, bilgisayarla bütünleşik imalat için zeki karar destek sistemlerinin tasarımı, sistem ihtiyaçları, iletişimler, veri yapıları ve bilgi-tabanlı imalat sistemleri için bilgi gösterim şemaları. 
   
  END 524 Deney Tasarımı ve Analizi:
  Deney tasarımının temel kavramları ve yöntemi, basit ve çoklu regresyon analizi, varyans analizi, tek faktörlü deneyler, rassal blok tasarımı ve Latin kare, faktoriyel tasarım, sabit etkili model, rassal ve karma modeller, uygulamalar. 
   
  END 526 Mühendislikte İstatistik Uygulamaları:
  Verinin bilgisayara dayalı olarak araştırılması, analizi ve sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikleri kullanarak mühendislikte amprik model kurma, rassal örnekleme, olasılık dağılımı belirleme, varyans analizi, regresyon analizi, ayrıştırma, sınıflandırma ve kümeleme. 
   
  END 528 Kalite Güvence Sistemleri:
  İstatistiksel kalite kontrolü temel kavram ve teknikleri, toplam kalite ve kalite yönetimi, kalite güvence sistemi analiz ve tasarımı, uluslararası kalite belgeleri, güvenilirlik ve deney tasarımları. 
   
  END 530 Toplam Kalite Yönetimi:
  Toplam kalite kavramı, toplam kalite yönetimi kararı, müşteri odağı, kalite organizasyonu, takım oluşturma ve problem çözme, planlama boyunca kalite, tasarım ve kontrol, kalite standartları.
   
  END 532 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi:
  Endüstriyel projelerin analizi, proje değerlendirme teknikleri, teknolojik olurluk, ekonomik ve finansal olurluk, sermaye bütçeleme modelleri, portföy modelleri, belirsizlik ve risk analizi, proje yönetimi teknikleri. 
   
  END 534 Veritabanı Yönetimi Sistemleri:
  Veritabanı yönetimi kavramları, planlama ve kavramsal tasarım, tasarım ve yönetim, klasik sistemler, ilişkisel ve dağılımlı sistemler, veritabanı yönetimi sistemlerinin uygulanması. 

  END 536 Yapay Zeka:
  Otomat teorisine giriş, oyunların ve karar problemlerinin bilgisayar gösterimleri ve optimal çözümleri, sezgisel programlamanın ve makina öğrenmenin prensipleri. 

  END 538 İstatistiksel Öngörü ve Karar Teorisi:
  Öngörü modellerinin sınıflandırılması, polinomial ve otoregresif modeller, smoothing problemi, çapraz-korelasyon ve kullanımı, Box-Jenkins yöntemi, model parametrelerinin tahmini, tahmin hatası, endüstriyel veri analizi.

Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |