Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

  Doktora ( Güz )
          
  600         Seminer     Seminar         
  601         Yapay Sinir Ağları     Artificial Neural Networks     
  602         Bilgisayar Aritmetik Algoritmaları     Computer Arithmetic Algorithms
  608         Kablosuz Algılayıcı Ağlar     Wireless Sensor Networks     
  631         Yazılım Mühendisliği     Software Engineering                 
        
  Doktora ( Bahar )
          
  600         Seminer     Seminar    
  603         Sistem Teorisi     System Theory  
  604         Bilgisayar Mimarisinde Özel Konular     Special Topics in Computer Architecture
  605         İleri Ayrık Matematik     Advanced Discrete Mathematics     
  607         Bağlantı Yönelimli Ağlar     Connection-Oriented Networks     
  632         Optik Ağlar     Optical Network             
        

  DERS İÇERİKLERİ


  Seminer
  Seminar
  Güz

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            
          
  İleri Bilgisayar Mimarileri
  Advanced Computer Architectures
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgisayar Mimarisi Temel Kavramları, Teknolojik değişim ve gelişimin Bilgisayar Mimarilerine Etkisi, Bellek Mimarileri, Cache Bellek, Sanal Bellek ve Paylaşımlı Bellek Mimarileri, RISC Mimarileri, Vektör İşlemcileri, Dizin İşlemcileri, Çokluişlemci Sistemleri.
  İngilizce İçerik: Fundamental Concepts of Computer Architecture, Effects of Technological Innovations and Improvements on on Computer Architecture, Memory Architectures, Cache Memory, Virtual Memory and Shared Memory Architectures, RISC Architecture, Vector Processors, Array Processors, MultiProcessor Systems.
            
          

  Bilgisayar Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri
  Image Processing Technics for Computer Engineering
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilgisayarla ileri düzey grafik işlemleri, grafik yazılım metotları, grafik arayüz hazırlanması, görüntü işleme teknikleri, görüntü algılama ve tanıma, kenar belirleme, parmak izi tanıma, yüz tanıma, plak tanıma, görüntü tanıma uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Advanced computer graphics process, graphical software metots, making graphical interface, image process technics, image detect and recognition, edge detection, finger print recognition, face recognition, license Plate Recognition, applications for image recognition.
            

  İleri Düzey Dijital VLSI Tasarımı
  Advanced Digital VLSI Design
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: İleri düzey VLSI dijital devrelerinin dizayn, doğrulama ve layout metodları.
  İngilizce İçerik: Advanced design, verification and layout methods for digital VLSI circuits.
            
          
  Kablosuz Ağlarda Performans Analizi
  Performance Analysis of Wireless Networks
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Kablosuz ağ ortamlarında ağ yükünün hesaplanması, performans kriterlerinin belirlenmesi, paket iletimleri sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerine bağlı analizlerin yapılması, iletişimde görev alan protokollerin ve algoritmaların performans iyileştirmesindeki etkileri.
  İngilizce İçerik: In wireless network environments: - computation of network loads, - determining the performance criterion, - making the delay analysis during packet transmissions, - the effects of protocols and algorithms, which are taking place in communication, to performance improvement.
            
          
  Bilgisayar Dil Mühendisliği
  Computer Language Engineering
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Bir derleyicinin yapısı ve evreleri (Sözcüksel Analiz, Sözdizimsel Analiz, Anlamsal Analiz) gibi temel kavramlar. Düzgün ifadeler ve formal dilbilgisi ile dil tanımlama. Program analizi ve temel optimizasyon teknikleri, veri akış analizi ve optimizasyonları. Sembol tabloları ve hata tutucular. Orta düzey kod üretimi ve makina kodu üretimi. Saklayıcı tahsis etme. Bir derleyicinin tasarlanması ve uygulanması.
  İngilizce İçerik: Fundamental concepts like structures and phases (Lexical Analysis, Syntax Analysis, Semantic Analysis) of a compiler. Regular expressions and language specification by formal languages. Program analysis and basic program optimization techniques, data-flow analysis and optimizations. Symbol tables and type-checking. Intermediate-code generation and Machine-code generation. Register allocation. Design and implementation of a compiler.
            

  Seminer
  Seminar
  Bahar

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            

  Bulanık Mantık ve Bulanık Sistemler
  Fuzzy Logic and Fuzzy Systems
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Bulanık Aritmetiğe giriş, bulanık sayılar, bulanık sistemler, bazı uygulamalar, bulanık sistemlerin programlanması, tartışma.
  İngilizce İçerik: Fuzzy arithmetic , fuzzy numbers, fuzzy systems, some applications, programming fuzzy systems, discussion.
            
          
  Analog Devre Tasarımı
  Analog Circuit Design
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Tek ve çok aşamalı kuvvetlendiriciler, akım aynaları, gürültü, geri besleme, işlemsel kuvvetlendiricler, kararlılık, analog filtreler, nonlinearity ve mismatch.
  İngilizce İçerik: Single stage and multistage amplfiers, current mirrors, noise, feedback, operational amplifiers, stability, analog filters, nonlinearity and mismatch .
            
          
  Veri Madenciliği
  Data Mining
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Danışmalı öğrenme, Bayes karar verme teorisi, Veri önişleme, Karşılıklı bilgi, Yoğunluk tahmini, Özellik seçimi, Parametrik ve parametrik olmayan metotlar, Çok değişkenli metotlar, Boyut indirgeme, Kümeleme, Karar ağaçları, Saklı Markov modelleri, Beklenti-En büyükleme algoritmaları, Metin madenciliği, Web madenciliği.
  İngilizce İçerik: Supervised Learning, Bayesian Decision Theory, Data Preprocessing, Mutual Information, density estimation, Feature Selection , Parametric and Nonparametric Methods , Multivariate Methods , Dimensionality Reduction , Clustering , Decision Trees , Hidden Markov Models, Expectation-Maximization Algorithms, Text mining, Web mining.
            
          
  Ağ Optimizasyonu
  Network Optimization
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Ağ ortamlarında kullanılan çeşitli algoritmaların ve uygulamaların öğrenilmesi, ağ akışının tasarımı, düğümlerin veri yapıları seklinde gösterilmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin ifade edilmesi, ağ yapısı üzerinde arama yapılması, en kısa yol algoritmaları, optimizasyon tekniklerinin kullanılabileceği çeşitli problemler ve bunların çözüm yöntemleri, optimal sonuçların elde edilmesi konusunda gerekli temel bilgiler ve benzer yapıların oluşturulması.
  İngilizce İçerik: Different algorithms and applications using in network environments, design of network flows, data structure representations of the nodes and defining their relations, searching on network structure, shortest path algorithms, several problems available for optimizations techniques and their solution methods, basic required knowledge to obtain optimal results and construction of similar methods.
            
          
  Yapay Zeka Sistemleri
  Artificial Intelligence Systems
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Problem çözme ve arama algoritmaları, graf teorisi, kısıt tabanlı problemler. Öğrenme algoritmaları ve makina öğrenimi. Lojik ve lojik programlama. Dil anlama. Bayesian ağlar, saklı değişkenler ile öğrenme, belirsizlik altında karar verme ve Markov karar işlemleri. Karar ağaçları, yapay sinir ağları ve SVM öğrenme algoritması.
  İngilizce İçerik: Problem solving and search algorithms, graph theory, Constraint Satisfactory Problems (CSP). Learning algorithms and machine learning. Logic and logic programming. Language understanding. Bayesian networks, learning with hidden variables, decision making under uncertainty and Markov Decision Processes. Decision trees, neural nets and SVM learning algorithm.
            
          
  Seminer
  Seminar
  Güz

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            
          
  Yapay Sinir Ağları
  Artificial Neural Networks
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Biyolojik Nöronlar ve Yapay Modelleri, Yapay Sinir Ağı Modelleri, İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları, Yapay Sinir Ağlarında Eğiticili ve Eğiticisiz Öğrenme Metodları, Yapay Sinir Ağlarında Hatayı Geriye Yansıtma Yöntemi, Geribeslemeli (Dinamik) Yapay Sinir Ağları, Hopfield Yapay Sinir Ağları Modeli ve Optimizasyon Problemlerine Uygulanması, Yapay Sinir Ağlarının Dinamik Davranışının Lyapunov Metodu ile Analizi, Hücresel Sinir Ağları, Hücresel Sinir Ağlarının Görüntü İşleme Uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Models of artificial neural networks, biological information processing systems. Feedforwad Neural Networks. Feedback Neural Networks. Learning methods. Classification methods. Associative memories. Optimization problems. Cellular Neural Networks. Stability and instability analysis of Neural Networks.
            
          
  Bilgisayar Aritmetik Algoritmaları
  Computer Arithmetic Algorithms
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Sayıların simgelenmesi , sabit noktalı sayı simgeleme, kayan-noktalı sayı simgeleme, aritmetik algoritmalardaki mevcut durum, aritmetik toplama ve çıkarma algoritmaları,hızlı toplama teknikleri, toplama yoluyla aritmetik çarpma, hızlı çarpma teknikleri, temel bölme,ardışıl bölme ve hızlı bölme teknikleri, çarpma yoluyla bölme, karekök hesaplama algoritması, CORDIC algoritmaları, üstel fonksiyon hesaplamaları
  İngilizce İçerik: Number Representations, Fixed-Point Number Representation, Floating-Point Number Representation , The Current State of Computer Arithmetic Algorithms, Arithmetic Addition and Subtraction Algorithms, Fast Addition Techniques, Multiplication Through Addition, High-Speed Multiplication Techniques , Basic Division Schemes, Sequential Division and Fast Division Techniques, Division Through Multiplication, Square-Root Computing Algorithms, CORDIC Algorithms, Exponential Function Evaluations.
            
          
  Kablosuz Algılayıcı Ağlar
  Wireless Sensor Networks
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Ticari ve Bilimsel Uygulamalar, Temel Algılayıcı Ağ Teknolojileri, Kablosuz Algılayıcı Ağ Protokolleri: Fiziksel Katman, Ortam Kontrol Katmanı, Yol Bulma Katmanı, Taşıyıcı Katman, Algılayıcı Ağlar için Ara Çözümler, Kablosuz Algılayıcı Ağların Yönetimi, Algılayıcı Ağlar için İşletim Sistemleri, Performans ve Trafik Yönetimi.
  İngilizce İçerik: Commercial and Scientific Applications of Wireless Sensor Networks, Basic Wireless Sensor Technology, Wireless Sensors Networks Protocols: Physical Layer, Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks, Sensors Network Protocols: Routing Protocols, Transport Control Protocols for Wireless Sensors Networks, Middleware for Sensor Networks, Network Management for Wireless Sensor Networks, Operating Systems for Sensor Networks, Performance and Traffic Management Issues.
            
          
  Yazılım Mühendisliği
  Software Engineering
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Bu derste Yazılım Mühendisliği konuları doğrudan bir proje kapsamında ele alınacaktır. Proje bazlı olarak düşünülen bu dersin temel hedefi yüksek lisans öğrencilerinin başta TÜBİTAK olmak üzere, çeşitli birimlere bir yazılım proje teklifi hazırlması ve bu tarz bir projeyi adım adım geliştirmesini sağlayacak bilgi birikimine sahip olmalarıdır. Bu amaçla Yazılım geliştirme süreçleri karşılaştırmalı olarak proje bazlı incelenecektir.
  İngilizce İçerik: In this course, software engineering topics will be covered within a project perspective. This will be a project driven course where the aim of the course is to teach graduate students to prepare a project proposal especially a TUBITAK project proposal and develop such a project. For that purpose software project development phases will be covered in a comparative way.
            
      
  Seminer
  Seminar
  Bahar


  Sistem Teorisi
  System Theory
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Vektör ve Matris Teorisi, Doğrusal Uzaylar ve Doğrusal Operatörler, Doğrusal Sistemlerin Modellenmesi, Sistem Durumu Denklemleri ve Çözüm Metodları, Zamanla Değişen ve Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Analizi, Lyapunov Kararlılık Teoremleri, Sistemlerin Denetlenebilirliği ve Gözlenebilirliği, Sınırlı Çıkış Kararlılık Analizi, Zamanda Ayrık Sistemlerin Analizi.
  İngilizce İçerik: Theory of matrices and vectors, linear vector spaces and operators, modelling of linear systems, state space analysis of time invariant linear systems and time varying systems, Lyapunov stability theorems, controllability and observability of linear systems, dynamical analysis of discrete-time linear systems.
            
          
  Bilgisayar Mimarisinde Özel Konular
  Special Topics in Computer Architecture
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Paralel bilgisayar mimarileri,model işlemci ve mimariler:ILP ?işlemcileri ,vektör işlemcileri, dizin işlemcileri, pipeline işlemcileri, superscaler işlemcileri, çoklu işlemci sistemleri; SIMD (tek-komut çoklu data) mimarisi, MIMD (çoklu-komut çoklu-data) mimarisi , data-paralel mimarileri neural mimarisi, multi threated mimarisi, dağıtık bellek ve paylaşımlı bellek mimarileri , I/O mimarileri
  İngilizce İçerik: Paralel Computer Architectures, Instruction Level Parallelism ILP Processors, Pipeline Processors, Superscaler Processors, SIMD (Single Instruction-Multiple Data) Architecture, MIMD (Multiple Instruction-Multiple Data) Architecture , Data-Paralel Architectures, Neural Architecture, Multithreated Architectures, Distributed Memory and Shared Memory Architectures, I/O Architectures.
            
          
  İleri Ayrık Matematik
  Advanced Discrete Mathematics
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Cebirsel yapılar, Gruplar, Sayı sistemleri, Asal sayılar, Matematiksel tümevarım, Permutasyon ve Kombinasyonlar, Özyinelenmeli bağıntılar, Graf teorisi ve uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Logic sets, equations and functions, Algebric structures, vector spaces, number systems, permutations, combinations, mathematical deductions and inductions, proof methods, algorithms, flow diagrams, graph diagrams, graph theory, Boolean functions and logic gates, recurrence relations, difference equtaions and their solutions.
            
          
  Bağlantı Yönelimli Ağlar
  Connection-Oriented Networks
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Bağlantı yönelimli ağ mimarisi ile ilgili genel konular: Çerçeve aktarıcı (Frame relay) Asenkron Transfer Modu (ATMA), çoklu-protokol etiket anahtarlama (MPSL) ve genelleştirilmiş çoklu-protokol etiket anahtarlama (GMPLS), işaretleme protokolleri ve ilgili hizmet kalitesi konuları.
  İngilizce İçerik: General topics related with connection oriented network architecture: Frame relay, ATMA, MPLS, and GMPLS, signaling protocols and related services for quality of service.
            
          
  Optik Ağlar
  Optical Network
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Bu derste optic ağlar ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Optik taşıma, Optik control ve veri düzlemleri, yoğun dalga boyu çoğullama (DWDM) , optic paket anahtarlama (OPS) , optic çoğuşma anahtarlama (OBS) ,sinyalizasyon protokolleri, optik ağlarda IP taşıması gibi konular üzerinde durulacaktır.
  İngilizce İçerik: In this course basic principles related with optic networks are given. Optical transportation, optical control and data plane, DWDM, optical packet switching (OPS), optical burst switching(OBS), signaling protocols, IP packet transportation through optical networks are the main topics to be covered.
              
        
      

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |