Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

  Sanat Tarihi Anabilim Dalı “Türk ve İslam Sanatları” ve “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” başlıklı iki programdan oluşmaktadır. Türk-İslam Sanatları yüksek lisans ve doktora programlarında İslamiyet öncesi Orta Asya Türk sanatından Osmanlı Devleti’nin son dönem sanatına dek uzanan bir yelpazede mimarlık, süsleme, el sanatları, ikonografi gibi konular işlenmektedir. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat yüksek lisans ve doktora programlarında ise konu dağarcığını Batı sanatı, çağdaş sanat ve Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze Türkiye sanatı oluşturmaktadır.


  BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT PROGRAMI


  Yüksek Lisans Dersleri


  (GÜZ DÖNEMİ)


  SEMİNER

  2 Saat/Hafta,T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Tez hazırlanmasında kullanılacak yöntemler, tezin sahip olması gereken
  format işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  MÜLAYİM,Selçuk,Sanat Tarihinde Metod,Anadolu Sanat Yayınları,İstanbul 1983
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

  ORYANTALİZM
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik:Oryantalizm başlıklı derste batının doğu ile olan ilişkileri ve batının
  doğuyu ne şekilde algılayıp, yorumladığı sanat tarihi kapsamında ele alınacaktır.
  Oryantalizm 19. yüzyıla özgü bir kavram olmakla birlikte batının doğu ile ilişkilerinin
  sanata yansıması 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır, bu nedenle dersin ilk bölümünde
  Oryantalizm öncesi gelişmelere ve doğu etkisinin görüldüğü belli başlı sanat
  örneklerine değinilecek, ikinci dönemde ise Oryantalizm kendi başına ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  SAID, Edward, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları, 2000
  MORNTON, Lyme, The Orientalists, ACR Edition,1984
  GERMANER, S.-İNANKUR Z., Oryantalizm ve Türkiye, TKHV, İstanbul 1989
  GERMANER, S.-İNANKUR Z., Oryantalistlerin İstanbul’u, T.İş.Bankası, İstanbul 2002
  PELTEE, Christine, Les Orientalistes, Ham, Pons 1990
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İNANKUR

  BİZANS SİVİL MİMARİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç / İçerik: Bu ders kapsamında Ortaçağ’ın tümünü kapsayan ve Antikite ile
  Yeniçağ, Doğu ile Batı arasında köprü görevini gören Bizans İmparatorluğu’nun
  yönetim (Büyük Saray, Blakherna) ve sayfiye (Hebdamon, Rhegion, Hieria, Bryas vd)
  sarayları mimari, süsleme ve törenler açısından ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  KÖROĞLU, Gülgün, İstanbul’daki Bizans Sarayları, Cumhuriyet’in 80. Feth’in 550.
  Yılında İstanbul’a Armağan, YEKÜV İstanbul 2004
  Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU

  TARİHSEL VE DOĞAL ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç / İçerik: Kent kavramının, tarihsel ve doğal dokunun, taşınır ve taşınmaz kültür
  varlıklarının sanat tarihi ile ilişkisi. Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat,
  kavramlar, kuramlar ve uygulamalar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  AHUNBAY, Zeynep, “Tarihi Çevre ve Restorasyon”, YEM, İstanbul 1993
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. A. Sinan GÜLER

  17.-19. YÜZYIL BATI RESMİNDE MANZARA
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Manzara Resminin Kaynakları, 17. Yüzyıl: Yeni Bir Resim Türü Olarak
  Manzara Resmi, Kuzey Ülkelerinde Barok Üslupla Birlikte Manzara Resminin Ortaya
  Çıkışı, Kuzey Ülkelerinde Manzara Resmi Geleneğinin Kökenleri, Barok Dönemde
  Manzara Resminin Oluşmasında Toplumsal Yapının Rolü ve Atölyede Uzmanlaşma,
  18.Yüzyılda Manzara Resmi Aydınlanma Çağı ve Aristokrasinin Karşısında Güçlenen
  Burjuvazi, Rokoko Üslubu,19.Yüzyılda Manzara Resmi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl içi ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  İPŞİROĞLU, M., SEBAHATTİN, E. Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İstanbul
  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1972
  Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

  MODERN SANAT
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik Modernizmin anlamı , düşünsel temelleri, Avrupa sanat ortamını
  etkileyen olaylar üzerinde durulacak ,1900 -1945 arasında gelişen Fovizm, Kübizm,
  Ekspresyonizm, Fütürizm, Sürrealizm ve Soyut gibi akımlar , Konstrüktivizm ve Dada
  gibi öncü hareketler ve temsilcileri tanıtılacaktır. Derslar yüksek lisans öğrencilerine
  verilecek temel metinlerin açıklanması ve hazırlayacakları seminerlerle
  sürdürülecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ARNASON,H.H., - Wheeler,Daniel . History of Modern Art: Painting,Sculpture ,
  architecture ,Photography, 3. ed.N.Y. 1986.
  BATUR,Enis, Modernizmin Serüveni, Bir “Temel Metinler" Seçkisi 1840-1990,Yapı
  Kredi Yayınları, İstanbul, 1997
  GREENBERG , Clement . Art and Culture, Beacon Press Boston ,1961. (‹ng)
  HARRISON, Charles - Wood , Paul (Edited by) , Art in Theory 1900-1990 ,An
  Anthology of Changing Ideas , Blackwell Publishers,Oxford,U.K. 1992. U.S.A. 1993.
  LYNTON , Norbert , Modern Sanatın Öyküsü , Remzi Kitabevi,İstanbul , 1982
  LUCIE -SMITH , Edward, 20. Yüzyılda Görsel Sanatlar ,Akbank,İstanbul ,2004
  M.JOAHIMIDES ,Christos -ROSENTHAL,Norman ,(Ed.by), The Age of Modernism-
  Art in the 20th Century , Verlag Gerd Hatje ,Berlin 1997.
  STANGOS,Nikos, (Ed), Concepts of Modern Art , From Fauvism to Post- Modernizm
  ,Thames and Hudson ,London,1994.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Semra GERMANER

  SANAT KURAMLARI
  3 Saat/Hafta, T3, Kredi 3, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20. yüzyıl başlarından itibaren değişmeye başlayan sanat-sanatçı-sanat
  yapıtı konsepti ile ilgili kuramsal çalışmalar incelenerek değişimin nedenleri üzerinde
  durulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sunum ve Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  BENJAMIN, Walter, Pasajlar, İstanbul, 2002
  BÜRGER, Peter, Avangard Kuramı, İstanbul, 2003
  ECO, Umberto, Açık Yapıt, İstanbul, 1992
  FOUCAULT, Michel, Özne ve İktidar, İstanbul, 1994
  HARRISON,C.-WOOD,P., (Ed.)Art in Theory, USA, 1996
  LENOIR, Béatrice, Sanat Yapıtı, İstanbul, 2003
  LUKACS, Georg, Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı, İstanbul,1986
  Dersi Veren: Doç. Dr. Nilüfer ÖNDİN

  (BAHAR DÖNEMİ)


  SEMİNER
  2 Saat/Hafta,T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Tez hazırlanmasında kullanılacak yöntemler, tezin sahip olması gereken
  format işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  MÜLAYİM,Selçuk,Sanat Tarihinde Metod, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul 1983
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr.Nuri SEÇGİN

  ORYANTALİZM
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Oryantalizm başlıklı derste batının doğu ile olan ilişkileri ve batının
  doğuyu ne şekilde algılayıp, yorumladığı sanat tarihi kapsamında ele alınacaktır.
  Oryantalizm 19. yüzyıla özgü bir kavram olmakla birlikte batının doğu ile ilişkilerinin
  sanata yansıması 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır, bu nedenle dersin ilk bölümünde
  Oryantalizm öncesi gelişmelere ve doğu etkisinin görüldüğü belli başlı sanat
  örneklerine değinilecek, ikinci dönemde ise Oryantalizm kendi başına ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  SAİD, Edward, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları, İstanbul 2000
  MORNTON, Lyme, The Orientalists, ACR Edition 1984
  GERMANER, S.-İNANKUR Z., Oryantalizm ve Türkiye, TKHV, İstanbul 1989
  GERMANER, S.-İNANKUR Z., Oryantalistlerin İstanbul’u, T.İş.Bankası, İstanbul
  2002
  PELTRE, Christine, Les Orientalistes, Ham, Pons 1990
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İNANKUR

  BİZANS SİVİL MİMARİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç / İçerik: Bu ders kapsamında Ortaçağ’ın tümünü kapsayan ve Antikite ile
  Yeniçağ, Doğu ile Batı arasında köprü görevini gören Bizans İmparatorluğu’nun
  yönetim (Büyük Saray, Blakherna) ve sayfiye (Hebdamon, Rhegion, Hieria, Bryas vd)
  sarayları mimari, süsleme ve törenler açısından ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar
  KÖROĞLU, Gülgün, İstanbul’daki Bizans Sarayları, Cumhuriyet’in 80. Feth’in 550.
  Yılında İstanbul’a Armağan, YEKÜV İstanbul 2004
  Dersi Veren : Doç.Dr.Gülgün KÖROĞLU

  TARİHSEL VE DOĞAL ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç / İçerik: Kent kavramının, tarihsel ve doğal dokunun, taşınır ve taşınmaz kültür
  varlıklarının sanat tarihi ile ilişkisi. Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat,
  kavramlar, kuramlar ve uygulamalar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  AHUNBAY, Zeynep, “Tarihi Çevre ve Restorasyon”, YEM, İstanbul 1993
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. A. Sinan GÜLER

  17.-19. YÜZYIL BATI RESMİNDE MANZARA
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 5 AKTS

  Amaç / İçerik: Manzara Resminin Kaynakları, 17. Yüzyıl: Yeni Bir Resim Türü Olarak
  Manzara Resmi, Kuzey Ülkelerinde Barok Üslupla Birlikte Manzara Resminin Ortaya
  Çıkışı, Kuzey Ülkelerinde Manzara Resmi Geleneğinin Kökenleri, Barok Dönemde
  Manzara Resminin Oluşmasında Toplumsal Yapının Rolü ve Atölyede Uzmanlaşma,
  18.Yüzyılda Manzara Resmi Aydınlanma Çağı ve Aristokrasinin Karşısında Güçlenen
  Burjuvazi, Rokoko Üslubu,19.Yüzyılda Manzara Resmi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl içi ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  İPŞİROĞLU, M.- SEBAHATTİN, E., Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İstanbul
  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1972
  Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

  1945’DEN GÜNÜMÜZE SANAT
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Modern sanat ve çağdaş sanat arasındaki farklılıklar ortaya konarak
  1945 sonrasında sanatsal gelişmeler tanımlanacaktır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ve A.B.D.’de sanat ortamı ve sanatçıların yeni ifade yolları tanıtılacaktır. 1945-1960 arasında Avrupa’da resim ve heykel sanatı ,A.B.D.’de New York Okulu Soyut Dışavurumculuk (Action Painting ) , Pop Art ,Yeni Gerçekçilik (Nouveau Realisme,Geç Boyasal Soyut (Post Painterly Abstraction ), Optik ve Kinetik Sanatları ile Kavramsal Sanat , Performans, Minimalizm , Arazi Sanatı (Land Art), Hiperrealizm,Yeni Dışavurumculuk (Neo-Expressionnisme) gibi modern sonrası ifadeler üzerinde durulacaktır. Dersler doktora öğrencileriyle birlikte yürütülecek çalışmalarda temel metinlerin açıklanması ve hazırlanacak seminerlerle sürdürülecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  GERMANER , Semra , 1960 Sonrası Sanat , Akımlar , Eğilimler , Gruplar , Sanatçılar
  ,Kabalcı Yayınevi, İstanbul ,1997
  HARRISON, Charles - Wood , Paul (Edited by) , Art in Theory 1900-1990 ,An
  Anthology of Changing Ideas , Blackwell Publishers,Oxford,U.K. 1992. U.S.A. 1993.
  LUCIE -SMITH , Edward, ArToday , Phaidon, London,1995.
  LUCIE -SMITH ,Edward, 20. Yüzyılda Görsel Sanatlar, Akbank, İstanbul, 2004
  The 20th-Century Art Book, Phaidon, London,1996.
  WHEELER,Daniel, Art Since Mid-Century,1945 to the Present, The Vendome Press
  New York ,1991
  Dersi Veren : Prof.Dr. Semra GERMANER

  20. YÜZYIL HEYKEL SANATI
  3 Saat/Hafta, T2, 3 Kredi, 6 AKT

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, 19. Yüzyıl sonundan 20. Yüzyıl sonuna kadar Batı’da ve
  Türkiye’de heykel sanatının gösterdiği gelişimin incelenmesidir. Rodin, Maillol,
  Picasso, Brancusi, Giacometti gibi önemli aşamalara öncülük etmiş belli başlı
  sanatçılar ve heykelleri ele alınmakta, bunların sanata getirdiği yenilik konu
  edilmektedir. Daha sonra Türkiye’de heykel sanatının gelişimine katkıda bulunan
  önemli heykeltraşlar ve bunların çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.Söz konusu
  eserler, Batı’daki sanat hareketleri ve sanatçıların yurt dışında aldığı eğitim ile
  edindiği izlenimler dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  BERKSOY, Funda, Rudolf Belling and His Contribution to Turkish Sculpture, Turcica,
  Vol.35,2003,s.165-212.
  FEIST, Peter H.,Figur und Object, Plastik im 20.Jahrhundert, E.A.Seeman,
  Leipzig,1996.
  GEZER, Hüseyin, Cumhuriyet Dönemi Heykeli,Türkiye İş Bankası Kültür
  Yayınları,İstanbul,1984.
  İLERİ, Cem (ed.), Bellek ve Ölçek Modern Türk Heykelinin On Beş Sanatçısı,
  İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul, 2006.
  LE NORMAND ROMAIN, Antoinette, Sculpture, The Adventure of Modern Sculpture
  in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Taschen, Köln,1996.
  READ, Herbert, Modern Sculpture,Thames and Hudson, Singapure,1998.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Funda BERKSOY

Sanat tarihi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |