Atmosfer Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Atmosfer Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Advanced Numercial Weather Prediction
  Atmospheric Wave Motions
  Atmospheric Turbulence and Air Pollution Modeling
  Uzmanlık Alan Dersi
  Advanced Engineering Mathematics
  Advanced Computational Fluid Dynamics
  Atmospheric Convection
  Nonlinear Time Series Analysis
  İleri Hava Kirliliği Meteorolojisi    
  Uzmanlık Alan Dersi
  Space Physics II

  Ders İçerikleri


  Advanced Numercial Weather Prediction ( İleri Sayısal Hava Öngörüsü)

  Sayısal hava öngörüsünün tarihsel gelişimi. Veri düzeltilmesi ve model başlangıç değerlerinin hazırlanması. Fiziksel süreçlerin parametizasyonu. Nümerik çözüm yöntemleri. Temel denklemler. Düşey ve yatay koordinat sistemleri. Küresel öngörü modelleri. Sınırlı-alan modelleri. Orta-ölçekli olayların modellenmesi ve öngörüsü. Tropiklerde sayısal hava öngörüsü. Tropik siklonların öngörüsü. Topografyanın modellerde temsili. Uzun vadeli hava öngörüsü tahminlerinde sistematik hatalar ve problemler.

  Atmospheric Wave Motions (Atmosferde Dalga Hareketi)
  Akışkan hareket denklemleri. Dolaşım teoremi. Rotasyonel-olmayan akış. Çevrinti ????i hareket. Rotasyon ortamı. Hidrostatik ve jeostrofik denge. Ses ve şok dalgaları. Viskoz akış. Jeofiziksel akışa giriş. Sığ su denklemleri. Kütsel ve Rossby dalgaları. Jeostrofik uyarlama. Sözde-jeostrofik hareket. Laplas gelgit dalgalar. Kelvin ve Rosbby kütle dalgaları. Baroklinik kararsızlık. Kelvin/Helmotz kararsızlık. Planater atmosfer ölçeğindeki sözde-statik salınımları. Gezegensel gelişen dalgalar.

  Atmospheric Turbulence and Air Pollution Modeling (Atmosferik Türbülans ve Hava Kirliliği Modellenmesi )

  Denklemler ve kavramlar. Türbülanslı kinetik enerji dengesi. Difüzyonun istatistik modelleri. Taylor'un teorisi. Gaussian model. K-difüzyon modelleri. Endüstriyel kaynak dispersiyon modelleri. Monte Carlo difüzyon modelleri. Kompleks arazi ve türbülans difüzyonu. Uzun menzil taşınım ve Lagrangian modeller. Model performansının değerlendirilmesi.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Advanced Engineering Mathematics (İleri Mühendislik Matematiği)
  Kısmi diferansiyel denklemlere giriş. Lineer ve sanki-lineer sistemlerin sınıflandırılması. Hiperbolik denklemler. Burgers denklemi. Dispersif dalgalar. KdV denklemi ve solitonlar kuramına giriş. İntegral denklemler ve ters saçılma dönüşümü.

  Advanced Computational Fluid Dynamics (İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği)
  Hareketli ağlar; Serbest yüzey akışları; Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde paralel hesaplama; Sonlu Elemanlar Yöntemleri; Spektral yöntemler; RANS modelleri, Reynolds gerilmesi modelleri; Türbülanslı akışlar için DNS, LES yöntemleri.

  Atmospheric Convection (Atmosferde Konveksiyon)
  Konveksiyon hareketin tahmini için temel prensipler: teori, arazi çalışmaları ve sayısal modelleme. İzole kaynaklardan hüzme türbülansı içeren kuru konveksiyon. Raleigh-Bernard konveksiyon ve sınır tabakada türbülanslı konveksiyon. Nemli ve bulutlu havanın termodinamiği ve korunumlu büyüklükler. Kararlık analizi. Tekil bulutların, fırtınaların ve sağanak hatlarının konveksiyonunun karekteristikleri. Mezo-ölçek konvektif sistemler ve meyilli konveksiyon. Stratocumulus bulutları içeren konvektiv bulutların konveksiyonunun kompozit etkileri. Sayısal modellerde cumulus sınır tabaka ve konvektif bulutların temsili.

  Nonlinear Time Series Analysis (Lineer Olmayan Zaman Serileri Analizi)
  Dinamik sistemler ve kaos. Dinamik sistemlerin karakterize edilmesi: Otokorelasyon fonksiyonu. Güç spektrumu. Liapunov üstelleri. Poincaré kesiti ve fraktal boyutlar. Boyut algoritmaları. Zaman serilerinden determinizmin belirlenmesi: Faz uzayının yeniden kurulması. gecikme zamanının seçilmesi. Faz uzayının boyutunun belirlenmesi. Çekicinin boyutunun belirlenmesi. Faz uzayında gürültünün azaltılması. Kaotik zaman serilerinin öngörüsü.

  İleri Hava Kirliliği Meteorolojisi    
  Troposferin yapısı. Troposferde meydana gelen meteorolojik olayların tanımı. Hava kirliliği kaynakları ve ölçekleri. Meteorolojinin hava kirliliği çalışmalarında oynadığı rol. Atmosfer ve bileşenleri. Temiz ve kirli atmosfer. Hava örneği temini, ölçümü ve analizi. Hava kirliliği kriterleri. Emisyon ve imisyon standartları. Hava kirleticilerinin dağılımı. Baca yüksekliği hesaplamaları. Enerji ve hava kirliliği arasındaki ilişkiler. Başlıca hava kirleticilerinin insan, hayvan ve bitkiler üzerindeki etkileri. Hava kirliliği ve iklim değişimleri.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Space Physics II (Uzay Fiziği II)
  Manyetik olarak karışmış iyonosfer
  Güneş Rüzgarı, Manyetosfer, Van Allen kuşakları, Manyetik fırtına, kökenleri, manyetosfer ve iyonosfer arasındaki ilişki, plazma aralığı, örnekler.

Atmosfer kirliliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |