Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Bu programa öncelikli olarak, Enerji, Elektrik, Makina, Endüstri ve Çevre Mühendisliği mezunları olmak üzere, dört yıllık mühendislik lisans programlarının birinden başarıyla mezun olan adaylardan ALES sınavında sayısal kategoriden en az 55 puan almış olanlar başvurabilirler.
 • Program tanımları
  Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın ana amacı, bireylere sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli bilgiler kazandırmaktır. Bu programda, enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu çevresel problemleri küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştirilecektir.

  Program hedefleri:
  • Mühendislik ve ilgili alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylere sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli bilgileri kazandırmak.
  • Enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu çevresel problemleri küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştirmek.
  • Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması amacıyla enerji üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan su, toprak ve hava kirliliği konularını araştırmak ve çözümleri geliştirmek.
  • Sürdürülebilir çevre koşullarının sağlanabilmesi ve kaynakların verimli kullanılması için geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
  • Sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi konularında endüstriyel ve ticari işletmeler ile konutlardaki uygulamalara yönelik, yaratıcı ve yenilikçi fikirler oluşturmak.
  • Küresel ısınma, iklim değişikliği ve atmosferdeki sera gazlarının artışına sebep olan enerji tüketimi vb. konuları ve bunların sonuçlarını incelemek.
  • Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilecek teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılmasi için projeler gerçekleştirmek.
  • Sanayi ile işbirliğini geliştirmek için yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm teknolojileri konularında yapılan eğitim ve araştırma faaliyetlerini tanıtmak.
  • Yüzyılımızın global problemlerinden olan enerji ve çevre sorunlarını birlikte ele alan bir program dahilinde, yüksek kalitede lisansüstü eğitim vererek ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturmak.

  Program Yapısı:

  Türkçe olarak yürütülen bu program toplam 30 kredilik 10 ders ve proje çalışmasından oluşmaktadır.

  Ders Listesi

  İstatistiksel Veri Analizi ve Karar Verme
  Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi
  Termodinamiğin Temelleri    
  Çevresel Planlama ve Etki Değerlendirmesi
  Optimizasyon    
  Enerji Tasarrufu ve Verimlilik    
  Yakma Teknolojileri ve Buhar Üretimi    
  Enerji Yönetimi    
  Küresel ve Bölgesel Enerji    
  Nükleer Enerji    
  Enerji İletimi ve Dağıtımı    
  Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları    
  Enerji Depolama Teknikleri    
  CO-OP Proje Semineri    
  Proje

  Ders Tanımları


  Termodinamiğin Temelleri
  Durum denklemleri, özellikler ve özellik bağıntıları, sıkıştırılabilir sistemler dışındaki diğer sistemler, reaksiyona girmeyen sistemler, hava-buhar karışımları, faz değişimi ve kimyasal denge, reaksiyon hızı, yanma sürecine uygulanması, tersinmezliklerin dengelenmesi, ekserjinin belirlenmesi ve bilançosu, nemli hava uygulamaları, denge reaksiyonları, denge kompozisyonları, modern güç ve soğutma sistemleri, modelleme yöntemleri, optimizasyon yazılımları, enerji depolama sistemleri.

  Optimizasyon
  Optimizasyonda modelleme tasarımı, matrix formda lineer programlama, tekrarlayan dual ve primal-dual simplex metodlar sınırlı değerler, İkililik ve duyarlılık analizi, taşıma ve atama algoritmaları, lineer minimum maliyet akış problemi ve network simplex algoritmasıyla çözümü, Maximum akış, en kısa yol ve sirkülasyon problemleri, tamsayı programlama problemi ve dal, sıçrama ve ayrışma metotlarıyla çözümü.

  Enerji Tasarrufu ve Verimlilik
  Temel ve detaylı enerji kontrolü, veri derleme yöntem ve araçları, enerji tasarrufu olanaklarının (ETO) belirlenmesi, enerji ve maliyet tasarruflarının hesaplanması, enerji tasarrufu değerlendirme raporlarının hazırlanması.İşletmelerde ve binalarda enerji verimliliği. Enerji verimliliği mevzuatının uygulanması.

  Yakma Teknolojileri ve Buhar Üretimi
  Yanma ve yakma sistemleri ile ilgili temel bilgiler. Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri. Temel yanma hesapları. Gazların homojen karışımı ve yanması. Boru akımında ve serbest hacimde türbülans. Serbest ve dönüşlü jet. Tutuşma ve yanma süreçleri. Yanma odası tasarımı. Tozlaştırılmış kömürün yanması. Kömür öğütme ve yakma sistemleri. Tane kömürün heterojen yanması.

  Enerji Yönetimi
  Enerji endüstrisinin geleceği, enerji mevzuatı, enerji maliyetleri ve tarife programları, enerji ve enerji kaynaklarının elde edilmesi, stratejik enerji planı geliştirme, enerji hesaplamaları, enerji tüketim analizi, enerji tüketimini ölçme ve değerlendirme araçları, mühendislik ekonomisi.

  Küresel ve Bölgesel Enerji
  Küresel enerji eğilimleri, Petrol piyasası görünümü, Gaz piyasası görünümü, Kömür piyasası görünümü, güç sektörü görünümü, Yeni bir enerji geleceği çizme, Alternatif politikaların maliyet etkinliğini değerlendirme, Derin analiz: Sektor sonuçları, Alternatif politika senaryosuna ulaşma ve ötesine geçme, Yüksek enerji fiyatının etkisi, Petrol ve gaz yatırımlarında yürürlükteki eğilimler, Nükleer Güç için ihtimaller, Bio yakıtların görünümü, KYOTO Protokolü.

  Nükleer Enerji
  Radyasyon fiziği ve teknoloji. Nükleer reaktör sistemleri ve tipleri; temel reaktör fiziği; kritiklik hesapları; yakıt çevrimleri; reaktivite değişimleri; reaktör kinitiği. Enstrumentasyon ve kontrol, radyasyondan korunma. Reaktör malzemeleri, zırhlamai enerji çekilmesi. Reaktör güvenliği ve ekonomisi. Atık yöntemi. Reaktör tasarımı.

  Enerji İletimi ve Dağıtımı
  Temel terimler, genel hat parametreleri, Güç sistemlerinin diğer elementlerini ilgilendiren parametreler, güç sisteminin dağıtım parçasının tasarlanması için yüzeysel çalışmalar, Bir dağıtım sisteminde durum uzayların çözümünün genel yöntemi, Gerilim düşmesi ve güç kayıpları üzerine ağ kesit alanının tasarımı, tehlikeli kontak gerilimine karşı koruma, Dağıtım sistemi süreçinin özel durumları, dağıtım ağlarında seri ve paralel güç katsayısı düzeltmesi.

  Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  Güneş Enerjisi, Bioenerji, Küçük hidro-türbinler, Rüzgar enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal enerji, Gel-git enerjisi, Hidrojen enerjisinin üretimi, depolanması ve kullanılması.

  Enerji Depolama Teknikleri
  Giriş, Mekanik depolama sistemleri, Elektro-Kimyasal depolama sistemleri, Elektromanyetik depolama sistemleri, Termal depolama sistemleri, Kimyasal depolama sistemleri: Kömür, Ham petrol, Doğalgaz, Hidrojen, Biyokütle.

  CO-OP Proje Semineri
  Üniversitemizin CO-OP programı kapsamında işbirliği yaptığımız kurumlardaki öğrenci çalışmalarının ara aşamalarında grup değerlendirilmesi. Grup içi ve projeler arası iletişim

  Proje
  Yüksek Lisans programı öğrencinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır

Çevre yönetim sistemi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |