Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YENİÇAĞ TARİHİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  GÜZ YARIYILI

  OSMANLI TARİH YAZICILIĞI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Resmî ve resmî olmayan Osmanlı tarihçileri ve eserleri tanıtılıyor ve
  bunlar üzerinde incelemeler yapılıyor.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - BABİNGER, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Ankara: Kültür
  Bakanlığı Yayınları, 1992.
  Karslı-zâde Cemaleddin Efendi, Ayine-i Zurefa, İstanbul : Kitabhane-i İkdam,
  1896.
  - KÜTÜKOĞLU, Bekir, “Vekayinüvis”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul : Milli Eğitim
  Bakanlığı, 1986, XIII, 271-287.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

  METODOLOJİ
  3 Saat/ Hafta, T 3, 3 Kredi , 6 AKTS

  Amaç/ İçerik: Tarih araştırmalarında takip edilmesi gereken metodu araştırmacı adayı
  olan Yüksek Lisans öğrencilerine kazandırmak.
  Ders değerlendirme yöntemi: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - BLOCH, Marc, Tarihin Savunusu Ya da Tarihçilik Mesleği, (Çev. M.A.
  Kılıçbay), Ankara 1985.
  - İGGERS, George, Yirminci Yüzyılda tarih Yazımı, (Çev.G.C. Güven) Tarih
  Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.
  - ŞUŞUL, Kasım, Kafiyecide Tarih Usulü, İstanbul 2003.
  - THOMSON, David, Tarihin Amacı, (Çev. Salih Özbaran) İzmir 1983.
  - TOGAN, Z.V. ,Tarihte Usul, İstanbul 1981.
  Dersi Veren : Doç. Dr. Hayrunnisa Alan

  TENKİTLİ METİN NEŞRİ USULLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Yazma tarihlerin karşılaştırmalı yayın tekniği ve örnek çalışmalar
  üzerinde duruluyor.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - TOGAN, Zeki Velidi, Tarihte Usul, İstanbul, 1984
  - TURAN, Şerafettin, Tevarih-i Al-i Osman, VII. Defter, Ankara 1991.
  - ÖZCAN, Abdülkadir, Zübde-i Vekayiât, Ankara 1995.
  - KÜTÜKOĞLU, Bekir, Katib Çelebi Fezlekesinin Kaynakları, İstanbul 1990.
  - KÜTÜKOĞLU, Bekir, Çeşmizâde Tarihi, İstanbul 1993.
  - YILMAZER, Ziya, Topçular Katibi Abdülkadir Efendi Tarihi, Ankara 2003.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

  OSMANLI SEFER ORGANİZASYONLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Sefere çıkan orduda bulunan efrad, binek ve yük hayvanlarının her türlü
  yiyeceklerinin ve barınma ihtiyaçlarının tedariki, savaşın olağanüstü masrafları için
  gereken finansmanın sağlanması, yol, menzil ve konaklama usulleri, muharip ve
  yardımcı kuvvetlerin temini ve organizasyonu konularını içerir.
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - MURPHEY, Roads, The Functioning of the Ottoman Army Under Murad
  IV, Illinois 1979 (doktora tezi)
  - FINKEL, Caroline, The Administration of Warfare: The Ottoman Military
  Campaings in Hungary, Wien 1988.
  - İŞBİLİR, Ömer, XVI. Yüzyıl Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve
  Lojistik Meseleleri, İstanbul 1997.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir

  XVI-XIX YÜZYILLAR İDİL-URAL TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Altın Orda’nın yıkılmasından XIX. yy.a kadar İdil-Yayık bölgesinde
  yaşayan Başkurt, Tatar, Kalmuk ve Rus Kazakları tarihi ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - AKMANOV, İ. G., Başkirskiye Vosstaniya, Ufa, 1993.
  - VITEVSKIY, V. N., İ. İ. Neplyuyev i Orenburgskiy Kray v Prejnem Yego
  Sostav do 1758 g., 5 cilt, Kazan, 1889-1897.
  - Materialı po İstorii Başkirskoy ASSR, I, Moskva-Leningard, 1936.
  - RIÇKOV, P. İ., İstoriya Orenburgskaya (1730-1750), Orenburg. 1896.
  Dersi veren: Doç. Dr. Osman YORULMAZ

  ARŞİV KAYNAKLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlı tarihi hususunda yapılacak araştırmalarda Başbakanlık
  Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Tapu ve Kadastro Arşivi, Vakıflar
  Genel Müdürlüğü Arşivi ve Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nden istifadenin yöntemlerini ihtiva
  eder.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi.-Ankara 1992.-XXVI, 634 s. - (T.C.
  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı;
  yayın nu. 5)
  - BİNARK, İsmet. Arşiv ve arşivcilik bilgileri. - Ankara: Başbakanlık Basımevi
  1980. - XXIV, 245 s. - (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; yayın
  no. 3.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir

  OSMANLI TOPLUM YAPISI
  2 Saat/ Hafta, T 2, 2 Kredi , 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Tanzimat Fermanı’nın oluşumu, Ferman ile ortaya konan hedefler ve
  uygulamaların Osmanlı Toplum yapısında meydana getirdiği değişmeler- dönüşümler
  incelenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - Ahmet Cevdet Paşa, Ma’rûzat (Haz: Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980.
  - Ed. Engelhardt, Tanzimat ( Çev: A. Düz), İstanbul 1976.
  - KORAY, Enver, Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat, İstanbul
  1991.
  - SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I-II ( Çev: M.
  Harmancı), İstanbul 1982, 1983.
  - Tanzimat I, Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul 1940.
  - TURHAN, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987.
  - Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980.
  - 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992.
  - QUATAERT, Donald, Osmanlı İmparatorluğu (1700-1922), (Çev. A. Berktay),
  İstanbul 2004.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Fatma Ürekli

  İLMİ ARAŞTIRMALARDA OSMANLI KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Arşiv belgeleri ve yazma eserler üzerinde yapılan araştırmalarda
  karşılaşılan sorunlar; sağlıklı neticeye ulaşabilmek için kullanılacak yöntemler ve elde
  edilen bilgileri tamamlama süreci bu ders içeriğini oluşturmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı yay.
  - REYCHMAN, Jan –ZAJACZKOWSKI, Ananiasz (Çev. Mehmet Fethi Atay),
  Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı, İstanbul 1993.
  - GÖKBİLGİN, Tayyib, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, istanbul
  1979.
  Dersi veren: Yrd. Doç. Dr. Filiz Karaca

  OSMANLILAR İDARESİNDE ARAPLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlılar’ın Arap coğrafyasına yayılması, Arap eyaletlerinde Osmanlı
  yönetimi, Osmanlı Devleti’nin son döneminde Arapların durumu, Avrupa yayılmacılığının
  Arap dünyasındaki etkileri, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve Arap dünyası, Arap
  ülkelerinde Batı düşüncesi, modernleşme ve bağımsızlık hareketleri.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - ABOUSEIF- BEHRENS, DORIS, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule,
  Leiden-New York-Köln, 1994.
  - DAWN, C. ERNEST, Osmanlıcılıktan Arapçılığa, (Çeviri; Bahattin Aydın-
  Taşkın Temiz) İstanbul; Yöneliş Yayınları, 1998.
  - HOURANI, ALBERT HABİB, Arabic Thought in the Liberal Age 1789-
  1939, Londra; 1962.
  - -------------------, Arap Halkları Tarihi, (Çeviri; Yavuz Alogan), İstanbul;
  İletişim Yayınları, 1997.
  - HOURANI, ALBERT - HEYD, URIEL- DAVİSON, R. H., İslam Dünyası ve
  Batılılaşma, Değişim ve Sorunlar, İstanbul, 1997.
  - İNAYET, HAMİT, Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, (Çeviren: Hicabi
  Kırlangıç), İstanbul, 1991.
  - KARPAT, KEMAL H., (Ed.) Political and Social Thought in the
  Contemporary Middle East, Praeger; 1982.
  - KAYALI, HASAN, Jön Türkler ve Araplar, Osmanlıcılık, Erken Arap
  Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-1918), İstanbul; Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
  1998.
  - KURDAKUL, NECDET, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ortadoğu’ya
  Belgelerle Şark Meselesi, İstanbul, 1987.
  - KURŞUN, ZEKERİYA, Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabi
  Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Çıkışı, Ankara; Türk Tarih Kurumu, 1998.
  - YASEMEE, F.A.K., Ottoman Diplomacy, Abdulhamid II and the Great
  Powers 1878-1888, İstanbul; Isis, 1996.
  - Y.M.CHOUEIRI, Arab History and the Nation-State A Study in Modern
  Arab Historiography 1820 –1980, Routledge Press, London-N.York, 1991.
  - WINTER, MICHAEL, Egyptian Society Under Ottoman Rule 1517-1798,
  Londra-New York; Routledge, 1992.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak

  BAHAR YARIYILI

  YAZMA METİNLER ÜZERİNDE İNCELEMELER
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Kolaydan zora doğru Osmanlı Türkçesi yazma metinlerini okuma ve
  anlama çalışmaları yapılıyor.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - YAZIR, Mahmut, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Ankara: Vakıflar Genel
  Müdürlüğü Yayınları, 1978.
  - EMİNOĞLU, Mehmet, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Konya: Gözyaşı
  Yayıncılık, 1991.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

  OSMANLI-İRAN MÜNASEBETLERİ

  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: İran’da Safevi Devleti’nin kuruluşu, tarihi temelleri ve XV. yüzyıldan
  başlayarak XVIII. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı Devleti’nin İran ile siyasi
  münasebetlerini ihtiva eder.
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜTÜKOĞLU, Bekir, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul 1990.
  - KIRZIOĞLU, Fahrettin, Osmanlı’nın Kafkas Ellerini Fethi, Ankara 1976.
  - AKTEPE, Münir, 1720-1724 Osmanlı-İran Münasebetleri, İstanbul 1970.
  - BİLGİL, Ali Sinan, Osmanlı-İran ve Azerbaycan, Erzurum 2004.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir

  SEMİNER
  3 Saat/Hafta, T 0, 0 Kredi, 3 AKTS

  Amaç/ İçerik: Herhangi bir araştırma konusunu konu seçiminden metin (makale, tez
  yada kitap) haline getirinceye kadar geçilecek aşamaları ve buralarda takip edilecek
  yöntemleri öğrenciye örnekleriyle göstermek.
  Değerlendirme Yöntemi: Ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜTÜKOĞLU, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul, 2001.
  - Bailey, E. P, Writting Research Papers, Chicago, 1982.
  Dersi Veren : Doç. Dr. Hayrunnisa Alan

  İNGİLİZCE TARİH METİNLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Tarih öğrencilerine yönelik seçilmiş İngilizce makaleler ve metinler.
  Değerlendirme Yöntemi: Ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar: Çeşitli Metinler
  Dersi Veren : Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak

  YENİÇAĞ ORTA ASYA TARİHİ KAYNAKLARI

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Orta Asya Tarihi ile ilgili kronikler ve diğer kaynak malzemeleri
  tanıtılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Değişik Kataloglar ve Kişisel Notlar.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hayrunnisa Alan

  OSMANLI DİPLOMATİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlı Arşivlerinde kullanılan temel yazı çeşitleri ve bunların kolayca
  okunması için alıştırmalardan başka özellikle belgelerin türleri (ferman, berat, hüküm,
  arzuhal, kaime, telhis vs.) ve kendi içindeki rükünleri incelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: yazılı Sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜTÜKOĞLU, Mübahat, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul
  1998.
  - Çeşitli arşiv belgeleri.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir

  XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Altın Orda ve Timur devletlerinin yıkılmasından sonra tarih sahnesine
  çıkan Kazak, Hive, Buhara ve Hokant hanlıkları üzerinde durulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - TOGAN, A. Z. V., Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2. baskı,
  İstanbul 1981.
  - HAYIT, B., Türkistan Devletleri’nin Milli Mücadeleleri, Çev. Abdülkadir
  Sadak, Ankara, 1995.
  - YORULMAZ, O., Küçük Cüz Kazakları ile Çarlık Rusya Arasındaki Siyasi
  İlişkiler, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enst. Basılmamış Doktora tezi, İstanbul, 2002.
  - BASIN, V. Ya., Rossiya i Kazahskiye Hansvo v XVI.-XVIII. vv., Alma-Ata,
  1971.
  - LEVŞIN, A. İ., Opisaniye Kirgiz-Kazaçih, ili Kirgiz-Kaysatskih, Ord i
  Stepey, 2. baskı, Almatı, 1996.
  - MAKŞEYEV, A. İ., İstoriçeskiy Abzor Türkistana i Nastupatelnago
  Divijeniy v Yego Russkih, Sankt-Peterburg, 1890.
  - KRAFT, İ. İ., Sbornik Uzakoneniy o Kirgizah Stepnıh Oblastey, Orenburg,
  1898.
  - Materialı Po İstorii Uzbekskoy, Tadjikskoy i Turkmenskoy SSR,
  (Torgovlya s Moskovskim Gosudarstvom i Mejdunarodnoye Polojeniye
  Sredney Azii v XVI_XVII vv), Çast I, Vıpusk 3, Leningrad, 1933.
  Dersi veren: Doç. Dr. Osman YORULMAZ

  OSMANLI BAŞKENTİNDE GÜNDELİK HAYAT
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlı sarayı ve Babıalideki gündelik düzen; saray ve Babıali arası
  irtibat; mutad ve olağandışı toplantı ve görüşmeler; merasimler; resmi protokol
  kuralları bu ders içeriğini oluşturmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Teşrifat Defterleri (Basılmamış)
  - Kanun-nameler (Basılmamış)
  - UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı,
  TTK yay.
  - UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK yay.
  - FINDLEY, Carter V., Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform Babıali, 1789-
  1922 (Çev. L. Boyacı – İ. Akyol), İstanbul 1994.
  - AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform
  (1836-1856).
  - MUMCU, Ahmed, Divan-ı Hümayun, Ankara 1976.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Filiz Karaca

  OSMANLI EĞİTİM VE KÜLTÜR TARİHİ
  2 Saat/ Hafta, T 2, 2 Kredi , 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlı yenileşme hareketleri kapsamında açılan eğitim kurumlarının
  kuruluş ve işleyişleri, kültür hayatına katkıları incelenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi ( Başlangıçtan 1999’a), İstanbul 1974.
  - BİLİM, C. Yalçın, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma (1839-
  1876), Eskişehir 1984.
  - CEZAR, Mustafa, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi Bey, İstanbul
  1977.
  - ERGİN, Osman, Türk Maarif Tarihi, I-II, III-IV, İstanbul 1977.
  - KOÇER, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-
  1923), İstanbul 1974.
  - LEWIS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 1984.
  - POLAT HAYDAROĞLU, İlknur, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı
  Okullar, Ankara 1990.
  - Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri, Bildiriler, İstanbul 1990.
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Fatma Ürekli

  SÖMÜRGECİLİK TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: 15 ve 16. yüzyılın temel dinamikleri, yayılmacılığın kavramları,
  sömürgeciliğin nedenleri, 19. yüzyıl sömürgeciliği ve neo-kolonyalizm, sömürgeci
  güçlere karşı tepkiler, bağımsızlık hareketleri ve 20. yüzyılda sömürgeciliğin tasfiyesi,
  19 ve 20. yüzyılda dünya politik dengeleri
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - ARMAOĞLU, Fahir, XIX. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1997.
  - BAYKAL, Bekir Sıtkı, Yeni Zamanda Avrupa Tarihi, Ankara: Türk Tarih
  Kurumu, 1961.
  - SAID, Edward, Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu
  - ÜLMAN, Haluk, Birinci Dünya Savaşına Giden Yol, Ankara 1972.
  - BINNEBI, Malik, Sömürge Ülkelerde Fikir Savaşı, İstanbul 1984.
  - SARICA, Murat, Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul 1999.
  - LURAGHI, Raimondo, Sömürgecilik Tarihi, çev. Aydın Emeç, İstanbul 1994.
  - ÇAVDAR, Tevfik, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, İstanbul 1970.
  - ATAÖV, Türkkata, Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin
  Doğuşu, Ankara 1968.
  - FERRO, Marc, Sömürgecilik Tarihi, (Çev. M. Cedden), Ankara.
  - EMERSON, Rupert, Sömürgelerin Uluslaşması, (Çev. T. Ataöv), Ankara.
  - H. MCNEİLL, William, Dünya Tarihi, Ankara: İmge Kitabevi, 2005.
  Dersi Veren : Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |