Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (50/100) olmalıdır. İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Engineering Mathematics
  Composite Materials
  İleri Yapı Statiği
  Elastisite Teorisi
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Advanced Dynamics of Structures
  Engineering Mathematics
  Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri
  Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri
  Elastisite Teorisi
  Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
  Stability of Structures
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  Theory of Plates
  Mühendislik Problemlerinin Çözüm Yöntemleri    
  Yapı Malzemelerinin İç Yapısı ve Özellikleri     
  Öngerilmeli Betonarme Yapılar     
  Yapıların Yangın Dayanımı     
  Betonarme Köprüler
  Değişim Yöntemleri     
  Nondestrucyive Testing and Evaluation     
  Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi     
  Yapıların Deneysel Analizi
  Betonarmede Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri    
  Prefabrike Yapıların Tasarımı
  Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler
  Kabuk Teorisi
  Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi
  Kompozit Yapıların Tasarımı
  Viskoelastisite
  Deneysel Mekanik
  Lineer Olmayan Problemlerin Sayısal Çözümleri
  Finite Element Methods
  Theory of Thin-Walled Structures
  Advanced Plastic Design of Steel Structures     
  Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri    
  Yapısal Deprem Mühendisliği     

  Ders İçerikleri

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Composite Materials (Kompozit Malzemeler)
  Genel: Tanımlar, tarihsel gelişim, kompozit malzeme sınıfları, kompozit malzeme geometrisi, temel bileşim-özellik ilişkileri. Lif ile Güçlendirilmiş Kompozitler: Gevrek lif-sünek matriks kompozitleri. Matriks ve lif malzemelerinin özelikleri, Weibull analizi. Sürekli lifler ile güçlendirilmiş kompozitlerde rijidlik ve dayanım ilişkileri, süreksiz lifli kompozitler. Lif yönlenmesinin mekanik özelliklere etkisi. Basınç gerilmeleri altında lifli kompozitler. Karışım optimizasyonu. Sünek lif-gevrek matriksli kompozitler. Lif ile güçlendirilmiş çimento ve betonlar. Tabakalı Kompozitler: Gerilme-şekil değiştirme ilişkileri (Genelleştirilmiş Hooke Yasası), ortotropik kompozitler, rijidlik ve dayanımın deneysel belirlenmesi. İki eksenli dayanım teorileri. Klasik tabakalı kompozitler teorisi, tabakalı kompozitlerde dayanım analizi ve ölçütler, etkin tabaka özellikleri, ısıl ve nem etkileri.

  İleri Yapı Statiği
  Direkt deplasman metodu, doğru ve eğri eksenli çubukların rijitlik ve yükleme özellikleri, hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, II. Mertebe teorisi, burkulma yüklerinin hesabı, tesir çizgilerinin çizimi.

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Advanced Dynamics of Structures (Yapı Dinamiği)
  Dynamic loads, dynamic characteristics of structural systems. lumped parameter systems. free vibrations of single-degree-of-freedom systems (SDF), damped vibrations, response of SDF systems to harmonic loading, to periodic loading, to general dynamic loading, generalized SDF systems. Rayleigh method, vibration isolation Multi-degree-of-freedom systems (MDS), equations of motions, undamped free vibrations of MDS, free vibrations, orthogonality conditions, dynamic response, mode shapes, forced vibrations, mode superposition analysis, numerical methods for determination of mode shapes and frequencies, Rayleigh method, systems with distributed parameters, equations of motion, axial, shear and bending vibrations, earthquake response of SDF systems, response spectra, earthquake response of MDF systems, methods for modal combination, numerical methods.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri
  Dayanım tükenmesine neden olan faktörler. Katı cisimlerin mekanik davranışları. ideal cisimler ve makanik modeller. Gerilme Hali: Tansör gösterimi ile ilgili kavramlar, asal gerilmeler ve asal eksenler. Maksimum kayma gerilmeleri. Şekil değiştirme hali. Bünye Denklemleri, genelleştirilmiş Hooke kanunu, sonlu şekil değiştirme (kauçuk elastisitesi), viskoelastisite (Reolojik Modeller). Plastik davranış: Plastik şekil değiştirme. Dislokasyonlar: Kusursuz kristalde akma dayanımı, dislokasyon türleri, dislokasyonların özellikleri, dislokasyon geometrisi, dislokasyonların etkileşmesi. Tek kristallerin mikroplastisitesi. Çok kristalli metallerin plastik şekil değiştirmesi. Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler. Çeliğin gerçek gerilme- deformasyon diyagramı. Kırılma Kriterleri: Gevrek davranış, sünek davranış, Griffith teorisi, Tresca kriteri, Won misses kriteri. Yorulma davranışı.

  Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri
  Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris deplasman yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, matris kuvvet yöntemi, malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.

  Elastisite Teorisi
  Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Teorisinin Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yerdeğiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.

  Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
  Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı. Elastisitede karmaşık Fonksiyonlar Yöntemi. Düzlem ve yarı Düzlem Problemleri. Çubukların Burulması. Fourier Serileri. İntegral Dönüşümleri. Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü, Mellin Dönüşümü, Hankel Dönüşümü, Sonlu Dönüşümler. Elastisitede İntegral Dönüşümlerin kullanılması. Elastisitede Sonlu Eleman Yöntemi. Sınır Eleman Yöntemi. İki ve Üç Boyutlu Elastisite Problemlerine Uygulanışı.

  Stability of Structures (Yapıların Stabilitesi)
  Dengenin kararlılığı. Dallanma. Kolonların büyük yer değiştirme teorisi. İlkel eğrilikli kolonlar. Dışmerkez yüklü kolonlar. Elastik olmayan burkulma. Kolonların genel teorisi. Ara yüklerle yüklü kolonlar. Değişken kesitli kolonlar. Burkulma yüklerinin belirlenmesi için yaklaşık yöntemler. Ardaşık yaklaşım yöntemi. Sonlu farklar yöntemi. Varyasyon yöntemleri. Sonlu elemanlar yöntemi. Kirriş kolonlar. Çerçevelerin burkulması. Çubukların burulma burkulması. Çubukların yanal burkulması. Vurgu stabilitesi. Kolonun dinamik burkulması. İnce plakların burkulması.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Theory of Plates (Plak Teorisi)
  İnce elastik plak teorisi (Kirchhoff teorisi), temel varsayımlar, iç kuvvet-yer değiştirme bağıntıları, plak denklemi, sınır koşulları, şekil değiştirme enerjisi, dikdörtgen plaklar, Navier ve Levy çözümleri, dikdörtgen plakların çeşitli sınır koşulları altında çözümleri, plak şeritleri, dairesel plaklar, enerji yöntemleri, Ritz, Galerkin ve minimum kareler yöntemi, çeşitli biçimli plaklar, sürekli plaklar, elastik zemine oturan plaklar, anizotrop plaklar, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemi, kayma şekil değiştirmelerinin etkisi (kalın plak teorisi, Reissner teorisi), sonlu yerdeğiştirmeli plak teorisi (doğrusal olmayan plak teorisi, Karman teorisi), plak titreşimleri, plakların stabilitesi.

  Mühendislik Problemlerinin Çözüm Yöntemleri    
  Tarihçe. İntegral formülasyonlar ve varyasyonel yöntemler. Sınır, başlangıç ve özdeğer problemleri. Zayıf formülasyon. Rayleigh-Ritz yöntemi.Ağırlıklı artıklar yöntemi. Sonlu farklar yöntemi. İkinci ve dördüncü mertebeden türevli bir boyutlu çubuk ve kiriş problemlerinin zayıf formları ve sonlu eleman formülasyonları. Ağırlıklı artıklar sonlu eleman modelleri. Karışık sonlu elemanlar. Sonlu elemanlarla özdeğer problemleri. Zamana bağlı problemler. İki boyutlu problemlerin sonlu eleman formülasyonu. Tek değişkenli problemler. Düzlem elastisitede zayıf form ve sonlu elemanlar. Elastk plakların eğilmesi, zayıf form ve sonlu elemanlar. Potansiyel problemler.Temel çözümler.Sabit ve lineer sınır elemanlar.Poisson's denklemi.

  Yapı Malzemelerinin İç Yapısı ve Özellikleri

  Malzemelerin iç yapısı (metaller, beton, plastikler ve seramikler). Malzemelerin iç yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkiler. Elastik ve plastik davranış. Tek eksenli yükleme halinde kırılma. Çok eksenli yükleme altında deformasyon ve kırılma, çok eksenli yükleme altında beton için bazı mekanik modeller. Rötre, sünme ve gerilme gevşemesi, betonda sünme ve rötre teorileri. Yorulma. Teknolojik özelikler (sertlik, aşınma dayanımı, plastik şekil verme, aderans). Yeni çimento esaslı malzemeler: Ultra yüksek dayanımlı betonlar, Büyük boşluklarından arınmış çimento, Reaktif pudra betonu, Sifcon, Lifli beton, Yüksek dayanımlı hafif betonlar.
      
  Öngerilmeli Betonarme Yapılar     
  Malzeme, ön gerilmeli beton hakkında özet bilgi, ön gerilmeli beton sınıfları, çatlamış durumda beton ve çelik gerilmelerinin hesabı, kesit kontrolü, çatlamış durumda boyutlandırma, rötre ve sünme etkileri, kompozit kirişler, kompozit kesitlerin hesap esasları, yükleme safhaları, gerilme kayıpları.

  Yapıların Yangın Dayanımı
  Tarihçe, tanımlar, özellikler, yapı malzemelerinin ve yapı metallerinin yangında davranışı, betonarme yapılarda yangına dayanıklı boyutlandırma, serbest genleşmesi engellenmiş basit mesnetli betonarme döşemeler ve kirişler, sürekli betonarme döşemeler ve kirişler, betonarme kolonlar, çelik taşıyıcı elemanların yangın dayanımı, çekme çubukları, basınç çubukları, kirişler, kompozit taşıyıcı elemanların yangın dayanımı, birleşimler, birleşimlerin yangından korunması, bulonlu birleşimler, kaynaklı birleşimler, yönetmelikler, yangın güvenliğine istatiksel yaklaşım.    

  Betonarme Köprüler
  Giriş.Genel bilgiler.Köprü elemanlarının tanımı. Köprülerin çeşitli bakımlardan sınıflandırılması. Projelendirmeden önce yapılması gereken incelemeler.Köprü enkesit ve boykesit tipleri. Ön boyutlandırma.Köprü taşıyıcı sistemlerinin tanıtılması.Köprülere etkiyen yükler.Zati yükler.Trafik yükleri.Deprem etkileri.Düz ve verev plak köprü hesabı. Betonarme ve öngerilmeli beton kirişli köprü hesabı.Çerçeve ve kemer köprüler.Kutu kesitli köprüler.Deprem analizi.Mesnet hesabı.Kenar ve ara ayak tasarımı.Temel tasarımı.Taşıyıcı olmayan köprü elemanlarının detaylandırılması. Örnekler...

  Değişim Yöntemleri
  Giriş, tanımlar, fonksiyonel tanımı, değişimin tanımı ve kullanılmasına örnekler, İndis Notasyonu , Bazı integral bağıntılar, Kinetik bağıntılar, Gerilme ve Denge Denklemleri, Dönüşüm bağıntıları, (İndis Notasyonu kullanılarak), Kinematik Bağıntılar, Uygunluk Koşulları, Şekil Değiştirmenin farklı koordinatlarda ifadesi ve dönüşüm bağıntıları, Termodinamik Prensipler,Termodinamiğin I. ve II. Kanunu, Bünye Bağıntıları, Denklemlere toplu bakış, Problemlerin ve çözüm yöntemlerinin sınıflandırılması, Fonksiyon uzayı, iç çarpım, metrik tanımları, Değişim (Variation ) Tanımı , Euler denklemleri, Gateaux türevi, Potansiyel operatör, Diferansiyel operatörden Fonksiyonele geçiş, Mekanikten örnekler, Genel virtüel iş tanımı, Virtüel Yer değiştirme, Virtüel Kuvvet Prensibi ve mekaniğe uygulamalar, Toplam Potansiyel Enerji İlkesi, Çok bağımlı kesitlerin Burulması, Tamamlayıcı enerji, Yaklaşık Çözüm Teknikleri: Ritz Metodu, Ağırlıklı Kalanlar metodu, Sonlu Eleman Metodu, sürekli ortam için Hamilton ilkesi...
      
  Nondestructive Testing and Evaluation (Yıkıntısız Deneyler ve Değerlendirme)
  Giriş, tanımlar, özelikler ve yıkıntısız yöntemlerin karşılaştırılması. Ses dalgalarının temel özelikleri. Ses yayınımının ilkeleri. Ses dalgalarının gücünü kaybetmesi. Yansıma katsayıları. Snell kuralı ve kritik açılar. Ultrasonik karakterizasyon, ultrasonik hız ve dağılma. Yüzey dalgaları. Ultrasonik deneylerin ilkeleri. Pulse metodları. Pulse-geçişleri. Akustik impedans. Ultrasonik deney aletleri. Ultrasonik dalgaların oluşumu. Hız ölçümü. Kalınlık ve uzaklık ölçümü. Kusurlar ve ultrasonik tekniklerin diğer uygulamaları. Data analizi. Betonun ultrasonik deneylerle ölçümü

  Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
  Giriş; Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Muhtelif depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi    

  Yapıların Deneysel Analizi
  Ölçme bilimine giriş. Ölçü aletlerinin özelikleri. Ölçme hataları. Deney türleri. Deneysel büyüklükler. Mekanik, hidrolik, akustik ve optik ölçme aletleri. Elektrikli ölçme aletleri. Elektrik dirençli deformasyon ölçerlerin (EDÖ) çalışma esasları. Gerilme -şekil değiştirme analizi. EDÖ devreleri. Wheatstone köprüsü. Potansiyometrik devre. Sabit voltaj ve sabit akım devreleri. Çoklu EDÖ devreleri. Yanal hassasiyet, sıcaklık düzeltmesi, EDÖ uygulama teknikleri (yapıştırma, lehimleme ve bağlantılar). Ölçme ve kaydedici cihazlar. Yapı üzerinde deneyler, tahribatsız yöntemler. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi.

  Betonarmede Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri    
  TS500, ACI318, DIN1045 ve EC2 de taşıma gücü yöntemi, beton, donatı ve yük kabulleri, güvenlik. şekil değiştirme durumları, eğilme momenti, normal kuvvet, kesme kuvveti ve burulma momenti etkilerinin karşılanması, eğilme momenti-eğrilik bağıntısı, süneklik, plastik mafsal kavramı, eğilme momentinin yeniden dağılımı, kapasite kavramına göre boyutlandırma, çatlak oluşması, çatlak ve sehim kontrolü, eşdeğer çerçeve yöntemi, plaklarda kırılma çizgileri, kırılma çizgilerine göre boyutlandırma, betonarme elemanlarda donatı yerleştirme örnekleri, elemanlarda boyut etkisi.

  Prefabrike Yapıların Tasarımı
  Giriş. Prefabrike inşaatın anlam ve amacı. Tanımlar. Malzeme ve yükler. Tasarım esasları. Prefabrike elemanlar. Birleşim bölgeleri. Birleşimler. Taşıyıcı sistemler; çerçeve sistemler, taşıyıcı sistemi duvarlarla rijitleştirilmiş döşeme-kolon sistemleri, taşıyıcı sistemi büyük panolarla yapılan sistemler, kompozit sistemler. Bu taşıyıcı sistemlerde bina planının esasları, taşıyıcı eleman tipleri, birleşim türleri, birleşim yerinde kuvvet aktarma şekli ve bunu sağlayan detaylar. Diyafram etkisi. Prefabrike sistem ve elemanların statik ve dinamik hesabı, boyutlandırma, stabilite. Ek ve birleşim hesabı. Konstrüksiyon esasları. Depreme dayanıklı prefabrike binaların hesap ve konstrüktif esasları hakkında son gelişmeler. Prefabrike inşaatta imalat, kontrol ve deneyler, montaj ve toleranslar.

  Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler
  Genel Esaslar, Yük Kabulleri, Demiryolu Köprüleri, Karayolu Köprüleri, Dolu Gövdeli Ana kirişleri Kompozit Çalışan Köprüler, Kablo Askılı Köprüler, Kafes Kirişli Köprüler, Bağlantılar, Ortotrop Tabliyeli Köprüler, Karmaşık Enkesitli Kompozit Köprüler, Eğri Eksenli I - Kirişlerle oluşturulan Kompozit Köprüler, Eğri Eksenli Sandık Kirişlerle oluşturulan Kompozit Köprüler.

  Kabuk Teorisi
  Kabuk geometrisi, ince elastik kabuk teorisi, temel varsayımlar, iç kuvvet-yer değiştirme bağıntıları, genel biçimli kabuk elemanına ait denge denklemleri, sınır koşulları, şekil değiştirme enerjisi, kabukların eğilmesiz (mambran) teorisi, eğilmesiz kabuklarda yer ve şekil değiştirmeler, eğilmeli kabuk teorisi, küresel ve silindirik kabuklar, çeşitli biçimli kabuklar, basık kabuk teorisi, yaklaşık hesap yöntemleri, enerji yöntemleri, Ritz ve Galerkin yöntemleri, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemi, kabuk titreşimleri
  İngilizce İçeriği

  Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi
  Tarihçe, malzeme, endüstri yapılarına etkiyen yükler, çelik endüstri yapılarında taşıyıcı sistemler, tek ve çok gözlü endüstri yapıları, özel endüstri yapıları, uçak hangarları, kablolu sistemler, çok katlı yüksek yapıların taşıyıcı sistem özellikleri, ekonomik taşıyıcı sistem seçimi, çok katlı çelik yapılara etkiyen yükler, sistem ve eleman stabilitesi, çok katlı çelik yapılarda rijitlik seçimi ve deplasman limitleri, çok katlı çelik yapılarda kullanılan özel kirişler.

  Kompozit Yapıların Tasarımı
  Yapılarda kompozit elemanların tipleri , tasarımda yük durumları, kompozit yapılar için dinamik faktörlerin değeri, taşıma sınır durumunda ve kullanma sınır durumunda kompozit tasarım kriteri, özel tasarım şartları, tam ve kısmi dayanımlı kayma bağlantıları, kompozit döşemeler, çelik elemanlarda stabilite, yerel buruşma , yanal burkulma kontrolları ve önemi, kompozit kirişler, kompozit kolonlar, çerçeveler için modelleme, çerçeve kusurlarının dikkate alınması, yanal ötelemesi önlenmiş ve önlenmemiş kompozit çerçeveler, kompozit çerçevelerde birleşimler.

  Viskoelastisite
  Giriş, malzemelerin mekanik davranışlarına genel bakış. Sünme ve gevşeme deneyleri. Elastik geri dönüş. Lineer viskoelastisite ve süperpozisyon ilkesi. Lineer viskoelastik davranışın entegral gösterimi. Kısa karmaşık fonksiyonlar teorisi. Rezidü hesabı. Laplace ve Ters Laplace dönüşümleri. Lineer viskoelastisitedeki reolojik modeller ve uygulamaları. Tekrarlı yüklemeler altında malzemelerin zamana bağlı davranışları, reolojik modellerle uygulanması. Metallerin ve betonun zamana bağlı davranışları. Üç boyutlu lineer viskoelastik gerilme hali ve reolojik modeller göz önüne alınarak malzemelerin üç eksenli gerilme halinde malzeme fonksiyonlarının elde edilmesi ve uygulamaları

  Deneysel Mekanik
  Ön optik bilgiler, ışık, polarize ışık, ışığın matrisle gösterilmesi, Jones vektörü, Jones matrisi, polariskop ve çeşitleri, fotoelastisite teorisi, analiz teknikleri, izoklin ve gerilme yörüngeleri, izokramatlar, ayırma yöntemleri, model malzemeleri, kalibrasyon, fotoelastisitenin değişik problemlere uygulanması, yansıma polariskobu holografi, difraksiyon, holografinin mekanik problemlerine uygulaması, strain-gage ile şekil değiştirmelerin ölçülmesi, rozet analizi, hata analizi.

  Lineer Olmayan Problemlerin Sayısal Çözümleri
  Sayısal türev, sayısal integrasyon (Newton-Cotes integrasyon formülleri, kompozit integrasyon formülleri, Gauss integrasyon formülleri, tekil integraller, Filon yöntemi, Richardson extrapolasyonu ve integrallere uygulanması), Fourier yöntemleri (genel bilgiler, hızlı Fourier transformu), adi diferansiyel denklemlerin başlangıç değer problemi (Euler yöntemi, yüksek mertebeden Taylor yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümü, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, çok adımlı yöntemler), adi diferansiyel denklemlerin sınır değer problemi (atış yöntemi, sonlu farklar yöntemi), kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümü (parabolik denklemlerin çözümü, hiperbolik denklemlerin çözümü, eliptik denklemlerin çözümü, biharmonik denklemlerin çözümü)

  Finite Element Methods (Sonlu Elemanlar Yöntemi)
  Giriş.Genel kavramlar.Analizde izlenen yolun basit bir problemle açıklanması.Kafes sistem çözümü (elle). Varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi. The Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemi..Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması. Yapı analizine genel yaklaşım. Minimum potansiyel enerji ve virtüe! deplasman yöntemi.Şekil fonksiyonları matrisi.Sonlu eleman karakteristikleri.Parametre fonksiyonları.Yakınsaklık kriterleri.C tipi sürekli şekil fonksiyonları. Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar.Dönel simetrik elemanlar.îki boyutlu gerilme analizi.Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme.Levha eleman rijitlik ve yükleme matrisleri.Ayrıntılı bir düzlem gerilme örneğinin yapılması.Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi.Kiriş ve düzlem çerçeve elemanlar.Alt sistem kullanma. C° tipi sürekli elemanlara ait yüksek mertebeden şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.C1 tipi sürekli şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.Eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon.Eğilme etkisindeki İnce plaklar için plak sonlu elemanlar.Ayrıntılı bir sayısal uygulama.

  Theory of Thin-Walled Structures (İnce Cİdarlı Elemanlar)

  Giriş, ince cidarlı eleman teorisi, I. mertebe teorisine göre ince cidarlı kirişlerin burulması, denklemlerin denge ve uygunluk yöntemiyle elde edilmesi, denklemlerin enerji yöntemiyle elde edilmesi, ince cidarlı yapılar teorisinin kirişlerin eğilme ve yanal burkulmasına, kolonların burulmalı burkulmasına uygulanması, prizmatik çubukların eğilme ve burulması, sürekli kirişlerin çarpılmalı burulması, kirişlerin yanal burkulması, kolonların eğilmeli burulmalı burkulması, sonlu şerit eleman yöntemine göre kutu kesitlerin berkitilmiş plakların ve diğer katlanmış plakların elastik analizi, önkusurlu plakların ve berkitilmiş plakalrın elastik burkulması, öndeformasyonlu bir elastik plağın Marguerre denkleminin çıkarılması, Marguerre denkleminin çözümü, göçme yükü

  Advanced Plastic Design of Steel Structures (Çelik Yapıların İleri Plastik Tasarımı)
  Giriş, malzeme modeli tanımı, plastik mafsal kavramı, üç boyutlu plastik etkileşim yüzeyi, çeşitli kesit şekilleri için etkileşim yüzeyinin analitik tanımı, üç boyutlu elasto-plastik statik ve dinamik çözüm yöntemleri, çelik yapılarda yanal itme algoritmaları, kaynaklı ve bulonlu birleşimlerin elasto-plastik davranışı, elasto-plastik stabilite problemi, boyutlandırma için standardların önerileri.    

  Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

  Sayısal türev, sayısal integrasyon (Newton-Cotes integrasyon formülleri, kompozit integrasyon formülleri, Gauss integrasyon formülleri, tekil integraller, Filon yöntemi, Richardson extrapolasyonu ve integrallere uygulanması), Fourier yöntemleri (genel bilgiler, hızlı Fourier transformu), adi diferansiyel denklemlerin başlangıç değer problemi (Euler yöntemi, yüksek mertebeden Taylor yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümü, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, çok adımlı yöntemler), adi diferansiyel denklemlerin sınır değer problemi (atış yöntemi, sonlu farklar yöntemi), kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümü (parabolik denklemlerin çözümü, hiperbolik denklemlerin çözümü, eliptik denklemlerin çözümü, biharmonik denklemlerin çözümü)    

  Yapısal Deprem Mühendisliği     
  Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |