Home > Yüksek Lisans Programları > Tarih > Çankaya > Tarih Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Tarih Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarih Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Anabilimdalı, yüksek lisans öğrenimi için müracaat eden bireylerin tarihsel kuramlar, araştırma yöntemleri ve tarihi olaylar hakkındaki bilgi ve anlayışlarının düzeyini tespit etmek amacıyla yazılı ve/veya sözlü sınav düzenlemektedir. Ancak, sadece sosyal, siyasal, idari, iktisadi, psikolojik ve beşeri bilimler dallarının birinde lisans öğrenimi görmüş ve Enstitü tarafından öngörülen LES ve Yabancı Dil puanlarını sağlayan adaylar sınava başvurma hakkına sahiptir.
 • Program tanımları
  Yüksek lisans programında açılan derslerden sadece kredisiz olan Seminer zorunlu olup, öğrencilerin toplam 21(49 AKTS kredisi) kredilik ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmek ek bir yıllık sure tanınmaktadır. Bölüm başkanının onayı ile öğrenciler, önceden almamış olmak şartıyla seçmeli derslerden ikisini lisans dersleri arasından seçebilirler. Yine aynı şekilde, öğrenciler isterlerse seçmeli derslerini, danışmanlarının onayıyla diğer bölümler tarafından açılmış olan yüksek lisans dersleri arasından da seçebilirler. Öte yandan, sınav heyeti ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, lisans öğrenimini bölümde yapmamış öğrencilerinden bir ya da iki dönem bilim hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin hakiki bir araştırmaya dayalı orijinal bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl sure tanınır ve danışmanın müraacatı ile bu sürenin 1 yıl daha uzatılması istenebilir. Enstitü Yönetmeliğindeki kurallar çerçevesinde kurulan jüri tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olan adaylara bilim uzmanlığı unvanı verilir.


  DERS İÇERİKLERİ

  TAR 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  TAR 605 Osmanlı Paleografyası
  Osmanlı yazı çeşitlerinin özellikleri gösterilir ve tarihî kaynaklarda kullanılan yazı çeşitleri örnekleriyle öğretilir.

  TAR 606 Osmanlı Diplomatiği
  Osmanlı bürokrasi usulleri, yazışma mekanizması ile türleri ve Türk kültürü içindeki yeri incelenir, örnekler üzerinde tahliller yapılır ve yaptırılır.

  TAR 607 Orta Asya Türk Tarihi I (Başlangıçtan XVI. yy'a kadar)
  Siyası, sosyal, iktisadî ve kültürel açıdan Orta Asya Türk Tarihi ve Dünya Tarihi içindeki yeri incelenir.

  TAR 608 Orta Asya Türk Tarihi II (Başlangıçtan XVI. yy'a kadar)

  TAR 615 Osmanlı Tarihi I (Kuruluşundan 1699'a kadar)
  Osmanlı devletinin kuruluşu, yükselmesi, askerî idare, siyasî gelişme ve diğer ülkelerle münasebetleri incelenir.

  TAR 616 Osmanlı Tarihi II (1699'dan 1920'ye kadar)
  1699 Karlofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin siyasî durumu, dünya politikası içindeki yeri, ıslahat hareketleri incelenir.

  TAR 627 Tarih Metodolojisi
  Tarih biliminin tanımı ve konusu, tarih araştırmalarının toplum kalkınmasındaki rolü, tarih biliminin beşeri ve tarihi bilimler arasındaki yeri ve bunlarla ilişkileri, tarihin bölümlere ayrılması, tarih yazıcılığının çeşitleri, kaynak bilgisi ve kaynakların değerlendirilmesi, tarihi olayların tahlil, tenkit ve terkibi gibi konular ele alınmaktadır.

  TAR 629 Dünden Bugüne Tarih Yazıcılığı I
  Tarih yazıcılığının başlangıcından 19. yüzyıla kadar ortaya konulan eserler ve tarihe yaklaşım biçimleri örneklerle incelenip tenkidî bir şekilde ele alınacaktır.

  TAR 630 Dünden Bugüne Tarih Yazıcılığı II
  19. yüzyıldan günümüze kadar dünya tarih yazıcılığındaki çağdaş eğilim ve ekoller; örnek tarihçiler ve eserleri bu çerçevede incelenecektir.

  TAR 631 İlkçağ Medeniyetleri I
  Tarihsel oluşum içinde Miladi yıllara kadar Mısır Medeniyeti, Doğu Akdeniz İran arasında yaşayan toplumlar mozaiği ve medeniyetleri incelenecektir.

  TAR 634 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi
  Anadolu'nun Türkler tarafından fethi, Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol hakimiyeti dönemi ve Anadolu Selçukluları'nın çöküşüyle ortaya çıkan Beylikler dönemi tarihinin siyasî, sosyoekonomik ve kültürel yönleriyle ele alınması.

  TAR 635 Osmanlı Tarihinin Kaynakları I
  Kuruluşundan 1700'lere kadar ki dönemin kaynaklarına genel bir giriş. Destan ve menakıbnameler, kronikler, seyahatnameler, arşiv kaynakları, edebi ve folklorik malzemeler, kitabeler vs.

  TAR 636 Osmanlı Tarihinin Kaynakları II
  18. yüzyıl sonrası dönemin kaynakları. Yukarıdakilere ilaveten, resmi tarih yazıcılığının (vakanüvisler) ürünleri ile yeni ortaya çıkan kaynaklar (gazeteler, dergiler, salnameler vs.)

  TAR 637 Klasik Devir Osmanlı Medeniyeti
  Başlangıcından Tanzimat'a OsmanlıTürk medeniyetinin oluşumunun, klasik biçimini kazanmasının ve daha sonra uğradığı değişmelerin yeni metot anlayışları çerçevesinde incelenmesi.

  TAR 639 Avrupa Tarihi I
  "Avrupa Tarihi"nin başlangıçları; Batı âleminin Ortaçağdaki yapı temelleri; Ortaçağ Avrupa'sında İmparatorluğun değişen siyasal konumu; Ortaçağlar boyunca KiliseDevlet ilişkisi ; Orta ve Yeniçağ boyunca büyük ekonomik ve sosyal dönüşümler.

  TAR 640 Avrupa Tarihi II
  Çağdaş Batı kavramının Renaissance'tan I. Dünya Savaşı'na kadar biçimlenişi; 16.20. yüzyıllar arası Avrupa'da hegemonya/denge dönüşümleri; Feodal rejim ile Demokrasi arasında Mutlakiyet'in işlevi ; I. Dünya Savaşından sonra demokrasinin buhranı; Siyasal biçimlenmelerin ekonomik ve sosyal temelleri.

  TAR 641 Uluslararası İlişkiler I (16. YY.1789)
  Yeniçağda Avrupa ülkeleri arasındaki siyasî ilişkiler ve Osmanlı Avrupa ilişkileri ele alınacak.

  TAR 642 Uluslararası İlişkiler II (17891914)

  TAR 621'in devamı olara 1789 sonrasında Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri.

  TAR 644 Balkan Tarihi
  Osmanlı hakimiyetinin kuruluşundan günümüze kadar siyasî, sosyoekonomik ve kültürel yönleriyle Balkanların tarihi; 19. yüzyıldan başlayarak milliyetçilik ve bağımsızlık hareketleri ve bunların günümüze yansımaları.

  TAR 645 Sosyal Tarih Kaynakları ve Bilgisayar
  Tahrir defterleri, şer'iyye sicilleri ve vakfiyeleri gibi seri kayıtların bilgisayarda işlenebilmesi için bir veri tabanı oluşturmak üzere yapısal analizinin gerçekleştirilmesi.

  TAR 646 Kolektif Biyografi Çalışmaları ve Bilgisayar
  Siyasî, dinî, sosyal, entelektüel sahalardaki elit gruplarıyla ilgili çalışmalarda bilgisayar desteğinden faydalanılması; bu maksatla veri tabanları oluşturulması.

  TAR 647 Sömürgecilik Tarihi
  Büyük coğrafî keşiflerin sonucunda Batılı ülkelerin Amerika, Afrika ve Güney Doğu Asya'da giriştikleri sömürgecilik hareketleri ve bunların gerek Batı ve gerekse sömürge ülkeler bakımından sonuçları; II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan dekolonizasyon hareketleri ele alınacaktır.

  TAR 648 Uzak Doğu Tarihi
  Uzak Doğu toplumlarının tarihi, çağdaşları olan İslâm öncesi Türk topluluklarıyla aralarındaki siyası, iktisadî ve kültürel ilişkiler çerçevesinde ele alınacaktır.

  TAR 649 Osmanlı Yenileşmesi
  Lâle Devrinden itibaren Osmanlı Türk toplum ve devlet yapısında ve fikir hayatında meydana gelen yenileşme hareketleri ve Batılılaşma meselesi.

  TAR 650 19. Yüzyıl Türk Fikir Hayatı
  XIX. yüzyıl ortalarından itibaren gelişmeye başlayan Osmanlı basın hayatıyla bağlantılı Genç Osmanlılar, Jön Türkler gibi toplulukların siyasîfikri faaliyetleri tartışılacaktır.

  TAR 652 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri
  Tarih araştırmalarında temel Metodolojik problemler, yöntem ve teknikler: kaynak kullanımı (okuma, sorgulama, metin analizi, alıntı ve atıflar), ve metin yazma (olgu tasviri, örnekleme, kronolojik analiz, problematik analiz, yorumlama).
  TAR 653 Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları

  TAR 655 Çağdaşlaşma Dönemi Türk Bilim Tarihi
  Tanzimat döneminden itibaren gelişen çağdaş Türk bilimi, bilim adamları, bilim alanları ve teknoloji kurumları; Cumhuriyet döneminde Bilim ve teknoloji kurumları, önemli bilim adamları ile bunların Türk ve Dünya bilimine katkıları; bilim ve teknoloji göstergeleri bakımından Türkiye’nin Dünya’daki durumu ele alınmaktadır.

  TAR 656 Klasik Dönem Osmanlı Sosyal Tarihi
  Osmanlı Beyliğinin kurulduğu dönemde Anadolu’nun sosyo-kültürel durumu, Osmanlı beyliğinin teşekkülü problemleri; XV. yüzyıl Türkiyesi’nde sosyal yapı, Balkanlardaki fetihlerle ortaya çıkan yeni durum ve Osmanlı’nın İmparatorluk haline gelmesiyle farklı din, dil ve ırklara mensup teşekküllerin Osmanlı sosyal dokusundaki yeri, İmparatorluğun Klasik dönem sosyal yapısı; nüfus, yerleşme, farklı gruplar arasındaki etkileşim, tabakalaşma, sosyal gruplar, kentsel organizasyon şekilleri ve devletin bu yapılanmadaki yeri ele alınmaktadır.

  TAR 657 XI-XV. Yüzyıllarda İslam Dünyası
  Abbasi İmparatorluğunun merkezi otoritesinin parçalanması, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika ve Endülüs’e kadar ortaya çıkan siyasi ve kültürel oluşumlar; Orta Asya ve İran’dan başlayarak Türklerin kurduğu devletlerin İslam dünyasına hakim olmaları, Haçlı seferleri ve sonuçları, Moğol
  istilası ve yarattığı siyasal ortam ve Memluklular ele alınmaktadır.

  TAR 658 İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi
  İslam medeniyetinin temelleri, devlet yapısı, toplum ve iktisat, bilim ve kültür hayatı gibi geniş bir yelpazeye uzanan konular İslam medeniyetine özgü kurumlar ve bilim alanlarına ağırlık verilmek suretiyle tahlil edilmektedir. Bu bağlamda merkez-taşra ilişkileri, İslam kentinin yapısı ve özellikleri, cami, medrese, tarikatlar ve diğer dini, kültürel ve  ilmi kurumlar ele alınmaktadır.

  TAR 659 Çağdaş Türkiye’de Siyasal Gelişmeler
  II. Meşrutiyet’in ilanı, İttihat ve Terakki başta olmak üzere siyasal örgütlenmeler ve fikir hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilanı, Tek Parti yönetimi ve muhalefet, Türk modernleşmesinin siyasal ve fikri temelleri, Anayasal gelişmeler ve çok partili hayata geçiş dönemleri ele alınmaktadır.

  TAR 661 Klasik Dönem İslam Tarihi
  İslamiyet’in doğuşundan Abbasi İmparatorluğu’nun parçalanmasına kadar, İslam siyasi tarihinin genel bir değerlendirmesi; Emevi ve Abbasi siyasi tecrübelerinin oluşumunda fetihlerin ve fethedilen ülkelerin siyasal yapılarının etkileri; Çevre ülke ve devletlerle ilişkiler ve bunun siyasi sonuçları ele alınmaktadır

  TAR 663 İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi  I
  İslamiyet öncesi Türk topluluklarının ve Hunlar’la birlikte Gök Türkler, Uygurlar, Türgişler, Karluklar ve diğer Oğuz boyları ve topluluklarının kültürleri, toplumsal yapıları, devlet örgütlenmeleri, dini inanç ve yaşayışları, sosyo-ekonomik yapıları, dil özellikleri ve edebiyat ürünleri, felsefe ve düşünce yapıları ele alınmaktadır.

  TAR 664 İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi  II
  İslamiyet öncesi Türk topluluklarının inanç ve düşünce biçimleri ile kültürel özellikler bakımdan birbirleriyle olan ilişki ve etkileşim biçimleri, bunların ortak kültür özellikleri ile faklı kültürel dokuları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |