Home > Doktora Programları > Sosyal Bilimler > Çankaya > Sosyal Hizmet Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Sosyal Hizmet Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Hizmet Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılamak gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora programına girebilmek için lisans veya yüksek lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi almış olmak ya da bu eğitimleri almamış olanlar için bilimsel hazırlık programını tamamlamış olmak gerekir.
 • Program tanımları

  Programa lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler, en az 42 kredilik dersi başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu öğrenciler ders yükünün en az 21 kredilik bölümünü yüksek lisans programından alarak başarı ile tamamlamak zorundadır.

  Programa yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler en az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamak zorundadır.

  DERS LİSTESİ

  SHO700 Özel Konular
  SHO705 Seminer
  SHO706 Alan Çalışması I
  SHO712 Nicel Araştırma Tasarımı
  SHO714 Nitel Araştırma Tasarımı
  SHO721 Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet
  SHO723 Sosyal Hizmet Eğitimi
  SHO724 Sosyal Politika Analizi
  SHO725 Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim
  SHO726 Alan Çalışması II
  SHO727 Klinik Sosyal Hizmet Kuramları
  SHO728 Toplumla Sosyal Hizmet
  SHO729 Bireylerle Sosyal Hizmet
  SHO732 Gruplarla Sosyal Hizmet
  SHO734 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
  SHO766 Sosyal Hizmette İleri İstatistik Uygulamaları
  SHO736 Kentsel Değişme ve Kentsel Sorunlar
  SHO776 Sosyal Hizmette Etik
  SHO785 Sosyal Hizmet Araştırma Uygulaması


  DERS İÇERİKLERİ

  SHO 700    Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayınlar incelenerek analiz ve sentez yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  SHO 705    Seminer
  Seminerlerin içeriği öğrenci ve öğretim üyelerinin ilgi alanlarına giren sosyal sorunlara yönelik olarak düzenlenmektedir.

  SHO 706    Alan Çalışması I

  SHO 712    Nicel Araştırma Tasarımı
  Nicel araştırma yöntemi ve teknikleri konularında ayrıntılı bilgi sağlanması, araştırma raporunun hazırlanması, nicel araştırmada etik konuların tartışılması, nicel araştırma uygulamaları.

  SHO 714    Nitel Araştırma Tasarımı
  Nitel araştırma yöntemi ve teknikleri konularında ayrıntılı bilgi sağlanması, araştırma raporunun hazırlanması, nitel araştırmada etik konuların tartışılması, nitel araştırma uygulamaları.

  SHO 721    Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet
  Bir disiplin olarak sosyal hizmetin ürettiği kavramsal çerçevenin tarihsel bir bakış açısıyla ve sosyal bilimlerin (Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, hukuk, yönetim vb.) geçirdiği evrimle ilişkisi üzerinden incelenmesi.

  SHO 723    Sosyal Hizmet Eğitimi
  Türkiye’de ve dünyada sosyal hizmet eğitiminin tarihçesi, sosyal hizmet eğitiminde çağdaş yaklaşımlar. Sosyal hizmet eğitiminin özellikleri, ilke ve standartlar. Sosyal hizmet eğitiminde müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme konuları. Sosyal hizmette eğitim, öğrenme ve öğretme süreçlerinin sınıf içi uygulamalarla gerçekleştirilmesi.

  SHO 724    Sosyal Politika Analizi
  Sosyal politikayı şekillendiren akımların, sosyal politikaları oluşturan dinamiklerin çözümlenmesi, sosyal politika ve sosyal refah modellerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, sosyal politikaların sosyal hizmet mesleği ve uygulamaları üzerindeki etkisinin tartışılması, sosyal politika geliştirme, çözümleme ve değerlendirme yöntemlerinin ele alınması.

  SHO 725    Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim
  Örgüt ve yönetime ilişkin çağdaş kuramların incelenmesi, sosyal hizmet yönetim sisteminin ve sosyal hizmet örgütlerinin genel yapısı ve esaslarının karşılaştırmalı olarak ele alınması, sosyal hizmet örgütlerinde yönetici ve lider olarak sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarının tartışılması.

  SHO 726    Alan Çalışması II

  SHO 727    Klinik Sosyal Hizmet Kuramları
  Klinik sosyal hizmet uygulaması için meta kuramların, orta boy kuramların incelenmesi. Bu kuramlara ilişkin tanımlayıcı ve gelişimsel kavramların, değişim kavramının ve kuramlarda yer alan tekniklerin tartışılması.

  SHO 728    Toplumla Sosyal Hizmet
  Örgüt, topluluk ve toplum düzeyinde ileri sosyal hizmet müdahalesi için gerekli mesleki bilgi ve becerilerin incelenmesi, toplumla sosyal hizmet müdahalesinin farklı yaklaşım ve bakış açılarından irdelenmesi, toplumla sosyal hizmet uygulamasının bireylerle ve gruplarla sosyal hizmet müdahalesi ve araştırma ile bütünleştirilmesi.

  SHO 729    Bireylerle Sosyal Hizmet
  Bireylerle sosyal hizmet uygulaması için bilgi ve beceriler ile bireylerin özel gereksinimlerinin yaşam döngüsü çerçevesinde ele alınması. Bireyi güçlendirme sürecine yardımcı olan kuram ve modellerin uygulama örnekleri çerçevesinde tartışılması. Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının gruplarla ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi ve araştırma ile bütünleştirilmesi.

  SHO 732    Gruplarla Sosyal Hizmet
  Gruplarla sosyal hizmet uygulaması için bilgi ve beceriler, grup sürecinde terapötik etmenlerin tartışılması. Gruplarla sosyal hizmet için kuram ve modellerin incelenmesi ve bu kuram ve modellerin özel gereksinim gruplarıyla uygulanmasının değerlendirilmesi. Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının bireylerle ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi ve araştırma ile bütünleştirilmesi.

  SHO 734    İnsan Kakları ve Sosyal Hizmet
  İnsan haklarının sosyal ve felsefi temelleri, temel insan hakları belgelerinin incelenmesi, insan haklarının uygulanması sorununun karşılaştırmalı olarak ele alınması, insan hakları, sosyal adalet, sosyal refah ve sosyal hizmet ilişkisinin tartışılması.

  SHO 736    Kentsel Değişme ve Kentsel Sorunlar
  Kent ve kentleşme kuramlarının incelenmesi. Dünyada ve Türkiye’de kentlerin gelişimi ve değişiminin ele alınması. Karşılaştırmalı kentsel politikalar, kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri, kalkınma sürecinde kentleşme sorunları ve çözüm yollarının sosyal hizmet uygulamaları bağlamında tartışılması.

  SHO 766    Sosyal Hizmette İleri İstatistik Uygulamaları
  Başlangıç düzeyde betimleyici ve kanıtlamalı istatistiklerin gözden geçirilmesi. Araştırma için gerekli ileri düzey istatistiksel tekniklerin ele alınması. Araştırmada bilişim teknolojilerinin yetkin bir biçimde kullanılması. Veri analizinde ve rapor hazırlamada bu istatistikler konusunda ileri bilgi ve beceri kazanılması.

  SHO 776    Sosyal Hizmette Etik
  Sosyal hizmet uygulamasında etik ilke ve değerlerin anlamı ve boyutlarının ayrıntılı olarak ele alınması. Sosyal hizmet etik ilke ve değerlerinin müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde yapılacak uygulamalar ile sosyal hizmet uzmanı üzerindeki etkisinin tartışılması. Uygulamada karşılaşılabilecek olası etik ikilemlerin ve çözüm yollarının tartışılması.

  SHO 785    Sosyal Hizmet Araştırma Uygulaması
  Sosyal hizmet alanında yapılan araştırmalarda hipotez testi, araştırma problemlerinde istatistiksel uygulamaların saptanması, bir doktora tezinde kullanılabilecek olan istatistiksel işlemler, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler, hipotez testi, araştırmada nicel ve nitel boyut, bu işlemlerin uygulanmasında kullanılabilecek istatistik yazılımların incelenmesi ve tartışılması.

Sosyal Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |