Seramik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Seramik Sanatta Yeterlik Programı

  Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Seramik Anasanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Öğretim Programları olmak üzere iki ayrı düzeyde bu yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Yönergede açıklık bulunmayan durumlarda Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

  Giriş Koşulları
  Bir adayın Sanatta Yeterlik Programına kabul edilebilmesi için, başvurduğu sanat dalında bir Yüksek Lisans Diplomasına sahip olması, LES sınavında başarılı olması ve giriş sınavında başarılı olması gerekmektedir.

  Giriş Sınavları: Sanatta Yeterlik Programına giriş sınavları iki aşamada gerçekleştirilir.

  1. Yabancı Dil Sınavı: Bu sınavda başarılı olamayan sanat sınavına giremez
  2. Sanat Sınavı: Adaylar başvurdukları sanat dallarının kendi özelliklerine göre daha önce yapmış oldukları çalışmaları üzerinde bir değerlendirme yapılacak bir şekilde hazırlayarak (Orijinal çalışma, fotoğraf, saydam, eskiz, açıklayıcı metin, vb) Anasanat Dalı Başkanlığına teslim ederler. Sınav komisyonu, adayın yazılı veya uygulamalı ve sözlü sınavların sonuçlarını adayın daha önce teslim ettiği dosyası ile birlikte değerlendirir.

  Diploma Koşulları
  1 Sanatta Yeterlik Programına kabul edilen bir öğrenci danışmanın önerileri doğrultusunda ve yasal süresi içerisinde, aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır. Dersler: Toplam 24 kredilik bir program izlenir. Sanatta Yeterlik Programını izleyen öğrenci toplam kredinin %60'ını uygulamalı derslerden almak zorundadır.  
   
  2 Mezuniyet Çalışması: Sanatta Yeterlik Sınavında Başarılı olan öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlayabilir. Mezuniyet çalışması iki aşamada gerçekleştirilebilir. Öğrenci yapacağı çalışma ile ilgili amacını, amacının gerekçelerini, yöntemini ve bu çalışmadan beklentilerini açıkça tanımlayan bir öneriyi öncelikle danışmanının daha sonra da Program Başkanının onayına sunmak zorundadır. Önerisi kabul edilen öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlayabilir.  
   
  3 Mezuniyet çalışması, öğrencinin sanat dalı ile ilgili hazırladığı özgün bir çalışmadır. Mezuniyet çalışmasını tamamlayan öğrenci hazırladığı sınav sergisi ile birlikte çalışmasını destekleyici araştırmalarını ve incelemelerini içeren raporunu (Sanatta Yeterlik Raporunu) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Önergesine uygun bir metni ciltlemeden 15 gün önce jüri üyelerine sunar, belirlenen gün ve saatte çalışmalarının sözlü savunmalarını yapar. Çalışması başarılı bulunan öğrenci yazılı metni ciltli olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilmek üzere ilgili Sanat Dalı Başkanlığına teslim eder. Diploma koşullarının her birini başarıyla yerine getiren öğrenci ilgili sanat dalında Sanatta Yeterlik Diploması almaya hak kazanır.  


   
  Sanatta Yeterlik Dersleri  

  Güz


  SER 700  Özel Konular
  SER 703 Sanat Akımları 
  SER 721  Seramik Atölyesi I 
  SER 729 Seramik Atölyesi III
  SER 723 Endüstriyel Seramik Tasarımı I 
  SER 725 Seramik Teknolojisi
    
  Bahar

  SER 700  Özel Konular 
  SER 708 Sanat Eleştirisi
  SER 722 Seramik Atölyesi II
  SER 724 Seramik Sanatı ve Sorunları 
  SER 726 Seramik Teknolojisi II 
  SER 728 Endüstriyel Seramik Tasarımı II


  Sanatta Yeterlik Programı Dersleri Tanımları

  Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  Sanat Akımları
  20. yy'dan bu yana Avrupa'da resim, heykel, mimari ve süsleme sanatlarında belli başlı akımlar ve bu akımları oluşturan düşünce sistemleri.

  Seramik Atölyesi
  Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak seramik tekniklerinin araştırılması, bir tasarımın projelendirilmesi, maket ve ölçekli olarak uygulanması ve sır denemeleri doğrultusunda renklendirilerek pişirilmesi.

  Endüstriyel Seramik Tasarımı
  Endüstri ve yapı seramiği ürünlerinin teknik ve estetik yönlerinin araştırılması, seri üretime yönelik döküm ve baskı teknikleri kullanılarak özgün tasarımların oluşturulması.

  Seramik Teknolojisi
  Seramik ve teknolojisine ilişkin teorik bilgiler doğrultusunda çeşitli çamur, sır reçetelerinin laboratuvar araştırmaları (800-1400 C) uygulamaları.

  Seramik Sanatı ve Sorunları
  Günümüz teknolojisinin seramiğe kazandırdığı yeni boyutlar ve sanatsal çalışmalarda malzeme ve uygulama sorunlarının çözümü üzerine araştırmalar yapılması.

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |