Home > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Yönetimi > Etimesgut > Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

  Üniversitemizde 1996-1997 yılında eğitime başlayan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, akademik kariyer yapmak isteyen ve üst düzey yöneticiliğe aday olanlar için bir basamaktır. Ülkemizde sağlık sektöründe artan profesyonel yönetici ihtiyacı düşünüldüğünde, mezunlarımızı parlak bir kariyer ve gelecek beklemektedir.

  Program, öğrencilerin derslere aktif katılımını esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Program, hızla değişen bir ortamda çalışan Sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin değişik üniversitelerinden ve ABD üniversitelerinden sağlanan nitelikli ve seçkin bir akademisyen kadrosu, program amaçları doğrultusunda, daha güçlü bir sağlık kurumları işletmeciliği için işbirliği yapmaktadır. Programa sağlık - hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, farklı veya ilişkili en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.

  Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, 21.yüzyılın profesyonel sağlık yöneticisini yetiştirerek gelecekte ülkedeki sağlık sisteminin gelişiminde pay sahibi olacaktır.

  Programımızdan mezun olacak farklı disiplinlerden gelmiş öğrenciler, sahip olacakları donanımla ileride görev yapacakları sağlıkla ilişkili olan her türlü kamu ve özel kurumda kendileri için önemli ve ayrıcalıklı bir yer elde edeceklerdir.


  SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

  Dersler ve Ders Tasarımları

  Tezli

  1. Yarıyıl
  SİP 515     Çağdaş Sağlık Kurumları İşletmeciliği     3 0 3
  SİP 517     Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı     3 0 3
  Seçmeli ders     3 0 3

  2. Yarıyıl
  SİP 512     Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi     31 0 3
  SİP 548     Sağlık Politikası ve Sağlık Sigortacılığı     3 0 3
  Seçmeli ders     3 0 3

  3. Yarıyıl  
  SİP 537     Sağlık İşletmelerinde Stratejik Finansal Yönetim     3 0 3
  SİP 531     Seminer     0 0 0
  SİP 599     Tez     0 0 0

  4. Yarıyıl
  SİP 599     Tez     0 0 0

  Seçimlik Dersler
  SİP 554     Sağlık İşletmelerinde Sayısal Karar Verme Teknikleri    
  SİP 555     Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon     3 0 3
  SİP 556     Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Tasarım     3 0 3
  SİP 557     Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler     3 0 3
  SİP 558     Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler     3 0 3
  SİP 553     Sağlık İşletmelerinde Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Teknikleri     3 0 3

  Tezsiz

  1. Yarıyıl

  SİP 515     Çağdaş Sağlık Kurumları İşletmeciliği     3 0 3
  SİP 517     Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı     3 0 3
  Seçmeli ders     3 0 3

  2. Yarıyıl
  SİP 512     Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi     3 0 3
  SİP 548     Sağlık Politikası ve Sağlık Sigortacılığı     3 0 3
  Seçmeli ders     3 0 3

  3. Yarıyıl
  SİP 551     Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Pazarlama     3 0 3
  SİP 553     Sağlık İşletmelerinde Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Teknikleri     3 0 3
  SİP 537     Sağlık İşletmelerinde Stratejik Finansal Yönetim     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Seçmeli ders     3 0 3
  SİP 550     Proje     0 0 0

  Seçimlik Dersler
  SİP 554     Sağlık İşletmelerinde Sayısal Karar Verme Teknikleri     3 0 3
  SİP 555     Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon     3 0 3
  SİP 556     Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Tasarım     3 0 3
  SİP 557     Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler     3 0 3
  SİP 558     Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler     3 0 3


  Ders Kapsamları

  SİP 512 Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  Sağlık kurumları yönetiminde asli unsur olan insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde yönlendirilmesiyle ilgili iş görenlerin istihdamı (iş analizi, personel planlama, personel seçimi), insan kaynaklarının geliştirilmesi (örgütsel sosyalizasyon, başarı değerlendirme, hizmet içi eğitim), personelin ücretlendirilmesi (iş değerlemesi, ücretleme ve ücret dışı yardımlar) ve sağlık işletmesi ile insan kaynakları arasındaki bütünleşmeyi sağlayan süreçler (iş emniyeti, şikayet ve disiplin, sendikacılık ve toplu sözleşme) konuları işlenmektedir.

  SİP 515 Çağdaş Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  Bu derste, öğrencilere sağlık sisteminin yapısı, diğer toplumsal sistemlerle ilişkileri, sağlık işletmelerinin organizasyonu, fonksiyonları, sağlık kurumları yönetiminin rol yapıları incelenecektir.

  SİP 517 Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
  Bu dersin amacı, sağlık ekonomisinin ve sağlık finansmanının temel kavramları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu ders kapsamında sağlık ekonomisinin tanımı, sağlık hizmetleri arzı ve talebi, sağlık piyasası, sağlık piyasası, sağlık hizmetlerinin finanse edilmesi ve finansmanda kullanılan yaklaşımlar incelenmektedir.

  SİP 531 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Semineri
  Bu derste, sağlık işletmeciliğinde çağdaş yaklaşımların ve tekniklerin uygulanması konusunda öğrencilerin pratik ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin işleyişi, konunun uzmanlarının katıldığı seri konferanslar şeklindedir.

  SİP 533 Sağlık İşletmelerinde Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Teknikleri
  Bu ders kapsamında, sağlık işletmelerinin ekonomik açıdan analizinde kullanılan tekniklerden maliyet-etkinlik ve maliyet-fayda işlenerek, yeni yaklaşımlardan QALY, DALY, HLD gibi sağlık statüsü çıktı ölçüleri üzerinde durulmaktadır.

  SİP 537 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Finansal Yönetim
  Sağlık İşletmelerinde mali kaynakların etkili kullanımı konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu derste, finansal yönetim operasyonu, finansal planlama yatırım kararları, finansal analiz teknikleri, borç ve alacakların yönetimi konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

  SİP 548 Sağlık Politikası ve Sağlık Sigortacılığı
  Bu derste, Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları karşılaştırmalı olarak işlenerek; sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları ders kapsamı içinde işlenmektedir. Ders kapsamında ayrıca, Türkiye ve dünyada uygulanan sosyal güvenlik sistemleri, bunların sağlık sektörüne yansımaları ile sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda sağlık sigortalarının rol ve işlevleri incelenmektedir.

  SİP 550 Proje
  Bilimsel araştırma metodolojisi kullanılarak, belirlenen bir problemin çözümlenmesiyle ilgili faaliyetleri içeren bu dersin amacı, öğrencilerin araştırma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

  SİP 551 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Pazarlama Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki sağlık işletmelerinin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık vaka çalışmaları ile sağlık hizmetlerinde pazarlama, pazarlama karması ve pazarlama yönetimi ele alınacaktır.

  SİP 554 Sağlık İşletmelerinde Sayısal Karar Verme Teknikleri
  Sağlık işletmelerinde yönetsel kararların etkinliğini artırmada matematik modellerin, yönetsel karar almada sayısal yöntemlerin, programlama tekniklerinin sağlık hizmeti ve kurumlarının dağılımı ve sorunlarına uyarlanması konusunda bilgi kazandırmaktır.

  SİP 555 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
  Öğrencilerin kalite yönetimi konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan bu derste; kalite kavramı, kalite yönetiminin gelişimi, kalite yönetiminde çağdaş yaklaşımlar, istatistiksel kalite kontrol teknikleri, müşteri tatmini hastanelerde akreditasyon gibi konular vaka üzerinde tartışılarak incelenmektedir.

  SİP 556 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Tasarım
  Bu derste örgütlerde davranış ve tasarıma dair temel kavramlar sağlık kurumları yönetimine uyarlanarak ele alınmaktadır. Bu derste hem makro hem de mikro boyutlardaki şu konulara odaklanılmaktadır: Örgütsel yapı ve görevlerin tasarımı ve koordinasyonu, takımlar ve iş gruplarının yönetimi, örgütsel politika ve çatışmaların yönetimi, örgüt kültürü, yenilik ve yaratıcılığı artırma, sağlık işgücünün örgütsel psikolojisi ve sağlık kurumlarında liderliğin rolü.

  SİP 557 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler
  Ders, öğrencileri sağlık hizmetleri alanında gerekli, araştırmaya yönelik felsefik ve metodolojik bakış açıları, yöntemler ve becerilerle, temel istatistik kavram ve yöntemleri ile donatmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında sağlık hizmetlerinde niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri tanıtılarak problemlere güvenilir ve geçerli çözümler aramak amacı ile, planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, analizi (çözümlenmesi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi ele alınacaktır. Ders süresince istatistiksel yöntemlerin SPSS paket programı ile uygulamaları verilecektir.

  SİP 558 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
  Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi; sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması, işletmeyi topluma tanıtması ele alınacaktır


Sağlık Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |