Home > Yüksek Lisans Programları > Makina Mühendisliği > Etimesgut > Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

  Bilim ve teknolojide süregelen hızlı gelişmelere paralel olarak, ülkelerin sanayilerini yeni teknolojiler ile donatması ve bu teknolojilere uygun insan gücünü yetiştirmesi  gerekmektedir. Geleneksel ve yeni enerji kaynakları ile çalışabilen ve insanın rahatlığını artıracak, onun kas gücünü değil akıl gücünü ön plana çıkaracak yeni mekanik ve elektro-mekanik tasarımların ve imlatların yapılması kaçınılmaz görünmektedir.  

  Makine Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı; malzeme ve üretim, katı mekaniği, ısı ve akışkanlar mekaniği, dinamik sistemler ve kontrolü temel konuları altında uzmanlaşmak isteyen mühendislere temel ve uç teknolojileri kullanarak tasarım ve imalat için gerekli teorik bilgi ve araştırma ve geliştirme olanaklarını sağlamayı amaç edinmiştir.  

  Makine yüksek lisans programı, Makine, Endüstri, Havacılık ve Uçak, İnşaat, Malzeme ve Metalürji, Üretim ve Mekatroniks Mühendisliği lisans derecesi almış üniversite mezunlarına açıktır. 

  DERS LİSTESİ


  MAK501     İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I
  MAK502     İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II      
  MAK503     DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ
  MAK504     İLERİ TERMODİNAMİK
  MAK505     İLETİMSEL ISI TRANSFERİ
  MAK506     TAŞINIMSAL ISI TRANSFERİ
  MAK507     ELASTİSİTE TEORİSİ
  MAK508     PLASTİSİTE TEORİSİ
  MAK509     SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ I
  MAK510     SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ II
  MAK511     DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
  MAK512     DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEM TEORİSİ
  MAK513     OPTİMAL KONTROL TEORİSİ
  MAK514     AYRIK KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI
  MAK515     İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ      
  MAK516     VİSKOZ AKIŞ KURAMI
  MAK517     MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI
  MAK518     GAZ DİNAMİĞİ
  MAK519     HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
  MAK520     SINIR ELEMAN YÖNTEMİ
  MAK521     KATI MEKANİĞİNDE SONLU ELEMANLAR METODU
  MAK522     DOĞRUSAL OLMAYAN ELASTİSİTE TEORİSİ
  MAK523     TİTREŞİM TEORİSİ      
  MAK524     İLERİ MAKİNE TEORİĞİ      
  MAK525     MİKRO ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER       
  MAK526     ENERJİ EKONOMİSİ                
  MAK527     İLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ TEORİSİ      
  MAK528     YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI      
  MAK529     AKIŞKAN GÜÇ SİSTEMLERİ VE DENETİMİ      
  MAK530     GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ      
  MAK531     YANMA TEORİSİ VE MOTORLAR
  MAK532     ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ TASARIMI
  MAK533     İMALAT SÜREÇLERİ ESASLARI    
  MAK534     KIRILMA MEKANİĞİ      
  MAK535     KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ
  MAK536     BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM    
  MAK537     ARAÇ DİNAMİĞİ      
  MAK538     ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
  MAK570     DÖNEM PROJESİ      
  MAK580     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
  MAK590     YÜKSEK LİSANS TEZİ      

  Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin almayacağı zorunlu dersler: MAK570

  Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin almayacağı zorunlu dersler: MAK580 MAK590

  DERS İÇERİKLERİ  MAK 501 İleri Mühendislik Matematiği I
  Doğrusal denklem sistemleri, doğrusal vektör uzayları, matrisler ve özdeğer problemleri çok değişkenli diferansiyel hesaplar; sıradan diferansiyel denklemler, R3 uzayında vektörler, vektör alanları teorisi, Fourier serileri, entegral dönüşümler. Varyasyonel hesaplar.

  MAK 502 İleri Mühendislik Matematiği II
  Kısmi diferansiyel denklemler; Laplace, difüzyon ve dalga denklemleri; Bessel ve Legendre fonksiyonları; entegral denklemler; kompleks değişkenli fonksiyonlar;  açı korur dönüşümler, kompleks entegral hesaplar; seri açılımları ve rezidü (kalan) teoremi.

  MAK 503 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
  Adi diferansiyel denklem çözümleri, başlangıç değeri ve sınır değeri problemleri, Runge-Kutta metotları, yüksek dereceli adi diferansiyel denklemler, kısmı diferansiyel denklem çözümleri., parabolik, eliptik ve hiperbolik kısmı diferansiyel denklemleri çözüm teknikleri, mühendislik uygulamaları.

  MAK 504 İleri Termodinamik
  Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları ile bu kanunların mühendislik sistemleri ve akış problemlerindeki uygulamaları üzerinde ileri tetkikler. Denge koşulları. Ekserji analizi. Termodinamik potansiyel. Değişken kütleli sistemler, kimyasal denge ve kimyasal reaksiyonların termodinamiği. Termodinamiğin, uygulamalı bilimler ve birçok yaygın mühendislik alanı ile ilişkilerinin irdelenmesi.

  MAK 505 İletimsel Isı Transferi
  Süreklilik kavramı. Farklı sınır koşulları için için kararlı ve kararsız ısı iletim çözümlemeleri için formülasyon metotları. Ortogonal fonksiyonlar ve Fourier açınımı. İki ve üç boyutlu ısı iletimi problemlerinin analitik ve yaklaşık çözüm yöntemleri.

  MAK 506 Taşınımsal Isı Transferi
  Akış problemlerinin temel denklemleri, sınır tabaka problemlerinde kullanılan diferansiyel ve entegral denklemler, sınır tabaka teorisi. İç ve dış laminer akış problemlerinde doğal ve zorlanmış taşınım, türbülanslı akışlarda momentum-ısı transferi benzeşimi.

  MAK 507 Elastisite Teorisi
  Genel tanımlar: Gerilme, gerinim, Hooke yasası, tensör gösterimleri ve indisler. Materyal ve uzaysal tanımlar, materyal zaman türevi, deformasyon gradyan tensörü, gerinim tensörü, kinematik doğrusallaştırma, kuvvet ve gerilim: Referans konfigürasyonu, Piola Kirchoff gerilim tensörü tanımları, bünye denklemleri: Bünye denklemlerinin doğrusallaştırılması, monoklinik, ortogrofik, izotropik malzemeler, kartezyen ve polar koordinatlarda iki boyutlu elastisite problemleri ve çözümleri.

  MAK 508 Plastisite Teorisi
  Plastisiteye giriş; Çekme ve basma diyagramları, Bauschinger etkisi, gerçek gerilme – gerinim eğrileri için yaklaşık denklemler, Şekil değişim hızı ve sıcaklığın etkileri, hidrostatik basınç, teorik kayma mukavemeti, kristal kusurları, dislokasyonlar, kayma sistemleri, kayma çizgileri ve kayma bantları, ikizlenme, anizotropi, akma kriterleri, basit uygulamalar, akma çizgileri alanı teorisi.

  MAK 509 Sürekli Ortamlar Mekaniği I
  Vektörler, matrisler, tensörler, entegral teoremleri. Koordinat dönüşümleri, tensör invariantları, şekil değiştirme kinematiği, uzunluk, açı,  alan ve hacim değişimleri, gerinme tensörü, tensörlerin maddesel türevleri, şekil değiştirme hızı, rotasyon, dış ve iç kuvvetler,  Cauchy prensibi ve gerilme tensörü, sürekli ortamların temel kanunları ve enerji, bünye denklemleri.

  MAK 510 Sürekli Ortamlar Mekaniği II
  Elastisite: Genel yaklaşım, lineer bünye denklemleri, malzeme simetrileri, isotropik malzemeler, izotropik elastik katılarda dalga yayılması, termoelastisite:  Genel Yaklaşım, lineer bünye denklemleri, izotropik malzemeler. Akışkanlar dinamiği: Sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışkanlar, viskoelastisite: Mekanik modeller, lineer teoriler,  seçilmiş problemlerin çözümleri.

  MAK 511 Doğrusal Sistem Teorisi
  Modern Kontrol Teorisine Giriş; Sistemin Durum Uzayında İfadesi; Durum Değişkeni, Durum Uzayı ve Denklemlerin Durum Uzayı Formu; Koordinat Dönüşümleri; Özdeğerler ve Özvektörler; Kanonik Formlar ve Bağımsız Sistemler; Sistemin Zaman Yanıtları; Durum Geçici Matris ve Laplace Dönüşüm Metotları; Kontrol edilebilirlik ve Gözlemlenebilirlik; Lyapunov Kararlılık Analizi; Durum Uzay Kontrolörü Tasarımı; Kutup Yerleştirme Yöntemi; Ackermann Formülü; Durum Uzay Gözlemleyicisi tasarımı; Servo Sistem Tasarımı; Kuadratik Optimal Kontrol Sistemleri; Tasarım Örnekleri

  MAK 512 Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi
  Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin analizi: Faz düzlemi analizi; doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı ve Lyapunov teoremi, ileri kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon yöntemiyle analiz. Doğrusal olmayan kontrol sistem tasarımı: Geri-beslemeli doğrusallaştırma, kayma modunda kontrol, uyarlamalı kontrol, çok girişli fiziksel sistemlerin kontrolü.

  MAK513 Optimal Kontrol Teorisi
  Optimizasyonun tanımı, ekstrama hesabı ve parametre optimizasyonu, Lagrange çarpanları. Davranış ölçütleri, dinamik programlama, varyasyonlar hesabı ve Pontryagin minimum prensibi, eşitlik ve eşitsizlik koşulları altında dinamik optimizasyon, Hamilton-Jacobi-Bellmann denklemi, matris Riccati denklemi, zamanda ayrık kontrol sistemlerinde optimizasyon, optimal kontrol probleminin sayısal çözüm yöntemleri.

  MAK 514 Ayrık Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
  Kontrol sistemlerinin zaman tanım bölgesi analizi, zaman yanıtı ile s- ve z-düzleminde kutupların yerleri arasındaki ilişki, frekans tanım bölgesi analizi. Ayrık kontrol sistemlerinin tasarımı: Seri kompanzasyon yöntemleri, ayrık kontrolörler, ayrık PID kontrolör tasarımı, sonlu zaman kontrolör tasarımı, genelleştirilmiş kontrolör tasarımı, durum geri-beslemeli sistem tasarımı. Maksimum ilkesiyle tasarım, optimal doğrusal ayrık regülatör tasarımı, ayrık durum izleyicileri tasarımı, dayanıklı sistem tasarımına giriş.

  MAK 515 İleri Akışkanlar Mekaniği
  Akış kinematiği. Viskoz akışların sakınım denklemleri, vortisite nakil denklemi, düşük Reynolds sayılı akışlar, viskoz akış problemlerinin analitik çözümleri, laminer sınır tabaka, benzerlik çözümleri, momentum entegral formülasyonu, laminer jetler ve serbest kayma tabakaları, akış kararsızlığı ve türbülansa giriş.

  MAK 516 Viskoz Akış Kuramı
  Viskoz akışta Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri için hareket denklemleri, kaygan akış: Stokes ve Oseen çözümleri, yağlama teorisi, sınır tabaka teorisi, benzer çözümler, yaklaşık çözüm metotları, sayısal çözüm metotları, kararlılık, türbülans sınır tabakalar, üç boyutlu sıkıştırılabilir sınır tabaka problemlerine giriş.

  MAK 517 Malzemelerin Mekanik Davranışları
  Sabit ve periyodik yükler altında oluşan elastik, plastik ve sürünme tipi deformasyonların incelenmesi. Basit testler kullanılarak kullanım performansının tahmin edilmesini mümkün kılan yaklaşık çözümler.  Yorulmaya, sürünme kopmasına ve plastik kararsızlığa bağlı olarak oluşan çökme. Mühendislik bakış açısından kırılma.

  MAK 518 Gaz Dinamiği
  Gaz dinamiğine giriş. Sıkıştırılabilir akışın temel denklemleri. Sıkıştırılabilir ortamda dalga yayılımı. Bir boyutlu sıkıştırılabilir akış. Çok boyutlu akışlarda hareket denklemleri ve çözüm metotları, eğik şok, hipersonik akış.

  MAK 519 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
  Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin temelleri ve yüksek performanslı hesaplama; temel akış modelleri, ağ tasarımı, ayrıştırma teknikleri, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin analizi, algoritma geliştirme, taşınımlı ve yayılımlı sistemler, türbülans modelleri, yanma modelleri.

  MAK 520 Sınır Eleman Yöntemi
  Ağırlıklı artık metotları, 1-Boyutlu problem çözümleri için sınır eleman yöntemi, 2 boyutta Laplace ve Poisson denklemlerinde sınır eleman yöntemi, eleman çeşitleri, Helmholz denklemleri, ikili karşıtlık yöntemi, zamana bağlı problemler, 3-boyutta elemanlar ve uygulamalar.

  MAK 521 Katı Mekaniğinde Sonlu Eleman Metodu
  Sonlu eleman analiz denklemlerinin çıkarılması, ağırlıklı artıklar yöntemleri. Varyasyon matematiğine giriş, sonlu elemanlar analizinde kullanılan varyasyon teknikleri. Galerkin ve Ritz yöntemleri,  enterpolasyon fonksiyonları. Temel elemanlar, yüksek dereceli elemanlar, izoparametrik eleman denklemi çıkarımı. İki boyutlu ve zamana bağlı katı cisim problemleri analizi

  MAK 522 Doğrusal Olmayan Elastisite Teorisi
  Gerinim geometrisi, Gerilmeler, Sürekli ortamdaki bir elemanın dengesi, Gerinim Enerjisi, Sınır koşulları, Bünye denklemleri, Elastik problemlerin gerilimler cinsinden ifadesi, Elastik stabilite, esnek malzemelerin şekil değiştirmesi.

  MAK 523 Titreşim Teorisi
  Bir serbestlik dereceli sistemler, sönümlü ve sönümsüz titreşimler, serbest ve zorlanmalı titreşimler, burulma titreşimleri, çok serbestlik dereceli sönümsüz ve sönümlü doğrusal sistemlerin titreşimleri, Lagrange ve enerji metodları, genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş kuvvetler, titreşim ve modal analiz için sayısal yöntemler.

  MAK 524 İleri Makine Dinamiği
  Mekanizmalar ve makineler, analitik sentez, kam tasarımı, dinamik güç analizi, dengeleme, motor dinamiği, toplam motor torku, tek silindirli motorlarda bağlantı kuvvetleri ve dengeleme, çok silindirli motorların dengelenmesi, kam dinamiği.

  MAK 525 Mikro Elektro-Mekanik Sistemler
  MEM malzemeleri, mikromakineleme işlemleri, MEM yapıları ve sistemlerinin;  endüstriyel, fotonik, hayat bilimleri ve RF uygulamaları, paketleme ve güvenilirlik

  MAK 526 Enerji Ekonomisi
  Enerji mühendisliği ve önemi, primer enerji kaynakları ve potansiyel analizleri, yakıt tipleri, dünya enerji dengesi, enerji depolama, enerji dönüşüm sistemleri ve ekonomik sektörlerdeki uygulama alanları, enerji üretim sistemleri maliyet analizleri; yakıt maliyeti, amortisman maliyeti ve enerji maliyet optimizasyonu, enerji üretiminin çevre üzerindeki etkileri ve emisyon analizleri, sıhhi tesisatta enerji ekonomisi, ısıtma sistemlerinde ve ısıl güç santrallerinde enerji ekonomisi, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji ekonomisi, yenilenebilir enerji sistemlerinde enerji ekonomisi ve kullanım ile yük faktörlerinin sistem tasarımındaki önemi, kombine hibrit enerji sistemlerinin ekonomik analizleri.

  MAK 527 İleri Güneş Enerjisi Teorisi
  Isıl ışınımın temel kanunları ve güneşsel ışınım, kullanılabilir güneşsel ışınım, ölçüm yöntemleri ve dağılımları, düz ve yoğunlaştırıcı güneş kollektörü sistemleri; Temel denklemler, tasarım ve performans kriterleri, optik ve yapısal özellikler, çevre koşullarının performans üzerine etkileri, kollektörlerdeki akış ve ısı transferi çözümlemeleri, güneş takip sistemleri ve performans üzerine etkileri, enerji depolama ve güneşsel yük dağılımları, güneş kollektörlerinin matematiksel modellemesi ve güneş enerjili sistemlerin ekonomik analizleri, aktif ve pasif sistemler, güneş enerjili ve hibrit ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi uygulamaları, güneş pilleri.

  MAK 528 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
  Güneş enerjisi ve uygulamaları, rüzgar enerjisi, kullanım alanları ve teknolojisi, jeotermal enerji, kullanım alanları ve teknolojisi, hidrolik enerji ve uygulamaları, biokütle enerji ve uygulamaları, deniz kökenli enerjiler, ısı pompaları, yakıt hücreleri, enerji sistemlerindeki teknolojik gelişmeler, yenilenebilir enerji güç santralleri, fosil yakıtlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kombine kullanımı, kojenerasyon tesisleri.

  MAK 529 Akışkan Güç Sistemleri ve Denetimi
  Akışkanla güç sistemlerine giriş, pnömatik ve hidrolik sistemlerin özellikleri, hidrolik pompalar ve motorlar, hidrostatik iletim, vana çeşitleri, pnömatik devre elemanları, hidrolik devre tasarımı, yük algılaması, akışkan gücüyle servo kontrol, araçlarda direksiyon, fren ve otomatik iletim sistemleri uygulamaları, hidrolik kenetlenmeler, tork dönüştürücüleri.

  MAK 530 Gazların Kinetik Teorisi
  Isı, kütle ve momentum ile ilgili temel kavramlar, denklem ve yasalar, ısı ve kütle geçişi andırımı, ısı ve kütle yayılımı, derişiklik sınır tabakası, katılarda ve laminer akış durumunda bir ve iki boyutlu derişiklik dağılımları, karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri, laminer ve türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişine giriş.

  MAK 531 Yanma Teorisi ve Motorlar
  Termodinamik ve kimyasal kinetiğin yinelenmesi, çok bileşenli, kimyasal tepkimeli akışların ana denklemleri, yanıcı gazlarda alevlenme, vuruntu, yayınım alevleri, gaz değişimi, sıkıştırma, genleşme ve ayrışmalı yanma süreçlerinin termodinamik döngü analizi, gerçek döngüler, yanma mekanizması, dizel ve benzinli motorlarda yanma, ısı aktarımı, sürtünme ve yağlama sistemleri, yanma odası tipi ve şekli, emme ve egzoz sistemlerinin seçimi, motor tipleri arasındaki farklar, yakıt ve katkı özellikleri, yakıt ölçme ve ateşleme sistemleri, atık gazlar ve denetimleri.

  MAK 532 Endüstriyel İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Tasarımı
  Psikrometrik ve temel psikrometrik süreçler, dış akışlarda eşzamanlı ısı ve kütle aktarımı, doğrudan temas aktarım aygıtları, ısıtma ve soğutma sargıları, kompakt ısı değiştiricileri, ısıl rahatlık, ılık su ısıtma sistemleri, soğutma yükü hesaplamaları, buhar sıkıştırma soğutma sistemleri.

  MAK 533 İmalat Süreçleri Esasları
  Metalik, seramik ve polimerik malzemelerin işleme ve üretim esasları, ısıtma ve soğutmaya bağlı üretim süreçleri, döküm teknikleri, son şekillendirme işlemleri, metal şekillendirme esasları, termo mekanik işlemler, yüzey düzeltmeleri.

  MAK 534 Kırılma Mekaniği
  Çatlamış elemanların gerilme analizi; doğrusal elastik kırılma mekaniği uygulamaları; kırılma tokluğunun deneysel tayini, mikro yapı bakımından kırılma tokluğu, doğrusal elastik sınırın ötesinde kırılma tahmini, geçiş sıcaklığı yaklaşımı, çatlak açıklığının yer değiştirmesi, J- entegrali, yorulma kaynaklı çatlak oluşumu, yayılması ve gerilme ile korozyonunun sebep olduğu çatlak oluşumu.

  MAK 535 Kompozit Malzemelerin Mekaniği
  Kompozit malzeme tipleri; matris malzemeleri, termosetler, termo plastikler, fiber malzemeler, etkin elastik modül; karışımlar kuralı, anizotropik malzemelerin temel yapı ilişkisi, lamineler (tabaka şeklinde malzemeler); temel yapı ilişkileri, dönüşüm eşitlikleri,  mukavemet ve çöküş kriterleri, klasik lamine levha teorisi; temel bağıntılar, yüksek dereceli teoriler, enerji metotları, lamine levhaların silindir şeklinde eğilmesi ve titreşimi.

  MAK 536 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
  Mühendislik tasarımı ve tasarım aşamaları, geometrik modelleme teknikleri, iki ve üç boyutlu katı model oluşturma yöntemleri ve programları, üretim yöntemlerinin belirlenmesi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) sistemleri ile ürünün oluşturma aşamaları, model simulasyanu, üretim sistemlerine tasarımların aktarılması, sayısal kontrollü (NC) ve bilgisayar kontrollü (CNC) tezgahlarla iletişim, bilgisayar yardımıyla fabrika imalat stratejilerinin geliştirilmesi.

  MAK 537 Araç Dinamiği
  Araç dinamiği modellenmesi, araç koordinat sistemleri, tekerlek modeli, araç dinamiği modellenmesi (seyir yönü): ivmelenme/frenleme, ABS frenleri, kontrol algoritmaları, çekiş kontrol sistemleri, araç dinamiği modellenmesi (yanal): yönlendirme, bisiklet modeli, yönlendirme kontrolü, savrulma stabilizasyonu, yalpa dinamiği, devrilmeyi engelleyici algoritmalar, yönlendirme kontrolü, otomatik yol takibi, yol ve sürücü modelleri, adaptif seyir kontrol sistemleri, araç dinamiği modellenmesi (dikey yön): süspansiyon sistemi, çeyrek araç süspansiyon modeli, aktif ve yarı aktif süspansiyonlar, kontrol algoritmaları, motor kontrol sistemleri, rölanti devri kontrolü, motor hız kontrolü, vuruntu kontrolü, Lamda kontrolü, güç aktarma elemanlarının modellenmesi ve kontrolü, elektronik kontrol üniteleri.

  MAK 538 Robot Dinamiği ve Kontrolü
  Robotların genel yapısı ve bölümleri, çok değişkenli kontrol yöntemleri, PD kontrol; Ters dinamik; Kontrol yöntemlerinin dizaynı ve kararlılık), robotlarda kuvvet kontrolü, doğal ve yapay kuvvetler; Dayanıklılık ve esneklik; Çalışma alanı içindeki ters dinamik; Çok girişli kuvvet kontrolü), ileri beslemeli kontrol yöntemlerinde linearizasyon, Frobenius teorisi, tek değişkenli (SISO) robotik kontrol sistemleri, N-eklemli bir robotta ileri besleme kontrol yöntemiyle yapılan linearizasyon işlemleri; Lyapunov’un II. Kanununa göre kapalı çevrim dizaynı), robotlarda pozisyon kontrolü, robotlarda hız ve ivme kontrolü, robotlarda değişken yükler ve adaptive kontrol yöntemleri.

  MAK 570 Dönem Projesi

  MAK 580 Yüksek Lisans Semineri

  MAK 590 Yüksek Lisans Tezi

Makina Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |