Makina Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makina Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (75/100) olmalıdır.
 • Program tanımları
  Makina Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Advanced Fracture Mechanics
  Advanced Mechanics of Solids
  Dişli Çarklarda İleri Konular
  Süperplastik Şekillendirme
  Fraktal geometri ve Kaos
  Hydrodynamic Stability
  İleri Plastisite Teorisi
  Uzmanlık Alan Dersi
  Analytical and Computational Dynamics
  Kaynağın Isıl Etkileri
  Kontakt Mekaniği
  Computational Fluid Dynamics
  Konstrüksiyonda Özel Mukavemet Problemleri
  Plak ve Kabuklar Teorisi    

  Ders İçerikleri


  Advanced Fracture Mechanics (İleri Kırılma Mekaniği)

  LEFM'nin kısıtlamaları. Plastisitenin temelleri. Kayma çizgisi alanları ve limit yükler. Elastik plastik yükleme altında çatlaklar. Çatlak ilerleme eğrileri. İnstabilite teorisi. Dinamik kırılma. Sünek kırılmanın mikromekaniği. Geçiş bölgesinde kırılma. Plastisite altında yorulma çatlağı ilerlemesi. Sürünme çatlağı ilerlemesi. Vizkoelastik malzemelerde kırılma.

  Advanced Mechanics of Solids
  (İleri Katı Mekaniği)
  Gerilme-gerinme analizi. Elastik malzemeler için gerilme-gerinme ilişkileri. Gerinme enerjisi. Çarpılma enerjisi. Kopma teorileri. Malzemelerin mekanik davranışı. Simetrik olmayan eğilme. Kayma merkezi. Kayma akısı. Eğrisel kirişler.

  Dişli Çarklarda İleri Konular

  Dişli çarklarda yenme aşınmasının mekanizması. Hasar şekillerinin sınırları. Sıcaklık yenme ilişkisi. Yenme olayını etkileyen faktörler ve bunların analizi. Yenme hesabı yöntemleri ve irdelenmeleri.

  Süperplastik Şekillendirme
  Süperplastisitenin tanıtımı. Süperplastik malzemeler. Süperplastik deformasyon davranışının karakteristiği. Süperplastik deformasyon mekaniği. Yapısal süperplastisite-deneysel yaklaşımlar. Yapısal süperplastisite-teorik yaklaşımlar.Boşluk oluşumu ve kırılma. Ortam etkisi ile superplastik deformasyon. Süperplastik şekillendirme ve difüzyon birleştirmesi. Süperplastik şekillendirmenin teorik analizleri. Superplastik alaşımlar, şekillendirilmeleri ve tasarım.

  Fraktal geometri ve Kaos
  Fraktallik kavramı, Fraktal boyut, Hausdorf ölçü ve boyutu, Pratik olarak boyut tayin metodları. İteratif sistemlerde kaosa gidiş, Periyot katlama. Faz portreleri, Garip atraktörler. Kelebek etkisi. Liyapanof eksponentleri. Bifürkasyonlar. Disipatif ve konservatif sistemler. Stabilite analizi. Kaosun ölçüleri. Kaos ve entropi, Julia ve Mandelbrot kümeleri, İteratif Fonksiyon sistemleri, Ergodik teori. Entermitans ve krizler.

  Hydrodynamic Stability (Hidrodinamik Kararlılık)
  Kararlılığın temel kavramları. Paralel kayma akışların kararlılığı. Akım çizgisi eğriliğinin neden olduğu kararsızlık. Lineer olmayan kararlığa giriş.

  İleri Plastisite Teorisi

  Gerilme-şekil değiştirme ilişkileri. Orantı sınırının ötesinde malzemelerin genel davranışı ve akma kriteri. Plastik akış hakkındaki yaklaşık teoriler. Eğilme, burulma, düzlemsel şekil değiştirme ve gerilme problemlerine uygulamalar. İzotropic sertleşen malzemeler için plastik teori. Kinematik sertleşme ve zamana bağımlılık. Kristal kaymaya dayalı teoriler. Varyasyonel teoremler. Toplam deformasyon teorilerinin sınırları. Genelleştirilmiş gerilmeler teorisi. Kabukların limit analizi. Darbe yüklerine karşı plastik davranış. Minimum ağırlık tasarımı.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Analytical and Computational Dynamics (Analitik ve Hesaplamalı Dinamik)

  Modern analytical rigid body dynamics equation formulation and solution techniques. Multibody systems. Inertia properties. Gibb s function. Routhian. Kanes equations. Hamilton s principle. Holonomic and nonholonomic constraints. Kinematic and dynamical equations of rigid and flexible mechanical multibody systems. Discretization and premature discretization. Energy principle. Joint parameterization. Sparse and dense equation formulation. Computational elastodynamics.

  Kaynağın Isıl Etkileri
  Kaynak kabiliyetinin analizi. Kaynak Sıcaklık Alanları. Kaynak ısı üreteçleri. Malzemelerin ısıl karakteristik değerleri. Geometri ve ısı girdisiyle ilgili model basitleştirmeleri. Kaynak sıcaklık alanlarıyla ilgili konular. Sonlu boyutların etkisi. Sonlu eleman çözümü. Eritme kaynağında ısı iletiminin modellenmesi. Direnç Nokta kaynaklarında dirençle ısınmanın modellenmesi. Kaynak Artık Gerilmeleri ve Distorsiyon analizi. Artık gerilmelerin ve distorsiyonların ölçüm yöntemleri. Kaynak Artık Gerilmelerinin ve Distorsiyonların Azaltılmasına dönük önlemler. Kaynağın dayanım etkilerine genel bakış

  Kontakt Mekaniği

  Hertz elastik kontak. Tekrarlı yük altında elastik plastik davranış. Sürtünme. Dinamik yükleme. Yüzey pürüzlülüğü etkisi. Arayüzden ısı ve elekrik iletimi. Statik ve kayar kontakta ısıl ve termoelastik etkiler.

  Computational Fluid Dynamics  (Sayısal Akışkanlar Dinamiği)
  Sayısal akışkanlar mekaniğinin esaslarını gözden geçirme. Korunum ve korunumsuz formdaki akışı karakterize eden temel denklemler. Sınır tabaka akışı. Keller Box yöntemi. Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışların sayısal çözümlerine ait çeşitli teknikler. SIMPLE Algoritması, MacCormack yöntemi, Yansıtan ve yansıtmayan sınır şartları, vektör akı ayırımı. Sonlu hacimler yöntemi. Grid oluşturma.

  Konstrüksiyonda Özel Mukavemet Problemleri
  Mukavemet hesap yöntemi. Şekillendirme kriterleri. Mukavemette istatistikî etkenler. Güvenilirlik problemleri. Aşınma ve yıpranmaya göre ömür hesabı. Yüksek sıcaklıkların mukavemete etkisi, ısıl ve artık gerilmeler. Yüksek sıcaklıklarda makina lemanlarının hesap yöntemleri.

  Plak ve Kabuklar Teorisi 
     
  Doğrusal elastik plaklar. Kabukların membran ve eğilme teorileri. Kenar etkilerinin yaklaşık incelenmesi. Yüzeylerin diferansiyel geometrisi. Eğrisel koordinatlarda doğrusal ve doğrusal olmayan plak ve kabuk teorileri. Anizotropik ve katmanlı kabuklar. Kararlılık ve burkulma sonrası davranışlar. Çökme analizi. Sonlu elemanlar metodları ile analiz.

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |